Onderwijs

Beschrijving
Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces)


Contextdiagram
FORA
Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Constraint Begrippenset kernprogramm- a's Functionaliteit voor het tonen van informatie in gestandardiseerde managementoverzichten en -dashboards ten behoeve van beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Presentatie managementd- ashboard en- overzichten Er is een internationale standaard voor metadata: IEEE LOM (Learning Object Metadata). Hiervan is een variant gemaakt voor het Nederlandse onderwijs: NL LOM. De meest recente versie van de afspraak is te vinden op de NL-LOM wiki. (Constraint) NL LOM Functionaliteit voor het maken en onderhouden van planningen op hoofdlijnen voor periodes (bijvoorbeeld jaar of trimester) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, etc.). (ApplicationFunction) Beheer onderwijsplan- ningen Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens. (ApplicationFunction) Uitwisseling leerlinggegeve- ns Constraint Begrippenset RTTI Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van aan- en afwezigheidsgegevens (incl. (langdurig) verzuim) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer aan- en afwezigheidsg- egevens Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijseval- uatie Constraint Begrippenset kerndoelen Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitv- oering Een referentieniveau Nederlandse taal is een beschrijving van de taalvaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentienive- au Nederlandse taal Afsluitende onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat in opdracht van de overheid centraal wordt ontwikkeld en vastgesteld. (BusinessObject) Centraal examen Functionaliteit ter ondersteuning van het afnemen van toetsen. (ApplicationFunction) Toetsafnamef- unctie Een referentieniveau is een beschrijving van een vaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentienive- au Functionaliteit voor het opstellen en onderhouden van feedback en deze delen (communiceren) met de leerling. (ApplicationFunction) Beheer feedbackgege- vens Functionaliteit voor het beheer van gegevens omtrent het samenstellen en goedkeuren van leermiddelenlijsten. (ApplicationFunction) Beheer gegevens leermiddellenli- jsten Formeel bewijs van het met succes afgerond hebben van een opleidingseenheid. (BusinessObject) Waardedocu- ment Functionaliteit voor het tonen van plannen (bijvoorbeeld les- of weekplannen) van onderwijstijd en aanvullende activiteiten zoals ouderavonden en oudergesprekken. (ApplicationFunction) Presentatie planning onderwijstijd en aanvullende activiteiten Constraint Uitwisseling toetsmateriaal Functionaliteit voor het importeren, aanmaken en onderhouden van toetsen (incl. toetsitems). (ApplicationFunction) Beheer toetsgegevens Functionaliteit voor het geautomatiseerd of handmatig vastleggen en onderhouden van resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer resultaatgege- vens Een certificaat is een document dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een vak als onderdeel van een eindexamen door de kandidaat, waarbij het eindexamen als geheel niet is voltooid. (BusinessObject) Certificaat Een opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit. (BusinessObject) Opdracht Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen,onderhouden en ontsluiten van materialen, zoals teksten, afbeeldingen, geluid of video, die kunnen worden ingezet voor onderwijsdoeleinden. (ApplicationFunction) Beheer leermaterialen Bespreking door de leerkrachten e/o docenten e/o begeleiders van een leerling van zijn/haar (cognitieve) vorderingen en persoonlijke ontwikkeling. (BusinessObject) Leerlingbespr- eking Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van les-, toets- en examenprogramma's, curricula. (ApplicationFunction) Beheer onderwijsprog- rammagegeve- ns Een onderwijsdoel is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. (BusinessObject) Onderwijsdoel Een referentieniveau moderne vreemde talen is een beschrijving van de taalvaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentienive- au moderne vreemde talen Functionaliteit voor het streamen van videomateriaal. (ApplicationFunction) Videostreamin- gfunctie Het aantal uren onderwijs dat een leerling krijgt. (BusinessObject) Onderwijstijd Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Een