Art. 4a Leerplichtwet 1969 - Inschrijving

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 4a Leerplichtwet 1969 - Inschrijving
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 4a Leerplichtwet 1969 - Inschrijving
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-ce9a5eab-921b-46a79-42a1-dc9e3bbf0e3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ce9a5eab-921b-46a79-42a1-dc9e3bbf0e3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 4a Leerplichtwet 1969 - Inschrijving
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&paragraaf=2a&artikel=4a
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0002628&paragraaf=2a&artikel=4a
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : ce9a5eab-921b-46a79-42a1-dc9e3bbf0e3
Original ID  : id-ce9a5eab921b46a7942a1dc9e3bbf0e3
Semanticsearch  : art. 4a leerplichtwet 1969 - inschrijving