Procesmodellen Verzuimcoördinatie

Werk in uitvoering


Hieronder vindt u procesmodellen en het informatiemodel met betrekking tot de bedrijfsfunctie "Verzuimcoördinatie":

Het systematisch monitoren, registreren en beheren van de aanwezigheid en het verzuim van leerlingen, met als doel het waarborgen van regelmatige deelname en het aanpakken van eventuele onderliggende problemen die verzuim kunnen veroorzaken.

Procesmodel Verzuimcoördinatie - Hoofdmodel

Het systematisch monitoren, registreren en beheren van de aanwezigheid en het verzuim van leerlingen, met als doel het waarborgen van regelmatige deelname en het aanpakken van eventuele onderliggende problemen die verzuim kunnen veroorzaken. (BusinessFunction) Verzuimcoördinatie Het op basis van bijvoorbeeld frequent verzuim van een leerling of veranderingen in patronen bepalen van de oorzaak van het verzuim en eventuele passende maatregelen om het verzuim terug te dringen en/of het nemen van maatregelen om ondersteuning te bieden. Indien nodig vindt overleg plaats met de wettelijk vertegenwoordiger en/of de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. (BusinessProcess) Analyseren verzuim Monitoren van het verzuim en de resultaten die voortgekomen zijn uit de verzuimmaatregelen. Binnen dit proces wordt er bepaald wat de huidige situatie rondom een verzuimmelding is. Vervolgens is dit input voor het bepalen van de verzuimmaatregelen. (BusinessProcess) Monitoren verzuim Het bepalen van de verzuimmaatregelen op basis van een verzuimregistratie. De verzuimmaatregelen die bepaald zijn, worden in het bedrijfsproces 'Opvolgen verzuim' opgevolgd. (BusinessProcess) Bepalen verzuimmaatregelen BusinessEvent Verzuimmaatregel bepaald Het opvolgen van verzuim door acties intern/extern uit te zetten. De resultaten van de acties te controleren om vervolgens de melding te sluiten of de melding over te dragen voor verdere analyse. (BusinessProcess) Opvolgen verzuim Het bepalen wat het resultaat is van de uitgevoerde verzuimmaatregelen. (BusinessProcess) Verzuimmaatregelen controleren Het overdragen van vastgestelde verzuimmaatregelen naar andere bedrijfsfuncties of externe organisaties. (BusinessProcess) Verzuimmaatregel overdragen Het afsluiten van een verzuim nadat het verzuim gestopt is of geen verantwoordelijkheid meer is van de school. (BusinessProcess) Afsluiten verzuim Het uitvoeren van een verzuimmaatregel om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te beperken en/of de leerling te ondersteunen. (BusinessProcess) Verzuimmaatregelen uitvoeren Het komen tot een vastlegging (eerste observatie) tot een verzuimregistratie. (BusinessProcess) Registeren verzuim Het classificeren van een afwezigheidsobservatie / -melding naar een vorm van verzuim. Tijdens het classificeren wordt bepaald of het geoorloofd of ongeoorloofd verzuim betreft en daarbinnen het soort verzuim. (BusinessProcess) Classificeren afwezigheid Beoordeling van een verzoek tot verlof voor het volgen van een of meerdere lesdagdelen vanuit de wettelijke vertegenwoordiger voor een leerplichtige leerling. https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&paragraaf=3&artikel=11&z=2023-01-01&g=2023-01-01 (BusinessProcess) Beoordelen verlofaanvraag Het vastleggen van een verzuim in het systeem wat verantwoordelijk is voor de aan/afwezigheid van leerlingen. Vaak is dit een LAS. De vastlegging van een verzuim ontstaat vanuit een afwezigheid vastlegging. (BusinessProcess) Vastleggen verzuim BusinessEvent Verzuim geregistreerd BusinessEvent Verzuim gecontinueerd BusinessEvent Afwezigheid vastgelegd Instructie geven aan leerlingen. Opdrachten opstellen, toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen. (BusinessFunction) Lesuitvoering Het observeren en vastleggen van aan-/afwezigheid van leerlingen. Tijdens het vastleggen van deze melding is het onduidelijk om wat voor soort verzuim het gaat. Dit wordt later bepaald (BusinessProcess) Observeren aan- /afwezigheid leerlingen BusinessEvent Aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek ingediend BusinessEvent Leerling ziek / absent gemeld BusinessEvent Verzuim gemeld bij Gemeente BusinessEvent Verzuimmaatregel overgedragen BusinessEvent Verzuim afgesloten BusinessEvent Overgedragen verzuimmaatregel uitgevoerd TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 08-04-2024 10:55:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 10:55:02 CEST
   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

In deze weergave is de functie Verzuimcoordinatie uitgewerkt in drie bedrijfsprocessen. Vanuit de observatie van een absentie, een afwezigheidsmelding of een vrijstellingsaanvraag wordt invulling gegeven aan de registratie van een verzuim. Daar waar er nog geen classificatie is gedaan van het soort afwezigheid wordt de term 'afwezigheid' gebruikt. Daar waar de classificatie van de afwezigheid(smelding) al heeft plaatsgevonden, spreken we van 'verzuim'.

Het registratieproces richt zich op het bepalen van het 'soort' afwezigheid waarna er vanuit een afwezigheidsmelding een registratie van (geoorloofd of ongeoorloofd) verzuim kan worden gedaan.

In de analyserende processen wordt bepaald welke vervolgacties passen op het soort verzuim. Tevens wordt hier bepaald welke verplichtingen er zijn rondom melding van (ongeoorloofd)verzuim (melding bij de Gemeente waar de leerling woonachtig is). Binnen de analyse van verzuim vindt ook de monitoring van de verzuimsituatie plaats.

Na analyse van het verzuim vindt de opvolging plaats die vanuit de analyse is voorbereid en gepland.

