Vordering

ArchiMate-element Vordering
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-f4197a41-eadc-4256-823c-c0ddd8583771
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Vordering
Documentatie  : Een vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht. Dat kan gaan over geld, of een bepaald doen of laten, maar in alle gevallen bedoelt men hiermee, dat er een verplichting wordt ingeroepen, tegen een ander. (bron: Wikipedia)
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Bedrijfsvoering
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Object ID  : f4197a41-eadc-4256-823c-c0ddd8583771
Object ID_nl  : f4197a41-eadc-4256-823c-c0ddd8583771
Original ID  : f4197a41-eadc-4256-823c-c0ddd8583771
Semanticsearch  : vordering
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht. Dat kan gaan over geld, of een bepaald doen of laten, maar in alle gevallen bedoelt men hiermee, dat er een verplichting wordt ingeroepen, tegen een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Vordering Verantwoordelijkheid voor het aanmaken, verwerken en verwijderen van grootboekrekeningen (BusinessFunction) Grootboekbeh- eer Beheer van debiteuren (BusinessFunction) Debiteurenbe- heer Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en/of lesgelden, bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten. (denk hierbij aan een bankrekeningnummer van de ouders) (BusinessObject) Financiële gegevens Beheer van crediteuren (BusinessFunction) Crediteurenbe- heer Geldelijke of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving en niet zijnde de ouderbijdragen, waarvoor het bevoegd gezag geen tegenprestatie levert. (BusinessObject) Donatie Het uitbrengen van facturen, onderdeel van financieel beheer. (BusinessFunction) Facturering Lesgeld is een verplichte bijdrage van ouders aan het schoolbestuur van een particuliere (niet-bekostigde) onderwijsinstelling. (BusinessObject) Lesgeld De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage aan het schoolbestuur van ouders. (BusinessObject) Vrijwillige ouderbijdrage Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent financiën. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie financiëlegege- vens Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem Rijksbijdragen is het totaal van de toegekende (normatieve) rijksbijdrage (lump sum) plus de aanvullende (project)subsidies. (BusinessObject) Rijksbijdragen Geldelijke of materiële bijdragen, of vrijstelling van een (een deel) van de betaling, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving, niet zijnde de ouderbijdragen indien het bevoegd gezag daarbij, al dan niet uit eigen beweging, in welke vorm dan ook verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen in schoolverband (bijvoorbeeld binnen de schooltijden, het overblijven daaronder begrepen of naschoolse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd) worden geconfronteerd. (BusinessObject) Sponsoring Het innen van vrijwillige ouderbijdragen. (BusinessFunction) Inning ouderbijdragen Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur Een journaalpost geeft bij dubbel boekhouden voor financiële feiten aan welke grootboekrekeningen gedebiteerd en gecrediteerd moeten worden. Voor elke journaalpost zijn het (totaal van het) debet- en creditbedrag gelijk. Een journaalpost bestaat dan ook altijd uit minimaal twee regels, het zijn er vaak ook meer. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Journaalpost Een betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Inkomende betaling Een debiteur, juridisch schuldenaar, is een persoon die een verplichting heeft ten opzichte van een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Debiteur AccessRelationship R AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship - W SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship - W AssociationRelationship heeft AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship van Deze svg is op 28-09-2023 18:40:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-09-2023 18:40:32 CEST