Inschrijving en leerlinggegevensbeheer

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Inschrijving en leerlinggegevensbeheer
ArchiMate-element Inschrijving en leerlinggegevensbeheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-d4840fd3-785b-46d9-8f3e-355e53984883
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Inschrijving en leerlinggegevensbeheer
Documentatie  : Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven.
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : d4840fd3-785b-46d9-8f3e-355e53984883
Object ID_nl  : d4840fd3-785b-46d9-8f3e-355e53984883
Original ID  : d4840fd3-785b-46d9-8f3e-355e53984883
Semanticsearch  : inschrijving en leerlinggegevensbeheer
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegeve- nsbeheer familienaam van de leerling (BusinessObject) Naam Functionaliteit voor het onderhouden van het dossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer leerlingdossier Gegevens met betrekking tot het lichamelijk of geestelijk vermogen van de leerling die relevant zijn voor het onderwijs (BusinessObject) Zorgbegeleidi- ngsgegevens Postcode behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling (BusinessObject) Postcode Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaat- gegevens Contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres) Nu ook nog opleidingsniveau van ouders, zal snel aangepast worden want niet meer relevant voor de telling van leerlingen (BusinessObject) Gegevens ouder / verzorger / voogd Voornaam of -namen (incl voorletters) (BusinessObject) Voornaam Administratienummer dat door de school aan de leerling wordt toegekend (BusinessObject) Leerlingnumm- er Het doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom, uitstroom Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van (gegevens van) aanmeldingen, inschrijvingen en uitschrijvingen. (ApplicationFunction) Beheer aanmeldings- / inschrijvings- / uitschrijvingsg- egevens Gegevens met betrekking tot de aan- en afwezigheid van de leerling en de redenen van afwezigheid, vastgelegd in de [[Aanwezigheidsregistratie]] (BusinessObject) Deelname- en aanwezigheid- gegevens ApplicationFunction Beheer inschrijfgegev- ens De onderwijsadministratie is binnen een onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de correcte registratie van gegevens over een onderwijsvolger. Deze verantwoordelijkheid ligt niet altijd (alleen) bij een aparte afdeling binnen de onderwijsinstelling te liggen (BusinessRole) Afdeling onderwijsadmi- nistratie Familienaam leerling Voornaam of -namen leerling (incl. voorletters) E-mailadres leerling Naam van de school waar de leerling momenteel onderwijs volgt (BusinessObject) Algemene contactgegev- ens Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er Woon- of verblijfadres van de leerling (BusinessObject) Adres Woonplaats behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling (BusinessObject) Woonplaats Telefoonnummer(s) waarop de leerling te bereiken is, zowel mobiel als vaste nummers. (BusinessObject) Telefoonnum- mer Geslacht van de leerling (BusinessObject) Geslacht Persoonsgegevens, gegevens over eerder onderwijs en andere relevante gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling bij de inschrijving. (BusinessObject) Inschrijfgegev- ens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diverse soorten gegevens (zoals contactgegevens en (persoonlijke) kenmerken) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer leerlinggegeve- ns In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie. (BusinessObject) PGN Het inschrijven van een natuurlijk persoon bij een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Inschrijven leerling Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer onderwijskund- ige rapporten Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen) (BusinessObject) Gezondheidsg- egevens Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor het te volgen onderwijs (bijvoorbeeld: leerling vrij op bepaalde dag). Wordt waarschijnlijk niet gebruikt in het primaire proces, hooguit voor planning en verantwoording (statistiek) (BusinessObject) Godsdienst Overstapadvies (BusinessObject) Advies VO E-mailadres leerling (BusinessObject) Emailadres Gegevens met betrekking tot de voortgang van het leerproces van de leerling, denk aan OPP, observaties, evaluatiegesprekken (BusinessObject) Onderwijs begeleidingsg- egevens Unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten. (BusinessObject) Keten-ID (ECK-ID) Toestemming voor - Uitwisseling - Gebruik beeldmateriaal - Opvragen van gegevens - Inschakelen van gespecialiseerde zorg School vraagt deze toestemmingen aan de ouders, zo vroeg mogelijk tijdens de inschrijving / aanmelding. (BusinessObject) Toestemming- sgegevens Nationaliteit en geboorteplaats van de leerling (BusinessObject) Nationaliteit en geboorteplaats Bepalen van de doelen en wensen voor een leerling met name in het speciaal onderwijs, en vervolgens het begeleiden van de leerling bij het behalen van deze doelen. De doelen en wensen worden vastgelegd in een [[Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)]]. (BusinessFunction) Opstellen en uitvoering ontwikkelings- perspectief(pl- an) Geslacht van de leerling Geboortedatum van de leerling (BusinessObject) Persoonlijke kenmerken Functionaliteit voor de uitwisseling (incl. verstrekken / verzenden, ontvangen / ophalen en verwerken) tussen onderwijsinstellingen van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. (ApplicationFunction) Uitwisseling onderwijskund- ige rapporten Woon- of verblijfadres van de leerling Postcode behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Woonplaats behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Telefoonnummer(s) waarop de leerling te bereiken is, zowel mobiel als vaste nummers (BusinessObject) Overige contactgegev- ens AccessRelationship - W ServingRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship - W ServingRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship - W AssignmentRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W ServingRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W alleen voor PO: ECK ID pas aanvragen bij inschrijving (AccessRelationship) R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship - W ServingRelationship AccessRelationship - W Deze svg is op 30-11-2023 02:15:58 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-11-2023 02:15:58 CET