Id-e8bb9049d1b44133b9170ff13b15ecb1

ArchiMate-modellen > FORA > AssociationRelationships > Id-e8bb9049d1b44133b9170ff13b15ecb1
ArchiMate-relatie Id-e8bb9049d1b44133b9170ff13b15ecb1
ArchiMate_AssociationRelationship.png
Relatietype  : AssociationRelationship
Relatie-id  : FORA/id-e8bb9049-d1b4-4133b-9170-ff13b15ecb1
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Gegevens inschrijfmelding (DataObject)
Naar  : Inschrijfmelding door ontvangende instelling (BusinessObject)
Relatietoevoeging  : Directed
Object ID  : e8bb9049-d1b4-4133b-9170-ff13b15ecb1
Original ID  : id-e8bb9049d1b44133b9170ff13b15ecb1
Semanticsearch  : id-e8bb9049d1b44133b9170ff13b15ecb1
ArchiMate-views  :