Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsevaluatie

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsevaluatie
Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsevaluatie
Formeel bewijs van het met succes afgerond hebben van een opleidingseenheid. (BusinessObject) Waardedocument Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Beoordeling is het oordeel van de professional over het functioneren van een leerling. (BusinessObject) Beoordeling Afsluitende onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat in opdracht van de overheid centraal wordt ontwikkeld en vastgesteld. (BusinessObject) Centraal examen Een certificaat is een document dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een vak als onderdeel van een eindexamen door de kandidaat, waarbij het eindexamen als geheel niet is voltooid. (BusinessObject) Certificaat Een cijfer is een getal dat een cijfermatige uitdrukking geeft aan het behaalde resultaat. (BusinessObject) Cijfer Waardedocument dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een opleiding door een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Diploma Feestelijke gebeurtenis waarbij een onderwijsdeelnemer die succesvol een opleiding heeft afgerond een diploma krijgt. (BusinessObject) Diploma-uitreiking Cumulatieve numerieke beoordeling of score die wordt toegekend aan onderwijsdeelnemers op basis van hun prestaties in een reeks toetsen, opdrachten, examens of andere beoordelingen. (BusinessObject) Eindcijfer Geheel van toetsen dat leidt tot een eindbeoordeling met kwalificatie voor een vervolgstap naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. (BusinessObject) Eindexamen Een bij wet- en regelgeving vastgelegd curriculumdocument dat voor een vak beschrijft wat er aan het einde van het voortgezet onderwijs bereikt moet zijn in termen van beheersing en/of ervaring om het vak met succes af te ronden. (BusinessObject) Examenprogramma Document regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen. (BusinessObject) Examenreglement Het proces van beoordeling en evaluatie van de kennis, vaardigheden, competenties en prestaties van een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Examinering Een formatieve toets is een toets die meet hoe ver leerlingen gevorderd zijn in het behalen van bepaalde doelen. (BusinessObject) Formatieve toets Curriculumdocument waarin het bevoegd gezag van een school de inrichting van het schoolexamen beschrijft. (BusinessObject) Programma van toetsing en afsluiting Een rapport is een overzicht van de schoolprestaties van een leerling. (BusinessObject) Rapport Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat Advies met betrekking tot doorstroom naar een bepaald niveau van voortgezet onderwijs voor een onderwijsdeelnemer in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs. (BusinessObject) Schooladvies Afsluitend onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat wordt ingericht door de scholen en beschreven staat in het Programma van toetsing en afsluiting. (BusinessObject) Schoolexamen De slaag-zakregeling is het geheel van regels, door de wetgever opgesteld, op grond waarvan wordt bepaald of de kandidaat al dan niet is geslaagd voor het eindexamen. (BusinessObject) Slaag-zakregeling Een summatieve toets is een toets waarmee een leerling een specifiek onderdeel, eventueel leerjaar of onderwijssoort, afsluit. (BusinessObject) Summatieve toets Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Het resultaat of de uitkomst van een afgeronde evaluatie, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria. (BusinessObject) Uitslag Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. (BusinessObject) Feedback Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Een opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit. (BusinessObject) Opdracht Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel. (BusinessObject) Profielwerkstuk Portfolio is een verzameling van werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter Het doel van het portfolio is om de ontwikkeling op verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden te laten zien. (BusinessObject) Portfolio Ontwikkeling is de verandering (vaardigheidsgroei) die een leerling doormaakt op verschillende ontwikkelingsgebieden. (BusinessObject) Ontwikkeling Bespreking door de leerkrachten e/o docenten e/o begeleiders van een leerling van zijn/haar (cognitieve) vorderingen en persoonlijke ontwikkeling. (BusinessObject) Leerlingbespreking Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Het terugkoppelen van de bevindingen op basis van observaties en toetsen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (terugblikken en vooruitblikken, voor de leerling en de docent om onderwijsaanbod af te stemmen op leerdoelen). (BusinessFunction) Terugkoppeling feedback Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor het analyseren van toets- en opdrachtresultaten. (ApplicationFunction) Analysefunctie resultaten Functionaliteit voor het opstellen en onderhouden van feedback en deze delen (communiceren) met de leerling. (ApplicationFunction) Beheer feedbackgegevens Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van les-, toets- en examenprogramma's, curricula. (ApplicationFunction) Beheer onderwijsprogram- magegevens Functionaliteit voor het geautomatiseerd of handmatig vastleggen en onderhouden van resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer resultaatgegevens Functionaliteit voor het vastleggen en onderhouden van beoordelingen (onderwijskundige betekenis) van de resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer toets- en opdrachtbeoordeli- ngsgegevens Functionaliteit voor het rapporteren van resultaten van toetsen en opdrachten in verschillende soorten overzichten voor individuele leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportagefunctie resultaatgegevens Functionaliteit voor het maken, onderhouden en afdrukken van waardendocumenten zoals rapporten, schooladviezen, certificaten en diploma's. (ApplicationFunction) Beheer waardedocumentg- egevens Functionaliteit voor het importeren, aanmaken en onderhouden van toetsen (incl. toetsitems). (ApplicationFunction) Beheer toetsgegevens Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making). Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science (ApplicationComponent) Business Intelligence Systeem AssociationRelationship vastgelegd in AssociationRelationship gebaseerd op AssociationRelationship geeft AssociationRelationship krijgt AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship betreft SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship drukt uit AssociationRelationship uitgereikt bij SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship omvat AssociationRelationship heeft AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship heeft AssociationRelationship regelt AssociationRelationship gaat volgens AssociationRelationship omvat SpecializationRelationship AssociationRelationship beschrijft SpecializationRelationship AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship vastgelegd in SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship bepaalt AssociationRelationship draagt bij aan AssociationRelationship vastgelegd in AssociationRelationship maakt AssociationRelationship begeleidt AssociationRelationship geeft AssociationRelationship leidt tot SpecializationRelationship AssociationRelationship omvat AssociationRelationship toont AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship betreft AssociationRelationship hoort bij AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:56:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:52 CEST
Legenda
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsevaluatie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-fa5a5071-56cc-4098b-05d9-2532ffa2f26
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsevaluatie
Documentatie  : Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsevaluatie in het bedrijfsdomein Onderwijs.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatieverwerking
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Informatieverwerking
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Samenhang
Object ID  : fa5a5071-56cc-4098b-05d9-2532ffa2f26
Original ID  : id-fa5a507156cc4098b05d92532ffa2f26
Semanticsearch  : informatieverwerking onderwijs - onderwijsevaluatie
Elementen  : 
Relaties  :