Eigenschap:Documentation

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 500 pages using this property.
(
App waarmee berichten zeer snel tussen deelnemers kunnen worden uitgewisseld.  +
Het schoolveiligheidsplan is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen aanpak voor sociale veiligheid in de leer- of werkomgeving. Het is een document waarin wordt beschreven op welke wijze een school zorgdraagt voor de algehele veiligheid, zowel voor de leerlingen als ook voor de medewerkers en zowel met betrekking tot de sociale veiligheid als tot de de fysieke veiligheid.  +
Bundel van nauw gerelateerde functionaliteit, die door (meestal) een Referentiecomponent gerealiseerd ("assigned") wordt. Een Applicatiefunctie maakt deel uit ("aggregates") een Bedrijfsdomein en ondersteunt ("serves") een of meer Bedrijfsfuncties. Het lezen en schrijven ("acces") van Gegevens van de Referentiecomponent wordt op niveau van de Applicatiefunctie gemodelleerd. Een applicatiefunctie kan bestaan uit ("aggregate") sub-applicatiefuncties en kan andere applicatiefuncties helpen ("serve").  +
Domein waarbinnen de activiteiten van de organisatie zich afspeelt. Wordt gebruikt voor afbakening en scoping van de onderdelen.  +
Taak of verantwoordelijkheid die door een Organisatie of een individu in een bepaalde Rol wordt ingevuld ("assigned"). Een bedrijfsfunctie wordt ondersteund ("served") door een of meer Applicatiefuncties, en verwerkt ("access") informatie bij de uitoefening. Een Bedrijfsfunctie is onderdeel van ("aggregate") een bepaald Bedrijfsdomein. Een Bedrijfsfunctie wordt uitgeoefend ("influences") in het kader van een Wettelijke context. Een Bedrijfsfunctie kan meerdere sub-Bedrijfsfuncties bevatten ("aggregate").  +
Gegevensverzameling die gelezen en of geschreven ("access") wordt door een Referentiecomponent, bij het uitvoeren van een Applicatiefunctie. Een Gegevensverzameling leidt tot ("Realiseert") Informatie. Gegevens hebben een relatie ("geassocieerd") met andere Gegevens, bijvoorbeeld studieresultaten hebben een relatie met een leerling. Gegevens kunnen gegevenssets bevatten ("aggregate"), bijvoorbeeld leerlinggegevens bevatten informatie over het adres en woonplaats van de leerling, inschrijfgegevens van de leerling.  +
Gegevens die in het kader van het uitoefenen van Bedrijfsfuncties worden vastgelegd en verwerkt ("access"). Een Bedrijfsfunctie verwerkt Informatie vanuit een bepaalde specifieke Grondslag ("associatie met de access-relatie"). De Organisatie of Rol die verantwoordelijk is voor de de Bedrijfsfunctie, heeft ("associatie met de access-relatie") een bepaalde zeggenschap over de gegevens. Informatie maakt deel uit van ("Aggregate"") een Bedrijfsdomein. Informatie is gebaseerd op ("gerealiseerd door") Gegevens. Informatie kan uit meerdere sub-onderdelen bestaan ("aggregate"). Informatie kan verwijzen naar ("associatie") andere, gerelateerde informatie.  +
De dienstverlening van een Landelijke voorziening is beschikbaar ("served by") een Landelijke dienst.  +
Een landelijke service is ("realiseert") een applicatieservice van een landelijke voorziening, waar een pakket ("Referentiecomponent") op aansluit ("serves"). De landelijke service voldoet aan ("Realiseert") voorgeschreven standaarden.  +
Een bovenschools of landelijk Systeem of geheel van systemen en modules waar meerdere onderwijsinstellingen informatie verwerken, opslaan, of uitwisselen. Een landelijke voorziening heeft ("Realiseert") een of meer Landelijke services, en maakt deel uit van ("serves") een landelijke dienst.  +
Ofwel een onderwijsorganisatie, die verantwoordelijk is ("assigned") voor Bedrijfsfuncties en die Referentiecomponenten inzet ("associatie") voor de ondersteuning hiervan, Ofwel een leverancier, die Referentiecomponenten levert ("associatie") die Bedrijfsfuncties van onderwijsorganisaties ondersteunen. Organisaties kunnen opereren in een specifieke Rol ("assign"). Organisaties zijn onderdeel van ("aggregate") een of meer werkingsgebieden. Onderwijsorganisaties herbergen ("realize") een of meer Onderwijstypes. Organisaties kunnen genest zijn. Een onderwijsorganisatie kan een schoolbestuur met meerdere onderwijsinstellingen zijn (de onderwijsinstellingen zelf zijn ook Organisaties). Een leveranciersorganisatie kan een holding zijn, waaronder meerdere leveranciers vallen (de leveranciers zijn ook Organisaties).  +
Systeem of geheel van systemen en modules met generieke functionaliteit dat aangeboden wordt ("geassocieerd") door een leverancier ("Organisatie") en afgenomen wordt ("geassocieerd") door een onderwijsinstelling ("Organisatie"). Een Referentiecomponent maakt deel uit van ("geaggregeerd in") een bedrijfsdomein, voldoent aan ("realiseert") een of meer Standaarden, implementeert ("assigned") een of meer applicatiefuncties en kan gekoppeld zijn aan ("served by") een of meer landelijke services. Referentiecomponenten kunnen gekoppeld zijn aan andere referentiecomponenten ("serve"). Referentiecomponenten kunnen bestaan uit ("aggregate") meerdere afzonderlijke referentiecomponenten. Bijvoorbeeld, Referentiecomponent Office suite kan bestaan uit een Tekstverwerker, Rekenblad, Database en tegenwoordig ook een Teamcommunicatieplatform.  +
Bepaalde hoedanigheid waarin ("assign") een Organisatie een Bedrijfsfunctie uitoefent ("assign"). Een Rol maakt deel uit ("aggregate") van een Werkgingsgebied.  +
Werkveld waarin Organisaties actief zijn. Werkingsgebieden bevatten ("aggregate") Organisaties en Rollen. Werkingsgebieden kunnen ook geneste ("aggregate") werkingsgebieden verwachten. Het omvattence werkingsgebied is het onderwijsdomein. Daar binnen vallen de werkingsgebieden: Onderwijsveld, met daarbinnen PO, VO, MBO, HO Private sector Overheid Ketenbreed Voorschoolse educatie  +
Wet- of regelgeving die de Bedrijfsfunctie motiveert ("Influence"). Wet- en regelgeving kan hierarchisch zijn ingericht ("Aggregate").  +
Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet.  +
Het speciaal onderwijs is onderwijs voor leerlingen die specialistische of intensieve onderwijsbegeleiding en ondersteuning nodig hebben, vaak gecombineerd met jeugdhulp en/of zorg.  +
Cluster 1: onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen. Cluster 2: onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak-taalproblemen.  +
Cluster 3: onderwijs aan kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en langdurig zieke kinderen. Cluster 4: onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische problemen.  +
A
publicaties van CITO  +
toegang tot (digitaal) lesmateriaal  +
samenwerking met docenten  +
gegevens van docent naar de school  +
Inschrijving en ontwikkeling leerling  +
versturen van scholenplan van gemeente naar DUO (scholenplan -> "plan van nieuwe scholen")  +
eigen bijdrage school aan vensters / scholen op de kaart en eigen publicatiekanalen  +
diverse adviesdiensten waaronder financiële  +
marketing gegevens naar student  +
kennis over onderwijs  +
richtlijnen gebruik authenticatiediensten  +
De registratie van de aan- of aanwezigheid van een leerling op school.  +
Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt. Voorbeeld Negometrix System Tendernet  +
Het klaarzetten van arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal voor individuele leerlingen of groepen.  +
Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven.  +
Het overdragen van de inschrijfgegevens aan DUO t.b.v. het landelijk Register Onderwijsdeelnemers (ROD)  +
Het aanleveren van afnamegegevens en toetsscores aan Cito via WOLF.  +
Service waarmee een ECK ID voor een of meer leerlingen wordt aangemaakt, op basis van een [[stampseudoniem/Aanmaken stampseudoniem]] van de leerling.  +
Service waarmee een stamspeudoniem (basis voor ketenpseudoniemen zoals [[ECK ID]]) voor een of meer leerlingen wordt aangemaakt voor een leerling, op basis van het persoonsgebonden nummer (PGN) van de leerling.  +
Het aanmelden / bestellen bij de toetsaanbieder van de doorstroomtoets waarvan de onderwijsinstelling gebruik gaat maken.  +
Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie.  +
Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau.  +
