Informatiestromen leerlingadministratiegegevens

Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinstelling Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministratiesysteem (LAS) Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsysteem (LVS) Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie. (ApplicationComponent) Zorgadministratiesysteem De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven. (BusinessRole) Ontvangende instelling Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. PO raad, VO raad en MBO raad (BusinessRole) Sectorraad 78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs (BusinessRole) Samenwerkingsverband passend onderwijs Een VVE Kinderopvangorganisatie biedt voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Kinderdagverblijven en integrale kindcentra (BusinessRole) VVE Kinderopvangorgan- isatie Gemeentelijke leerplichtambtenaren (BusinessRole) Bureau leerplicht Gemeenten (BusinessRole) Gemeente Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming; jeugdhulp, centrum jeugd en gezin, onderwijsachterstanden/VVE (BusinessRole) Zorgaanbieder Ouders/voogd van leerling/student, relatie afhankelijk van leeftijd leerling/student (BusinessRole) Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolger Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolger De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (zie wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (BusinessActor) CITO PO-, VO- of MBO-ondersteunende organisatie (BusinessRole) Sectorale onderwijsondersteunende organisaties Huiswerkbegeleidingsbureau, varierend van bijbane voor scholieren tot professionele bureaus (BusinessRole) Bureau huiswerkbegeleiding Uitgevers van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve uitgever De toetsontwikkelaar is verantwoordelijk voor de constructie van een toets in opdracht van de toetseigenaar. (BusinessRole) Toetsontwikkelaar Distributeurs van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve distributeur Leveranciers van ict-middelen zoals computers, laptops, netwerk voorzieningen, WIFI, maar ook beheer en onderhoud (BusinessRole) Externe ict- leverancier Leveranciers van leerling administraties, digitale leeromgevingen, leerling volgsystemen, integrale leersuitees voor adaptief lesmateriaalenz, maar ook financiële administraties, HRM administraties, facilitaire administraties, etc. (BusinessRole) Softwareleverancier Landelijke voorziening die ondersteunt dat voor het primair onderwijs vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen bereikbaar is via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnen zelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie Alle relevante publieke communicatie vanuit school (website) en andere partijen (bv. Venster, scholen op dekaart), ook de schoolgids (wet op de expertisecentra). (BusinessRole) Publiek ArchiMateNote Informatiestromen "Leerlingadministratiegegevens" Organisatie die leerling-administraties levert. (BusinessRole) LAS-leverancier leerling gegevens t.b.v. toegang/single sign in (FlowRelationship) leerling gegevens t.b.v.(digitale) toetsen (FlowRelationship) leerling gegevens t.b.v. toegang/single sign in (FlowRelationship) leerling gegevens t.b.v. DUO (FlowRelationship) uitwisseling gegevens met kinderdagverblijven (en gemeente) (FlowRelationship) uitwisseling leerling gegevens met samenwerkingsverbanden passend onderwijs (FlowRelationship) publicatie van leerling gegevens, waaronder foto's, op de website van de school (FlowRelationship) uitwisseling leerlinggegevens met zorg partijen (FlowRelationship) uitwisseling leerlinggegevens met bureau leerplicht (FlowRelationship) overstap naar andere school Leerlinggegevens (FlowRelationship) Toegang ict-middelen; Leerlinggegevens (FlowRelationship) gebruik van onderwijs administraties (in de Cloud) Leerlinggegevens (FlowRelationship) diverse dienstverlening externe partijen aan de school (fin, hrm, enz.) Leerlinggegevens (FlowRelationship) samenwerking met huiswerkbegeleidingsbureau Leerlinggegevens (FlowRelationship) informeren van docenten Leerlinggegevens (FlowRelationship) geaggregeerde leerling gegevens t.b.v. sectorraden (FlowRelationship) gegevensuitwisseling in de zorgketen (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met gemeenten t.b.v. kinderdagverblijven (FlowRelationship) gegevensuitwisseling met gemeenten t.b.v. kinderdagverblijven (FlowRelationship) gebruik GBA gegevens door bureau leerplicht (FlowRelationship) gegevensuitwisseling in de zorgketen (FlowRelationship) Inschrijving en ontwikkeling leerling (FlowRelationship) gegevensuitwisseling tussen leerling en ouder/voogd (FlowRelationship) Inschrijving en ontwikkeling leerling (FlowRelationship) gegevensuitwisseling tussen leerling en ouder/voogd (FlowRelationship) dataleveranties van DUO Geagggregeerde leerlinggegevens (FlowRelationship) toegang tot (digitaal) lesmateriaal (FlowRelationship) toegang tot (digitaal) lesmateriaal (FlowRelationship) toegang tot (digitaal) lesmateriaal (FlowRelationship) diverse toetsen (FlowRelationship) toegang tot (digitaal) lesmateriaal (FlowRelationship) SpecializationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:56:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:13 CEST
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

