Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs Samenwerkingsverband

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 14 mei 2024 om 18:09 (SmartConnect import, batch-id = FORA-export (20240514).xml-20240514173022)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs Samenwerkingsverband
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs Samenwerkingsverband
Basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school - eventueel samen met ketenpartners - planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. De basisondersteuning beschrijft het niveau dat van alle scholen uit het samenwerkingsverband verwacht wordt. (BusinessObject) Basisondersteuning Extra ondersteuning omvat alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen. Wordt aangeboden met behulp van het samenwerkingsverband. (BusinessObject) Extra ondersteuning Is geen eenduidige defintie voor te geven, wordt momenteel heel divers ingevuld in het (basis)onderwijs. Een plusklas is een voorziening om meer- en hoogbegaafde leerlingen onderwijs op maat te bieden. Dit kan een plusklas binnen de eigen school zijn, maar er bestaan ook bovenschoolse plusklassen. Plusklassen kunnen per jaargroep georganiseerd zijn, maar ook klassen doorbrekend. (BusinessObject) Plusklas Het samenwerkingsverband passend onderwijs maakt afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen (BusinessObject) Samenwerkingsverband passend onderwijs In het schoolondersteuningsprofiel staat een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven, d.w.z. een beschrijving van de mogelijkheden die de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft of extern kan organiseren. Voorgedefinieerde set profielen; school kan kiezen In regio moet goede spreiding zijn van profielen bijv als leerling doof is check Scholen op de kaart / Vensters (filteren op onderwijsconcepten / kenmerken) (BusinessObject) Schoolondersteuningsprofiel Zorgplicht is de verplichting voor scholen om ervoor te zorgen dat iedere leerling met een extra ondersteuningsbehoefte op een passende onderwijsplek terecht komt. (BusinessObject) Zorgplicht Speciaal basisonderwijs is regulier onderwijs voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte (BusinessObject) Speciaal basisonderwijs Het speciaal onderwijs is onderwijs voor leerlingen die specialistische of intensieve onderwijsbegeleiding en ondersteuning nodig hebben, vaak gecombineerd met jeugdhulp en/of zorg. (BusinessObject) (Voortgezet) speciaal onderwijs Een ondersteuningsarrangement is extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van (bovenschoolse) voorzieningen, expertise en financiën. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard. (BusinessObject) Ondersteuningsarrangement Driver Art. 17a WVO - Samenwerkingsverbanden Driver Art. 18a WPO - Samenwerkingsverbanden Op overeenstemming gericht overleg is het overleg tussen schoolbesturen en gemeente over de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op jeugdzorg, het leerlingenvervoer en de huisvesting van het onderwijs. (BusinessObject) Op overeenstemming gericht overleg (Gemeente) In het ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan) legt het samenwerkingsverband vast hoe passend onderwijs in hun regio wordt vormgegeven, d.w.z. de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld. Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen. (BusinessObject) Ondersteuningsplan Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaanbieder Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbestuur Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. Het is de kleinste eenheid van openbaar bestuur, bestuurd door een gemeenteraad en B en W. (BusinessObject) Gemeente Driver Art. 2 WEC - Doelgroep; indeling (v.)s.o. Driver Art. 8 WEC - Scholen en afdelingen voor (v.)s.o.; instellingen Driver Art. 11 WEC - Uitgangspunten en doelstelling onderwijs Een Samenwerkingsverband heeft altijd een Ondersteuningsplanraad naast een eventuele Medezeggenschapsraad. De leden Ondersteuningsplanraad van worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband. De Ondersteuningsplanraad moet instemmen met het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. (BusinessObject) Ondersteuningsplanraa- d Driver Art. 4a WMS - Ondersteuningsplanraad Remedial teaching is extra uitleg en hulp aan kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen (zoals faalangst) hebben. Remedial teaching kan individueel of in kleine groepjes. (BusinessObject) Remedial teaching Een remedial teacher (ook: rt'er)verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen. (BusinessObject) Remedial teacher Passend onderwijs is de manier waarop extra ondersteuning voor leerlingen wordt georganiseerd zodat ze op een eigen manier en tempo kennis kunnen opdoen. Het is geen aparte schoolsoort. (BusinessObject) Passend onderwijs Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak met instemming en advies op het beleid van de school. De MR stemt in met / adviseert op plannen van een school. De algemene bevoegdheden van de MR en de geledingen bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Medezeggenschapsraad Driver Art. 14a WMS - Instemmingsbevoegdheid ondersteuningsplanraad Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen. De verantwoordelijkheid van het naar school brengen en ophalen ligt primair bij de ouders/verzorgers. De gemeente heeft de zorgplicht passend vervoer aan te bieden. Dit betekent dat het leerlingenvervoer moet aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. (BusinessObject) Leerlingenvervoer Basisonderwijs is het onderwijs bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van omstreeks 4 jaar. Het legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. (BusinessObject) Basisonderwijs Regulier onderwijs is de verzamelterm voor onderwijs dat zich niet richt tot speciale doelgroepen, zoals buitengewoon en speciaal onderwijs. Op een reguliere school zitten dus overwegend kinderen die een gewone ontwikkeling doormaken. (BusinessObject) Regulier onderwijs Het voortgezet onderwijs, bedoeld in deze wet, omvat het onderwijs dat wordt gegeven na het basisonderwijs en na het speciaal onderwijs. Het omvat niet het voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, educatie en beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. (BusinessObject) Voortgezet onderwijs Onderwijsondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van basis- en extra ondersteuning (onderwijsinhoudelijke en (ortho)pedagogische interventies) die binnen de ondersteuningsstructuur van de school - eventueel samen met ketenpartners - planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. (BusinessObject) Onderwijsondersteuning Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van een betrokkene die door of namens een samenwerkingsverband worden verwerkt, en heeft o.a. tot doel vast te stellen van welke personen het samenwerkingsverband persoonsgegevens