Het aanpassen of bijwerken van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers, waarbij eventuele veranderingen, aanvullingen of verbeteringen worden aangebracht om ervoor te zorgen dat het programma effectief blijft in het faciliteren van een succesvolle integratie van medewerkers in de organisatie.  +
Het aanspreken van een leerling op zijn/haar gedrag t.o.v. het verzuim. Hierin wordt het gesprek aangegaan wat de situatie is en hoe verder vervolg ingezet/voorkomen kan worden.  +
Het aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming in het kader van de AVG.  +
Het instellen van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin elke medezeggenschapsraad van de scholen onder het bestuur is vertegenwoordigd.  +
Het aantstellen van een commissie die klachten vertrouwelijk behandelt.  +
Het instellen van een leerlingenraad die de mening van de leerlingen op een school vertegenwoordigt. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben.  +
Het instellen van een medezeggenschapsraad verbonden aan een school.  +
Het instellen van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin elke medezeggenschapsraad van de scholen onder het bestuur is vertegenwoordigd.  +
Het instellen van een medezeggenschapsraad verbonden aan een school.  +
Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en moet binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Heeft de school geen eigen klachtencommissie, dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie.  +
Het instellen van een leerlingenraad die de mening van de leerlingen op een school vertegenwoordigt. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben.  +
De aanvraag voor de erkenning van een diploma die in een ander land behaald is.  +
De aanvraag voor facilitaire middelen die benodigd zijn om de functie uit te kunnen voeren.  +
Aanvraag voor een nieuw op te richten school.  +
Het indienen van verzoeken voor het verkrijgen van toegangsrechten (account) en/of specifieke rollen binnen een systeem, platform of organisatie.  +
Het opvragen van additionele documenten die nodig zijn om het instroom dossier van de nieuwe medewerker compleet te maken. Hieronder valt onder andere het opvragen van een geldig VOG.  +
Via DUO moet het diploma van een internationale docent erkent worden. Dit moet binnen 4 jaar vastgesteld zijn. In de tussentijd mag een document voor de klas staan.  +
Het indienen van verzoeken voor facilitaire middelen, zoals kantoorbenodigdheden, apparatuur, of andere voorzieningen, om de werkomgeving van medewerkers te ondersteunen en te optimaliseren.  +
Het aanvragen van de subsidies die toepasbaar zijn op een nieuw dienstverband.  +
Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs.  +
Het indienen van verzoeken voor de benodigde faciliteiten en hulpmiddelen die nodig zijn om een geschikte werkplek te creëren voor een medewerker, inclusief kantoorbenodigdheden, apparatuur en andere werkgerelateerde voorzieningen.  +
afhankelijk van school organisatie, b.v. sleutels van kluisjes, leerlingen passen, passen voor automaten, kosten voor kantine, etc.  +
Het niet op een school ingeschreven staan van een leerplichtige.  +
KvK regelgeving voor de school  +
gegevens t.b.v. pensioenfonds  +
Toegang ict-middelen; Leerlinggegevens  +
subsidieregels voor bestuurlijke organisatie  +
De aanvraag voor een account om de systemen die relevant zijn voor de uitoefening van een functie te kunnen raadplegen.  +
Een accountantsverklaring is een (goedkeurende) verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent bij een overzicht met historische financiële informatie. Vaak is dit overzicht een jaarrekening, maar het kan ook een ander financieel overzicht zijn. De accountantsverklaring zegt dat de jaarrekening een ‘getrouw beeld geeft van de financiële situatie’.  +
Beheer van activa  +
Activa omvat de zaken, vermogensrechten en intellectueel eigendomsrechten, die naar economische maatstaven waardeerbaar zijn, overdraagbaar of verhandelbaar zijn, aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon ter beschikking staan en waarover de rechtspersoon risico loopt en die bestemd zijn om minder dan een jaar dienstbaar te zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon.  +
bekostiging van de school en gegevensuitwisseling daar omheen  +
Het formaliseren van een contract met een medewerker die instroomt vanuit een ander land  +
Advies-dienstverlening op het gebied van informatievoorziening  +
Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen.  +
Diensten rondom, en evaluatie van, relevante kaders en wetgeving.  +
Diensten rondom, en evaluatie van, relevante kaders en wetgeving.  +
personeelsgegevens t.b.v. RvT  +
Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort  +
Afdeling die belast is met het uitvoeren van het financieel beleid van de organisatie  +
Afdeling belast met het onderhoud en beheer van ict-middelen van de organisatie, volgens het ict-beleid.  +
De onderwijsadministratie is binnen een onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de correcte registratie van gegevens over een onderwijsvolger. Deze verantwoordelijkheid ligt niet altijd (alleen) bij een aparte afdeling binnen de onderwijsinstelling te liggen  +
gegevens voor ouders  +
De activiteiten voor het afhandelen van een bezwaar dat is ingediend tegen het schooladvies.  +
Het in behandeling nemen van een bezwaar tegen een (naar aanleiding van een onregelmatigheid) genomen maatregel bij het Centraal Examen om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie  +
Het in behandeling nemen van een bezwaar m.b.t. een toetsresultaat Centraal Examen om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie  +
Het in behandeling nemen van een bezwaar om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie  +
Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie.  +
Het actief betrekken van schoolteams, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de scholen.  +
Het actief betrekken van het team, MR, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de school.  +
Het afleggen van verantwoording aan intern en extern toezicht op basis van openbare verantwoordingsinformatie en onderzoeken van de Inspectie over de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs, de financiële situatie van de instelling en de wijze waarop de professionaliteit van de instelling en het bestuur is gewaarborgd.  +
Functionaliteit voor het afnemen van enquetes.  +
De groep deelnemers die op hetzelfde moment en onder dezelfde voorwaarden een bepaalde toets of examen aflegt.  +
Een gestructureerd plan dat aangeeft wanneer en hoe toetsen of examens zullen worden afgenomen.  +
In het kader van een breder beeld van een kandidaat te krijgen kan het zijn dat er additionele testen afgenomen worden. Dit kan in de vorm van een capaciteitentesten, meeloopdag of andere toetsingsvorm zijn. Voor management en/of bestuurs functies kan er ook nog een additionele screening plaatsvinden (naast de VOG).  +
Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname.  +
Het voltooien van het instroomproces voor een internationale docent, inclusief het afronden van alle benodigde administratieve stappen, verificatie van bevoegdheden en het voorzien van alle nodige middelen voor een succesvolle integratie in de onderwijsinstelling. Binnen dit proces moet de DUO bepaling van het internationale diploma verwerkt worden.  +
Het voltooien van alle stappen en procedures binnen het instroomproces, inclusief het afhandelen van administratieve taken, het verstrekken van benodigde middelen en het zorgen voor een vlotte integratie van nieuwe medewerkers in de organisatie.  +
Het afsluiten van een verzuim nadat het verzuim gestopt is of geen verantwoordelijkheid meer is van de school.  +
Systeem voor het beheren van afspraken en gebeurtenissen in agenda's.  +
Bedrijfsdomein met algemene onderdelen zoals portaal, samenwerken, klachtenfuncties.  +
Algemene functionaliteit ter ondersteuning van het leerproces.  +
De Ambulant Onderwijskundig Begeleider (AOB) wordt aangetrokken als begeleider van een kind met een functionele (bijvoorbeeld visuele) beperking, diens ouders en leraren. Een Ambulant Onderwijskundig Begeleider maakt deel uit van een organisatie of regionaal centrum voor speciaal onderwijs dat ambulante begeleiding verzorgt voor diverse instellingen in (het primair) onderwijs.  +
