Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroom

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroom
Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroom
Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskundig rapport Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Een begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegeleider Een niveau is een aanduiding voor een kwalificerende eigenschap van een onderwijseenheid. Voldoende niveau aan het eind van een onderwijseenheid geeft toegang tot een hoger niveau. (BusinessObject) Niveau Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Driver Art. 42 WPO - Onderwijskundig rapport en schooladvies Wet op het primair onderwijs (Driver) WPO Een gebeurtenis die de gang van zaken in de context van de school kan verstoren. (BusinessObject) Incident Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving Het een leerling tijdelijk de toegang ontzeggen tot de school en/of tot deelname aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Schorsing Het - als gevolg van het afronden van een aangeboden opleiding, als gevolg van verwijdering, of op eigen verzoek - niet langer als leerling aan een school verbonden zijn. (BusinessObject) Uitschrijving Driver Art. 10 Leerplichtwet 1969 - Uitschrijving Leerplichtwet 1969 (Driver) Leerplichtwet 1969 Driver Art. 18 Leerplichtwet 1969 - Kennisgeving in- en uitschrijvingen Aanvraag door de wettelijk vertegenwoordiger om een leerling uit te schrijven. (BusinessObject) Uitschrijfverzoek De overgang van een leerling van de ene naar de andere andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessObject) Overstap Driver Art. 4a Leerplichtwet 1969 - Inschrijving Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesluit Driver Art. 9 BZI - Inrichting van bekwaamheidsonde- rzoek Driver Art. 40 WEC - Toelating en verwijdering van leerlingen Driver Art. 27 WVO - Toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur praktijkonderwijs Wet op het primair onderwijs (Driver) WPO Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit Beslissing van het bevoegd gezag om een leerling van school te verwijderen. (BusinessObject) Beslissing tot verwijdering Driver Art. 40 WEC - Toelating en verwijdering van leerlingen Driver Art. 27 WVO - Toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur praktijkonderwijs Driver Art. 9 BZI - Inrichting van bekwaamheidsonde- rzoek Wet op de expertisecentra (Driver) WEC Wet op het voortgezet onderwijs (Driver) WVO Het doen instromen van leerlingen in de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Instroom Het beslissen over de toelating van een leerling. (BusinessFunction) Toelating Het inschrijven van een toegelaten leerling in de leerlingenadministratie van de school. (BusinessFunction) Inschrijving Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Aanmelding Het doen uitstromen van leerlingen uit de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Uitstroom Het door het bevoegd gezag aan een leerling tijdelijk (schorsen) of definitief (verwijderen) ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Schorsing en verwijdering Het doen uitstromen van leerlingen uit de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Uitschrijving AssociationRelationship samengesteld op basis van InfluenceRelationship AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship omvat AssociationRelationship begeleidt AggregationRelationship AssociationRelationship Kan leiden tot AssociationRelationship kan leiden tot AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship wordt vastgelegd in InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship omvat bij ontvangende school AssociationRelationship omvat bij latende school AssociationRelationship vereist (vanuit po) AssociationRelationship leidt tot InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship leidt tot InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:56:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:21 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroom
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-e15f185c-58d3-402d8-e7a0-fe0defac2a9
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroom
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Instroom" en "Uitstroom" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : e15f185c-58d3-402d8-e7a0-fe0defac2a9
Original ID  : id-e15f185c58d3402d8e7a0fe0defac2a9
Semanticsearch  : informatiemodel onderwijsondersteuning - instroom, uitstroom
Elementen  : 
Relaties  :