Informatiemodel Bedrijfsvoering - IM, IBP en Ict

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering - IM, IBP en Ict
Informatiemodel Bedrijfsvoering - IM, IBP en Ict
Middel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van een individu wordt vastgesteld. (BusinessObject) Authenticatiemiddel Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) Apparaat Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten. (BusinessObject) Systeemsoftware Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Driver AVG Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit Verbinding tussen apparaten voor de uitwisseling van data. (BusinessObject) Netwerkverbinding Een gegeven is een vastgelegde uitdrukking van een feit, zodanig geregistreerd dat deze uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kan worden. (BusinessObject) Gegeven Masterdata betreffen de kerngegevens van de organisatie. (BusinessObject) Masterdata De toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen. (BusinessObject) Autorisatie Een rapportage is een integraal en historisch beeld van gegevens. (BusinessObject) Rapportage De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Requirement Maatregel waarmee een risico wordt gemitigeerd. (BusinessObject) Beheersmaatregel Een service-level agreement (SLA) is een type overeenkomst waarin afspraken staan tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product. (BusinessObject) Service-level agreement Een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die een verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorie�n van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven. (BusinessObject) Verwerkersovereen- komst Driver Art. 28 AVG - Verwerker Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde proced�s, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. (artikel 4 lid 2 AVG) (BusinessObject) Verwerkingsactivite- it Driver Art. 30 AVG - Register van de verwerkingsactiviteiten Een data protection impact assessment (DPIA) is een beoordeling van het effect van beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. (BusinessObject) DPIA Driver Art. 35 AVG - Gegevensbeschermingseffectbeoor- deling Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder AssociationRelationship betreft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship schrijft en/of leest AssociationRelationship vervult AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship heeft AssociationRelationship is een subset van AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship omvat AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship stelt kaders aan AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship verantwoord- elijk voor AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft Deze svg is op 14-05-2024 18:56:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:27 CEST
Legenda
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Bedrijfsvoering - IM, IBP en Ict
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-edd8c2ec-8f4b-477da-1471-205a8fc806c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemodel Bedrijfsvoering - IM, IBP en Ict
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot Informatiemanagement, Informatiebeveiliging en privacy en Ict-ondersteuning het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : edd8c2ec-8f4b-477da-1471-205a8fc806c
Original ID  : id-edd8c2ec8f4b477da1471205a8fc806c
Semanticsearch  : informatiemodel bedrijfsvoering - im, ibp en ict
Elementen  : 
Relaties  :