Ambulante begeleiding in het onderwijs wil zeggen dat de begeleider op school komt om een leerling individueel te begeleiden. Het gaat om leerlingen die een arrangement hebben waarmee zij passende ondersteuning op school kunnen krijgen.  +
Functionaliteit voor het analyseren van de onderwijstijd van een individuele leerling, klas en aangeboden opleiding.  +
Functionaliteit voor het analyseren van toets- en opdrachtresultaten.  +
Het op basis van bijvoorbeeld frequent verzuim van een leerling of veranderingen in patronen bepalen van de oorzaak van het verzuim en eventuele passende maatregelen om het verzuim terug te dringen en/of het nemen van maatregelen om ondersteuning te bieden. Indien nodig vindt overleg plaats met de wettelijk vertegenwoordiger en/of de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont.  +
Een anti-pestprotocol is een document waarin staat hoe de school pestgedrag signaleert en aanpakt.  +
Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd.  +
Systeem voor het besturen / bediening van apparaten, zoals bijvoorbeeld digibords en robots.  +
Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces.  +
Het ontwikkelen van applicaties teneinde in de benodigde informatievoorziening te kunnen voorzien. Dit omvat: - software engineering - softwarebeheer - uitrol van software / applicaties  +
Functionaliteit ter ondersteuning van het technische beheerproces van applicaties.  +
Verzamelbegrip van applicaties t.b.v. voor beheer. Denk aan: * Topdesk * Eduarte * Osiris * Apache * NGINX  +
Overzicht van alle functionaliteiten gegroepeerd per bedrijfsdomein, en daarbij de referentiecomponenten die de functionaliteiten bieden ter ondersteuning van de bedrijfsfuncties in het bedrijfsdomein.  +
Overzicht van de ondersteunende ict-functionaliteit en bijbehorende referentiecomponenten die deel uitmaken van de Digitale Leeromgeving (DLO).  +
Overzicht van landelijke services, zoals Basispoort en Entree Federatie, de diensten die ze leveren en de daaraan gerelateerde standaarden.  +
Functionaliteit voor het besturen / bedienen van apparaten, zoals bijvoorbeeld digibords en robots.  +
Een arbeidsovereenkomst is een juridisch bindend document tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden van de werkrelatie worden vastgelegd. Het omvat details zoals functiebeschrijving, salaris, arbeidsuren, vakantie, opzegtermijn en andere bepalingen die de rechten en plichten van beide partijen regelen tijdens de duur van het dienstverband.  +
Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico`s in het bedrijf,  +
De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken.  +
Een systeem die het beschrijven en beheren van de enterprise-architectuur, de organisatie strategie en de organisatie uitlijning ondersteunt.  +
Het veilig en georganiseerd opslaan van gemaakte toetsen of andere beoordelingsmaterialen voor toekomstige referentie, verificatie en bewaartermijnen.  +
Het veilig en georganiseerd opslaan van gemaakte toetsen of andere beoordelingsmaterialen voor toekomstige referentie, verificatie en bewaartermijnen.  +
Het systematisch opslaan en organiseren van de ingediende documenten met als doel het creëren van een geordend archief voor toekomstige referentie en naleving van administratieve procedures.  +
De archivering van documenten.  +
De archivering van documenten.  +
Functionaliteit voor het archiveren van informatie, bijvoorbeeld documenten.  +
Systeem ten behoeve van het archiveren van informatie, bijvoorbeeld documenten.  +
Wet medezeggenschap op scholen  +
Een of meerdere testen om te toetsen wat de competenties en kwaliteiten van een (nieuwe) medewerker zijn.  +
Systeem voor het creeren, bewerken, delen, live uitzenden of opslaan van audio en/of video naar gespecificeerde doelgroepen. Dit omvat ook de meer professionele videoplatformen van een openleercentrum bestaande uit een (mobiele) studio-opname apparatuur. Voorbeeld: * Mediasite van SonicFoundry * Kultura  +
Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA)  +
Middel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van een individu wordt vastgesteld.  +
Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Authenticatiemiddel]]en worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd.  +
Systeem of geheel van systemen en modules dat Authenticatie van gebruikers uitvoert aan de hand van een Authenticatiemiddel. Bron: ECK D&T 2.1  +
Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA)  +
Het recht van een geauthentiseerde identiteit om gebruik te maken van bepaalde functionaliteit. ECK D&T 2.1, Edukoppeling 2017-07-05  +
De toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen.  +
Systeem of geheel van systemen en modules dat een gebruiker autoriseert, d.w.z. controleert of de (via Beheer autorisaties) aan de gebruiker (de geauthentiseerde identiteit) toegekende rechten toegang geven tot een object (systeem of bestand).  +
Het toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem.  +
B
instellinggegevens voor Cito  +
uitwisseling leerlinggegevens met bureau leerplicht  +
gebruik GBA gegevens door bureau leerplicht  +
gegevensoverdracht DUO aan raden t.b.v. Vensters, scholen op de kaart e.d.  +
(wetenschappelijke) kennis t.b.v. beleid van de school  +
gebruik van publieke kanalen door ouders/voogd  +
uitwisseling leerling gegevens met samenwerkingsverbanden passend onderwijs  +
alle relaties met gemeenten  +
bekostiging van de school en gegevensuitwisseling daar omheen  +
gegevens t.b.v. inschrijving bij KvK (directeur, tekenbevoegde etc.)  +
Een BIV-classificatie of BIV-indeling is een indeling van gegevens waarbij de beschikbaarheid (B), integriteit (I) en vertrouwelijkheid (V) wordt aangegeven.  +
Standaard SAML authenticatieservice die Netwerkproviders, Service providers en Uitgevers kunnen aanroepen om de identiteit en authenticatie van hun gebruikers te verifieren. Basispoort levert het Basispoort ID, het ECK ID (indien beschikbaar) en of de gebruiker vanaf school toegang verzoekt of niet.  +
JSON service waarmee Basispoort uitgevers die een licentiekantoor afnemen als dienst van Basispoort, in staat stelt om de actuele licenties (koppelingen van leerlingen of scholen aan methodes en producten) bij te werken.  +
JSON Service waarmee Basispoort de beschikbare Methodes en Producten voor een leerling of onderwijsinstelling levert, inclusief details over deze producten. De netwerkprovider roept de service voor de lijst met beschikbare methodes en producten aan voor elke inlog op zijn portaal. De service voor de details van de methodes en producten zou maar een keer per dag moeten worden aangeroepen, want bevat veel informatie die relatief statisch is.  +
Functionaliteit waarmee Basispoort gegevens over Methodes, Producten en actuele Licenties ophaalt bij uitgevers. Basispoort haalt details van Methodes en Producten dagelijks op. Licentieinformatie bevat alleen identifiers van gelicenseerde producten en methodes voor een leerling of onderwijsinstelling. Basispoort haalt deze op als een leerling inlogt bij een netwerkprovider (dwz naar aalleiding van een call op service "BP Methode Product details voor Netwerkproviders") of op het portaal van Basispoort zelf.  +
De standaard UWLR client waarmee Basispoort de gegevens van leerlingen, onderwijsinstellingen en medewerkers uitleest bij alle aangesloten LASsen. Uitlezen gebeurt nachtelijk, in batches.  +
JSON service waarmee Basispoort (BP) de gegevens van leerlingen, onderwijsinstellingen en medewerkers beschikbaar stelt aan Netwerkproviders.  +
JSON service waarmee Basispoort de gegevens van leerlingen, onderwijsinstellingen en medewerkers beschikbaar stelt aan Uitgevers en hun Licentiekantoren.  +
BW +
Burgerlijk Wetboek  +
Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs  +
leerling gegevens t.b.v. toegang/single sign in  +
publicatie van onderwijsresultaten  +
Een systeem voor het maken van kopieen van bestanden en gegvens. Bijvoorbeeld: DPM Comvault  +
Basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school - eventueel samen met ketenpartners - planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. De basisondersteuning beschrijft het niveau dat van alle scholen uit het samenwerkingsverband verwacht wordt.  +
Basisonderwijs is het onderwijs bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van omstreeks 4 jaar. Het legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs.  +
