Leerlingbegeleiding en –zorg

ArchiMate-modellen > FORA > Groupings > Leerlingbegeleiding en –zorg
Beschrijving
Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties.


Contextdiagram
FORA
Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Zorgplicht is de verplichting voor scholen om ervoor te zorgen dat iedere leerling met een extra ondersteuningsbehoefte op een passende onderwijsplek terecht komt. (BusinessObject) Zorgplicht Basisonderwijs is het onderwijs bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van omstreeks 4 jaar. Het legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. (BusinessObject) Basisonderwijs Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van notities omtrent een leerling. (ApplicationFunction) Beheer leerlingnotities Speciaal basisonderwijs is regulier onderwijs voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte (BusinessObject) Speciaal basisonderwijs Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen) (BusinessObject) Gezondheidsg- egevens De Sectorraad GO (een fusie van LECSO (Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs) en SBOwerkverband) is dé organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Zij vertegenwoordigen schoolbesturen en scholen werkzaam binnen het gespecialiseerd onderwijs. Samen zijn zij verantwoordelijk voor goed onderwijs plus de daarbij horende ondersteuning; voor sbo, so en vso (cluster 3 en 4) in Nederland. (BusinessObject) Sectorraad GO Het samenwerkingsverband passend onderwijs maakt afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen (BusinessObject) Samenwerkin- gsverband passend onderwijs Ambulante begeleiding in het onderwijs wil zeggen dat de begeleider op school komt om een leerling individueel te begeleiden. Het gaat om leerlingen die een arrangement hebben waarmee zij passende ondersteuning op school kunnen krijgen. (BusinessObject) Ambulante begeleiding De beschrijving van de beschikbare gegevens over de leerling bij binnenkomst in de school en/of bij het voor het eerst opstellen van het OPP. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over de leerling uit een onderwijskundig rapport, de schoolloopbaan van de leerling, beschikbare toetsgegevens, gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en over een eventuele handicap of beperking van de leerling. Benodigde vaardigheden die een leerling nodig heeft voor de uitstroombestemming waar hij naar doorstroomt. De vaardigheden die de leerling bij uitstroom beheerst komen in het ideale geval overeen met het instroomprofiel van het type onderwijs waar de leerling naar doorstroomt. (BusinessObject) Instroomprofiel In het schoolondersteuningsprofiel staat een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven, d.w.z. een beschrijving van de mogelijkheden die de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft of extern kan organiseren. Voorgedefinieerde set profielen; school kan kiezen In regio moet goede spreiding zijn van profielen bijv als leerling doof is check Scholen op de kaart / Vensters (filteren op onderwijsconcepten / kenmerken) (BusinessObject) Schoolonderst- euningsprofiel Onder Op overeenstemming gericht overleg (Ouder) moet worden verstaan dat met de ouders open en reëel overleg wordt gevoerd over het OPP. Dat wil zeggen dat de school open staat voor suggesties van de ouders voordat zij een beslissing neemt over het OPP. (BusinessObject) Op overeenstem- ming gericht overleg (Ouder) Het geplande uitstroomprofiel is een gewogen besluit op basis van de uitstroomniveaus per leergebied en de factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerling belemmeren en bevorderen. Het beschrijft het type vervolgonderwijs waar de leerling naar uit zal stromen. Een uitstroomprofiel, ook wel uitstroombestemming/-perspectief genoemd, komt tot stand op basis van de geplande vaardigheidsgroei (leerontwikkeling), de uitstroomniveaus bij verschillende leergebieden en bevorderende en belemmerende factoren, talenten en interesses van de leerling. Omgekeerd kan een uitstroomprofiel invloed hebben op de geplande vaardigheidsgroei en uitstroomniveaus. (BusinessObject) Uitstroomprofi- el De inzet van zorg / begeleiding aan (zorg)leerlingen met behoefte aan ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied, met een beperking of chronische ziekte. (BusinessObject) Zorginzet Een ondersteuningsarrangement is extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van (bovenschoolse) voorzieningen, expertise en financiën. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard. (BusinessObject) Ondersteunin- gsarrangement De intern begeleider is een medewerker die lverantwoordelijk is voor de leerlingenzorg en coördinerende en begeleidende taken heeft. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Hij/zij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. (BusinessObject) Intern begeleider Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen is. (BusinessObject) Praktijkonderw- ijs Gegevens met betrekking tot het lichamelijk of geestelijk vermogen van de leerling die relevant zijn voor het onderwijs (BusinessObject) Zorgbegeleidi- ngsgegevens De factor die de ontwikkeling en het leren belemmert of bevordert. Het kan daarbij gaan om leerlinggebonden factoren, factoren in het onderwijs en factoren in de opvoeding/omgeving . Belemmerend is bijvoorbeeld een ernstig aandacht tekort. Bevorderend is een ervaren leerkracht die bekwaam is in omgaan met verschillen. (BusinessObject) Belemmerend- e / stimulerende factor Functionaliteit voor het maken en onderhouden van gegevens omtrent het ontwikkelingsperspectief(plan) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer ontwikkelings- perspectiefpla- ngegevens Een remedial teacher (ook: rt'er)verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen. (BusinessObject) Remedial teacher Een Commissie van onderzoek is een commissie die is ingesteld door het bevoegd gezag van een instelling, en tot taak heeft te beoordelen of een kind gezien zijn handicap voor het onderwijs op de instelling in aanmerking komt, dan wel in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling indien het kind is of wordt ingeschreven op een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of de Wet op het voortgezet onderwijs. (BusinessObject) Commissie van onderzoek Functionaliteit voor het onderhouden van het zorgdossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten zorg-gerelateerde items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer zorgdossier Het voortgezet onderwijs, bedoeld in deze wet, omvat het onderwijs dat wordt gegeven na het basisonderwijs en na het speciaal onderwijs. Het omvat niet het voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, educatie en beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. (BusinessObject) Voortgezet onderwijs Een orthopedagogisch didactisch centrum is een bovenschoolse voorziening, verbonden aan een samenwerkingsverband. De leerlingen die gebruikmaken van de diensten van het orthopedagogisch didactisch centrum zijn ingeschreven bij reguliere scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen uit het samenwerkingsverband zijn verantwoordelijk voor de (bekostiging van) de huisvesting van het orthopedagogisch didactisch centrum. (BusinessObject) Orthopedagog- isch Didactisch Centrum Handelingsgerichte Procesdiagnostiek is een oplossingsgerichte aanpak om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beter te begeleiden. (BusinessObject) Handelingsger- ichte procesdiagnos- tiek Cluster 3: onderwijs aan kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en langdurig zieke kinderen. Cluster 4: onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische problemen. (BusinessObject) (Voortgezet) speciaal onderwijs Cluster 3 & 4 Passend onderwijs is de manier waarop extra ondersteuning voor leerlingen wordt georganiseerd zodat ze op een eigen manier en tempo kennis kunnen opdoen. Het is geen aparte schoolsoort. (BusinessObject) Passend onderwijs Een Commissie voor begeleiding is een commissie die is ingesteld door het bevoegd gezag van een instelling, en zodanig is samengesteld dat zij adequaat kan adviseren vanuit zowel onderwijskundig als pedagogisch, psychologisch en medisch oogpunt, rekening houdend met de handicap van de leerling. (BusinessObject) Commisie voor de begeleiding In het ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan) legt het samenwerkingsverband vast hoe passend onderwijs in hun regio wordt vormgegeven, d.w.z. de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld. Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen. (BusinessObject) Ondersteunin- gsplan Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van onderwijsbegeleidingsgegevens van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer onderwijsbege- leidingsgegev- ens Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. * Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling; * Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte; * Onderwijsondersteuning op maat; * Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding. Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden. (BusinessFunction) Organisatie passend onderwijs Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van gegevens omtrent leerroutes (bestaande uit leerdoelen) en de stappen om die achtereenvolgens te bereiken. (ApplicationFunction) Beheer leerroutegege- vens Een zorgleerling is een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld, vanwege een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of leerstoornis. (BusinessObject) Zorgleerling Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaat- gegevens Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteunin- gsbehoefte Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en worden de resultaten geëvalueerd, onder meer door toetsing, zelfevaluatie en peerevaluatie (collegiale toetsing). Onderwijs wordt binnen een door de overheid bepaalde structuur gegeven door personen die daarvoor speciaal zijn opgeleid, zoals onderwijzers, leraren en docenten. (BusinessObject) Onderwijs Resultaat met bevindingen naar aanleiding van diverse soorten onderzoek naar de leerling. (BusinessObject) Onderzoeksre- sultaat Een Gemeenschappelijk rapport is een rapport opgesteld door een Commissie van onderzoek met daarin de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek om te beoordelen of een kind gezien zijn handicap voor het onderwijs op de instelling in aanmerking komt, dan wel in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling. (BusinessObject) Gemeenschap- pelijk rapport Het Onderwijsdoel beschrijft het doel waar met de leerling naar toe wordt gewerkt. (BusinessObject) Onderwijsdoel (Leerling) Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent zorgverleners. (ApplicationFunction) Beheer zorgverleners- gegevens Het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan, signaleren van extra zorgbehoeften (preventief en remediërend). Wordt overwegend door interne medewerkers uitgevoerd, die specifieke zorgtaken door externe specialisten kunnen laten uitvoeren. (BusinessFunction) Zorgbegeleidi- ng en- coördinatie Iemand die speciale / intensieve ondersteuning verzorgt. (BusinessObject) Specialist Extra ondersteuning omvat alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen. Wordt aangeboden met behulp van het samenwerkingsverband. (BusinessObject) Extra ondersteuning Is geen eenduidige defintie voor te geven, wordt momenteel heel divers ingevuld in het (basis)onderwijs. Een plusklas is een voorziening om meer- en hoogbegaafde leerlingen onderwijs op maat te bieden. Dit kan een plusklas binnen de eigen school zijn, maar er bestaan ook bovenschoolse plusklassen. Plusklassen kunnen per jaargroep georganiseerd zijn, maar ook klassen doorbrekend. (BusinessObject) Plusklas De zorgcoördinator is de spil van de leerlingondersteuning op school. De zorgcoördinator neemt beslissingen bij de uitvoering van het zorgbeleid en over de wijze waarop het ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan) wordt vormgegeven en uitgevoerd binnen de school. Daarnaast vertegenwoordigt de zorgcoördinator de onderwijsinstelling in het samenwerkingsverband (SWV). (BusinessObject) Zorgcoördinat- or Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de planning en coördinatie van de inzet van zorg / begeleiding aan (zorg)leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer zorginzetgege- vens Remedial teaching is extra uitleg en hulp aan kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen (zoals faalangst) hebben. Remedial teaching kan individueel of in kleine groepjes. (BusinessObject) Remedial teaching Regulier onderwijs is de verzamelterm voor onderwijs dat zich niet richt tot speciale doelgroepen, zoals buitengewoon en speciaal onderwijs. Op een reguliere school zitten dus overwegend kinderen die een gewone ontwikkeling doormaken. (BusinessObject) Regulier onderwijs Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diagnoses / onderzoeksresultaten omtrent een leerling in het zorgdossier van de leerling. (ApplicationFunction) Beheer onderzoeksre- sultaatgegeve- ns Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van resultaatgegevens van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Uitwisseling resultaatgege- vens Basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school - eventueel samen met ketenpartners - planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. De basisondersteuning beschrijft het niveau dat van alle scholen uit het samenwerkingsverband verwacht wordt. (BusinessObject) Basisonderste- uning Een zorgverlener is iemand die zorg / ondersteuning geeft aan (zorg)leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. (BusinessObject) Zorgverlener Speciale / intensieve ondersteuning is een vorm van extra ondersteuning die door een specialist moet worden verzorgd. (BusinessObject) Speciale / intensieve ondersteuning De Ambulant Onderwijskundig Begeleider (AOB) wordt aangetrokken als begeleider van een kind met een functionele (bijvoorbeeld visuele) beperking, diens ouders en leraren. Een Ambulant Onderwijskundig Begeleider maakt deel uit van een organisatie of regionaal centrum voor speciaal onderwijs dat ambulante begeleiding verzorgt voor diverse instellingen in (het primair) onderwijs. (BusinessObject) Ambulant (onderwijskun- dig) begeleider Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer gegevens loopbaanoriën- tatie en- begeleiding Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarhe- idsverklaring Verzameling van waarnemingen en notities rondom het welbevinden van leerlingen. Gezondheid Gedrag Check Scholen op de kaart (BusinessObject) Zorgdossier Onderwijsondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van basis- en extra ondersteuning (onderwijsinhoudelijke en (ortho)pedagogische interventies) die binnen de ondersteuningsstructuur van de school - eventueel samen met ketenpartners - planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. (BusinessObject) Onderwijsond- ersteuning Het ontwikkelingsperspectief beschrijft de te verwachten uitstroombestemming (incl. onderbouwing) van de leerling en de te bieden ondersteuning en begeleiding en, indien aan de orde, de afwijkingen van het onderwijsprogramma. Het beschrijft het 'WAT': Wat zijn de doelen waar met de leerling naar toe wordt gewerkt; waar en waarom wijkt dat af van het basisprogramma. (BusinessObject) Ontwikkelings- perspectief Een Samenwerkingsverband heeft altijd een Ondersteuningsplanraad naast een eventuele Medezeggenschapsraad. De leden Ondersteuningsplanraad van worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband. De Ondersteuningsplanraad moet instemmen met het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. (BusinessObject) Ondersteunin- gsplanraad Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van een betrokkene die door of namens een samenwerkingsverband worden verwerkt, en heeft o.a. tot doel vast te stellen van welke personen het samenwerkingsverband persoonsgegevens verwerkt en