Tussen analyseren en opvolgen zit een PDCA-cyclus. Dit betekend dat er binnen analyseren acties voorbereid worden (plan) in de opvolging worden de acties uitgevoerd (do) en gecontroleerd (check) en binnen de analyse, via monitoring wordt de effectiviteit gemeten van de acties (act). Tot het verzuim eindigt zal de verzuim-PDCA-cyclus blijven draaien. Ook wanneer er acties binnen andere bedrijfsfuncties of bij externe organisaties uitgevoerd worden. Wanneer het verzuim stopt zal de melding gesloten worden en zal de PDCA-cyclus stoppen.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Afsluiten verzuimHet afsluiten van een verzuim nadat het verzuim gestopt is of geen verantwoordelijkheid meer is van de school.
Analyseren verzuimHet op basis van bijvoorbeeld frequent verzuim van een leerling of veranderingen in patronen bepalen van de oorzaak van het verzuim en eventuele passende maatregelen om het verzuim terug te dringen en/of het nemen van maatregelen om ondersteuning te bieden. Indien nodig vindt overleg plaats met de wettelijk vertegenwoordiger en/of de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont.
Beoordelen verlofaanvraagBeoordeling van een verzoek tot verlof voor het volgen van een of meerdere lesdagdelen vanuit de wettelijke vertegenwoordiger voor een leerplichtige leerling. https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&paragraaf=3&artikel=11&z=2023-01-01&g=2023-01-01
Bepalen verzuimmaatregelenHet bepalen van de verzuimmaatregelen op basis van een verzuimregistratie. De verzuimmaatregelen die bepaald zijn, worden in het bedrijfsproces 'Opvolgen verzuim' opgevolgd.
Classificeren afwezigheidHet classificeren van een afwezigheidsobservatie / -melding naar een vorm van verzuim. Tijdens het classificeren wordt bepaald of het geoorloofd of ongeoorloofd verzuim betreft en daarbinnen het soort verzuim.
 • Relatief verzuim:
  Een leerling staat wel ingeschreven op een school maar is zonder geldige reden afwezig tijdens les- of praktijktijd. Scholen zijn volgens de Leerplichtwet verplicht om dit ongeoorloofd relatief verzuim te melden. Onder relatief verzuim zijn de volgende categorieën:
  • 16 uur in 4 weken
  • Vervolgmelding aanhoudend verzuim
  • Landurig relatief verzuim (incl. langdurig 'slim' relatief verzuim)
  • Luxeverzuim
  • Overig verzuim.
 • Absoluut verzuim:
  Een leerling (zonder startkwalificatie) heeft geen inschrijving op een school en heeft ook geen vrijstelling. DUO meldt via rapportages aan scholen en gemeenten om welke leerlingen het gaat. Onder absoluut verzuim zijn de volgende categorien:
  • Regionale Meld-Coordinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.
 • Geoorloofd schoolverzuim:
  Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden zijn:
  • ziekte;
  • schorsing;
  • religieuze feestdag;
  • huwelijk;
  • begrafenis.
  In deze gevallen is er geen schoolverzuim zonder dat er een goede reden is. Ouders en leerlingen moeten wel voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim.
 • Ongeoorloofd schoolverzuim (zoals spijbelen):
  Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? De school kijkt dan wat er aan de hand is en overlegt met de ouders en de leerling. Als een leerling te vaak afwezig is, schakelt school de leerplichtambtenaar in. Die kan in gesprek gaan met ouders en leerling om te kijken wat er aan de hand is. Scholen en instellingen moeten verplicht het ongeoorloofde verzuim melden bij de leerplichtambtenaar, via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De schoolleiding moet het melden als een leerling 4 lesweken na elkaar in totaal 16 uren les- of praktijktijd afwezig was.
Monitoren verzuimMonitoren van het verzuim en de resultaten die voortgekomen zijn uit de verzuimmaatregelen. Binnen dit proces wordt er bepaald wat de huidige situatie rondom een verzuimmelding is. Vervolgens is dit input voor het bepalen van de verzuimmaatregelen.
Observeren aan-/afwezigheid leerlingenHet observeren en vastleggen van aan-/afwezigheid van leerlingen. Tijdens het vastleggen van deze melding is het onduidelijk om wat voor soort verzuim het gaat. Dit wordt later bepaald
Opvolgen verzuimHet opvolgen van verzuim door acties intern/extern uit te zetten. De resultaten van de acties te controleren om vervolgens de melding te sluiten of de melding over te dragen voor verdere analyse.
Registeren verzuimHet komen tot een vastlegging (eerste observatie) tot een verzuimregistratie.
Vastleggen verzuimHet vastleggen van een verzuim in het systeem wat verantwoordelijk is voor de aan/afwezigheid van leerlingen. Vaak is dit een LAS. De vastlegging van een verzuim ontstaat vanuit een afwezigheid vastlegging.
Verzuimmaatregel overdragenHet overdragen van vastgestelde verzuimmaatregelen naar andere bedrijfsfuncties of externe organisaties.
Verzuimmaatregelen controlerenHet bepalen wat het resultaat is van de uitgevoerde verzuimmaatregelen.
Verzuimmaatregelen uitvoerenHet uitvoeren van een verzuimmaatregel om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te beperken en/of de leerling te ondersteunen.Mogelijke vervolgacties:
 • Binnen Verzuimcoördinatie:
  • Opvolgen verzuim:
   • aanspreken / afspraken maken met leerling (> 12 jaar)
   • afspraken maken met ouders
   • omzetten soort verzuim
 • Buiten Verzuimcoördinatie:
  • aanbieden onderwijs op maat

