Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsuitvoering

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsuitvoering
Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsuitvoering
Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. (BusinessObject) Feedback Een leerproces is het proces waarbij leerlingen informatie opslaan, kennis verwerven en – door denken en (herhaalde) ervaring – houding en gedrag veranderen. (BusinessObject) Leerproces Een Leerroute is de weg die een leerling in het onderwijs aflegt langs de leerlijnen om een opleiding af te ronden. Een leerroute bestaat uit leerdoelen die relevant zijn om te bereiken met het oog op een specifieke uitstroombestemming. (BusinessObject) Leerroute Ontwikkeling is de verandering (vaardigheidsgroei) die een leerling doormaakt op verschillende ontwikkelingsgebieden. (BusinessObject) Ontwikkeling Een opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit. (BusinessObject) Opdracht Portfolio is een verzameling van werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter Het doel van het portfolio is om de ontwikkeling op verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden te laten zien. (BusinessObject) Portfolio Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel. (BusinessObject) Profielwerkstuk Besluit van 10 juli 1989, houdende bepalingen inzake de eindexamens aan de scholen voor v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en l.b.o. (Driver) Eindexamenbesluit VO Driver Art. 4 Eindexamenbesluit VO - Indeling eindexamen; profielwerkstuk Profiel is een in schooltijd verzorgd samenhangend onderwijsprogramma. (BusinessObject) Profiel Wet op het voortgezet onderwijs (Driver) WVO Driver Art. 10 WVO - Theoretische leerweg en profielen mavo Driver Art. 12 WVO - Periode van voorbereidend hoger onderwijs v.w.o. en h.a.v.o.; profielen Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprogram- ma Een leerdoel beschrijft wat een leerling met onderwijsactiviteiten wil bereiken (BusinessObject) Leerdoel Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn Stage is een langer durend onderdeel van een opleiding waarbij de leerling in de praktijk leert, doorgaans bij een andere instelling dan de eigen school. (BusinessObject) Stage Leermateriaal is materiaal dat gebruikt wordt om te leren en bestaat uit opdrachten (productie door leerling) en lesstof (door leerlingen geconsumeerd). (BusinessObject) Leermateriaal Een onderwijsdoel is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. (BusinessObject) Onderwijsdoel Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Lesstof is leermateriaal dat gebruikt wordt om kennis en vaardigheden over te brengen. (BusinessObject) Lesstof Driver Art. 22 WVO - Overige voorschriften inrichting onderwijs Driver Art. 6f WVO - Maatschappelijke stage Wet op het voortgezet onderwijs (Driver) WVO Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Instructie geven aan leerlingen. Opdrachten opstellen, toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen. (BusinessFunction) Lesuitvoering Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname AssociationRelationship betreft AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship omvat AssociationRelationship langs AssociationRelationship faseert SpecializationRelationship AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship toont InfluenceRelationship AssociationRelationship van betekenis voor AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship volgt AssociationRelationship heeft AssociationRelationship volgt AssociationRelationship heeft AssociationRelationship maakt door AssociationRelationship biedt aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship omvat AssociationRelationship faseert AssociationRelationship onderdeel van InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship afgestemd op AssociationRelationship ondersteunt SpecializationRelationship AssociationRelationship faciliteert AssociationRelationship begeleidt SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:56:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:20 CEST
Legenda




   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsuitvoering
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-d33ea509-9e7f-4829b-dab1-48937778a46
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsuitvoering
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsuitvoering in het bedrijfsdomein Onderwijs.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : d33ea509-9e7f-4829b-dab1-48937778a46
Original ID  : id-d33ea5099e7f4829bdab148937778a46
Semanticsearch  : informatiemodel onderwijs - onderwijsuitvoering
Elementen  : 
Relaties  :