FORA: voor regie op ict

Funderend Onderwijs Referentie Architectuur


Bedrijfsdomeinen FORA.png

FORA: Funderend Onderwijs Referentie Architectuur - voor regie op ict

Veel scholen in het po en vo hebben baat bij beter inzicht in de manier waarop processen binnen hun school zijn opgebouwd en wat de bijbehorende activiteiten hiervoor zijn. Hetzelfde geldt voor de applicaties die gebruikt worden om uitvoering van processen en activiteiten te ondersteunen. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig, actief te toetsen om te zien of men nog steeds voldoet aan geldende wet- en regelgeving, kwaliteitscriteria en toets- en examenregels. Daarom heeft Kennisnet in samenwerking met een vertegenwoordiging van po en vo scholen en de PO-Raad en VO-raad, de FORA ontwikkeld. Een referentiearchitectuur die scholen inzicht geeft in processen en activiteiten en aan welke spelregels deze moeten voldoen. De FORA bevat voornamelijk verplichte processen en activiteiten. Toekomstige versies brengen aanvullende mogelijkheden in kaart.

Voor wie

Deze FORA wiki is bedoeld als vraagbaak voor iedereen die wil weten welke processen en activiteiten plaats zouden moeten vinden binnen een schoolorganisatie en hiermee concreet aan de slag wil:

  • bovenschools ict-coördinatoren
  • ict-managers
  • informatiemanagers
  • beleidsadviseurs van scholen
  • functionaris gegevensbescherming of IBP functionaris
  • werkgroepen die zich met beheer en ontwikkeling van de FORA bezighouden


FORA wiki

De processen en activiteiten binnen po en vo scholen, de informatie die daarbij nodig is en de manier waarop een en ander is georganiseerd, vormen een ingewikkeld geheel. De FORA beschrijft het samenspel tussen alle betrokken gebieden in het hoofdbedrijfsfunctiemodel. Dit hoofdbedrijfsfunctiemodel laat op hoofdlijnen zien wat een school doet. Het bedrijfsfunctiemodel gaat een slag dieper en geeft in meer detail de activiteiten op o.a. de gebieden onderwijs, onderwijsondersteuning en leerlingbegeleiding en -zorg te zien. De view bedrijfsfunctiemodel met referentiecomponenten is de aanvulling met soorten ict ondersteuning. Het overzicht van informatiestromen geeft een beeld van de informatie die een school met andere partijen uitwisselt. Met het inzicht dat u hiermee krijgt, kunt u als school (bestuur) daadwerkelijk regie voeren op data, helderheid krijgen over eisen en wensen vanuit het onderwijs om op basis hiervan gerichte vragen te stellen aan leveranciers. Concrete voorbeelden waarbij de referentiearchitectuur ondersteunt:


Door het voorwerk dat met de FORA is gedaan, kunt u direct aan de slag om te kijken of uw school aan de geldende verplichtingen voldoet. Hierdoor houdt u meer tijd over voor andere belangrijke aspecten die bepalend zijn voor de kwaliteit van het onderwijs binnen uw school. Bijkomend voordeel van de FORA wanneer deze door een groot deel van de scholen in het po en vo wordt ingezet, is dat processen en activiteiten vanuit eenzelfde perspectief worden opgebouwd. Hierdoor wordt samenwerken makkelijker, kunnen scholen onderling eenvoudiger aansluiting vinden bij andere organisaties en data beter beheren. Als processen en activiteiten op eenzelfde manier tot stand komen, ontstaat bovendien de mogelijkheid om gezamenlijk met andere scholen in te kopen en/of ict middelen modulair aan te schaffen.

Aan de slag

In deze FORA wiki vindt u de referentiemodellen (selecties van informatie op basis van bepaalde filters) en werkmodellen, verklarende woordenlijsten en aanvullende documenten waarmee u concreet aan de slag kunt om processen, activiteiten en ondersteunende ict middelen binnen uw eigen school in kaart te brengen en vervolgens te optimaliseren. Op de website Onderwijsbegrippen vindt u definities van begrippen die in het po en vo (en daar buiten) van belang zijn. Bij elk onderdeel vindt u verklarende woordenlijsten en documenten die u als template kunt gebruiken om invulling te geven aan activiteiten en de gewenste output hiervan te kunnen realiseren.

Vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op de in deze wiki aangeboden informatie? Of heeft u interesse in deelname aan de werkgroepen die helpen bij de verdere ontwikkeling van de FORA? Dan kunt u contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of telefonisch op 0800 321 22 33.