Art. 35 AVG - Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 35 AVG - Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 35 AVG - Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-d2b0cd71-7e3e-479a8-ddbb-e6fa4beb7f6
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-d2b0cd71-7e3e-479a8-ddbb-e6fa4beb7f6
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 35 AVG - Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
Verwijzing  : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679#d1e3535-1-1
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : d2b0cd71-7e3e-479a8-ddbb-e6fa4beb7f6
Original ID  : id-d2b0cd717e3e479a8ddbbe6fa4beb7f6
Semanticsearch  : art. 35 avg - gegevensbeschermingseffectbeoordeling