Procesmodel Verzuimcoördinatie - Analyseren verzuim

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Verzuimcoördinatie - Analyseren verzuim
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Analyseren verzuim
Het systematisch monitoren, registreren en beheren van de aanwezigheid en het verzuim van leerlingen, met als doel het waarborgen van regelmatige deelname en het aanpakken van eventuele onderliggende problemen die verzuim kunnen veroorzaken. (BusinessFunction) Verzuimcoördinatie Het op basis van bijvoorbeeld frequent verzuim van een leerling of veranderingen in patronen bepalen van de oorzaak van het verzuim en eventuele passende maatregelen om het verzuim terug te dringen en/of het nemen van maatregelen om ondersteuning te bieden. Indien nodig vindt overleg plaats met de wettelijk vertegenwoordiger en/of de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. (BusinessProcess) Analyseren verzuim Monitoren van het verzuim en de resultaten die voortgekomen zijn uit de verzuimmaatregelen. Binnen dit proces wordt er bepaald wat de huidige situatie rondom een verzuimmelding is. Vervolgens is dit input voor het bepalen van de verzuimmaatregelen. (BusinessProcess) Monitoren verzuim Het herkennen van patronen bij de verzuimmelding(en) van een leerling. Hierdoor kunnen er passende (preventieve) maatregelen genomen worden in het proces van het bepalen van de verzuimmaatregelen. (BusinessProcess) Herkennen patronen Hier wordt bepaald of de verzuimmaatregelen effectief waren en of het gewenste effect heeft opgetreden. (BusinessProcess) Evalueren uitvoering verzuimmaatregelen Het bepalen van de verzuimmaatregelen op basis van een verzuimregistratie. De verzuimmaatregelen die bepaald zijn, worden in het bedrijfsproces 'Opvolgen verzuim' opgevolgd. (BusinessProcess) Bepalen verzuimmaatregelen Het bepalen of er een melding gedaan moet worden bij de gemeente van een ongeoorloofd verzuim. Er moet een melding bij de gemeente gemaakt worden via het DUO verzuimloket. Via DUO wordt de melding verwerkt richting de gemeente/leerplichtambtenaar. (BusinessProcess) Bepalen meldingsplicht Het plannen en/of voorbereiden van interne acties die aansluiten bij de verplichtingen die voortkomen uit de wet. Voorbeeld is bijvoorbeeld het plannen van een overleg om een verzuimsituatie door te nemen met betrokkenen. (BusinessProcess) Plannen interne acties BusinessRole Leerling- verzuimmedewerker /- coördinator Een tijdelijke of permanente vrijstelling van het verplichte bijwonen van schoollessen. (BusinessObject) Vrijstelling van geregeld schoolbezoek Het niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven. (BusinessObject) Verzuim De registratie van de aan- of aanwezigheid van een leerling op school. (BusinessObject) Aan-/afwezigheid leerling Een keuzehulp om het soort verzuim en melding voor een leerling te bepalen. (BusinessObject) Beslisboom verzuim Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de de school of een externe partij om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatregel Een beschrijving van de verantwoordelijkheden en afspraken rondom het verzuim van leerlingen. (BusinessObject) Verzuimreglement / -protocol De manier waarop een school omgaat met verzuim en die ook preventieve maatregelen bevat om verzuim te voorkomen. (BusinessObject) Verzuimbeleid De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessObject) Schoolgids Een richtlijn die een gestandaardiseerde aanpak biedt voor de zorgverlening bij een specifieke aandoening of ziekte of probleem. (BusinessObject) Zorgrichtlijn BusinessEvent Verzuimmaatregel bepaald BusinessEvent Verzuim geregistreerd BusinessEvent Verzuim gecontinueerd AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship RW AssignmentRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:55:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:55:02 CEST
Legenda
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Verzuimcoördinatie - Analyseren verzuim
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-e594978d-b202-434ca-51e2-61699fd723b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Verzuimcoördinatie - Analyseren verzuim
Documentatie  : Het analyseren van het verzuim heeft als doel de verzuimmaatregelen te bepalen op basis van de verzuimmelding. Tevens vindt in dit proces de monitoring van aanhoudend verzuim plaats. Dit proces is onderdeel van de PDCA-cyclus waarin bijgehouden wordt wat de resultaten zijn van de maatregelen die op een verzuimmelding plaatsvinden.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : e594978d-b202-434ca-51e2-61699fd723b
Original ID  : id-e594978db202434ca51e261699fd723b
Semanticsearch  : procesmodel verzuimcoördinatie - analyseren verzuim
Elementen  : 
Relaties  :