ICT-ondersteuning DLO

ArchiMate-modellen > FORA > Views > ICT-ondersteuning DLO
ICT-ondersteuning DLO
De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Functionaliteit voor het maken en onderhouden van planningen op hoofdlijnen voor periodes (bijvoorbeeld jaar of trimester) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, etc.). (ApplicationFunction) Beheer onderwijsplanningen Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders. (ApplicationFunction) Beheer groepen Functionaliteit voor het onderhouden van het zorgdossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten zorg-gerelateerde items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer zorgdossier Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van notities omtrent een leerling. (ApplicationFunction) Beheer leerlingnotities Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van gegevens omtrent leerroutes (bestaande uit leerdoelen) en de stappen om die achtereenvolgens te bereiken. (ApplicationFunction) Beheer leerroutegegevens Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van resultaatgegevens van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Uitwisseling resultaatgegevens Functionaliteit voor het tonen van digitaal leermateriaal aan leerlingen. (ApplicationFunction) Presentatie digitaal leermateriaal Functionaliteit voor het aanmaken, opslaan, verwijderen en organiseren van documenten. (ApplicationFunction) Beheer documenten Functionaliteit voor het gezamenlijk aanmaken van en werken aan / redigeren van documenten. (ApplicationFunction) Gezamenlijke creatie- en redactiefunctie Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfunctie Functionaliteit ter ondersteuning van het afnemen van toetsen. (ApplicationFunction) Toetsafnamefunctie Functionaliteit voor het rapporteren van resultaten van toetsen en opdrachten in verschillende soorten overzichten voor individuele leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportagefunctie resultaatgegevens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van aan- en afwezigheidsgegevens (incl. (langdurig) verzuim) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer aan- en afwezigheidsgegevens Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van (gegevens van) aanmeldingen, inschrijvingen en uitschrijvingen. (ApplicationFunction) Beheer aanmeldings- / inschrijvings- / uitschrijvingsgegevens Functionaliteit voor de uitwisseling (incl. verstrekken / verzenden, ontvangen / ophalen en verwerken) tussen onderwijsinstellingen van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. (ApplicationFunction) Uitwisseling onderwijskundige rapporten Functionaliteit voor het tonen van informatie in gestandardiseerde managementoverzichten en -dashboards ten behoeve van beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Presentatie managementdashboa- rd en -overzichten Functionaliteit voor het digitaal melden van het verzuim van leerlingen aan DUO en andere instanties. (ApplicationFunction) Meldingsfunctie verzuimgegevens Functionaliteit voor het onderhouden van het dossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer leerlingdossier Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens. (ApplicationFunction) Uitwisseling leerlinggegevens Functionaliteit voor het importeren, aanmaken en onderhouden van toetsen (incl. toetsitems). (ApplicationFunction) Beheer toetsgegevens Functionaliteit voor het geautomatiseerd of handmatig vastleggen en onderhouden van resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer resultaatgegevens Functionaliteit voor het onderhouden van het digitale portfolio van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer digitaal leerlingportfolio Functionaliteit voor het inleveren van opdrachten door leerlingen. (ApplicationFunction) Opdrachtinleverfuncti- e Functionaliteit om een document (werkstuk, scriptie of verslag) te controleren op plagiaat. (ApplicationFunction) Plagiaatdetectiefunctie Functionaliteit voor het houden van vergaderingen (live meetings) met kleine en grote groepen deelnemers met live video en audio (incl. opnemen vergadering audio en video). (ApplicationFunction) Videoconferentiefunct- ie Functionaliteit voor het aanmaken / samenstellen, onderhouden en toekennen van opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer opdrachtgegevens Functionaliteit voor het op basis van beschikbare leermaterialen samenstellen van lesstof en het geven van toegang tot deze lesstof aan leerlingen. (ApplicationFunction) Lesstof beheerfunctie Functionaliteit die als "toegangspoort" uit diverse bronnen geselecteerde informatie biedt en/of toegang geeft tot verschillende informatiebronnen en/of services als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie. (ApplicationFunction) Portaalfunctie Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen,onderhouden en ontsluiten van