Procesmodel Verzuimcoördinatie - Registreren verzuim

Het systematisch monitoren, registreren en beheren van de aanwezigheid en het verzuim van leerlingen, met als doel het waarborgen van regelmatige deelname en het aanpakken van eventuele onderliggende problemen die verzuim kunnen veroorzaken. (BusinessFunction) Verzuimcoördinatie Het komen tot een vastlegging (eerste observatie) tot een verzuimregistratie. (BusinessProcess) Registeren verzuim Het classificeren van een afwezigheidsobservatie / -melding naar een vorm van verzuim. Tijdens het classificeren wordt bepaald of het geoorloofd of ongeoorloofd verzuim betreft en daarbinnen het soort verzuim. (BusinessProcess) Classificeren afwezigheid Beoordeling van een verzoek tot verlof voor het volgen van een of meerdere lesdagdelen vanuit de wettelijke vertegenwoordiger voor een leerplichtige leerling. https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&paragraaf=3&artikel=11&z=2023-01-01&g=2023-01-01 (BusinessProcess) Beoordelen verlofaanvraag Het vastleggen van een verzuim in het systeem wat verantwoordelijk is voor de aan/afwezigheid van leerlingen. Vaak is dit een LAS. De vastlegging van een verzuim ontstaat vanuit een afwezigheid vastlegging. (BusinessProcess) Vastleggen verzuim Driver Art. 11 Leerplichtwet 1969- Vrijstellingen Een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek door een leerling. (BusinessObject) Vrijstellingsaanvraag BusinessRole Leerling- verzuimmedewerker /- coördinator De beoordeling (goed- of afkeuring) van een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek door een leerling. (BusinessObject) Goed-/afkeuring vrijstellingsaanvraag https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR119805 (Driver) Handleiding Leerplicht Driver H4 Handleiding Leerplicht - Vrijstelling en Verlof Een tijdelijke of permanente vrijstelling van het verplichte bijwonen van schoollessen. (BusinessObject) Vrijstelling van geregeld schoolbezoek Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider Leerplichtwet 1969 (Driver) Leerplichtwet 1969 Driver Art. 12 Leerplichtwet 1969- Ziekte De registratie van de aan- of aanwezigheid van een leerling op school. (BusinessObject) Aan-/afwezigheid leerling Een melding van ziekte dan wel absentie van een leerling door diens wettelijk vertegenwoordiger. (BusinessObject) Ziekte- / absentiemelding Driver H3 Handleiding Leerplicht - Verzuim Een keuzehulp om het soort verzuim en melding voor een leerling te bepalen. (BusinessObject) Beslisboom verzuim Het niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven. (BusinessObject) Verzuim BusinessEvent Leerling ziek / absent gemeld BusinessEvent Afwezigheid vastgelegd BusinessEvent Aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek ingediend BusinessEvent Verzuim geregistreerd AccessRelationship R InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship InfluenceRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 08-04-2024 10:55:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 10:55:04 CEST
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Het registreren van verzuim heeft als doel om van een observatie, melding of vrijstellingsverzoek tot een verzuimregistratie te komen. Daar waar het onduidelijk is wat voor soort verzuim het betreft, zal binnen het classificeren van afwezigheid worden bepaald om wat voor soort afwezigheid het gaat. Wanneer er een vrijstelling aanvraag is, zal deze getoetst worden op de wettelijke kaders en schoolbeleid waarna de registratie van geoorloofd of ongeoorloofd verzuim zal plaatsvinden.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Beoordelen verlofaanvraagBeoordeling van een verzoek tot verlof voor het volgen van een of meerdere lesdagdelen vanuit de wettelijke vertegenwoordiger voor een leerplichtige leerling. https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&paragraaf=3&artikel=11&z=2023-01-01&g=2023-01-01
Classificeren afwezigheidHet classificeren van een afwezigheidsobservatie / -melding naar een vorm van verzuim. Tijdens het classificeren wordt bepaald of het geoorloofd of ongeoorloofd verzuim betreft en daarbinnen het soort verzuim.
 • Relatief verzuim:
  Een leerling staat wel ingeschreven op een school maar is zonder geldige reden afwezig tijdens les- of praktijktijd. Scholen zijn volgens de Leerplichtwet verplicht om dit ongeoorloofd relatief verzuim te melden. Onder relatief verzuim zijn de volgende categorieën:
  • 16 uur in 4 weken
  • Vervolgmelding aanhoudend verzuim
  • Landurig relatief verzuim (incl. langdurig 'slim' relatief verzuim)
  • Luxeverzuim
  • Overig verzuim.
 • Absoluut verzuim:
  Een leerling (zonder startkwalificatie) heeft geen inschrijving op een school en heeft ook geen vrijstelling. DUO meldt via rapportages aan scholen en gemeenten om welke leerlingen het gaat. Onder absoluut verzuim zijn de volgende categorien:
  • Regionale Meld-Coordinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.
 • Geoorloofd schoolverzuim:
  Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden zijn:
  • ziekte;
  • schorsing;
  • religieuze feestdag;
  • huwelijk;
  • begrafenis.
  In deze gevallen is er geen schoolverzuim zonder dat er een goede reden is. Ouders en leerlingen moeten wel voldoen aan de voorwaarden bij geoorloofd schoolverzuim.
 • Ongeoorloofd schoolverzuim (zoals spijbelen):
  Is een leerling niet op school zonder dat hiervoor een geldige reden is? De school kijkt dan wat er aan de hand is en overlegt met de ouders en de leerling. Als een leerling te vaak afwezig is, schakelt school de leerplichtambtenaar in. Die kan in gesprek gaan met ouders en leerling om te kijken wat er aan de hand is. Scholen en instellingen moeten verplicht het ongeoorloofde verzuim melden bij de leerplichtambtenaar, via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De schoolleiding moet het melden als een leerling 4 lesweken na elkaar in totaal 16 uren les- of praktijktijd afwezig was.
Registeren verzuimHet komen tot een vastlegging (eerste observatie) tot een verzuimregistratie.
Vastleggen verzuimHet vastleggen van een verzuim in het systeem wat verantwoordelijk is voor de aan/afwezigheid van leerlingen. Vaak is dit een LAS. De vastlegging van een verzuim ontstaat vanuit een afwezigheid vastlegging.
InformatieobjectDefinitieToelichting
Aan-/afwezigheid leerlingDe registratie van de aan- of aanwezigheid van een leerling op school.
Beslisboom verzuimEen keuzehulp om het soort verzuim en melding voor een leerling te bepalen.
Goed-/afkeuring vrijstellingsaanvraagDe beoordeling (goed- of afkeuring) van een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek door een leerling.
VerzuimHet niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven.
Vrijstelling van geregeld schoolbezoekEen tijdelijke of permanente vrijstelling van het verplichte bijwonen van schoollessen.Dit kan om verschillende redenen gebeuren zoals bijvoorbeeld medische redenen of religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of andere persoonlijke omstandigheden. De vrijstelling kan variëren in duur en omvang afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de leerling en de wet- en regelgeving. In sommige gevallen kan de vrijstelling ook gepaard gaan met alternatieve vormen van onderwijs of begeleiding om ervoor te zorgen dat de leerling toch kan blijven leren en zich ontwikkelen.
VrijstellingsaanvraagEen aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek door een leerling.
Ziekte- / absentiemeldingEen melding van ziekte dan wel absentie van een leerling door diens wettelijk vertegenwoordiger.