Landelijke voorziening die ondersteunt dat voor het primair onderwijs vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen bereikbaar is via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak.  +
administraties en lesmateriaal en deelnemer gegevens voor het ondersteunend personeel  +
gegevens voor authenticatiediensten  +
gegevens voor leerlingen  +
Kanaal om lesmateriaal (digitaal en folio) beschikbaar te maken  +
samenwerking met branche organisaties  +
Overzicht van alle bedrijfsfuncties gegroepeerd per bedrijfsdomein. Ten opzichte van het Hoofdbedrijfsfunctiemodel wordt in meer detail getoond wat een school doet.  +
Overzicht van alle bedrijfsfuncties dat ten opzichte van het Hoofdbedrijfsfunctiemodel in meer detail laat zien wat een school doet, met daarbij de referentiecomponenten die de bedrijfsfuncties ondersteunen.  +
Bedrijfsleven, b.v. in geval van stages of van een beroepenadviescommissie  +
Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties  +
Extra ondersteuning buiten de reguliere onderwijstaak om, specifiek gericht op discalculie.  +
Extra ondersteuning buiten de reguliere onderwijstaak om, specifiek gericht op dyslexie.  +
Het zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, het maken van een presentielijst, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets.  +
Het zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets.  +
Het zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, het maken van een presentielijst, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets.  +
Het (aanvullend) begeleiden van groepen leerlingen met specifieke behoeften.  +
Het (aanvullend) begeleiden van individuen met specifieke behoeften.  +
Het begeleiden van een leerling in de oriëntatie op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt tot het moment dat de leerling een startkwalificatie bezit.  +
Het opstellen van een schatting vooraf van de baten en lasten op het niveau van het schoolbestuur of voor een specifieke school ('Schoolbegroting').  +
Begroting is een schatting vooraf van de baten en lasten van een schoolbestuur  +
Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van aan- en afwezigheidsgegevens (incl. (langdurig) verzuim) van leerlingen.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent de uitvoering van aanbestedingen.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent aanstellingen van medewerkers.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent activa.  +
Het beheren van afspraken en gebeurtenissen in agenda's.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent architectuurbeschrijvingen, principes, standaardprofielen en technisch referentiemodel.  +
Functionaliteit voor het beheren (toekennen, wijzigen en verwijderen) van autorisaties (rechten) aan gebruikers (digitale identiteiten).  +
Functionaliteit voor het maken, beveiligen en beheren van backups.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent begrotingen.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent betalingen.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent contracten.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent crediteuren.  +
Functionaliteit voor het definiëren en onderhouden van dashboards en (standaard en custom) rapportages van op basis van beschikbare dataset(s).  +
Functionaliteit voor het creëren, configureren, monitoren van en toegang verlenen tot databases.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent debiteuren.  +
Functionaliteit voor het onderhouden van het digitale portfolio van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten.  +
Functionaliteit voor het aanmaken, opslaan, verwijderen, organiseren, versioneren, en/of publiceren van documenten.  +
De verantwoordelijkheid om authenticatiemiddelen goed en gecontroleerd aan te maken, uit te geven aan bevoegde personen en het vernietigen ervan.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent evenementen zoals opendagen, kennisdeling, feestelijkheden, etc.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent facturen.  +
Functionaliteit voor het opstellen en onderhouden van feedback en deze delen (communiceren) met de leerling.  +
Functionaliteit voor aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent formatieplaatsen in (meer)jarenplanningen.  +
Functionaliteit voor het onderhoud van gegevens omtrent het beheer en onderhoud van gebouwen en gebouwinstallaties (gas, licht, water, ventilatie, zonwering e.d.)  +
Functionaliteit voor het onderhouden van gegevens omtrent gebouwbeveiliging, zoals m.b.t. alarminstallaties, sprinklers, brandmeldinstallaties, intercoms, beveiligingscamera's, enz..  +
Functionaliteit voor het beheren (aanmaken, wijzigen en verwijderen) van gebruikersaccounts ten behoeve van toegang van personen tot computersystemen en softwareapplicaties.  +
Functionaliteit voor het beheren van IT-gerelateerde gegevens omtrent hard- en softwarecomponenten (configuratie-items) ten behoeve van het beheer van de betreffende componenten.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent afdelingen en teams.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent uitgifte en intrekking van authenticatiemiddelen..  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent bekwaamheden en bevoegdheden.  +
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget van medewerkers.  +
Functionaliteit voor het ontwikkelen, testen, publiceren en verwerken van enquetes (vragenlijsten).  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens (o.a. reserveringen, uitlening en voorraden) omtrent van facilitaire middelen zoals lockers, meubilair en inventaris.  +
Functionaliteit voor het onderhoud van gegevens omtrent functioneel beheer.  +
Functionaliteit voor het beheer van gegevens omtrent het samenstellen en goedkeuren van leermiddelenlijsten.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van leerlingen.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent nieuwsitems.  +
Functionaliteit voor aanmaken, onderhouden en verwerken van gegevens met betrekking tot financiële zaken omrent personeel, zoals declaraties en salaris.  +
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent het plannen / roosteren van inzet en vervanging van personeel.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens over ruimten. Zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meter enz.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent taakbeleid, -vraag en -toebedeling.  +
Functionaliteit voor het beheren (vastleggen, wijzigen en verwijderen), presenteren en beschikbaar stellen van gespreksgegevens, zoals van leerlinggesprekken en tienminutengesprekken.  +
Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders.  +
Functionaliteit voor het onderhouden van grootboekgegevens.  +
Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen.  +
Functionaliteit voor het verwerven, registreren en onderhouden van gegevens omtrent middelen t.b.v. identificatie (authenticatie) van gebruikers.  +
Het aanmaken, verwerken en eventueel vernietigen van digitale identiteiten.  +
Het beheer (aanmaken, onderhouden en eventueel vernietigen) van digitale identiteiten.  +
Functionaliteit voor het registreren en onderhoud van gegevens (wie, wat waar, wanneer, waarmee, waarom) omtrent incidenten, d.w.z. gebeurtenissen die de gang van zaken in de context van de school verstoren.  +
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent het inkoopproces.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent de productie en het beheer van kaarten zoals de instellingspas.  +
Funtionaliteit voor beheren van gegevens omtrent de afhandeling van klachten en bezwaren.  +
Functionaliteit voor het maken en onderhouden van leerlijnen / leerarrangementen bestaande uit onderwijsactiviteiten uit het beschikbare aanbod voor individuele leerlingen (Individueel leerplan) en groepen (Groepsplan).  +
Functionaliteit voor het onderhouden van het dossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten.  +
Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diverse soorten gegevens (zoals contactgegevens en (persoonlijke) kenmerken) van leerlingen.  +
Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van notities omtrent een leerling.  +
Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen,onderhouden en ontsluiten van materialen, zoals teksten, afbeeldingen, geluid of video, die kunnen worden ingezet voor onderwijsdoeleinden.  +
Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van gegevens omtrent leerroutes (bestaande uit leerdoelen) en de stappen om die achtereenvolgens te bereiken.  +
Funtionaliteit voor het maken en onderhouden van detailplanningen (lesroosters) met lesactiviteiten.  +
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent leveranciers.  +
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent materialen (zoals boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) in mediatheek en het presenteren van materialen in de mediatheekcatalogus.  +
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent opleidingen / cursussen voor medewerkers, inschrijvingen en registratie van resultaten voor de opleidingen / cursussen.  +
Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van gegevens omtrent medewerkers.  +
Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van onderwijsbegeleidingsgegevens van leerlingen.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen.  +
Functionaliteit voor het maken en onderhouden van planningen op hoofdlijnen voor periodes (bijvoorbeeld jaar of trimester) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, etc.).  +
Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van les-, toets- en examenprogramma's, curricula.  +
Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diagnoses / onderzoeksresultaten omtrent een leerling in het zorgdossier van de leerling.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent het ontwerp van authenticatiemiddelen..  +
Functionaliteit voor het maken en onderhouden van gegevens omtrent het ontwikkelingsperspectief(plan) van leerlingen.  +
Functionaliteit voor het aanmaken / samenstellen, onderhouden en toekennen van opdrachten.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent passiva.  +
Het beheren van relevante gegevens van huidige en voormalige medewerkers, zoals NAW-gegevens, contractgegevens, beloningsgegevens en personeelsmutaties.  +
Functionaliteit voor het maken en onderhouden van plannen (bijvoorbeeld les-, dag- of weekplannen) van onderwijstijd en aanvullende activiteiten zoals ouderavonden en oudergesprekken.  +
Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten referentiegegevens, zoals referentiekaders / -niveaus.  +
Functionaliteit voor het beheren (aanmaken en onderhouden) van (contact)gegevens over (externe) relaties.  +
Functionaliteit voor het geautomatiseerd of handmatig vastleggen en onderhouden van resultaten van toetsen en opdrachten.  +
Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van gegevens over (besluiten tot) schorsingen en verwijderingen van leerlingen.  +
Functionaliteit voor de administratie van gegevens omtrent meldingen, werkzaamheden en service-tickets in het kader van ict-beheer.  +
Functionaliteit voor het vastleggen en onderhouden van beoordelingen (onderwijskundige betekenis) van de resultaten van toetsen en opdrachten.  +
Functionaliteit voor het importeren, aanmaken en onderhouden van toetsen (incl. toetsitems).  +
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent het uitlenen van materialen (zoals boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) in de mediatheek.  +
Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van (gegevens van) uitschrijvingen. Ondersteunt uitwisseling van informatie met het ROD, om in het geval van een uitschrijving de ontvangende school te informeren over de uitschrijfdatum van de latende school.  +
Functionaliteit in termen van verzameling, registratie en onderhoud van gegevens, waaronder het aanmaken, wijzigen en verwijderen van kpi's en gegevens m.b.t. deze kpi's, ter ondersteuning van het toezicht op kwaliteitsmanagement op de verschillende kwaliteitsgebieden: * Onderwijsproces * Examinering & diplomering * Schoolklimaat * Onderwijsresultaten * Kwaliteitszorg en ambitie * Financieel Beheer  +
Het aanmaken, verwerken en vernietigen van referentiegegevens.  +
Klantrelatiebeheer (CRM)  +
Functionaliteit voor het beheren van gegevens op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid, waaronder veiligheidsrisico's.  +
Functionaliteit voor het opnemen, beheren en publiceren van video's.  +
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de voorraad van kantoorartikelen, apparatuur, goederen, e.d.  +
Functionaliteit voor het maken, onderhouden en afdrukken van waardendocumenten zoals rapporten, schooladviezen, certificaten en diploma's.  +
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent werkstations.  +
Functionaliteit voor het registreren en wijzigen van gegevens omtrent werktijden en verlof van werknemers.  +
Functionaliteit voor het onderhouden van het zorgdossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten zorg-gerelateerde items / documenten.  +
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de planning en coördinatie van de inzet van zorg / begeleiding aan (zorg)leerlingen.  +
Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent zorgverleners.  +
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent algemene en leerlingvakkenpakketten  +
Maatregel waarmee een risico wordt gemitigeerd.  +
Het registreren en beheren van (gegevens over) ruimten, zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meters, enz.  +
Beheer van activa  +
Het toedelen, bestemmen en aanwenden van bekostigingsgelden en het bewaken dat uitgaven vallen binnen de bekostigingsvoorwaarden.  +
Het controleren of het functioneren van de organisatie in lijn is met relevante wet- en regelgeving.  +
Het beheer van gegevens over contracten, waaronder het bewaken van afspraken met leveranciers.  +
Beheer van crediteuren  +
Beheer van debiteuren  +
Aanmaken, verwerken, archiveren en vernietigen van digitale en fysieke documenten  +
De verantwoordelijkheid om authenticatiemiddelen goed en gecontroleerd aan te maken, uit te geven aan bevoegde personen en het vernietigen ervan.  +
Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters.  +
Het realiseren, inrichten en beheren van gebouwen, terreinen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties, zonwering, kluisjes).  +
Het geheel van activiteiten, waaronder het organiseren, catalogiseren, lokaliseren, opbergen, ophalen en onderhouden van gegevens, om in de onderwijsinstelling op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken.  +
Verantwoordelijkheid voor het aanmaken, verwerken en verwijderen van grootboekrekeningen  +
Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen.  +
De verantwoordelijkheid om authenticatiemiddelen goed en gecontroleerd aan te maken, uit te geven aan bevoegde personen en het vernietigen ervan.  +
Beheer van passiva  +
Het beheren van relevante gegevens van huidige en voormalige medewerkers, zoals NAW-gegevens, contractgegevens, beloningsgegevens en personeelsmutaties.  +
Het aanmaken, verwerken en vernietigen van referentiegegevens.  +
Klantrelatiebeheer (CRM)  +
Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten metadata m.b.t. toetsen, zoals toetshiërarchie, normering, etc.  +
Het beheer van leveranciergegevens.  +
Het beheer en planning van voorraden van materiaal en materieel benodigd voor een opleiding, zoals kantoorartikelen, apparatuur en goederen. Bijvoorbeeld voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag.  +
Het toedelen, bestemmen en aanwenden van bekostigingsgelden en het bewaken dat uitgaven vallen binnen de bekostigingsvoorwaarden.  +
Het onderzoek wat moet plaatsvinden om te bepalen of een zijinstromer bekwaam is om het zijinstroom traject te starten.  +
Agentschap van het Ministerie van Financien, belast met het invorderen van de rijksbelastingen.  +
Vastgestelde gedragslijn voor de realisatie van doelstellingen en verplichtingen op het gebied van fysieke, sociale en digitale beveiliging.  +
Het vertalen van de strategie en wet- en regelgeving in meer concrete onderwijsdoelstellingen en jaarplannen.  +
De factor die de ontwikkeling en het leren belemmert of bevordert. Het kan daarbij gaan om leerlinggebonden factoren, factoren in het onderwijs en factoren in de opvoeding/omgeving . Belemmerend is bijvoorbeeld een ernstig aandacht tekort. Bevorderend is een ervaren leerkracht die bekwaam is in omgaan met verschillen.  +
