Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostiging

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 14 mei 2024 om 18:32 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240514).xml-20240514173022)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostiging
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostiging
Het beschikbaar maken van financiële middelen voor (onderdelen van) de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Financieel beheer en bekostiging Beheer van debiteuren (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Beheer van crediteuren (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Het toedelen, bestemmen en aanwenden van bekostigingsgelden en het bewaken dat uitgaven vallen binnen de bekostigingsvoorwaarden. (BusinessFunction) Bekostigingsbeheer Het opstellen van een schatting vooraf van de baten en lasten op het niveau van het schoolbestuur of voor een specifieke school ('Schoolbegroting'). (BusinessFunction) Begroting Het innen van vrijwillige ouderbijdragen. (BusinessFunction) Inning ouderbijdragen Verantwoordelijkheid voor het aanmaken, verwerken en verwijderen van grootboekrekeningen (BusinessFunction) Grootboekbeheer Beheer van activa (BusinessFunction) Activabeheer Het uitbrengen van facturen, onderdeel van financieel beheer. (BusinessFunction) Facturering Verantwoordelijkheid voor het (laten) uitvoeren van de overdracht van geld of goederen aan een andere partij (bron: Wikipedia) (BusinessFunction) Betaling Salarisverwerking omvat activiteiten met betrekking tot het verwerken van salarisbetaling, en ook de verwerking van declaraties. (BusinessFunction) Salarisverwerking Beheer van passiva (BusinessFunction) Passivabeheer Het gezamenlijk inkopen van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop en contractbeheer Het inkopen / verwerven van producten, goederen en diensten bij leveranciers waaronder het zorgen voor tijdige levering om het bedrijfsproces (inclusief het geven van onderwijs) van de onderwijsinstelling zeker te stellen. Dit omvat ook het uitvoeren van aanbestedingen. (BusinessFunction) Inkoop Het beheer van leveranciergegevens. (BusinessFunction) Leverancierbeheer Het beheer en planning van voorraden van materiaal en materieel benodigd voor een opleiding, zoals kantoorartikelen, apparatuur en goederen. Bijvoorbeeld voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (BusinessFunction) Voorraadbeheer Het beheer van gegevens over contracten, waaronder het bewaken van afspraken met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer Activa omvat de zaken, vermogensrechten en intellectueel eigendomsrechten, die naar economische maatstaven waardeerbaar zijn, overdraagbaar of verhandelbaar zijn, aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon ter beschikking staan en waarover de rechtspersoon risico loopt en die bestemd zijn om minder dan een jaar dienstbaar te zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon. (BusinessObject) Activum Begroting is een schatting vooraf van de baten en lasten van een schoolbestuur (BusinessObject) Begroting Een kostenplaats is een verzameling grootboekrekeningen die samen het totaal van een kostenonderdeel vormt. (BusinessObject) Kostenplaats Een crediteur is een leverancier (een persoon of bedrijf) aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Crediteur Een journaalpost geeft bij dubbel boekhouden voor financiële feiten aan welke grootboekrekeningen gedebiteerd en gecrediteerd moeten worden. Voor elke journaalpost zijn het (totaal van het) debet- en creditbedrag gelijk. Een journaalpost bestaat dan ook altijd uit minimaal twee regels, het zijn er vaak ook meer. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Journaalpost Een debiteur, juridisch schuldenaar, is een persoon die een verplichting heeft ten opzichte van een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Debiteur Een betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Inkomende betaling Een vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht. Dat kan gaan over geld, of een bepaald doen of laten, maar in alle gevallen bedoelt men hiermee, dat er een verplichting wordt ingeroepen, tegen een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Vordering Een betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Uitgaande betaling Bij het verplichtingenstelsel worden alle bedragen die aan contracten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) worden afgesloten, als uitgaven in de begroting opgenomen. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Verplichting Doelbekostiging is bekostiging dat besteed moet worden overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is. (BusinessObject) Doelbekostiging De lumpsumbekostiging is een totaal bedrag aan rijksbekostiging die het Ministerie van OCW aan de Nederlandse schoolbesturen geeft. (BusinessObject) Lumpsumbekostigi- ng De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage aan het schoolbestuur van ouders. (BusinessObject) Vrijwillige ouderbijdrage Passiva is het vermogen waarmee de onderneming van de rechtspersoon is gefinancierd. (BusinessObject) Passivum Rijksbijdragen is het totaal van de toegekende (normatieve) rijksbijdrage (lump sum) plus de aanvullende (project)subsidies. (BusinessObject) Rijksbijdragen Schoolbegroting is een schatting vooraf van een deel van de baten en lasten die specifiek op betreffende school van toepassing zijn. (BusinessObject) Schoolbegroting Schoolkosten zijn alle kosten die ouders maken voor hun kinderen op school, inclusief de vrijwillige ouderbijdrage. (BusinessObject) Schoolkosten Het investeringsverbod verwijst naar bepalingen in artikel 143 WEC en artikel 148 WPO. (BusinessObject) Investeringsverbod Total Cost of Ownership is het totaalbedrag aan kosten voor de aanschaf en het bezit van een product of dienst gedurende de hele