Informatiestromen vanuit de onderwijsinstelling

NaarSoort informatieBenamingGrondslagReferentie
Externe ict-leverancierToegang ict-middelen; Leerlinggegevensbasisorganisatie
Bureau leerplichtuitwisseling leerlinggegevens met bureau leerplichtbasiswettelijkleerplichtwet 1969
Samenwerkingsverband passend onderwijsuitwisseling leerling gegevens met samenwerkingsverbanden passend onderwijsbasis en zorgwettelijkwet passend onderwijs; dus vooral wet PO, wet VO en wet EC, plus besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens
Basispoortleerling gegevens t.b.v. toegang/single sign inbasisorganisatiei.g.v. pseudonimisering: wet op het primair onderwijs art. 178a
Docentinformeren van docenten Leerlinggegevensbasis en zorgorganisatie
Sectorraadgeaggregeerde leerling gegevens t.b.v. sectorradengeaggregeerdbepaald door school
DUOleerling gegevens t.b.v. DUObasis en zorgwettelijkZie DUO website. Wet PO, art 178b, wet VO, wet EC
Bureau huiswerkbegeleidingsamenwerking met huiswerkbegeleidingsbureau Leerlinggegevensbasis en zorgorganisatie
VVE Kinderopvangorganisatieuitwisseling gegevens met kinderdagverblijven (en gemeente)basis en zorgwettelijknieuwe wet op de kinderdagverblijven plus diverse regelingen zoals onderwijsachterstandsgelden voor VVE, Asscher middelen voor 1 verdieners en gemeentelijke middelen
CITOleerling gegevens t.b.v.(digitale) toetsenbasiswettelijkwet op primair onderwijs, wet op voortgezet onderwijs, wet educatie en beroepsonderwijs
Publiekpublicatie van leerling gegevens, waaronder foto's, op de website van de schoolbasisbepaald door school
Sectorale onderwijsondersteunende organisatiesdiverse dienstverlening externe partijen aan de school (fin, hrm, enz.) Leerlinggegevensbasisorganisatie
Entree Federatieleerling gegevens t.b.v. toegang/single sign inbasisorganisatiei.g.v. pseudonimisering: wet op het primair onderwijs art. 178a
Ontvangende instellingoverstap naar andere school Leerlinggegevensbasis en zorgwettelijkwet op het voortgezet onderwijs (art 69s) en Wijzigingswet educatie en beroepsonderwijs (vroegtijdig aanmelden) en besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens ; ROSA: ketenproces aanmelden en inschrijven
Zorgaanbiederuitwisseling leerlinggegevens met zorg partijenbasis en zorgwettelijkzie handreiking gegevensuitwisseling van het Nederlands Jeugdinstituut (2016), maar ook de brief van de VNG over het ontbreken van een wettelijk kader voor gegevensuitwisseling (Nji site) en overzicht wetten op de Nji site (zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg, passend onderwijs, participatiewet, wet publieke gezondheid, WMO, jeugdstrafrecht)
Softwareleveranciergebruik van onderwijs administraties (in de Cloud) Leerlinggegevensbasisorganisatie

Informatiestromen naar de onderwijsinstelling

VanSoort informatieBenamingGrondslagReferentie
Educatieve uitgevertoegang tot (digitaal) lesmateriaalbasisorganisatie (ECK keten)
Toetsontwikkelaardiverse toetsenbasisorganisatie
Ouder of wettelijke vertegenwoordiger onderwijsvolgerInschrijving en ontwikkeling leerlingbasis en zorgwettelijkwet PO (art 40b). Wet VO, wet EC, APV, tot 18 jaar ten minste
OnderwijsvolgerInschrijving en ontwikkeling leerlingbasis en zorgwettelijkwet PO (art 40b). Wet VO, wet EC, APV
Educatieve distributeurtoegang tot (digitaal) lesmateriaalbasisorganisatie, ECK keten, attributen beleid en wettelijkwet VO art 6e en 103b