Procesmodel Verzuimcoördinatie - Analyseren verzuim

Het systematisch monitoren, registreren en beheren van de aanwezigheid en het verzuim van leerlingen, met als doel het waarborgen van regelmatige deelname en het aanpakken van eventuele onderliggende problemen die verzuim kunnen veroorzaken. (BusinessFunction) Verzuimcoördinatie Het op basis van bijvoorbeeld frequent verzuim van een leerling of veranderingen in patronen bepalen van de oorzaak van het verzuim en eventuele passende maatregelen om het verzuim terug te dringen en/of het nemen van maatregelen om ondersteuning te bieden. Indien nodig vindt overleg plaats met de wettelijk vertegenwoordiger en/of de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. (BusinessProcess) Analyseren verzuim Monitoren van het verzuim en de resultaten die voortgekomen zijn uit de verzuimmaatregelen. Binnen dit proces wordt er bepaald wat de huidige situatie rondom een verzuimmelding is. Vervolgens is dit input voor het bepalen van de verzuimmaatregelen. (BusinessProcess) Monitoren verzuim Het herkennen van patronen bij de verzuimmelding(en) van een leerling. Hierdoor kunnen er passende (preventieve) maatregelen genomen worden in het proces van het bepalen van de verzuimmaatregelen. (BusinessProcess) Herkennen patronen Hier wordt bepaald of de verzuimmaatregelen effectief waren en of het gewenste effect heeft opgetreden. (BusinessProcess) Evalueren uitvoering verzuimmaatregelen Het bepalen van de verzuimmaatregelen op basis van een verzuimregistratie. De verzuimmaatregelen die bepaald zijn, worden in het bedrijfsproces 'Opvolgen verzuim' opgevolgd. (BusinessProcess) Bepalen verzuimmaatregelen Het bepalen of er een melding gedaan moet worden bij de gemeente van een ongeoorloofd verzuim. Er moet een melding bij de gemeente gemaakt worden via het DUO verzuimloket. Via DUO wordt de melding verwerkt richting de gemeente/leerplichtambtenaar. (BusinessProcess) Bepalen meldingsplicht Het plannen en/of voorbereiden van interne acties die aansluiten bij de verplichtingen die voortkomen uit de wet. Voorbeeld is bijvoorbeeld het plannen van een overleg om een verzuimsituatie door te nemen met betrokkenen. (BusinessProcess) Plannen interne acties BusinessRole Leerling- verzuimmedewerker /- coördinator Een tijdelijke of permanente vrijstelling van het verplichte bijwonen van schoollessen. (BusinessObject) Vrijstelling van geregeld schoolbezoek Het niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven. (BusinessObject) Verzuim De registratie van de aan- of aanwezigheid van een leerling op school. (BusinessObject) Aan-/afwezigheid leerling Een keuzehulp om het soort verzuim en melding voor een leerling te bepalen. (BusinessObject) Beslisboom verzuim Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de de school of een externe partij om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatregel Een beschrijving van de verantwoordelijkheden en afspraken rondom het verzuim van leerlingen. (BusinessObject) Verzuimreglement / -protocol De manier waarop een school omgaat met verzuim en die ook preventieve maatregelen bevat om verzuim te voorkomen. (BusinessObject) Verzuimbeleid De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessObject) Schoolgids Een richtlijn die een gestandaardiseerde aanpak biedt voor de zorgverlening bij een specifieke aandoening of ziekte of probleem. (BusinessObject) Zorgrichtlijn BusinessEvent Verzuimmaatregel bepaald BusinessEvent Verzuim geregistreerd BusinessEvent Verzuim gecontinueerd AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship RW AssignmentRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 08-04-2024 10:55:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 10:55:05 CEST