bij wet- en regelgeving vastgelegd curriculumdocument dat voor een vak beschrijft wat er aan het einde van het voortgezet onderwijs bereikt moet zijn in termen van beheersing en/of ervaring om het vak met succes af te ronden. (BusinessObject) Examenprogr- amma Afsluitend onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat wordt ingericht door de scholen en beschreven staat in het Programma van toetsing en afsluiting. (BusinessObject) Schoolexamen Activiteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma. (BusinessObject) Onderwijsactiv- iteit Functionaliteit om een document (werkstuk, scriptie of verslag) te controleren op plagiaat. (ApplicationFunction) Plagiaatdetect- iefunctie Portfolio is een verzameling van werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter Het doel van het portfolio is om de ontwikkeling op verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden te laten zien. (BusinessObject) Portfolio Een schoolsoort is een bij wet geregeld opleidingstraject voor leerlingen in het funderend onderwijs na de periode van het basisonderwijs (BusinessObject) Schoolsoort Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel. (BusinessObject) Profielwerkstuk De slaag-zakregeling is het geheel van regels, door de wetgever opgesteld, op grond waarvan wordt bepaald of de kandidaat al dan niet is geslaagd voor het eindexamen. (BusinessObject) Slaag- zakregeling Het proces van beoordeling en evaluatie van de kennis, vaardigheden, competenties en prestaties van een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Examinering Geheel van toetsen dat leidt tot een eindbeoordeling met kwalificatie voor een vervolgstap naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. (BusinessObject) Eindexamen Een eindterm is een doel uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De globale eindtermen zijn beschreven in het examenprogramma en specifieke eindtermen in de syllabus en handreiking schoolexamen. (BusinessObject) Eindterm Een cijfer is een getal dat een cijfermatige uitdrukking geeft aan het behaalde resultaat. (BusinessObject) Cijfer Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. (BusinessObject) Rooster Functionaliteit voor het aanmaken / samenstellen, onderhouden en toekennen van opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer opdrachtgege- vens Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoor- bereiding Functionaliteit voor het analyseren van toets- en opdrachtresultaten. (ApplicationFunction) Analysefuncti- e resultaten Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplan- ning Een referentieniveau rekenen is een beschrijving van de rekenvaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentienive- au rekenen Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent het uitlenen van materialen (zoals boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) in de mediatheek. (ApplicationFunction) Beheer uitleengegeve- ns mediatheek Functionaliteit voor het rapporteren van resultaten van toetsen en opdrachten in verschillende soorten overzichten voor individuele leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie resultaatgege- vens Voordat een student kan werken met [[Educatieve applicatie]]s en toetsapplicaties moeten bepaalde leerling-/studentgegevens van de school naar deze applicaties worden overgedragen om de applicaties voor de leerlingen/studenten in te richten. Ook kunnen de resultaten en voortgang overgedragen worden naar het leerlingadministratiesysteem cq studentinformatiesysteem of leerlingvolgsysteem van een school. De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om de uitwisseling van leerling/student-gegevens en resultaten te faciliteren. (Constraint) UWLR Functionaliteit voor het tonen van digitaal leermateriaal aan leerlingen. (ApplicationFunction) Presentatie digitaal leermateriaal Functionaliteit voor het onderhouden van het digitale portfolio van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer digitaal leerlingportfolio Advies met betrekking tot doorstroom naar een bepaald niveau van voortgezet onderwijs voor een onderwijsdeelnemer in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs. (BusinessObject) Schooladvies Functionaliteit voor het inleveren van opdrachten door leerlingen. (ApplicationFunction) Opdrachtinlev- erfunctie Het resultaat of de uitkomst van een afgeronde