verwerkt en te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn. (BusinessObject) Privacyreglement Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO/VO Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Driver) Uitvoeringswet AVG De Inspectie van het Onderwijs (IvhO), ook wel Onderwijsinspectie genoemd, is een inspectie-orgaan dat valt onder onder Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en doet dit onder andere door het bezoeken van scholen. (BusinessObject) Inspectie van het Onderwijs Handelingsgerichte Procesdiagnostiek is een oplossingsgerichte aanpak om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beter te begeleiden. (BusinessObject) Handelingsgerichte procesdiagnostiek Driver Art. 11a WMS - Adviesbevoegdheid ondersteuningsplanraad Een Permanente Commissie Leerlingenzorg is ingesteld door het bevoegd gezag of de bevoegde gezagsorganen van scholen in een samenwerkingsverband, en bepaalt op aanvraag van de ouders of plaatsing van een leerling op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs noodzakelijk is. (BusinessObject) Permanente Commissie Leerlingenzorg Een orthopedagogisch didactisch centrum is een bovenschoolse voorziening, verbonden aan een samenwerkingsverband. De leerlingen die gebruikmaken van de diensten van het orthopedagogisch didactisch centrum zijn ingeschreven bij reguliere scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen uit het samenwerkingsverband zijn verantwoordelijk voor de (bekostiging van) de huisvesting van het orthopedagogisch didactisch centrum. (BusinessObject) Orthopedagogisch Didactisch Centrum Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en worden de resultaten geëvalueerd, onder meer door toetsing, zelfevaluatie en peerevaluatie (collegiale toetsing). Onderwijs wordt binnen een door de overheid bepaalde structuur gegeven door personen die daarvoor speciaal zijn opgeleid, zoals onderwijzers, leraren en docenten. (BusinessObject) Onderwijs Speciale / intensieve ondersteuning is een vorm van extra ondersteuning die door een specialist moet worden verzorgd. (BusinessObject) Speciale / intensieve ondersteuning Ambulante begeleiding in het onderwijs wil zeggen dat de begeleider op school komt om een leerling individueel te begeleiden. Het gaat om leerlingen die een arrangement hebben waarmee zij passende ondersteuning op school kunnen krijgen. (BusinessObject) Ambulante begeleiding Iemand die speciale / intensieve ondersteuning verzorgt. (BusinessObject) Specialist Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen is. (BusinessObject) Praktijkonderwijs Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) wordt gegeven op een reguliere vmbo-school en leidt op voor een gewoon vmbo-diploma dat toegang geeft tot het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). (BusinessObject) Leerwegondersteu- nd onderwijs Cluster 1: onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen. Cluster 2: onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak-taalproblemen. (BusinessObject) (Voortgezet) speciaal onderwijs Cluster 1 & 2 Cluster 3: onderwijs aan kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en langdurig zieke kinderen. Cluster 4: onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische problemen. (BusinessObject) (Voortgezet) speciaal onderwijs Cluster 3 & 4 Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. * Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling; * Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte; * Onderwijsondersteuning op maat; * Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding. Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden. (BusinessFunction) Organisatie passend onderwijs Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs. (BusinessFunction) TLV-aanvraag Het bepalen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Bepaling ondersteuningsplan,- profiel en -arrangementen Bepalen van de doelen en wensen voor een leerling met name in het speciaal onderwijs, en vervolgens het begeleiden van de leerling bij het behalen van deze doelen. De doelen en wensen worden vastgelegd in een [[Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)]]. (BusinessFunction) Opstellen en uitvoering ontwikkelingsperspectief(p- lan) Extra ondersteuning buiten de reguliere onderwijstaak. (BusinessFunction) Uitvoering extra ondersteuning Basisondersteuning binnen de reguliere onderwijstaak. (BusinessFunction) Uitvoering basisondersteuning Driver Art. 28a WEC - Samenwerkingsverbanden AssociationRelationship is vorm van AssociationRelationship participeert in AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship stelt op / vast AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship houdt zich aan AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship maakt gebruik van diensten van InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship beschrijft InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship uitgewerkt in AssociationRelationship omvat aanbieden van SpecializationRelationship AssociationRelationship biedt aan InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship biedt aan SpecializationRelationship AssociationRelationship omvat AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship is basis voor AssociationRelationship ingesteld door AssociationRelationship heeft AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship participeert in AssociationRelationship neemt deel aan AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship participeert in AssociationRelationship heeft zorgplicht voor AssociationRelationship stemt in met InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship is vorm van AssociationRelationship verzorgt AssociationRelationship omvat AssociationRelationship geeft advies voor AssociationRelationship afgevaardigd in AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat SpecializationRelationship AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship is grondslag voor AssociationRelationship houdt toezicht op AssociationRelationship draagt bij aan AssociationRelationship aangeboden door SpecializationRelationship AssociationRelationship wordt geboden door SpecializationRelationship AssociationRelationship verzorgt SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:51:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:51:27 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs Samenwerkingsverband
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-c84c2481-6a8d-4962a-ca34-c79df5de98a
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs Samenwerkingsverband
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot het Samenwerkingsverband.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : c84c2481-6a8d-4962a-ca34-c79df5de98a
Original ID  : id-c84c24816a8d4962aca34c79df5de98a
Semanticsearch  : informatiemodel leerlingbegeleiding en -zorg - passend onderwijs samenwerkingsverband
Elementen  : 
Relaties  :