materialen, zoals teksten, afbeeldingen, geluid of video, die kunnen worden ingezet voor onderwijsdoeleinden. (ApplicationFunction) Beheer leermaterialen Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van les-, toets- en examenprogramma's, curricula. (ApplicationFunction) Beheer onderwijsprogramma- gegevens Functionaliteit voor het inschrijven op onderwijsactiviteiten zoals opdrachten, projecten en excursies. (ApplicationFunction) Inschrijffunctie onderwijsactiviteiten Functionaliteit voor het tonen van de voortgang van een leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportage voortgangsgegevens Functionaliteit voor het tonen van lesroosters. (ApplicationFunction) Presentatie lesrooster Functionaliteit voor het presenteren van het vakkenpakket van een leerling. (ApplicationFunction) Presentatie vakkenpakket Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent het voor de leerling relevante les- / onderwijsprogramma voor de komen tijd. (ApplicationFunction) Presentatie onderwijsprogramma Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent nieuwsitems. (ApplicationFunction) Beheer gegevens nieuwsitems Functionaliteit voor het tonen van aan- en afwezigheidsgegevens van leerlingen. (ApplicationFunction) Presentatie aan- en afwezigheidgegevens Functionaliteit voor het opstellen en onderhouden van feedback en deze delen (communiceren) met de leerling. (ApplicationFunction) Beheer feedbackgegevens Functionaliteit voor het vastleggen en onderhouden van beoordelingen (onderwijskundige betekenis) van de resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer toets- en opdrachtbeoordeli- ngsgegevens Functionaliteit voor het maken en onderhouden van leerlijnen / leerarrangementen bestaande uit onderwijsactiviteiten uit het beschikbare aanbod voor individuele leerlingen (Individueel leerplan) en groepen (Groepsplan). (ApplicationFunction) Beheer leerlijngegevens Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten referentiegegevens, zoals referentiekaders / -niveaus. (ApplicationFunction) Beheer referentiegegevens Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommunicatie Ondersteuning samenwerken in leerlingprojecten (BusinessFunction) Ondersteuning samenwerken in leerlingprojecten Inschrijven voor onderwijsactiviteiten, zoals projecten, flexuren en excursies. (BusinessFunction) Inschrijving op onderwijsactiviteiten Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen. (BusinessFunction) Logistieke informatieverstrekking Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin de onderwijsorganisatie voldoet aan verplichtingen en afspraken. De onderwijsorganisatie legt verantwoording af aan o.a. DUO en ouders (ouder- en leerlingportaal). (BusinessFunction) Verantwoording Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie Het terugkoppelen van de bevindingen op basis van observaties en toetsen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (terugblikken en vooruitblikken, voor de leerling en de docent om onderwijsaanbod af te stemmen op leerdoelen). (BusinessFunction) Terugkoppeling feedback Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent De latende instelling is de laatste [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] een opleiding heeft gevolgd. (BusinessRole) Latende instelling De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven. (BusinessRole) Ontvangende instelling De onderwijsadministratie is binnen een onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de correcte registratie van gegevens over een onderwijsvolger. Deze verantwoordelijkheid ligt niet altijd (alleen) bij een aparte afdeling binnen de onderwijsinstelling te liggen (BusinessRole) Afdeling onderwijsadministratie Diverse advies bureaus, van onderwijs tot ict (BusinessRole) Externe Advies- en consultancy-bureaus Algemene vereniging schoolleiders, stichting van het onderwijs, onderwijsbestuurdersvereniging (OBV), BvPO, VKBBO, bestuurdersvereniging VO, VTOI? (BusinessRole) Organisatiebestuur 78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs (BusinessRole) Samenwerkingsverband passend onderwijs Ouders/voogd van leerling/student, relatie afhankelijk van leeftijd leerling/student (BusinessRole) Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent De toetsplanner is verantwoordelijk voor de logistiek rondom een toetsafname, en plant de benodigde resources in. (BusinessRole) Toetsplanner Een toetsafnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afname van een toets. Deze rol kan ingevuld worden door een persoon (bijv. uitdelen en innemen van vraag- en antwoordformulieren) of een computersysteem (bijv. een digitaal toetssysteem). (BusinessRole) Toetsafnemer De beoordelaar beoordeelt de afnamerespons op een afgenomen toets, en wijst een score toe. (BusinessRole) Beoordelaar Een planner is verantwoordelijk voor de logistiek rondom een het