levenscyclus/gebruikscyclus. Behalve de aanschafprijs reken je alle kosten mee: vanaf het moment van aankoop tot het moment dat je er afstand van doet. (BusinessObject) Total Cost of Ownership De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. (BusinessObject) Subsidie Geldelijke of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving en niet zijnde de ouderbijdragen, waarvoor het bevoegd gezag geen tegenprestatie levert. (BusinessObject) Donatie Geldelijke of materiële bijdragen, of vrijstelling van een (een deel) van de betaling, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving, niet zijnde de ouderbijdragen indien het bevoegd gezag daarbij, al dan niet uit eigen beweging, in welke vorm dan ook verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen in schoolverband (bijvoorbeeld binnen de schooltijden, het overblijven daaronder begrepen of naschoolse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd) worden geconfronteerd. (BusinessObject) Sponsoring Bindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een leverancier rondom het leveren van producten of diensten. (BusinessObject) Inkoopcontract Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier Lesgeld is een verplichte bijdrage van ouders aan het schoolbestuur van een particuliere (niet-bekostigde) onderwijsinstelling. (BusinessObject) Lesgeld Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbestuur Een systeem dat het inkopen van producten, het beheren van leveranciergegevens en het beheren van contracten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Proquro (ApplicationComponent) Inkoopsysteem Systeem voor het beheren en plannen van voorraden van materiaal en materieel, zoals kantoorartikelen, apparatuur en goederen. Bijvoorbeeld voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (ApplicationComponent) Materieelbeheersys- teem Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt. Voorbeeld Negometrix System Tendernet (ApplicationComponent) Aanbestedingsbeh- eersysteem Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent contracten. (ApplicationFunction) Beheer contractgegevens Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent het inkoopproces. (ApplicationFunction) Beheer inkoopgegevens Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent leveranciers. (ApplicationFunction) Beheer leveranciersgegevens Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de voorraad van kantoorartikelen, apparatuur, goederen, e.d. (ApplicationFunction) Beheer voorraadgegevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent de uitvoering van aanbestedingen. (ApplicationFunction) Beheer aanbestedingsgegevens Functionaliteit voor aanmaken, onderhouden en verwerken van gegevens met betrekking tot financiële zaken omrent personeel, zoals declaraties en salaris. (ApplicationFunction) Beheer gegevens personeelfinanciën Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent activa. (ApplicationFunction) Beheer activagegevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent begrotingen. (ApplicationFunction) Beheer begrotingsgegevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent betalingen. (ApplicationFunction) Beheer betalinggegevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent crediteuren. (ApplicationFunction) Beheer crediteurgegevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent debiteuren. (ApplicationFunction) Beheer debiteurgegevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent facturen. (ApplicationFunction) Beheer factuurgegevens Functionaliteit voor het onderhouden van grootboekgegevens. (ApplicationFunction) Beheer grootboekgegevens ApplicationFunction Bekostigingsgegevensbeh- eer ApplicationFunction Kasbeheer Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent financiën. (ApplicationFunction) Rapportagefunctie financiële gegevens Component om betalingen mee uit te voeren. (ApplicationComponent) Betaalsysteem Functionaliteit voor het uitvoeren van betalingen (ApplicationFunction) Betaalfunctie Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent passiva. (ApplicationFunction) Beheer passivagegevens AssociationRelationship heeft betrekking op AssociationRelationship heeft betrekking AssociationRelationship heeft betrekking op AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship van AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship leit tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship aan AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship is een basis voor AssociationRelationship is een basis voor AssociationRelationship is onderdeel van SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship stelt regels aan AssociationRelationship stelt regels aan AssociationRelationship heeft betrekking op AssociationRelationship AssociationRelationship leidt tot SpecializationRelationship AssociationRelationship is gecontracteerd in AssociationRelationship is onderdeel van SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship is contractant in AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:01:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:01:40 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostiging
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-b835dc1d-6913-40e5b-e284-ac685e92e02
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostiging
Documentatie  : Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Financieel beheer en bekostiging" in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatieverwerking
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewpoint  : Informatieverwerking
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Samenhang
Object ID  : b835dc1d-6913-40e5b-e284-ac685e92e02
Original ID  : id-b835dc1d691340e5be284ac685e92e02
Semanticsearch  : informatieverwerking bedrijfsvoering - financieel beheer en bekostiging
Elementen  : 
Relaties  :