evaluatie, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria. (BusinessObject) Uitslag (Een deel van) een opleiding. (BusinessObject) Opleidingseen- heid Het referentiekader taal en rekenen is het geheel van referentieniveaus en beschrijft wat leerlingen moeten kennen en kunnen m.b.t. de Nederlandse taal en rekenen/wiskunde op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs (BusinessObject) Referentiekad- er taal en rekenen Lesstof is leermateriaal dat gebruikt wordt om kennis en vaardigheden over te brengen. (BusinessObject) Lesstof Functionaliteit voor het op basis van beschikbare leermaterialen samenstellen van lesstof en het geven van toegang tot deze lesstof aan leerlingen. (ApplicationFunction) Lesstof beheerfunctie Feestelijke gebeurtenis waarbij een onderwijsdeelnemer die succesvol een opleiding heeft afgerond een diploma krijgt. (BusinessObject) Diploma- uitreiking Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat Ontwikkeling is de verandering (vaardigheidsgroei) die een leerling doormaakt op verschillende ontwikkelingsgebieden. (BusinessObject) Ontwikkeling Digitale leermiddelen nemen ieder jaar een belangrijkere plaats in op de leermiddelenlijst van onderwijsinstellingen. Voor een foutloze distributie en toegang van digitale leermiddelen zijn uitgevers, distributeurs en leveranciers van elektronische leeromgevingen en leerlingadministratiesystemen afhankelijk van elkaar. De afspraak ECK Distributie en toegang maakt allerlei vormen van dienstverlening binnen de educatieve contentketen (ECK) mogelijk. De afspraak omvat een referentiearchitectuur met daarin relevante begrippen, de gehanteerde principes en een beschrijving van de processen, een beschrijving van de webservices en technische voorschriften. (Constraint) ECK Distributie en toegang De verplichting voor de leerling om bij een onderwijsinstelling ingeschreven te staan, eindigt zodra de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt of een startkwalificatie heeft behaald. (BusinessObject) Startkwalificati- e Stage is een langer durend onderdeel van een opleiding waarbij de leerling in de praktijk leert, doorgaans bij een andere instelling dan de eigen school. (BusinessObject) Stage Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent materialen (zoals boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) in mediatheek en het presenteren van materialen in de mediatheekcatalogus. (ApplicationFunction) Beheer materiaalgege- vens mediatheekcat- alogus Een referentiekader is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen op een bepaald moment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentiekad- er Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprog- ramma Leerplan is het persoonlijke leerplan (leerlijn); invulling op leerlingniveau. (BusinessObject) Individueel Leerplan Waardedocument dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een opleiding door een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Diploma Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Groepsplan is het leerplan (leerlijn) gericht op het werken in de klas; invulling vooral door de leraar; invloed methode. (BusinessObject) Groepsplan Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten referentiegegevens, zoals referentiekaders / -niveaus. (ApplicationFunction) Beheer referentiegege- vens Functionaliteit ter ondersteuning van het voorbereiden van een toets of examen (de logistiek), zoals het creëren van toets-/examengroepen, toekennen toets-/examenmateriaal, aanmaken toets-/examensets, toekennen afnameleider en surveillanten. (ApplicationFunction) Toets- / examenvoorb- ereidingsfuncti- e Een rapport is een overzicht van de schoolprestaties van een leerling. (BusinessObject) Rapport Profiel is een in schooltijd verzorgd samenhangend onderwijsprogramma. (BusinessObject) Profiel Leermateriaal is materiaal dat gebruikt wordt om te leren en bestaat uit opdrachten (productie door leerling) en lesstof (door leerlingen geconsumeerd). (BusinessObject) Leermateriaal Een summatieve toets is een toets waarmee een leerling een specifiek onderdeel, eventueel leerjaar of onderwijssoort, afsluit. (BusinessObject) Summatieve toets Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. (BusinessObject) Feedback Functionaliteit voor het publiceren van het aanbod van leermiddelen en het tonen van de leermiddelenlijsten (catalogus, webshop). (ApplicationFunction) Publicatiefunct- ie