geven van onderwijs en afname van toetsen, en plant de benodigde resources in. Een roosteraar maakt een rooster dat voldoet aan de planning en eisen rond beschikbaarheid van mensen, ruimte en middelen. (BusinessRole) Roosteraar en planner Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolger Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolger Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontwikkel- ing Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het maken van leermaterialen (waaronder toetsmateriaal) en/of samenstellen van bestaand materiaal en het delen van dit materiaal met anderen. (BusinessFunction) Materiaalontwikkeling Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Instructie geven aan leerlingen. Opdrachten opstellen, toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen. (BusinessFunction) Lesuitvoering Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Informatie-uitwisseling met bijvoorbeeld een samenwerkingsverband over de leerontwikkeling van leerlingen. (BusinessFunction) Uitwisselen leerlinginformatie Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. * Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling; * Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte; * Onderwijsondersteuning op maat; * Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding. Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden. (BusinessFunction) Organisatie passend onderwijs Het inzichtelijk maken van voortgang en resultaten ten behoeve van het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Voortgang- en resultatenweergave Het doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom, uitstroom Overdracht van leerlinggegevens naar een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessFunction) Overstap Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. * Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden. * Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt. * Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald * PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk * VO: Aanmelding voor de schoolvakantie. * Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt. (BusinessFunction) Aanmelding Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegevensbehe- er Het registreren, analyseren en monitoren van afwezigheid, en het in gang zetten van verzuimmaatregelen teneinde het verzuim van leerlingen te minimaliseren en te voldoen aan de wet op de leerplicht en kwalificatieplicht. (BusinessFunction) Verzuimcoördinatie Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolger Het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen. Dit valt onder de basisondersteuning die een school biedt. (BusinessFunction) Leerlingbegeleiding Leraren bespreken de voortgang van de leerling op basis van toetsresultaten en stellen rapporten op, zodat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn niveau en passende leerroute. Leraren hebben inzicht in de voortgang via het leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessFunction) Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces Het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan, signaleren van extra zorgbehoeften (preventief en remediërend). Wordt overwegend door interne medewerkers uitgevoerd, die specifieke zorgtaken door externe specialisten kunnen laten uitvoeren. (BusinessFunction) Zorgbegeleiding en -coördinatie Vastleggen van waarnemingen en notities rondom het functioneren en welbevinden van leerlingen. (BusinessFunction) Vorming zorgdossier Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent Een toetsafnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afname van een toets. Deze rol kan ingevuld worden door een persoon (bijv. uitdelen en innemen van vraag- en antwoordformulieren) of een computersysteem (bijv. een digitaal toetssysteem). (BusinessRole) Toetsafnemer ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 25-01-2024 23:12:49 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 25-01-2024 23:12:49 CET
Legenda
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view ICT-ondersteuning DLO
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-faccab4f-973c-4f89-a1ef-dcb5bc92e352
ArchiMate-model  : FORA
Label  : ICT-ondersteuning DLO
Documentatie  : Overzicht van de bedrijfsfuncties, de betrokken rollen en de ondersteunende ict-functionaliteit met betrekking tot de Digitale Leeromgeving (DLO).
ArchiMate-gezichtspunt  : ICT-ondersteuning
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewtype  : Thematisch
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Viewpoint  : ICT-ondersteuning
Thema  : DLO
Object ID  : faccab4f-973c-4f89-a1ef-dcb5bc92e352
Object ID_nl  : faccab4f-973c-4f89-a1ef-dcb5bc92e352
Original ID  : faccab4f-973c-4f89-a1ef-dcb5bc92e352
Semanticsearch  : ict-ondersteuning dlo
Elementen  : 
Relaties  :