Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Verzuimcoördinatie

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 14 mei 2024 om 18:15 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240514).xml-20240514173022)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Verzuimcoördinatie
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Verzuimcoördinatie
Een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek door een leerling. (BusinessObject) Vrijstellingsaanvraag De beoordeling (goed- of afkeuring) van een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek door een leerling. (BusinessObject) Goed-/afkeuring vrijstellingsaanvraag Een tijdelijke of permanente vrijstelling van het verplichte bijwonen van schoollessen. (BusinessObject) Vrijstelling van geregeld schoolbezoek De registratie van de aan- of aanwezigheid van een leerling op school. (BusinessObject) Aan-/afwezigheid leerling Een melding van ziekte dan wel absentie van een leerling door diens wettelijk vertegenwoordiger. (BusinessObject) Ziekte- / absentiemelding Een keuzehulp om het soort verzuim en melding voor een leerling te bepalen. (BusinessObject) Beslisboom verzuim Het niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven. (BusinessObject) Verzuim Een beschrijving van de verantwoordelijkheden en afspraken rondom het verzuim van leerlingen. (BusinessObject) Verzuimreglement / -protocol De manier waarop een school omgaat met verzuim en die ook preventieve maatregelen bevat om verzuim te voorkomen. (BusinessObject) Verzuimbeleid De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessObject) Schoolgids Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de de school of een externe partij om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatregel Een richtlijn die een gestandaardiseerde aanpak biedt voor de zorgverlening bij een specifieke aandoening of ziekte of probleem. (BusinessObject) Zorgrichtlijn Een kennisgeving aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft dat de leerling zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd. (BusinessObject) Verzuimmelding Afwezigheid op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie met een geldige reden. (BusinessObject) Geoorloofd verzuim Afwezigheid op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie zonder geldige reden. (BusinessObject) Ongeoorloofd verzuim Afwezigheid op school wegens ziekte van de leerling. (BusinessObject) Ziekteverzuim Ongeoorloofde afwezigheid wanneer de leerplichtige buiten de schoolvakanties op vakantie gaat en hiervoor geen vrijstelling is gegeven. (BusinessObject) Luxe verzuim Ongeoorloofde afwezigheid zich uitend in spijbelgedrag zonder dat er sprake is van vakantie maar veelal met een problematische achtergrond (bijvoorbeeld problemen thuis of op school). (BusinessObject) Zorgverzuim Afwezigheid zonder geldige reden volgens de Leerplichtwet tijdens les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven. (BusinessObject) Relatief verzuim Relatief verzuim waarbij de leerling minimaal 4 aaneengesloten schoolweken (28 kalenderdagen) continu afwezig is. (BusinessObject) Langdurig relatief verzuim Het regelmatig te laat komen in de les vanaf 9 maal tot een maximum van 10 dagen per schooljaar zonder dat er sprake is van een onderliggende problematiek. (BusinessObject) Licht verzuim Ziekteverzuim waarbij voor een leerling vier ziekmeldingen in twaalf weken zijn gedaan of de leerling een zevende schooldag aaneengesloten ziek is. (BusinessObject) Zorgwekkend ziekteverzuim Ongeoorloofd verzuim dat niet in een van de andere categorieën valt in te delen. (BusinessObject) Overig verzuim Het niet op een school ingeschreven staan van een leerplichtige. (BusinessObject) Absoluut verzuim Verzuim van leerlingen zonder startkwalificatie tussen de 18 en 23 jaar. (BusinessObject) RMC-verzuim Verzuimmelding (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten) wanneer een leerling zonder startkwalificatie tussen 18 en 23 jaar minstens 4 aaneengesloten schoolweken (28 kalenderdagen) continu afwezig is. (BusinessObject) RMC-melding Verzuimmelding vanwege langdurig relatief verzuim (LRV), d.w.z. wanneer een leerling minimaal 4 aaneengesloten schoolweken (28 kalenderdagen) continu afwezig is. (BusinessObject) LRV-melding Verzuimmelding wanneer een leerling aansluitend op de eerste verzuimmelding continu afwezig blijft en daardoor meerdere keren per week de 16 uur overschrijdt. (BusinessObject) Vervolgmelding bij aanhoudend verzuim Verzuimmelding wanneer een leerling (jonger dan 18) in een periode van 4 aaneengesloten schoolweken minimaal 16 uur ongeoorloofd afwezig is. (BusinessObject) Eerste melding 16 uur in 4 weken Een vrijstelling voor een leerling wegens vakantie wanneer de specifieke aard van het beroep van een van de ouders een vakantie binnen de reguliere vakantieperiode onmogelijk maakt. (BusinessObject) Vakantieverlof Een vrijstelling voor een leerling indien de leerling door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken. (BusinessObject) Verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden Driver Art. 21 Leerplichtwet 1969- Verplichting melding Leerplichtwet 1969 (Driver) Leerplichtwet 1969 Driver Art. 11 Leerplichtwet 1969- Vrijstellingen Driver Art. 12 Leerplichtwet 1969- Ziekte Leerplichtwet 1969 (Driver) Leerplichtwet 1969 Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling AssociationRelationship leidt tot InfluenceRelationship AssociationRelationship is gebaseerd op InfluenceRelationship AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship is opgevolgd door AssociationRelationship is bepaald op basis van AssociationRelationship betreft AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship is bepaald op basis van AssociationRelationship is bepaald op basis van AssociationRelationship is bepaald op basis van AssociationRelationship is gebaseerd op SpecializationRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:55:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:55:12 CEST
Legenda
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Verzuimcoördinatie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-b2e9c352-738a-44aca-ddc9-7690920cac2
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Verzuimcoördinatie
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de bedrijfsfunctie Verzuimcoördinatie in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : b2e9c352-738a-44aca-ddc9-7690920cac2
Original ID  : id-b2e9c352738a44acaddc97690920cac2
Semanticsearch  : informatiemodel leerlingbegeleiding en -zorg - verzuimcoördinatie
Elementen  : 
Relaties  :