Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Instroom, doorstroom, uitstroom

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Instroom, doorstroom, uitstroom
Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Instroom, doorstroom, uitstroom
Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Persoonsgegevens, gegevens over eerder onderwijs en andere relevante gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling bij de inschrijving. (BusinessObject) Inschrijfgegevens Gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling, zodat de onderwijsinstelling de leerling of student kan aanmelden. (BusinessObject) Aanmeldgegevens Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskundig rapport Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Een begeleider is een medewerker die leerlingen begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegeleider Een niveau is een aanduiding voor een kwalificerende eigenschap van een onderwijseenheid. Voldoende niveau aan het eind van een onderwijseenheid geeft toegang tot een hoger niveau. (BusinessObject) Niveau Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Driver Art. 42 WPO - Onderwijskundig rapport en schooladvies Wet op het primair onderwijs (Driver) WPO Een gebeurtenis die de gang van zaken in de context van de school kan verstoren. (BusinessObject) Incident Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving Het een leerling tijdelijk de toegang ontzeggen tot de school en/of tot deelname aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Schorsing Het - als gevolg van het afronden van een aangeboden opleiding, als gevolg van verwijdering, of op eigen verzoek - niet langer als leerling aan een school verbonden zijn. (BusinessObject) Uitschrijving Driver Art. 10 Leerplichtwet 1969 - Uitschrijving Leerplichtwet 1969 (Driver) Leerplichtwet 1969 Driver Art. 18 Leerplichtwet 1969 - Kennisgeving in- en uitschrijvingen Aanvraag door de wettelijk vertegenwoordiger om een leerling uit te schrijven. (BusinessObject) Uitschrijfverzoek De overgang van een leerling van de ene naar de andere andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessObject) Overstap Driver Art. 4a Leerplichtwet 1969 - Inschrijving Het doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom, uitstroom Vastleggen van klas- en groepindeling. Indelen van groepen op basis van de behoeften, die per situatie kunnen worden bepaald. Toekennen van arrangementen: les begeleiding en zorg. Klas- en groepinformatie kan worden gedeeld met componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Groepen- en klassenbeheer Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. * Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden. * Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt. * Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald * PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk * VO: Aanmelding voor de schoolvakantie. * Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt. (BusinessFunction) Aanmelding Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegevensbeheer Overdracht van leerlinggegevens naar een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessFunction) Overstap Het door het bevoegd gezag aan een leerling tijdelijk (schorsen) of definitief (verwijderen) ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Schorsing en verwijdering Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesluit Driver Art. 40 WPO - Toelating en verwijdering van leerlingen Driver Art. 40 WEC - Toelating en verwijdering van leerlingen Driver Art. 27 WVO - Toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur praktijkonderwijs Wet op het primair onderwijs (Driver) WPO Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit Beslissing van het bevoegd gezag om een leerling van school te verwijderen. (BusinessObject) Beslissing tot verwijdering Driver Art. 40 WEC - Toelating en verwijdering van leerlingen Driver Art. 27 WVO - Toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur praktijkonderwijs Driver Art. 40 WPO - Toelating en verwijdering van leerlingen Wet op de expertisecentra (Driver) WEC Wet op het voortgezet onderwijs (Driver) WVO AssociationRelationship samengesteld op basis van InfluenceRelationship AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship begeleidt AggregationRelationship AssociationRelationship Kan leiden tot AssociationRelationship kan leiden tot AssociationRelationship omvat AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship omvat InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship wordt vastgelegd in InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship omvat bij ontvangende school AssociationRelationship omvat bij latende school AssociationRelationship vereist (vanuitpo) AssociationRelationship leidt tot InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship leidt tot InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 28-09-2023 18:30:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-09-2023 18:30:28 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Instroom, doorstroom, uitstroom
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-e15f185c-58d3-402d8-e7a0-fe0defac2a9
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Instroom, doorstroom, uitstroom
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Instroom, doorstroom, uitstroom" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : e15f185c-58d3-402d8-e7a0-fe0defac2a9
Object ID_nl  : e15f185c-58d3-402d8-e7a0-fe0defac2a9
Original ID  : id-e15f185c58d3402d8e7a0fe0defac2a9
Semanticsearch  : informatiemodel onderwijsondersteuning - instroom, doorstroom, uitstroom
Elementen  : 
Relaties  :