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Het analyseren van het verzuim heeft als doel de verzuimmaatregelen te bepalen op basis van de verzuimmelding. Tevens vindt in dit proces de monitoring van aanhoudend verzuim plaats. Dit proces is onderdeel van de PDCA-cyclus waarin bijgehouden wordt wat de resultaten zijn van de maatregelen die op een verzuimmelding plaatsvinden.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Analyseren verzuimHet op basis van bijvoorbeeld frequent verzuim van een leerling of veranderingen in patronen bepalen van de oorzaak van het verzuim en eventuele passende maatregelen om het verzuim terug te dringen en/of het nemen van maatregelen om ondersteuning te bieden. Indien nodig vindt overleg plaats met de wettelijk vertegenwoordiger en/of de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont.
Bepalen meldingsplichtHet bepalen of er een melding gedaan moet worden bij de gemeente van een ongeoorloofd verzuim. Er moet een melding bij de gemeente gemaakt worden via het DUO verzuimloket. Via DUO wordt de melding verwerkt richting de gemeente/leerplichtambtenaar.
Bepalen verzuimmaatregelenHet bepalen van de verzuimmaatregelen op basis van een verzuimregistratie. De verzuimmaatregelen die bepaald zijn, worden in het bedrijfsproces 'Opvolgen verzuim' opgevolgd.
Evalueren uitvoering verzuimmaatregelenHier wordt bepaald of de verzuimmaatregelen effectief waren en of het gewenste effect heeft opgetreden.
Herkennen patronenHet herkennen van patronen bij de verzuimmelding(en) van een leerling. Hierdoor kunnen er passende (preventieve) maatregelen genomen worden in het proces van het bepalen van de verzuimmaatregelen.
Monitoren verzuimMonitoren van het verzuim en de resultaten die voortgekomen zijn uit de verzuimmaatregelen. Binnen dit proces wordt er bepaald wat de huidige situatie rondom een verzuimmelding is. Vervolgens is dit input voor het bepalen van de verzuimmaatregelen.
Plannen interne actiesHet plannen en/of voorbereiden van interne acties die aansluiten bij de verplichtingen die voortkomen uit de wet. Voorbeeld is bijvoorbeeld het plannen van een overleg om een verzuimsituatie door te nemen met betrokkenen.
InformatieobjectDefinitieToelichting
Aan-/afwezigheid leerlingDe registratie van de aan- of aanwezigheid van een leerling op school.
Beslisboom verzuimEen keuzehulp om het soort verzuim en melding voor een leerling te bepalen.
SchoolgidsDe schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers.
VerzuimHet niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven.
VerzuimbeleidDe manier waarop een school omgaat met verzuim en die ook preventieve maatregelen bevat om verzuim te voorkomen.Het verzuimbeleid verwoordt de visie op verzuim en verwijst naar de wettelijke kaders en de doelstelling (en). Vaak is in de bijlage het verzuimreglement of het verzuimprotocol opgenomen: de spelregels voor iedereen binnen de instelling.
VerzuimmaatregelEen maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de de school of een externe partij om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te voorkomen / beperken.
Verzuimreglement / -protocolEen beschrijving van de verantwoordelijkheden en afspraken rondom het verzuim van leerlingen.
Vrijstelling van geregeld schoolbezoekEen tijdelijke of permanente vrijstelling van het verplichte bijwonen van schoollessen.Dit kan om verschillende redenen gebeuren zoals bijvoorbeeld medische redenen of religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of andere persoonlijke omstandigheden. De vrijstelling kan variëren in duur en omvang afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de leerling en de wet- en regelgeving. In sommige gevallen kan de vrijstelling ook gepaard gaan met alternatieve vormen van onderwijs of begeleiding om ervoor te zorgen dat de leerling toch kan blijven leren en zich ontwikkelen.
ZorgrichtlijnEen richtlijn die een gestandaardiseerde aanpak biedt voor de zorgverlening bij een specifieke aandoening of ziekte of probleem.Een zorgrichtlijn kan onder meer bestaan uit praktische aanbevelingen en stappenplannen en protocollen voor diagnostiek en behandeling en begeleiding van patiënten met een specifieke aandoening of probleem.