Het benoemen van afnameleiders bij afname van onderdelen van het centraal examen.  +
Het benoemen van leden van de commissie van beroep.  +
Het benoemen van leden van de examencommissie.  +
Het benoemen van examensecretaris(sen).  +
Het benoemen van correctoren voor het beoordelen van gemaakte toetsen die onderdeel zijn van het centraal examen.  +
De juridische basis of bevoegdheid waarop iemand wordt aangesteld in een functie of positie. Het geeft aan welke regels, wetten of criteria van toepassing zijn op de benoeming. De benoemingsgrondslag is essentieel om de rechtmatigheid en legitimiteit van een aanstelling te waarborgen binnen de juridische context.  +
De beoordelaar beoordeelt de afnamerespons op een afgenomen toets, en wijst een score toe.  +
Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld.  +
Het beoordelen van werkresultaten, gedrag en potentieel van medewerkers teneinde prestaties van medewerkers te kunnen meten en de ontwikkeling en motivatie van medewerkers te bevorderen. De beoordeling wordt in de regel met de medewerker besproken, en is vaak het uitgangspunt voor een salarisaanpassing.  +
Het proces van het evalueren en analyseren van de ontvangen sollicitaties en cv's van kandidaten, met als doel het bepalen van hun geschiktheid voor een specifieke functie. Dit omvat vaak het vergelijken van de ervaring, kwalificaties en vaardigheden van sollicitanten met de vereisten van de functie.  +
Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen in het kader van het centraal examen.  +
Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen.  +
Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen.  +
Beoordeling van een verzoek tot verlof voor het volgen van een of meerdere lesdagdelen vanuit de wettelijke vertegenwoordiger voor een leerplichtige leerling. https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002628&paragraaf=3&artikel=11&z=2023-01-01&g=2023-01-01  +
Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld.  +
Beoordeling is het oordeel van de professional over het functioneren van een leerling.  +
Beoordelingscriteria voor een sollicitant zijn meetbare en objectieve standaarden waarmee werkgevers sollicitaties evalueren. Deze criteria omvatten vaak opleidingsniveau, relevante werkervaring, specifieke vaardigheden en persoonlijke eigenschappen die belangrijk zijn voor de functie. Ze helpen werkgevers de geschiktheid van sollicitanten voor een bepaalde positie objectief te beoordelen.  +
Het bepalen of een personeelsdossier compleet is. Een dossier is compleet wanneer de vooraf bepaalde stukken in het dossier opgenomen zijn. Dit zijn onder andere de volgende stukken; - arbeitsovereenkomst - additionele overeekomsten (bijv. scholingsovereenkomst) - VOG - Diploma(s) en/of certificaten (indien internationaal;)- Erkenning internationaal diploma  +
Het op basis van de resultaten van de verschillende onderdelen bepalen van de definitieve uitslag van het eindexamen.  +
Het vaststellen en publiceren van de capaciteit die beschikbaar is om leerlingen op in te delen.  +
Dit detailprocesmodel toont voor het uitvoeren van de toetsafname en het verwerken van de resultaten van het Schoolexamen de betreffende processen met daarbij: * de informatie die door de processen wordt gebruikt en geproduceerd * de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot processen en informatie * de partijen die bij de processen betrokken zijn voor de uitvoering dan wel verantwoordelijk zijn Het uitvoeren van de toetsafname in het kader van het Schoolexamen omvat: - Instrueren van de toetsdeelnemers - Beschikbaar stellen van de toetsopgaven - Begeleiden en toezicht houden - Verzamelen en bewaren van het gemaakt toetswerk (bij papieren toets) Het verwerken van de resulaten van een toetsafname in het kader van het Schoolexamen omvat: - Overdragen van het gemaakte toetswerk aan de beoordelaars - Nakijken en bepalen van de toetsscores - Bepalen van de normering - Vaststellen, vastleggen en verstrekken van toetsresultaten (cijfers) - Bieden van toetsinzage - Indien nodig, afhandelen van bezwaren tegen het toetsresultaat - Bepalen van eventuele herkansing - Archiveren van het gemaakte toetswerk  +
Het selecteren en identificeren van geschikte individuen die in aanmerking komen voor een specifieke functie of positie binnen een organisatie.  +
Het bepalen van de speciale ondersteuningsbehoeften die leerlingen nodig hebben bij het maken de doorstroomtoets.  +
Het bepalen of er een melding gedaan moet worden bij de gemeente van een ongeoorloofd verzuim. Er moet een melding bij de gemeente gemaakt worden via het DUO verzuimloket. Via DUO wordt de melding verwerkt richting de gemeente/leerplichtambtenaar.  +
Het bepaling van een normering voor omzetten van toetsscores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende toetsen te waarborgen.  +
Het bepalen van ondersteuningsarrangementen.  +
Het bepalen van het ondersteuningsplan.  +
Het bepalen van het ondersteuningsprofiel.  +
Het vaststellen van welke leerlingen een ontheffing hebben voor het maken van delen van de doorstroomtoets en daardoor vrijgesteld zijn van deelname aan onderdelen van de doorstroomtoets  +
Het vaststellen van de meest geschikte en efficiënte personeelsformatie voor een organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals werkbelasting, vereiste vaardigheden, en de doelstellingen en behoeften van de organisatie.  +
Het opstellen van het personeelsbeleid.  +
Het bepalen of een leerling toegelaten wordt op een onderwijsinstelling. Op basis van diverse bronnen wordt er een toetsing uitgevoerd.  +
Het bepalen of, en zo ja; welke, subsidies beschikbaar zijn bij het starten of begeleiden van een nieuwe medewerker. Een voorbeeld is de subsidie voor het zijinstroom traject.  +
Het bepalen op welke wijze er invulling gegeven wordt aan het HR beleid bij het werven van een nieuwe medewerker  +
Het bepalen van de verzuimmaatregelen op basis van een verzuimregistratie. De verzuimmaatregelen die bepaald zijn, worden in het bedrijfsproces 'Opvolgen verzuim' opgevolgd.  +
Het opstellen van een plan ten behoeve van het werven van een functie  +
Het vaststellen van een gedetailleerd plan dat de strategieën, procedures en middelen beschrijft die zullen worden gebruikt om geschikte kandidaten aan te trekken en te selecteren voor openstaande functies binnen een organisatie.  +
Het bepalen van de specifieke zorg die een leerling nodig heeft ten tijde van het volgen van het onderwijsaanbod.  +
De waardering van een behaald diploma in het buitenland en het bepalen van het niveau van het diploma in het ontvangende land.  +
Het bepalen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen.  +
Het beschermen van de intellectuele eigendommen van de onderwijsinstelling.  +
Het zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen, zoals bijvoorbeeldschrijfmaterialen, tekenmaterialen, devices en/of software, om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie.  +
Het zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie.  +
Het zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen, zoals bijvoorbeeldschrijfmaterialen, tekenmaterialen, devices en/of software, om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie.  +
Het uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven.  +
Het uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven.  +
Het uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven.  +
Een keuzehulp om het soort verzuim en melding voor een leerling te bepalen.  +
Beslissing van het bevoegd gezag om een leerling van school te verwijderen.  +
Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.  +
Een beslissing (definitieve uitspraak) met betrekking tot een bezwaar tegen het resultaat van een toets van het Centraal examen.  +
Een beslissing (definitieve uitspraak) met betrekking tot een bezwaar tegen het resultaat van een toets van het Schoolexamen.  +
Het bestellen de toetsopgaven voor een vak van het Centraal examen.  +
Het uitvoeren van bestuurstaken.  +
Bestuurlijke collegiale visitatie is het gestructureerd bezoeken van bestuurders aan collega-bestuurders met als doel te leren en ontwikkelen door te reflecteren op het bestuurlijk handelen in de context van de onderwijsorganisatie  +
