Resultaat

Beschrijving
Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit


Contextdiagram
FORA
Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat Functionaliteit voor het geautomatiseerd of handmatig vastleggen en onderhouden van resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer resultaatgege- vens De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een centraal examen bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren resultaten Centraal examen Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van resultaatgegevens van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Uitwisseling resultaatgege- vens Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Het voorafgaand aan de afname van de doorstroomtoets voor een leerling in het laatste leerjaar van het basisonderwijs opstellen van een schooladvies voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessProcess) Opstellen voorlopig Schooladvies De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een schoolexamen bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren resultaten Schoolexamen Functionaliteit voor het analyseren van toets- en opdrachtresultaten. (ApplicationFunction) Analysefuncti- e resultaten Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessProcess) Beoordelen Het inzichtelijk maken van voortgang en resultaten ten behoeve van het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessProcess) Inzichtelijk maken voortgang en resultaten Functionaliteit voor het rapporteren van resultaten van toetsen en opdrachten in verschillende soorten overzichten voor individuele leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie resultaatgege- vens Het terugkoppelen van de bevindingen op basis van observaties en toetsen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (terugblikken en vooruitblikken, voor de leerling en de docent om onderwijsaanbod af te stemmen op leerdoelen). (BusinessProcess) Geven feedback Het geven van een advies met betrekking tot een passende niveau en schooltype aan de leerling die de basisschool verlaat. (BusinessProcess) Geven schooladvies Een meetbaar en kwantificeerbare uitkomst, bijvoorbeeld in de vorm van een cijfer, score of kwalificatie, van een toets waarin de prestaties, vaardigheden, kennis of andere relevante aspecten van een leerling worden geëvalueerd en beoordeeld. (BusinessObject) Toetsresultaat Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de beoordeling van) een opdracht. (BusinessProcess) Registreren resultaten Een cijfer is een getal dat een cijfermatige uitdrukking geeft aan het behaalde resultaat. (BusinessObject) Cijfer Een numerieke representatie van de prestaties van een leerling op een bepaalde test of opdracht. (BusinessObject) Score Een opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit. (BusinessObject) Opdracht Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. (BusinessObject) Feedback Portfolio is een verzameling van werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter Het doel van het portfolio is om de ontwikkeling op verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden te laten zien. (BusinessObject) Portfolio Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship drukt uit AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship omvat AssociationRelationship vastgelegd in Deze svg is op 14-05-2024 18:59:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:59:42 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Resultaat
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-d316985a-750f-4fcfb-0867-d699c6ea7d1
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-d316985a-750f-4fcfb-0867-d699c6ea7d1
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Resultaat
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijs
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Afgeleid van  : Resultaat (KOI) https://purl.edustandaard.nl/concept/983d79c5-0cf7-4391-a76b-2ebdb9c242c9
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : d316985a-750f-4fcfb-0867-d699c6ea7d1
Original ID  : id-d316985a750f4fcfb0867d699c6ea7d1
Semanticsearch  : resultaat