Procesmodel Verzuimcoördinatie - Opvolgen verzuim

Het systematisch monitoren, registreren en beheren van de aanwezigheid en het verzuim van leerlingen, met als doel het waarborgen van regelmatige deelname en het aanpakken van eventuele onderliggende problemen die verzuim kunnen veroorzaken. (BusinessFunction) Verzuimcoördinatie Het opvolgen van verzuim door acties intern/extern uit te zetten. De resultaten van de acties te controleren om vervolgens de melding te sluiten of de melding over te dragen voor verdere analyse. (BusinessProcess) Opvolgen verzuim Het uitvoeren van een verzuimmaatregel om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te beperken en/of de leerling te ondersteunen. (BusinessProcess) Verzuimmaatregelen uitvoeren Indien nodig (binnen de gestelde termijn) via het verzuimloket van DUO melding maken van het ongeoorloofde verzuim (en de catagorie) bij de leerplicht ambtenaar van de gemeente. (BusinessProcess) Melden verzuim bij Gemeente Communiceren met de wettelijk vertegenwoordiger van de leerling om duidelijkheid te krijgen over de afwezigheid van de leerling, bijvoorbeeld omdat de leerling afwezig, maar niet ziek / absent gemeld is, en daarom na te vragen of er iets is gebeurd dan wel de leerling nog niet ziek / absent gemels is. (BusinessProcess) Communiceren met wettelijke vertegenwoordiger leerling Overleg (consulteren / advies inwinnen) met de leerplicht ambtenaar van de gemeente waar de leerling woont, bijvoorbeeld bij een vermoeden van ongeoorloofd verzuim. (BusinessProcess) Overleggen met leerplichtambtenaar Wanneer er uit de analyse van het verzuim blijkt dat een verzuimmelding niet correct geregistreerd is wordt deze omgezet naar de juiste soort verzuim. Een voorbeeld hiervan is; een geoorloofde verzuim melding: ziekteverzuim omzetten naar een ongeoorloofde verzuimmelding: Luxeverzuim. (BusinessProcess) Omzetten soort verzuim Het aanspreken van een leerling op zijn/haar gedrag t.o.v. het verzuim. Hierin wordt het gesprek aangegaan wat de situatie is en hoe verder vervolg ingezet/voorkomen kan worden. (BusinessProcess) Aanspreken leerling Het bepalen wat het resultaat is van de uitgevoerde verzuimmaatregelen. (BusinessProcess) Verzuimmaatregelen controleren Het overdragen van vastgestelde verzuimmaatregelen naar andere bedrijfsfuncties of externe organisaties. (BusinessProcess) Verzuimmaatregel overdragen Het afsluiten van een verzuim nadat het verzuim gestopt is of geen verantwoordelijkheid meer is van de school. (BusinessProcess) Afsluiten verzuim BusinessRole Leerling- verzuimmedewerker /- coördinator Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de de school of een externe partij om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatregel Een beschrijving van de verantwoordelijkheden en afspraken rondom het verzuim van leerlingen. (BusinessObject) Verzuimreglement / -protocol De manier waarop een school omgaat met verzuim en die ook preventieve maatregelen bevat om verzuim te voorkomen. (BusinessObject) Verzuimbeleid De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessObject) Schoolgids Leerplichtwet 1969 (Driver) Leerplichtwet 1969 Een kennisgeving aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft dat de leerling zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd. (BusinessObject) Verzuimmelding Driver Art. 21 Leerplichtwet 1969- Verplichting melding Driver § 4 Leerplichtwet 1969 - Toezicht op de naleving van de wet BusinessEvent Verzuimmaatregel bepaald BusinessEvent Verzuim gecontinueerd BusinessEvent Verzuim gemeld bij Gemeente BusinessEvent Verzuimmaatregel overgedragen BusinessEvent Verzuim afgesloten BusinessEvent Overgedragen verzuimmaatregel uitgevoerd Driver BROD Driver Art. 21 BROD - Levering verzuimgegevens Driver § 2.3 BROD - Verzuimgegevens AccessRelationship RW AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 08-04-2024 10:55:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 10:55:06 CEST
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Het doel van het opvolgen van verzuim is het uitvoeren of uitzetten van de acties die voortkomen uit de analyse. Dit proces is onderdeel van de PDCA-cyclus waarin een melding wordt gevolgd tot het moment dat het verzuim stopt.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Aanspreken leerlingHet aanspreken van een leerling op zijn/haar gedrag t.o.v. het verzuim. Hierin wordt het gesprek aangegaan wat de situatie is en hoe verder vervolg ingezet/voorkomen kan worden.
Afsluiten verzuimHet afsluiten van een verzuim nadat het verzuim gestopt is of geen verantwoordelijkheid meer is van de school.
Communiceren met wettelijke vertegenwoordiger leerlingCommuniceren met de wettelijk vertegenwoordiger van de leerling om duidelijkheid te krijgen over de afwezigheid van de leerling, bijvoorbeeld omdat de leerling afwezig, maar niet ziek / absent gemeld is, en daarom na te vragen of er iets is gebeurd dan wel de leerling nog niet ziek / absent gemels is.
Melden verzuim bij GemeenteIndien nodig (binnen de gestelde termijn) via het verzuimloket van DUO melding maken van het ongeoorloofde verzuim (en de catagorie) bij de leerplicht ambtenaar van de gemeente.
Omzetten soort verzuimWanneer er uit de analyse van het verzuim blijkt dat een verzuimmelding niet correct geregistreerd is wordt deze omgezet naar de juiste soort verzuim. Een voorbeeld hiervan is; een geoorloofde verzuim melding: ziekteverzuim omzetten naar een ongeoorloofde verzuimmelding: Luxeverzuim.
Opvolgen verzuimHet opvolgen van verzuim door acties intern/extern uit te zetten. De resultaten van de acties te controleren om vervolgens de melding te sluiten of de melding over te dragen voor verdere analyse.
Overleggen met leerplichtambtenaarOverleg (consulteren / advies inwinnen) met de leerplicht ambtenaar van de gemeente waar de leerling woont, bijvoorbeeld bij een vermoeden van ongeoorloofd verzuim.
Verzuimmaatregel overdragenHet overdragen van vastgestelde verzuimmaatregelen naar andere bedrijfsfuncties of externe organisaties.
Verzuimmaatregelen controlerenHet bepalen wat het resultaat is van de uitgevoerde verzuimmaatregelen.
Verzuimmaatregelen uitvoerenHet uitvoeren van een verzuimmaatregel om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te beperken en/of de leerling te ondersteunen.Mogelijke vervolgacties:
 • Binnen Verzuimcoördinatie:
  • Opvolgen verzuim:
   • aanspreken / afspraken maken met leerling (> 12 jaar)
   • afspraken maken met ouders
   • omzetten soort verzuim
 • Buiten Verzuimcoördinatie:
  • aanbieden onderwijs op maat
InformatieobjectDefinitieToelichting
SchoolgidsDe schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers.
VerzuimbeleidDe manier waarop een school omgaat met verzuim en die ook preventieve maatregelen bevat om verzuim te voorkomen.Het verzuimbeleid verwoordt de visie op verzuim en verwijst naar de wettelijke kaders en de doelstelling (en). Vaak is in de bijlage het verzuimreglement of het verzuimprotocol opgenomen: de spelregels voor iedereen binnen de instelling.
VerzuimmaatregelEen maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de de school of een externe partij om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te voorkomen / beperken.
VerzuimmeldingEen kennisgeving aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft dat de leerling zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd.
Verzuimreglement / -protocolEen beschrijving van de verantwoordelijkheden en afspraken rondom het verzuim van leerlingen.

