Waar draagt FORA aan bij

De FORA is opgezet om op een 7-tal gebieden een concrete bijdrage te leveren aan het functioneren van scholen. Onderstaand vindt u een opsomming en uitleg van deze gebieden.

Met de beschikbaar gestelde stappenplannen, kunt u op de diverse gebieden de gewenste bijdrages en voordelen realiseren.

Waarde toevoegen voor de leerling

Waarde.png

Vanuit de missie, visie en doelen van het funderend onderwijs staat de leerling centraal. Alle stappen in het proces moeten direct of indirect waarde toevoegen voor de leerling. Een procesverbetering haalt alle stappen die géén waarde hebben of toevoegen uit het proces. De FORA helpt po- en vo-scholen om de leerling centraal te stellen in al hun processen. En zo waarde toe te voegen voor de leerling.

Flexibiliteit door heldere afspraken

Flexibiliteit.png

Hoe beter u inzicht heeft in hoe het po- en vo-onderwijs is opgebouwd en hoe de informatievoorziening en organisatie in elkaar zit, hoe beter u kunt inspelen op de wensen en behoeften die leven rondom het onderwijs. Helderheid over de definities van de verschillende onderdelen en hun onderlinge samenhang, vergroten dit begrip en maakt het mogelijk om naast standaardisatie ook te flexibiliseren op onderwijswerkvormen en leermaterialen. De FORA biedt ook de mogelijkheid om ervaring hierin met andere scholen te delen en elkaars expertise te gebruiken.

Besluitvorming door eigenaarschap

Besluitvorming.png

Door mensen eigenaar te maken van een proces, geeft u ze verantwoordelijkheid en zorgt u ervoor dat ze besluiten kunnen nemen. De FORA bevat een universeel hoofdbedrijfsfunctiemodel uitgewerkt in activiteiten en soorten van systemen. Dit model bakent de procesgebieden binnen de school goed af waardoor in kaart kan worden gebracht wie waarvoor verantwoordelijk is. Het model is geschikt voor alle scholen omdat de FORA organisatie-onafhankelijk is. Door dit bedrijfsfunctiemodel te gebruiken, kunt u ook uw ervaringen met andere scholen delen en samenwerken.

Positie richting de markt

Sterk.png

Het po en vo onderwijs heeft een complexe structuur. Zo ook het beheer van informatie, informatiestromen, informatievoorziening en informatiebeveiliging en -privacy. Van daaruit is ook het beheer van de applicaties en gegevens complex. Als school bent u afhankelijk van leveranciers voor de diensten en producten die ze leveren. Maar ook voor de benodigde kennis over processen, wetgeving en techniek. De FORA beschrijft in hoofdlijnen hoe een po- en vo-school werkt. Met deze beschrijvingen kunt u in gesprek gaan met leveranciers over hun producten. U kunt dit ook samen met andere scholen doen, onder andere via SIVON.

Adequaat kunnen reageren op veranderingen

Verandering.png

Om strategische doelen te behalen definiëren we meerjarenbeleidsplannen, jaarplannen, projecten en programma's. Om te bepalen welke oplossingsrichting de juiste is, wat de impact is en om overzicht te houden, is architectuur noodzakelijk.

Door gebruik te maken van de FORA, kunt u een goede start maken met het opzetten van uw eigen school-specifieke architectuur. Bij het realiseren van activiteiten en processen binnen uw bestuur, gekoppeld aan taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zo bent u als school beter in staat om u te ontwikkelen en mee te gaan met de ontwikkelingen.

Sluitende informatievoorziening

Sluitend.png

Architectuur draagt bij aan de invulling en stabiliteit van uw informatievoorziening. Dit is noodzakelijk om ter ondersteuning alle ict-systemen op elkaar aan te sluiten. De FORA is hiervoor een goed vertrekpunt. Met de FORA hebben we een gezamenlijke basis gelegd, waarop elke school kan voortbouwen. Het informatiemodel van FORA vormt de basis voor informatie-uitwisseling met leveranciers, DUO en andere scholen. Het gebruik van FORA-standaarden (i.p.v. instelling specifieke architectuur) vergemakkelijkt aansluiting met leveranciers omdat zij ook behoefte hebben aan de (FORA-) standaarden.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Voldoen.png

De verschillen tussen po- en vo-scholen op het gebied van wet- en regelgeving zijn marginaal. Zo geldt voor alle scholen dat onderwerpen als 'security en privacy' veel tijd en aandacht kosten en weinig opleveren voor het onderwijs zelf. De vraagstukken zijn complex en de risico’s worden steeds groter. Als school is het bijna niet meer mogelijk om dit soort vraagstukken alleen op te pakken. Door gebruik te maken van de FORA, kunt u met andere scholen samenwerken op het gebied van wet- en regelgeving, risico’s en maatregelen. De FORA-modellen, en met name het informatiemodel bieden de basis voor beleid en maatregelen voor de po- en vo-sector.