te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn. (BusinessObject) Privacyreglem- ent Samenwerkin- gsverband Passend Onderwijs PO/VO Cluster 1: onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen. Cluster 2: onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak-taalproblemen. (BusinessObject) (Voortgezet) speciaal onderwijs Cluster 1 & 2 Functionaliteit voor het tonen van de voortgang van een leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportage voortgangsge- gevens Een Permanente Commissie Leerlingenzorg is ingesteld door het bevoegd gezag of de bevoegde gezagsorganen van scholen in een samenwerkingsverband, en bepaalt op aanvraag van de ouders of plaatsing van een leerling op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs noodzakelijk is. (BusinessObject) Permanente Commissie Leerlingenzorg De (functionerings) niveaus die een leerling bij de overgang naar vervolgonderwijs voor de verschillende vakgebieden bereikt (moet) hebben. Deze zijn afgeleid van de instroomeisen passend bij de geplande uitstroombestemming. Een uitstroomniveau wordt opgesteld per leergebied en komt overeen met de einddoelen voor de leergebieden. Het uitstroomniveau is niet hetzelfde als de uitstroombestemming. Leerlingen zullen dikwijls voor verschillende vakken een verschillend uitstroomniveau bereiken. Uiteindelijk gaan ze naar één uitstroombestemming. (BusinessObject) Uitstroomnive- au (Leerling) Het evaluatiedeel beschrijft de behaalde vaardigheidsscores en of de geplande vaardigheidsgroei daadwerkelijk is gerealiseerd. Periodiek bespreekt de school met de ouders de ontwikkeling van hun kind en evalueren zij of de gestelde doelen bereikt zijn. In bepaalde gevallen is bijstelling van het OPP aan de orde. (BusinessObject) Evaluatiedeel Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) wordt gegeven op een reguliere vmbo-school en leidt op voor een gewoon vmbo-diploma dat toegang geeft tot het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). (BusinessObject) Leerwegonder- steund onderwijs Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en (verplicht) voor alle leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan. Vroeger was dit het individuele handelingsplan. Het OPP beschrijft het 'HOE' en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelingsperspectief 2. Het handelingsdeel 3. Het evaluatiedeel (BusinessObject) Ontwikkelings- perspectiefplan Gegevens met betrekking tot de voortgang van het leerproces van de leerling, denk aan OPP, observaties, evaluatiegesprekken (BusinessObject) Onderwijs begeleidingsg- egevens Het landelijk doelgroepenmodel is een model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het potentiële eindniveau van leerlingen in te schatten en de benodigde ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming. Daarnaast bevordert het Landelijk Doelgroepenmodel de communicatie met ouders en stakeholders, zoals de Inspectie, samenwerkings-verbanden, externe ondersteuners en scholen in het regulier onderwijs. Het doelgroepenmodel is een hulpmiddel voor het onderwijs (ook het reguliere onderwijs) om te omschrijven wat het leerstofaanbod voor de leerlingen kan zijn en op welke manier deze kinderen ondersteund worden bij het onderwijs, bijvoorbeeld of er een braille schrift nodig is, of dat er altijd een begeleider aanwezig moet zijn, en wat het onderwijsaanbod is. Het doelgroepenmodel functioneert als een gezamenlijke taal. (BusinessObject) Landelijk doelgroepenm- odel Beschrijving van de te bieden individuele ondersteuning en begeleiding om de gestelde doelen te realiseren / gericht op de ondersteuningsbehoefte van de leerling voor de komende periode, daar waar dat uitstijgt boven het basisaanbod, net als eventuele afwijkingen van het onderwijsprogramma. (BusinessObject) Handelingsdeel Een zorgrapport beschrijft de bevindingen m.b.t. een (zorg)leerling die zorg / ondersteuning nodig heeft. (BusinessObject) Zorgrapport Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen. De verantwoordelijkheid van het naar school brengen en ophalen ligt primair bij de ouders/verzorgers. De gemeente heeft de zorgplicht passend vervoer aan te bieden. Dit betekent dat het leerlingenvervoer moet aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. (BusinessObject) Leerlingenver- voer Het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen. Dit valt onder de basisondersteuning die een school biedt. (BusinessFunction) Leerlingbegele- iding Het speciaal onderwijs is onderwijs voor leerlingen die specialistische of intensieve onderwijsbegeleiding en ondersteuning nodig hebben, vaak gecombineerd met jeugdhulp en/of zorg. (BusinessObject) (Voortgezet) speciaal onderwijs AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:01:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:01:16 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Leerlingbegeleiding en –zorg
Elementtype  : Grouping
Element-id  : FORA/id-fdabfe87-c566-4a80-bf54-7f0f64ba335d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-fdabfe87-c566-4a80-bf54-7f0f64ba335d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leerlingbegeleiding en –zorg
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Groep
FORA-type  : Bedrijfsdomein
Object ID  : fdabfe87-c566-4a80-bf54-7f0f64ba335d
Original ID  : fdabfe87-c566-4a80-bf54-7f0f64ba335d
Semanticsearch  : leerlingbegeleiding en –zorg