Informatiemodel Verzuimcoördinatie

Een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek door een leerling. (BusinessObject) Vrijstellingsaanvraag De beoordeling (goed- of afkeuring) van een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek door een leerling. (BusinessObject) Goed-/afkeuring vrijstellingsaanvraag Een tijdelijke of permanente vrijstelling van het verplichte bijwonen van schoollessen. (BusinessObject) Vrijstelling van geregeld schoolbezoek De registratie van de aan- of aanwezigheid van een leerling op school. (BusinessObject) Aan-/afwezigheid leerling Een melding van ziekte dan wel absentie van een leerling door diens wettelijk vertegenwoordiger. (BusinessObject) Ziekte- / absentiemelding Een keuzehulp om het soort verzuim en melding voor een leerling te bepalen. (BusinessObject) Beslisboom verzuim Het niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven. (BusinessObject) Verzuim Een beschrijving van de verantwoordelijkheden en afspraken rondom het verzuim van leerlingen. (BusinessObject) Verzuimreglement / -protocol De manier waarop een school omgaat met verzuim en die ook preventieve maatregelen bevat om verzuim te voorkomen. (BusinessObject) Verzuimbeleid De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessObject) Schoolgids Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de de school of een externe partij om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatregel Een richtlijn die een gestandaardiseerde aanpak biedt voor de zorgverlening bij een specifieke aandoening of ziekte of probleem. (BusinessObject) Zorgrichtlijn Een kennisgeving aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft dat de leerling zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd. (BusinessObject) Verzuimmelding Afwezigheid op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie met een geldige reden. (BusinessObject) Geoorloofd verzuim Afwezigheid op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie zonder geldige reden. (BusinessObject) Ongeoorloofd verzuim Afwezigheid op school wegens ziekte van de leerling. (BusinessObject) Ziekteverzuim Ongeoorloofde afwezigheid wanneer de leerplichtige buiten de schoolvakanties op vakantie gaat en hiervoor geen vrijstelling is gegeven. (BusinessObject) Luxe verzuim Ongeoorloofde afwezigheid zich uitend in spijbelgedrag zonder dat er sprake is van vakantie maar veelal met een problematische achtergrond (bijvoorbeeld problemen thuis of op school). (BusinessObject) Zorgverzuim Afwezigheid zonder geldige reden volgens de Leerplichtwet tijdens les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven. (BusinessObject) Relatief verzuim Relatief verzuim waarbij de leerling minimaal 4 aaneengesloten schoolweken (28 kalenderdagen) continu afwezig is. (BusinessObject) Langdurig relatief verzuim Het regelmatig te laat komen in de les vanaf 9 maal tot een maximum van 10 dagen per schooljaar zonder dat er sprake is van een onderliggende problematiek. (BusinessObject) Licht verzuim Ziekteverzuim waarbij voor een leerling vier ziekmeldingen in twaalf weken zijn gedaan of de leerling een zevende schooldag aaneengesloten ziek is. (BusinessObject) Zorgwekkend ziekteverzuim Ongeoorloofd verzuim dat niet in een van de andere categorieën valt in te delen. (BusinessObject) Overig verzuim Het niet op een school ingeschreven staan van een leerplichtige. (BusinessObject) Absoluut verzuim Verzuim van leerlingen zonder startkwalificatie tussen de 18 en 23 jaar. (BusinessObject) RMC-verzuim Verzuimmelding (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten) wanneer een leerling zonder startkwalificatie tussen 18 en 23 jaar minstens 4 aaneengesloten schoolweken (28 kalenderdagen) continu afwezig is. (BusinessObject) RMC-melding Verzuimmelding vanwege langdurig relatief verzuim (LRV), d.w.z. wanneer een leerling minimaal 4 aaneengesloten schoolweken (28 kalenderdagen) continu afwezig is. (BusinessObject) LRV-melding Verzuimmelding wanneer een leerling aansluitend op de eerste verzuimmelding continu afwezig blijft en daardoor meerdere keren per week de 16 uur overschrijdt. (BusinessObject) Vervolgmelding bij aanhoudend verzuim Verzuimmelding wanneer een leerling (jonger dan 18) in een periode van 4 aaneengesloten schoolweken minimaal 16 uur ongeoorloofd afwezig is. (BusinessObject) Eerste melding 16 uur in 4 weken Een vrijstelling voor een leerling wegens vakantie wanneer de specifieke aard van het beroep van een van de ouders een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode onmogelijk maakt. (BusinessObject) Vakantieverlof Een vrijstelling voor een leerling indien de leerling door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken. (BusinessObject) Verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden Driver Art. 21 Leerplichtwet 1969- Verplichting melding Leerplichtwet 1969 (Driver) Leerplichtwet 1969 Driver Art. 11 Leerplichtwet 1969- Vrijstellingen Driver Art. 12 Leerplichtwet 1969- Ziekte Leerplichtwet 1969 (Driver) Leerplichtwet 1969 Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling AssociationRelationship leidt tot InfluenceRelationship AssociationRelationship is gebaseerd op InfluenceRelationship AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship is opgevolgd door AssociationRelationship is bepaald op basis van AssociationRelationship betreft AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship is bepaald op basis van AssociationRelationship is bepaald op basis van AssociationRelationship is bepaald op basis van AssociationRelationship is gebaseerd op SpecializationRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 08-04-2024 10:55:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 10:55:07 CEST
Legenda
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de bedrijfsfunctie Verzuimcoördinatie in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning.

