Onderwijsaanbieder

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 14 mei 2024 om 17:59 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240514).xml-20240514173022)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Onderwijsaanbieder
Beschrijving
Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen.

RIO:

Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs.


Contextdiagram
FORA
Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaan- bieder Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de organisatiestructie van de onderwijsinstelling. (ApplicationFunction) Organisatiestr- uctuur beheerfunctie Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Het vaststellen van de benodigde onderwijsorganisatie. (BusinessProcess) Vaststellen onderwijsorga- nisatie Onderwijskundige werkelijkheid (Grouping) Onderwijsinric- hting (RIO) Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en worden de resultaten geëvalueerd, onder meer door toetsing, zelfevaluatie en peerevaluatie (collegiale toetsing). Onderwijs wordt binnen een door de overheid bepaalde structuur gegeven door personen die daarvoor speciaal zijn opgeleid, zoals onderwijzers, leraren en docenten. (BusinessObject) Onderwijs Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Onderwijsaanbiedersgroep is een gemeenschap van twee of meer scholen voor voortgezet onderwijs (BusinessObject) Onderwijsaan- biedersgroep De Wet op het primair onderwijs (Wpo) verplicht gemeenten jaarlijks een plan van nieuw op te richten basisscholen vast te stellen. Rijksbekostiging van een nieuwe openbare of bijzondere basisschool kan alleen als de school opgenomen is op een door de gemeente van vestiging vastgesteld plan. N.B.: In het kader van de wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’, wordt niet meer met een Plan van Scholen gewerkt (los van de overgangsregeling). (BusinessObject) Plan van Scholen Onderwijslocatie is een punt op een geografische kaart waar onderwijs wordt aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocat- ie Zorgplicht is de verplichting voor scholen om ervoor te zorgen dat iedere leerling met een extra ondersteuningsbehoefte op een passende onderwijsplek terecht komt. (BusinessObject) Zorgplicht De Inspectie van het Onderwijs (IvhO), ook wel Onderwijsinspectie genoemd, is een inspectie-orgaan dat valt onder onder Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en doet dit onder andere door het bezoeken van scholen. (BusinessObject) Inspectie van het Onderwijs Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur Schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (BusinessObject) Schoolleiding Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak met instemming en advies op het beleid van de school. De MR stemt in met / adviseert op plannen van een school. De algemene bevoegdheden van de MR en de geledingen bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Medezeggens- chapsraad Leerlingenraad is de raad die bestaat uit door de leerlingen (uit leerlingen) gekozen vertegenwoordigers zonder wettelijke status. De leerlingenraad praat namens de mening van de leerlingen op een school. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-doet-de-leerlingenraad-in-het-onderwijs (BusinessObject) Leerlingenraad Peiodiek rapport met overzicht van alle gebeurtenissen op het gebied van fysieke en digitale veiligheid. (BusinessObject) Incident- en veiligheidsrap- portage Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het brengt de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school samen. Het is een handvat voor kwaliteitsbeleid. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessObject) Schoolplan Plan betreffende het te voeren beleid met looptijd van een jaar. (BusinessObject) Jaarplanning In het schoolondersteuningsprofiel staat een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven, d.w.z. een beschrijving van de mogelijkheden die de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft of extern kan organiseren. Voorgedefinieerde set profielen; school kan kiezen In regio moet goede spreiding zijn van profielen bijv als leerling doof is check Scholen op de kaart / Vensters (filteren op onderwijsconcepten / kenmerken) (BusinessObject) Schoolonderst- euningsprofiel Periodieke rapportage over de kwalitatieve eigenschappen van het onderwijs van een instelling. (BusinessObject) Kwaliteitsrapp- ortage (school) De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessObject) Schoolgids Het schoolveiligheidsplan is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen aanpak voor sociale veiligheid in de leer- of werkomgeving. Het is een document waarin wordt beschreven op welke wijze een school zorgdraagt voor de algehele veiligheid, zowel voor de leerlingen als ook voor de medewerkers en zowel met betrekking tot de sociale veiligheid als tot de de fysieke veiligheid. (BusinessObject) (Integraal) Schoolveilighe- idsplan Een organisatie die door een bevoegd gezag in stand wordt gehouden voor het verzorgen van onderwijs. Vergelijk RIO: Onderwijsaanbieder Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. Onderwijsinstellingserkenning Een erkenning van een organisatie voor het verzorgen van onderwijs op basis van wetgeving. (BusinessObject) Onderwijsinste- lling Onderzoekskader is een instrument van de Inspectie van het Onderwijs waarmee zij toezicht op het onderwijs of toezicht op de kwaliteit van het onderwijs houdt. (BusinessObject) Onderzoekska- der van de Inspectie van het Onderwijs AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AssociationRelationship aangeboden door AssociationRelationship aangeboden door AssociationRelationship behoort tot AssociationRelationship betreft AssociationRelationship biedt opleiding aan op AssociationRelationship heeft AssociationRelationship houdt toezicht op AssociationRelationship ingesteld door AssociationRelationship is directie van AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship wordt erkend als AssociationRelationship wordt gebruikt voor toezicht op Deze svg is op 14-05-2024 19:01:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:01:36 CEST


Komt voor in
Views
Relaties
Details ArchiMate-element Onderwijsaanbieder
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-b9fcbdaf-d1c8-4636-8905-67f1693b9c2f
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-b9fcbdaf-d1c8-4636-8905-67f1693b9c2f
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijsaanbieder
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Bevoegd gezag
Synoniem  : School,Onderwijsvoorziening
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : b9fcbdaf-d1c8-4636-8905-67f1693b9c2f
Original ID  : b9fcbdaf-d1c8-4636-8905-67f1693b9c2f
Semanticsearch  : onderwijsaanbieder