Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - IM, IBP en Ict

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - IM, IBP en Ict
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - IM, IBP en Ict
Middel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van een individu wordt vastgesteld. (BusinessObject) Authenticatiemiddel Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) Apparaat Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten. (BusinessObject) Systeemsoftware Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit Verbinding tussen apparaten voor de uitwisseling van data. (BusinessObject) Netwerkverbinding Een gegeven is een vastgelegde uitdrukking van een feit, zodanig geregistreerd dat deze uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kan worden. (BusinessObject) Gegeven Masterdata betreffen de kerngegevens van de organisatie. (BusinessObject) Masterdata De toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen. (BusinessObject) Autorisatie Een rapportage is een integraal en historisch beeld van gegevens. (BusinessObject) Rapportage De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Requirement Maatregel waarmee een risico wordt gemitigeerd. (BusinessObject) Beheersmaatregel Een service-level agreement (SLA) is een type overeenkomst waarin afspraken staan tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product. (BusinessObject) Service-level agreement Een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die een verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorie�n van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven. (BusinessObject) Verwerkersovereen- komst Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde proced�s, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. (artikel 4 lid 2 AVG) (BusinessObject) Verwerkingsactivite- it Een data protection impact assessment (DPIA) is een beoordeling van het effect van beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. (BusinessObject) DPIA Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Systeem of geheel van systemen en modules waarmee digitale identiteiten van personen worden aangemaakt, verwerkt, verwijderd en uitgewisseld. (ApplicationComponent) Identiteitbeheersyst- eem Systeem of geheel van systemen en modules dat Authenticatie van gebruikers uitvoert aan de hand van een Authenticatiemiddel. Bron: ECK D&T 2.1 (ApplicationComponent) Authenticatiesystee- m Het organiseren van informatiebeveiliging en het beschermen van persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Informatiebeveiliging en privacy Het aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming in het kader van de AVG (BusinessFunction) FG-aanstelling Het inventariseren van risico's die de school mogelijk loopt ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid van informatie. (BusinessFunction) Risicoinventarisatie Het instellen van beveiligingsmaatregelen (ook wel 'beheersmaatregelen') gericht op het beperken van risico's ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid van informatie. (BusinessFunction) Realisatie beveiligingsmaatregelen Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten in het kader van de AVG, waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens de onderwijsorganisatie verwerkt. (BusinessFunction) Registratie verwerkingsactiviteiten Diensten rondom, en evaluatie van, relevante kaders en wetgeving. (BusinessFunction) Advies en toets op compliance Het ervoor zorgen dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van de instelling ontstaan worden vertaald in informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiemanagement Vastgestelde gedragslijn voor de realisatie van doelstellingen en verplichtingen op het gebied van fysieke, sociale en digitale beveiliging. (BusinessFunction) Beleid beveiliging Advies-dienstverlening op het gebied van informatievoorziening (BusinessFunction) Advies domein informatievoorziening Het geheel van activiteiten, waaronder het organiseren, catalogiseren, lokaliseren, opbergen, ophalen en onderhouden van gegevens, om in de onderwijsinstelling op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbeheer Het ontwikkelen van applicaties teneinde in de benodigde informatievoorziening te kunnen voorzien. Dit omvat: - software engineering - softwarebeheer - uitrol van software / applicaties (BusinessFunction) Applicatie-ontwikkeling Instandhouding en onderhoud (functioneel beheer) van de ict-voorzieningen voor het ondersteunen van onderwijsactiviteiten en -diensten door het bieden van functionaliteit voor het tijdig en juist verwerken, gebruiken en beheren van informatie. (BusinessFunction) Informatievoorzieningbeheer Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict-ondersteuning De verantwoordelijkheid om authenticatiemiddelen goed en gecontroleerd aan te maken, uit te geven aan bevoegde personen en het vernietigen ervan. (BusinessFunction) Beheer en uitgifte authenticatiemiddelen Verantwoordelijkheid voor het beheren en onderhouden van ict-diensten. (BusinessFunction) Ict-servicemanagement Het aanmaken, verwerken en eventueel vernietigen van digitale identiteiten. (BusinessFunction) Beheer identiteiten Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessFunction) Authenticatie en autorisatie Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen. (BusinessFunction) Beheer ict-middelen AssociationRelationship betreft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship schrijft en/of leest AssociationRelationship vervult AssociationRelationship heeft AssociationRelationship is een subset van AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship omvat AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship stelt kaders aan AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship is vastgelegd in AssociationRelationship betreft AssociationRelationship verantwoord- elijk voor AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 06-04-2024 21:14:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 21:14:04 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - IM, IBP en Ict
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-dfaa57af-a3d7-41eab-cba8-8edd297f5a1
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - IM, IBP en Ict
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot Informatiemanagement, Informatiebeveiliging en privacy en Ict-ondersteuning het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatieverwerking
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewpoint  : Informatieverwerking
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : dfaa57af-a3d7-41eab-cba8-8edd297f5a1
Object ID_nl  : dfaa57af-a3d7-41eab-cba8-8edd297f5a1
Original ID  : id-dfaa57afa3d741eabcba88edd297f5a1
Semanticsearch  : informatieverwerking rc bedrijfsvoering - im, ibp en ict
Elementen  : 
Relaties  :