In het bestuursformatieplan moet het bevoegd gezag aangeven welke functies van welke omvang, aard en niveau op korte en lange termijn noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de onderwijsdoelstellingen. Uit het bestuursformatieplan moet kunnen worden afgeleid welke functies boventallig zijn, voor welke omvang en waarom. Het bestuursformatieplan bevat vervolgens in ieder geval de volgende overzichten: • Het meerjarenformatiebeleid en de prognoses; • Een overzicht van de te besteden middelen en de lumpsumbekostiging; • Een overzicht van de formatieopbouw en andere bestedingsdoelen; • Een overzicht van de besteding van middelen, de vorming van reserves en voorzieningen en de overdracht van formatie.  +
Een bestuursmodel beschrijft de wijze waarop de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn ingericht, welke coördinatiemechanismen er zijn en welke onderlinge relaties worden onderscheiden. Het is een instrument om de beheersbaarheid van een organisatie te realiseren. Er zijn verschillende vormen van bestuursmodellen, zoals bijvoorbeeld het one-tier bestuursmodel of het two-tier bestuursmodel.  +
Het bestuursverslag geeft een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon en van de groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in zijn jaarrekening zijn opgenomen. Het bestuursverslag bevat, in overeenstemming met de omvang en de complexiteit van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen, een evenwichtige en volledige analyse van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten. Indien noodzakelijk voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen, omvat de analyse zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren, met inbegrip van milieu- en personeelsaangelegenheden. Het bestuursverslag geeft tevens een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de rechtspersoon wordt geconfronteerd. Het bestuursverslag wordt in de Nederlandse taal gesteld, tenzij de algemene vergadering tot het gebruik van een andere taal heeft besloten.  +
Functionaliteit voor het uitvoeren van betalingen  +
Component om betalingen mee uit te voeren.  +
Verantwoordelijkheid voor het (laten) uitvoeren van de overdracht van geld of goederen aan een andere partij (bron: Wikipedia)  +
Een ge�dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon over wie persoonsgegevens worden verwerkt. (artikel 4 lid 1 AVG)  +
Een bijlage bij de Model Verwerkersovereenkomst met een beknopte beschrijving en opsomming van van de technische en organisatorische maatregelen die worden getroffen ter beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens.  +
Het potentieel voor schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik, verstoring, wijziging of vernietiging van informatie.  +
Het formeel terugkoppelen dat de aanmelding geregistreerd is en verder in behandeling genomen wordt.  +
Het formeel terugkoppelen dat de inschrijving is vastgelegd en in behandeling genomen wordt.  +
Het formeel bevestigen van de uitschrijving aan de ouders / verzorgers van de leerling.  +
Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs.  +
Het bevoegd gezag is het eindverantwoordelijk orgaan voor de beslissingen die in verband het onderwijs dat wordt gegeven, en over de onderwijsinstelling als geheel. RIO: Bevoegd Gezagerkenning Een erkenning als bestuur in het onderwijs door OCW van een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan)  +
Termijn die men in acht moet nemen om documenten, gegevens enz. bij te houden, waarna vernietiging of verwijdering is toegestaan.  +
Een bewijs van bekwaamheid is een document dat aantoont dat een individu over de vereiste vaardigheden, kennis en capaciteiten beschikt om een bepaalde taak, functie of activiteit uit te voeren. Dit bewijs kan variëren, zoals diploma's, certificaten, getuigschriften of andere officiële documenten die de competenties van de persoon bevestigen.  +
Een protest tegen iets (bijvoorbeeld een beslissing), een tegenkanting. Wanneer iemand ergens niet mee akkoord gaat, heeft diegene bezwaren. De bezwaren zijn de redenen of argumenten die worden gebruikt om ergens tegen te verzetten. Iemand probeert er anderen mee te overtuigen om iets niet te doen.  +
Een protest tegen het resultaat van een toets van het Centraal examen.  +
Een protest tegen het resultaat van een toets van het Schoolexamen.  +
gegevensleveranties aan DUO  +
De activiteiten die worden uitgevoerd om inzage te bieden in de onderbouwing van het definitief schooladvies.  +
Het vaststellen van een procedure zodat leerlingen de mogelijkheid hebben om de uitslag van het eindexamen in te zien.  +
Het vaststellen van een procedure zodat leerlingen de mogelijkheid hebben om de gemaakte examen in te zien.  +
Het aanbieden van een mogelijkheid om de uitwerking en beoordeling van een toets in te zien  +
Het bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen.  +
Persoonsgegeven waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, zoals bedoeld in artikel 9 AVG.  +
Branche organisaties, zie b.v. https://www.mkb.nl//leden of http://ambitions.nu/2012/02/11/op-zoek-naar-een-branchevereniging-hieronder-een-alfabetische-lijst/ (ongeveer 1000!)  +
Een juridisch document waarin de voorwaarden voor het tijdelijk gebruik van eigendom door een persoon of entiteit worden vastgelegd. De overeenkomst regelt de specifieke duur, voorwaarden en verantwoordelijkheden met betrekking tot het uitlenen van objecten of goederen.  +
Het verzorgen van (professionele) opvang voor en na schooltijden en tussen de middag.  +
Al dan niet educatieve bezigheden welke geheel of gedeeltelijk plaatsvinden buiten de reguliere lestijden.  +
Al dan niet educatieve bezigheden welke geheel of gedeeltelijk plaatsvinden buiten de reguliere lestijden.  +
Huiswerkbegeleidingsbureau, varierend van bijbane voor scholieren tot professionele bureaus  +
Gemeentelijke leerplichtambtenaren  +
Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making). Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science  +
Business Process Management (BPM) is een systeem dat het ontwerpen en beheren van (bedrijfs)processen ondersteunt. Voorbeeld IBM Business Process Manager  +
C
samenwerking met het bedrijfsleven  +
contributies aan besturen organisaties  +
bedrijfskundige kant van samenwerking met lerarenopleidingen (stage studenten en bijscholing docenten)  +
informeren van docenten Leerlinggegevens  +
communicatie naar (potentiéle) ouders van leerlingen/studenten  +
gegevensuitwisseling met leerling/student  +
informatiebron voor ontwikkelen onderwijs  +
organiseren van bedrijfsvoering  +
educatieve informatie over onderwijs  +
organisatie en financiering zorg  +
gegevens t.b.v. systeem leveranciers  +
gegevens t.b.v. pensioen en sociale verzekeringen  +
Commissie FusieToets Onderwijs  +
Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (zie wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten)  +
Een systeem dat relatiebeheer en de marketing ondersteunt. Zoals: onderhouden relaties, werving, campagnebeheer, evenementenbeheer Voorbeeld: Microsoft Dynamics CRM  +
Een cv, of curriculum vitae, is een overzicht van iemands professionele achtergrond, opleiding, werkervaring en vaardigheden. Het wordt gebruikt bij sollicitaties om potentiële werkgevers een beknopt beeld te geven van de kwalificaties en geschiktheid van de sollicitant voor een specifieke functie.  +
samenwerking met de zorg keten  +
gemeentebeleid voor de school  +
instellinggegevens voor DUO  +
data beschikbaar gesteld door DUO  +
uitwisseling HRM gegevens met personeel  +
samenwerking tussen educatieve contentontwikkelaars, uitgevers en distributeurs  +
bedrijfsmatige dienstverlening en de financiering daarvan  +
Afsluitende onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat in opdracht van de overheid centraal wordt ontwikkeld en vastgesteld.  +
Een certificaat is een document dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een vak als onderdeel van een eindexamen door de kandidaat, waarbij het eindexamen als geheel niet is voltooid.  +