leermiddelena- anbod Een leerdoel beschrijft wat een leerling met onderwijsactiviteiten wil bereiken (BusinessObject) Leerdoel Een formatieve toets is een toets die meet hoe ver leerlingen gevorderd zijn in het behalen van bepaalde doelen. (BusinessObject) Formatieve toets Beoordeling is het oordeel van de professional over het functioneren van een leerling. (BusinessObject) Beoordeling Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders. (ApplicationFunction) Beheer groepen Cumulatieve numerieke beoordeling of score die wordt toegekend aan onderwijsdeelnemers op basis van hun prestaties in een reeks toetsen, opdrachten, examens of andere beoordelingen. (BusinessObject) Eindcijfer Functionaliteit voor het maken en onderhouden van plannen (bijvoorbeeld les-, dag- of weekplannen) van onderwijstijd en aanvullende activiteiten zoals ouderavonden en oudergesprekken. (ApplicationFunction) Beheer planning onderwijstijd en aanvullende activiteiten Functionaliteit voor het besturen / bedienen van apparaten, zoals bijvoorbeeld digibords en robots. (ApplicationFunction) Appraatbestur- ingsfunctie Functionaliteit voor het maken en onderhouden van leerlijnen / leerarrangementen bestaande uit onderwijsactiviteiten uit het beschikbare aanbod voor individuele leerlingen (Individueel leerplan) en groepen (Groepsplan). (ApplicationFunction) Beheer leerlijngegeve- ns Curriculumdocument waarin het bevoegd gezag van een school de inrichting van het schoolexamen beschrijft. (BusinessObject) Programma van toetsing en afsluiting Funtionaliteit voor het maken en onderhouden van detailplanningen (lesroosters) met lesactiviteiten. (ApplicationFunction) Beheer lesroosters Een leerproces is het proces waarbij leerlingen informatie opslaan, kennis verwerven en – door denken en (herhaalde) ervaring – houding en gedrag veranderen. (BusinessObject) Leerproces Een niveau is een aanduiding voor een kwalificerende eigenschap van een onderwijseenheid. Voldoende niveau aan het eind van een onderwijseenheid geeft toegang tot een hoger niveau. (BusinessObject) Niveau Een Leerroute is de weg die een leerling in het onderwijs aflegt langs de leerlijnen om een opleiding af te ronden. Een leerroute bestaat uit leerdoelen die relevant zijn om te bereiken met het oog op een specifieke uitstroombestemming. (BusinessObject) Leerroute Functionaliteit voor het analyseren van de onderwijstijd van een individuele leerling, klas en aangeboden opleiding. (ApplicationFunction) Analysefuncti- e onderwijstijd Een kerndoel is een beschrijving van welke onderwerpen moeten worden aangeboden in de verplichte onderwijstijd. (BusinessObject) Kerndoel Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten metadata m.b.t. toetsen, zoals toetshiërarchie, normering, etc. (ApplicationFunction) Beheren toetsmetadata Functionaliteit voor het vastleggen en onderhouden van beoordelingen (onderwijskundige betekenis) van de resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer toets- en opdrachtbeoor- delingsgegeve- ns Functionaliteit voor het registreren en onderhoud van gegevens (wie, wat waar, wanneer, waarmee, waarom) omtrent incidenten, d.w.z. gebeurtenissen die de gang van zaken in de context van de school verstoren. (ApplicationFunction) Beheer incidentgegev- ens Functionaliteit voor het opnemen, beheren en publiceren van video's. (ApplicationFunction) Beheer videocontent Document regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen. (BusinessObject) Examenregle- ment Het Europees Referentiekader is een systeem dat de beheersing van een vreemde taal op verschillende niveaus beschrijft. (BusinessObject) Europees Referentiekad- er Functionaliteit voor het digitaal toezicht houden op het afnemen van toetsen en examens. (ApplicationFunction) Proctoringfunc- tie AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:19:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:19:09 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Onderwijs
Elementtype  : Grouping
Element-id  : FORA/id-f03e909e-e6fc-4fa2-ae6f-043144839311
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-f03e909e-e6fc-4fa2-ae6f-043144839311
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijs
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Groep
FORA-type  : Bedrijfsdomein
Object ID  : f03e909e-e6fc-4fa2-ae6f-043144839311
Original ID  : f03e909e-e6fc-4fa2-ae6f-043144839311
Semanticsearch  : onderwijs