Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten (Persoonsgegevens)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten (Persoonsgegevens)
Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten (Persoonsgegevens)
Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegeleiding en –zorg Het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan, signaleren van extra zorgbehoeften (preventief en remediërend). Wordt overwegend door interne medewerkers uitgevoerd, die specifieke zorgtaken door externe specialisten kunnen laten uitvoeren. (BusinessFunction) Zorgbegeleiding en -coördinatie Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsysteem (LVS) Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie. (ApplicationComponent) Zorgadministratiesysteem Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. * Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling; * Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte; * Onderwijsondersteuning op maat; * Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding. Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden. (BusinessFunction) Organisatie passend onderwijs Systeem of geheel van systemen en modules voor [[Onderwijsbegeleiding]] dat ingezet worden om Passend Onderwijs te faciliteren. (ApplicationComponent) Onderwijsbegeleidingssysteem Het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen. Dit valt onder de basisondersteuning die een school biedt. (BusinessFunction) Leerlingbegeleiding Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Systeem of geheel van systemen en modules voor [[Onderwijsbegeleiding]] dat ingezet worden om Passend Onderwijs te faciliteren. (ApplicationComponent) Onderwijsbegeleidi- ngssysteem Systeem voor ondersteuning van loopbaanoriëntatie en -begeleiding. (ApplicationComponent) Loopbaanoriëntatie en- begeleidingsysteem (LOB) Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Bedrijfsdomein met algemene onderdelen zoals portaal, samenwerken, klachtenfuncties. (Grouping) Algemeen Het ervoor zorgen dat applicaties goed toegankelijk zijn op verschillende type devices. Hierbij moet rekening gehouden worden met mensen met een auditieve of visuele beperking. (BusinessFunction) Realisatie en onderhoud van digitale toegankelijkheid Participatie en buitenschoolse activiteiten en extracurriculaire activiteiten, waaronder: * Algemene schoolmededelingen aan ouders * Informatieavonden * Activiteitencommissie * Voorleesouders, luizenouders * Schoolopvoering (BusinessFunction) Ouderbetrokkenheid ouder - school Het verzorgen van (professionele) opvang voor en na schooltijden en tussen de middag. (BusinessFunction) Buiten- en tussenschoolse opvang Uitwisseling van berichten en/of documenten met collega's binnen en buiten de eigen onderwijsorganisatie, leveranciers en andere interne en externe partijen. (BusinessFunction) Samenwerken en communiceren medewerkers en extern Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking. (ApplicationComponent) Office suite Geheel van netwerkverbindingen en daarop bereikbare digitale services, gebruikt binnen een organisatie. (ApplicationComponent) Intranet Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommunicatie- systeem Gegevensopslag verzorgd door een online (cloud) dienstverlener (ApplicationComponent) Cloudopslagsysteem Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Het organiseren van informatiebeveiliging en het beschermen van persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Informatiebeveiliging en privacy Het ervoor zorgen dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van de instelling ontstaan worden vertaald in informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiemanagement Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict-ondersteuning Systeem of geheel van systemen en modules dat Authenticatie van gebruikers uitvoert aan de hand van een Authenticatiemiddel. Bron: ECK D&T 2.1 (ApplicationComponent) Authenticatiesystee- m Systeem of geheel van systemen en modules waarmee digitale identiteiten van personen worden aangemaakt, verwerkt, verwijderd en uitgewisseld. (ApplicationComponent) Identiteitbeheersyst- eem Systeem of geheel van systemen en modules waarmee ict-beheer in staat is om meldingen en werkzaamheden in het kader van ict-beheer te kunnen administreren en verantwoorden. (ApplicationComponent) Servicemanagemen- tsysteem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Het beschikbaar maken van financiële middelen voor (onderdelen van) de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Financieel beheer en bekostiging Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem Component om betalingen mee uit te voeren. (ApplicationComponent) Betaalsysteem Het gezamenlijk inkopen van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop en contractbeheer Het ervoor zorgen dat de onderwijsorganisatie zich houdt aan wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische zaken Het ervoor zorgdragen dat de onderwijsorganisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) PR en communicatie Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het ontwikkelen van een onderwijsbrede visie en het inrichten en bewaken van de onderwijsorganisatie en haar besturing. (BusinessFunction) Visie en governance Het bepalen van de strategische koers om de visie van de onderwijsorganisatie te realiseren en het vertalen daarvan naar meer concrete doelstellingen. (BusinessFunction) Strategie en beleid Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin de onderwijsorganisatie voldoet aan verplichtingen en afspraken. De onderwijsorganisatie legt verantwoording af aan o.a. DUO en ouders (ouder- en leerlingportaal). (BusinessFunction) Verantwoording Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) ApplicationComponent Enquetesysteem Het organiseren van medezeggenschap conform de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) (BusinessFunction) Medezeggenschap Het waarborgen van sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Veiligheidswaarborging Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Het vertalen van de strategie en wet- en regelgeving in meer concrete onderwijsdoelstellingen en jaarplannen. (BusinessFunction) Beleid en planning (schoolniveau) Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de school over de mate waarin de school voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording (schoolniveau) Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) ApplicationComponent Enquetesysteem Het organiseren van medezeggenschap op schoolniveau. (BusinessFunction) Medezeggenschap (schoolniveau) Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsondersteuning Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommunicatie Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Geheel van netwerkverbindingen en daarop bereikbare digitale services, gebruikt binnen een organisatie. (ApplicationComponent) Intranet Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking. (ApplicationComponent) Office suite Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommunicatie- systeem Het faciliteren van communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs, preventie en zorg. (BusinessFunction) Facilitering oudercommunicatie Geheel van netwerkverbindingen en daarop bereikbare digitale services, gebruikt binnen een organisatie. (ApplicationComponent) Intranet [[Portaal]] waarmee ouders en verzorgers van leerlingen toegang krijgen tot informatie vanuit de school. Bevat ook vaak mogelijkheden voor communicatie met de onderwijsinstelling (leraren). (ApplicationComponent) Ouderportaal Het doen instromen van leerlingen in de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Instroom Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem waarmee [[Overstapdossier]]s kunnen worden uitgewisseld tussen ontvangende en latende onderwijsinstellingen en met [[Samenwerkingsverband passend onderwijs]]. OSO en VVA zijn bekende voorbeelden. (ApplicationComponent) Overdrachtvoorzien- ing Het doen uitstromen van leerlingen uit de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Uitstroom Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Een portaal of schil die onderwijsdeelnemers en docenten toegang geeft tot alle functionaliteit die nodig is in de uitvoering van het onderwijs. (ApplicationComponent) Onderwijsleeromge- ving Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommunicatie- systeem Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) periode- en jaar-planningen en lesroosters kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Roostersysteem Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Deze svg is op 14-05-2024 18:58:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:58:35 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   

   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten (Persoonsgegevens)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-e312e8bd-841f-46fcb-c5ea-68f19d7910e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten (Persoonsgegevens)
Documentatie  : Overzicht van alle hoofdbedrijfsfuncties dat op hoofdlijnen laat zien wat een school doet, met daarbij de referentiecomponenten die persoonsgegevens verwerken en die de hoofdbedrijfsfuncties ondersteunen.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatievoorziening
Publiceren  : SWC en wiki
Titel view SWC  : Hoofdbedrijfsfunctiemodel Verwerking persoonsgegevens
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Viewpoint  : Informatievoorziening
Domein  : Niet domeingebonden
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Overzicht
Object ID  : e312e8bd-841f-46fcb-c5ea-68f19d7910e
Original ID  : id-e312e8bd841f46fcbc5ea68f19d7910e
Semanticsearch  : hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten (persoonsgegevens)
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)