Het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA voorziet in een baseline van maatregelen waarmee deze organisaties aantoonbaar kunnen maken dat persoonsgegevens op een veilige manier worden verwerkt. Onderwijsinstellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat dit gebeurt.  +
Een cijfer is een getal dat een cijfermatige uitdrukking geeft aan het behaalde resultaat.  +
Een lijst met de door een onderwijsdeelnemer behaalde eindcijfers bij het eindexamen.  +
Het classificeren van een afwezigheidsobservatie / -melding naar een vorm van verzuim. Tijdens het classificeren wordt bepaald of het geoorloofd of ongeoorloofd verzuim betreft en daarbinnen het soort verzuim.  +
Het opslaan van bestanden / documenten in een externe database.  +
Gegevensopslag verzorgd door een online (cloud) dienstverlener  +
Code goed bestuur is een sectoraal document waarin richting wordt gegeven aan goed bestuur in de betreffende sector.  +
Het is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen. (Wet college voor toetsen en examens, en vele andere)  +
Een Commissie voor begeleiding is een commissie die is ingesteld door het bevoegd gezag van een instelling, en zodanig is samengesteld dat zij adequaat kan adviseren vanuit zowel onderwijskundig als pedagogisch, psychologisch en medisch oogpunt, rekening houdend met de handicap van de leerling.  +
Een Commissie van onderzoek is een commissie die is ingesteld door het bevoegd gezag van een instelling, en tot taak heeft te beoordelen of een kind gezien zijn handicap voor het onderwijs op de instelling in aanmerking komt, dan wel in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling indien het kind is of wordt ingeschreven op een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of de Wet op het voortgezet onderwijs.  +
Het in- en/of extern verspreiden van nieuwsberichten en andere updates.  +
Een communicatiemiddel is een middel om een boodschap over te brengen bij een doelgroep.  +
Een communicatiestrategie bepaalt hoe een boodschap bij de beoogde doelgroep terecht moet komen.  +
Een communicatievorm is een manier waarop de school communiceert met ouders en/of leerlingen.  +
Het communiceren over het besluit wat is genomen rondom de toelating of weigering van een leerling op een onderwijsinstelling.  +
Het communiceren met doelgroepen en externe relaties.  +
Communiceren met de wettelijk vertegenwoordiger van de leerling om duidelijkheid te krijgen over de afwezigheid van de leerling, bijvoorbeeld omdat de leerling afwezig, maar niet ziek / absent gemeld is, en daarom na te vragen of er iets is gebeurd dan wel de leerling nog niet ziek / absent gemels is.  +
Communicatie over onderwijs en resultaten met een individuele leerling.  +
Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken richting alle desbetreffende leerlingen.  +
Het in- en/of extern verspreiden van nieuwsberichten en andere updates.  +
Communicatie over bestuurgerelateerde zaken.  +
Communicatie over onderwijs en resultaten richting een klas  +
Communicatie over onderwijs en resultaten en andere zaken met betrekking tot de klas.  +
Communicatie over een leerling met diens ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg.  +
Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken.  +
Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden.  +
Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan leerlingen.  +
Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden.  +
Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan de belanghebbenden.  +
Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden.  +
Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan de belanghebbenden.  +
Het opbouwen en exploiteren van competenties van medewerkers om de prestaties van medewerkers en organisatie te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar de eisen die worden gesteld aan het vervullen van bepaalde functies, en naar de kwaliteiten die momenteel voor die functies binnen de onderwijsorganisatie aanwezig zijn.  +
Het controleren of het functioneren van de organisatie in lijn is met relevante wet- en regelgeving.  +
Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit het perspectief van servicemanagement.  +
Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering.  +
Gegevens waarmee een externe relatie kan worden geidentificeerd en geadresseerd.  +
Een systeem verantwoordelijk voor het het managen van creatie en manipulatie van digitale bronnen. Voorbeeld is bijvoorbeeld het beheer van aangeboden webcontent, zoals: het ontwerpen van sjablonen opslag van content (zoals afbeeldilngen, teksten) plaatsen van content beheren van autorisaties zoekmodule analyse paginagebruik. Bijvoorbeeld: Wordpress, Joomla Opmerking: Focus ligt niet op werking en inrichting van de webserver software en hardware. Zie hiervoor Webserverbehher  +
Het beheer van gegevens over contracten, waaronder het bewaken van afspraken met leveranciers.  +
Het aangaan van een formeel arbeidscontract met een individu, waarbij de medewerker voor een langere periode en op vaste basis wordt verbonden aan de organisatie.  +
Het uitvoeren van een controle op de ontvangen resultaten van de doorstroomtoets.  +
Het organiseren en beheren van het sollicitatieproces voor kandidaten die interesse hebben in een vacature met een internationaal karakter.  +
Een systeem dat de logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van onderwijs aan medewerkers ondersteunt., zoals: * Het beheren en aanbieden van cursussen (catalogus) * Ondersteunen inschrijving * Registratie van behaalde resultaten  +
Uitvoering van taken met betrekking tot de inzet van zorg(verleners) ten behoeve van begeleiden van onderwijsdeelnemers, waaronder: - Planning coordinatie zorginzet - Communicatie en afsprakenbeheer zorg - Zorgverlenersbeheer  +
Uitvoering van taken met betrekking tot de inzet van zorg(verleners) ten behoeve van begeleiden van onderwijsdeelnemers, waaronder: - Planning coordinatie zorginzet - Communicatie en afsprakenbeheer zorg - Zorgverlenersbeheer  +
Een crediteur is een leverancier (een persoon of bedrijf) aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst. (bron: Wikipedia)  +
Beheer van crediteuren  +
Een systeem ter ondersteuning van het creëren/vormgeven en definieren van de structuur van een opleiding.  +
Functionaliteit die 'klanten' ondersteuning bij het zelf oplossen van problemen zonder contact met een servicedesk.  +
D
samenwerking met bedrijfsleven t.b.v. stages van leerlingen / studenten  +
samenwerking met ondersteunend personeel  +
gegevensuitwisseling met gemeenten t.b.v. kinderdagverblijven  +
gegevensuitwisseling t.b.v. leerplicht  +
Extra financiën voor schoolactiviteiten e.d.  +
formeren van een raad van toezicht  +
gegevens voor de toetsleverancier  +
De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten.  +
Een data protection impact assessment (DPIA) is een beoordeling van het effect van beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens.  +
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering.  +
Databasemanagementsysteem. Denk aan: SQLserver, Oracle  +
Een systeem voor het beheren van databanken. Zoals: Creeeren en configureren, Toegangsverlening, Monitoring. Bijvoorbeeld: MS SQL server, Oracle, MySQL  +
Identificatie van de leerling die binnen de onderwijsinstelling wordt gebruikt. Het leerlingnummer wordt meestal gemaakt in de leelingadministratie.  +
gegevens t.b.v. (loon-)belasting  +
administraties en lesmateriaal en deelnemer gegevens voor de docent  +
geaggregeerde leerling gegevens t.b.v. sectorraden  +
marketing en PR direct naar ouders /voogd toe  +
richtlijnen voor afnemen toets voor de school  +
Een debiteur, juridisch schuldenaar, is een persoon die een verplichting heeft ten opzichte van een ander. (bron: Wikipedia)  +
Beheer van debiteuren  +
Het definitef maken van de aanmelding in de administratie (LAS) van de onderwijsinstelling.  +
De definitieve, bindende beoordeling of aanbeveling die onderwijsaanbieders in het (speciaal) basisonderwijs geven aan onderwijsdeelnemers in leerjaar 8 van het basisonderwijs.  +
Een systeem ter ondersteuning van het beheer van devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d.  +
Functionaliteit voor het beheren van (gegevens omtrent) devices / apparatuur  +
gegevensuitwisseling met samenwerkingsverbanden passend onderwijs  +