Definities

InformatieobjectDefinitieToelichting
Aan-/afwezigheid leerlingDe registratie van de aan- of aanwezigheid van een leerling op school.
Absoluut verzuimHet niet op een school ingeschreven staan van een leerplichtige.Afwezigheid van een leerling (zonder startkwalificatie) die geen inschrijving op een school heeft en ook geen vrijstelling. Een jongere staat niet ingeschreven als leerling van een school overeenkomstig de bepalingen van de Leerplichtwet 1969 (art. 2 lid 1 en art. 4a lid 1 jo. art. 26 Leerplichtwet 1969).
Beslisboom verzuimEen keuzehulp om het soort verzuim en melding voor een leerling te bepalen.
Eerste melding 16 uur in 4 wekenVerzuimmelding wanneer een leerling (jonger dan 18) in een periode van 4 aaneengesloten schoolweken minimaal 16 uur ongeoorloofd afwezig is.Als de leerling 18 jaar of ouder is dan kan een melding worden doorgeven van 16 uur in 4 weken. Dit is niet verplicht maar veel gemeenten hebben een afspraak met scholen om dit wel te melden. Op deze manier kan voortijdig schoolverlaten worden tegengegaan.
Geoorloofd verzuimAfwezigheid op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie met een geldige reden.In sommige gevallen is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden van redenen hiervoor zijn:
 • (door ouders gemelde) ziekte,
 • dokters-, tandarts- en ziekenhuisbezoek (medisch),
 • schorsing,
 • stage,
 • religieuze feestdag,
 • vakantieverlof vanwege de aard van het beroep van de ouders,
 • verlof vanwege gewichtige omstandigheden, zoals huwelijk of begrafenis,
maar bijvoorbeeld ook:
 • te laat komen doordat de taxi te laat was.
Scholen kunnen zelf de absentiecategorieën bepalen, die het attribuut geoorloofd of ongeoorloofd krijgen. Dit moet wel worden getoetst aan wet- en regelgeving.
Goed-/afkeuring vrijstellingsaanvraagDe beoordeling (goed- of afkeuring) van een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek door een leerling.
LRV-meldingVerzuimmelding vanwege langdurig relatief verzuim (LRV), d.w.z. wanneer een leerling minimaal 4 aaneengesloten schoolweken (28 kalenderdagen) continu afwezig is.
Langdurig relatief verzuimRelatief verzuim waarbij de leerling minimaal 4 aaneengesloten schoolweken (28 kalenderdagen) continu afwezig is.
LeerlingPersoon die primair of voortgezet onderwijs volgt.
Licht verzuimHet regelmatig te laat komen in de les vanaf 9 maal tot een maximum van 10 dagen per schooljaar zonder dat er sprake is van een onderliggende problematiek.
Luxe verzuimOngeoorloofde afwezigheid wanneer de leerplichtige buiten de schoolvakanties op vakantie gaat en hiervoor geen vrijstelling is gegeven.
Ongeoorloofd verzuimAfwezigheid op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie zonder geldige reden.
Overig verzuimOngeoorloofd verzuim dat niet in een van de andere categorieën valt in te delen.
RMC-meldingVerzuimmelding (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten) wanneer een leerling zonder startkwalificatie tussen 18 en 23 jaar minstens 4 aaneengesloten schoolweken (28 kalenderdagen) continu afwezig is.
RMC-verzuimVerzuim van leerlingen zonder startkwalificatie tussen de 18 en 23 jaar.Is een leerling zonder startkwalificatie tussen 18 en 23 jaar minstens 4 aaneengesloten schoolweken (28 kalenderdagen) continu afwezig? Dan moet een RMC-melding worden doorgegeven (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten).
Relatief verzuimAfwezigheid zonder geldige reden volgens de Leerplichtwet tijdens les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven.Een jongere bezoekt na inschrijving school niet geregeld. (art. 2 lid 1 en 3 art. 4a lid 1 en art. 4c jo. art. 26 Leerplichtwet 1969). Een jongere die de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt bezoekt na inschrijving school niet geregeld (art. 2 lid 3 Leerplichtwet 1969).
SchoolgidsDe schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers.
VakantieverlofEen vrijstelling voor een leerling wegens vakantie wanneer de specifieke aard van het beroep van een van de ouders een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode onmogelijk maakt.
Verlof op grond van andere gewichtige omstandighedenEen vrijstelling voor een leerling indien de leerling door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken.
Vervolgmelding bij aanhoudend verzuimVerzuimmelding wanneer een leerling aansluitend op de eerste verzuimmelding continu afwezig blijft en daardoor meerdere keren per week de 16 uur overschrijdt.
VerzuimHet niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven.
VerzuimbeleidDe manier waarop een school omgaat met verzuim en die ook preventieve maatregelen bevat om verzuim te voorkomen.Het verzuimbeleid verwoordt de visie op verzuim en verwijst naar de wettelijke kaders en de doelstelling (en). Vaak is in de bijlage het verzuimreglement of het verzuimprotocol opgenomen: de spelregels voor iedereen binnen de instelling.
VerzuimmaatregelEen maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de de school of een externe partij om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te voorkomen / beperken.
VerzuimmeldingEen kennisgeving aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft dat de leerling zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd.
Verzuimreglement / -protocolEen beschrijving van de verantwoordelijkheden en afspraken rondom het verzuim van leerlingen.
Vrijstelling van geregeld schoolbezoekEen tijdelijke of permanente vrijstelling van het verplichte bijwonen van schoollessen.Dit kan om verschillende redenen gebeuren zoals bijvoorbeeld medische redenen of religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of andere persoonlijke omstandigheden. De vrijstelling kan variëren in duur en omvang afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de leerling en de wet- en regelgeving. In sommige gevallen kan de vrijstelling ook gepaard gaan met alternatieve vormen van onderwijs of begeleiding om ervoor te zorgen dat de leerling toch kan blijven leren en zich ontwikkelen.
VrijstellingsaanvraagEen aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek door een leerling.
Ziekte- / absentiemeldingEen melding van ziekte dan wel absentie van een leerling door diens wettelijk vertegenwoordiger.
ZiekteverzuimAfwezigheid op school wegens ziekte van de leerling.
ZorgrichtlijnEen richtlijn die een gestandaardiseerde aanpak biedt voor de zorgverlening bij een specifieke aandoening of ziekte of probleem.Een zorgrichtlijn kan onder meer bestaan uit praktische aanbevelingen en stappenplannen en protocollen voor diagnostiek en behandeling en begeleiding van patiënten met een specifieke aandoening of probleem.
ZorgverzuimOngeoorloofde afwezigheid zich uitend in spijbelgedrag zonder dat er sprake is van vakantie maar veelal met een problematische achtergrond (bijvoorbeeld problemen thuis of op school).
Zorgwekkend ziekteverzuimZiekteverzuim waarbij voor een leerling vier ziekmeldingen in twaalf weken zijn gedaan of de leerling een zevende schooldag aaneengesloten ziek is.