Art. 28 AVG - Verwerker

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 28 AVG - Verwerker
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 28 AVG - Verwerker
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-ce9c158b-0651-4477b-857d-eca05678eb6
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ce9c158b-0651-4477b-857d-eca05678eb6
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 28 AVG - Verwerker
Verwijzing  : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679#d1e3139-1-1
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : ce9c158b-0651-4477b-857d-eca05678eb6
Original ID  : id-ce9c158b06514477b857deca05678eb6
Semanticsearch  : art. 28 avg - verwerker