Docent

Beschrijving
Onderwijzend personeel


Contextdiagram
FORA
Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Vastleggen van waarnemingen en notities rondom het functioneren en welbevinden van leerlingen. (BusinessFunction) Vorming zorgdossier Leraren bespreken de voortgang van de leerling op basis van toetsresultaten en stellen rapporten op, zodat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn niveau en passende leerroute. Leraren hebben inzicht in de voortgang via het leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessFunction) Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces Het faciliteren van communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs, preventie en zorg. (BusinessFunction) Facilitering oudercommun- icatie Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Communicatie over een leerling met diens ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessFunction) Oudercommun- icatie leerlingspecifi- ek Communicatie over onderwijs en resultaten en andere zaken met betrekking tot de klas. (BusinessFunction) Oudercommun- icatie klasbreed Vastleggen van klas- en groepindeling. Indelen van groepen op basis van de behoeften, die per situatie kunnen worden bepaald. Toekennen van arrangementen: les begeleiding en zorg. Klas- en groepinformatie kan worden gedeeld met componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Groepen- en klassenbeheer Het maken van leermaterialen (waaronder toetsmateriaal) en/of samenstellen van bestaand materiaal en het delen van dit materiaal met anderen. (BusinessFunction) Materiaalontwi- kkeling Uitwisseling van berichten en/of documenten met collega's binnen en buiten de eigen onderwijsorganisatie, leveranciers en andere interne en externe partijen. (BusinessFunction) Samenwerken en communicere- n medewerkers en extern Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijseval- uatie Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontw- ikkeling Het observeren en vastleggen van aan-/afwezigheid van leerlingen. Tijdens het vastleggen van deze melding is het onduidelijk om wat voor soort verzuim het gaat. Dit wordt later bepaald (BusinessProcess) Observeren aan- /afwezigheid leerlingen Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommu- nicatie De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname samenwerking met docenten (FlowRelationship) gegevens van docent naar de school (FlowRelationship) informeren van docenten Leerlinggegevens (FlowRelationship) uitwisseling HRM gegevens met personeel (FlowRelationship) administraties en lesmateriaal en deelnemer gegevens voor de docent (FlowRelationship) AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship interne regelgeving voor de docenten en medewerkers (FlowRelationship) AssignmentRelationship AssignmentRelationship uitwisseling HRM gegevens met personeel (FlowRelationship) AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship R Deze svg is op 26-01-2024 01:59:38 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 26-01-2024 01:59:38 CET


Komt voor in
Details ArchiMate-element Docent
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-d442d9b1-146b-4a2f-800d-b5bade3a6b1f
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-d442d9b1-146b-4a2f-800d-b5bade3a6b1f
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Docent
SWC status  :  In gebruik
SWC type  :  Rol
Object ID  :  d442d9b1-146b-4a2f-800d-b5bade3a6b1f
Object ID_nl  : d442d9b1-146b-4a2f-800d-b5bade3a6b1f
Original ID  :  d442d9b1-146b-4a2f-800d-b5bade3a6b1f
Semanticsearch  : docent