Fusie en FORA

Fusie en de FORA. Fusies in het onderwijs komen veelvuldig voor. Het proces van fuseren kan ondersteund worden met handvaten vanuit de FORA. Die ondersteuning bestaat uit enerzijds een overzicht met alle relevantie bedrijfsdomeinen en -functies en de daarbij behorende acties. En anderzijds bestaat die ondersteuning uit het gebruik van de FORA Softwarecatalogus door de betrokken besturen, waardoor het vergelijk van de applicatielandschappen mogelijk is.Doel

Ondersteunen fusie met de FORA inzichten op bedrijfsdomeinen en bedrijfsfuncties, aangevuld met bijbehorende acties. Hiermee krijgt u inzicht in de betrokken activiteiten en processen en de impact daarvan. In feite een checklist 'wat te doen bij fusie'.

Betrokkenen/rollen

Gebruik door: ict-coördinatoren, informatiemanagers, schoolleiders, bestuurders, controllers, administrateurs

Toelichting

Bij de voorbereiding van een (organisatie-)verandering, zoals bijv. een fusie, wordt vaak SCOPAFIJTH gebruikt als analyse-instrument. Dit instrument kan gebruikt worden om de consequenties of impact van een verandering binnen de organisatie(s) te inventariseren.

SCOPAFIJTH is een acroniem binnen de bedrijfsvoering waarmee alle relevante bedrijfsvoeringselementen (voorraadbeheer, archief, kennismanagement, algemene zaken, facilitaire zaken en inkoop ontbreken vaak, maar zouden onder een van de bedrijfsvoeringselementen kunnen worden ondergebracht) gebundeld zijn, en waarvoor de letters staan voor:
• Security
• Communicatie
• Organisatie
• Personeel
• Administratieve organisatie
• Financiën
• Informatievoorziening
• Juridisch
• Technologie
• Huisvesting

Bij een fusie tussen organisaties moeten op diverse gebieden zaken met betrekking tot o.a. verantwoordelijkheden, processen, informatie en ict(systemen) worden samengevoegd/geïntegreerd/afgestemd. Bij een fusie van onderwijsinstellingen (d.w.z. onderwijsbesturen en onderliggende onderwijsaanbieders) kan SCOPAFIJTH in combinatie met de FORA worden gebruikt als ‘checklist’. Hieronder is voor elk van de bedrijfsvoeringselementen een tabel opgenomen met de relevante FORA-elementen, zoals bedrijfsfuncties, informatieobjecten en referentiecomponenten, en acties die kunnen/moeten worden uitgevoerd.


Aanleiding

Scenariostappen in het proces

Stap 1
Analyse

Security

FORA element Actie
• Informatiebeveiliging en privacy

o Beleid beveiliging
o FG-aanstelling
o Realisatie beveiligingsmaatregelen
o Ondertekening verwerkersovereenkomst door verwerkingsverantwoordelijke (= onderwijsbestuur?)
o Privacyreglement

• Afstemmen / integreren beleid beveiliging, realisatie beveiligingsmaatregelen, privacyreglement van beide besturen resulterend in één beleid beveiliging, realisatie beveiligingsmaatregelen, privacyreglement

• Aanpassen ondertekening verwerkersovereenkomsten v.w.b. onderwijsbestuur als verwerkingsverantwoordelijke

• Ict-ondersteuning

o Beheer identiteiten
• Digitale identiteiten
o Beheer en uitgifte authenticatiemiddelen
• Authenticatiemiddel
o Authenticatie en autorisatie
o Identificatie- en authenticatiesysteem
o Authenticatiemiddelenbeheersysteem

• Afstemmen / integreren processen en voorzieningen m.b.t. beheer identiteiten, authenticatie en autorisatie
• Veiligheidswaarborging

o Veiligheidsbeleid
• Fysieke veiligheid
• Sociale veiligheid
o (Integraal) schoolveiligheidsplan (Schoolleiding)
o Incident- en veiligheidsrapportage
o Vertrouwenspersoon / anti-pest coördinator

• Afstemmen / integreren veiligheidsbeleid resulterend in één veiligheidsbeleid (m.b.t. fysieke en sociale veiligheid)

• (Schoolleiding) Aanpassen (Integraal) Schoolveiligheidsplan gebaseerd op aangepast Veiligheidsbeleid • Afstemmen / integreren incident- en veiligheidsrapportage • Afstemmen invulling vertrouwenspersoon / anti-pest coördinator

• Facilitair beheer

o Fysieke beveiliging

• Afstemmen / integreren beleid m.b.t. gebouwbeveiliging

Communicatie

FORA element Actie
• PR en communicatie

o Beheer van relaties en externe betrekkingen
• Externe relaties + Contactgegevens
o Externe communicatie
• Communicatiestrategie
o CRM-systeem

• Afstemmen / integreren beheer van relaties en externe betrekkingen

• Afstemmen / integreren communicatiestrategie • Integratie CRM-systemen

• Facilitering oudercommunicatie

o Oudercommunicatie bestuursbreed

• Afstemmen bestuursbrede oudercommunicatie

Organisatie

FORA element Actie
• Visie en governance

o Bestuur
• Bestuursmodel
• Bestuursinformatieplan
• Organisatiestructuur m.b.t. inrichting (incl. locaties) en erkenningen
• Onderwijsbestuur / Bevoegd gezag (erkenning)
• Onderwijsbestuurder
• Onderwijsaanbiedersgroep
• Onderwijsaanbieder / Onderwijsinstelling (erkenning)
• Statuten
• Mandatering

• Afstemmen / integreren:

o Bestuursmodellen
o Bestursinformatieplannen
o Statuten
o Mandatering
• Integreren instellingserkenningen en onderwijsinrichting (organisatiestructuur en locaties)
o Wijzigingen erkenningen => OCW
o Wijzigingen onderwijsinrichting => DUO / RIO

• Visie en governance

o Visievorming • Onderwijsvisie / Visiedocument

• Afstemmen / integreren onderwijsvisie
• Visie en governance

o Toezicht
• Interne toezichthouder

• Afstemmen invulling interne toezichthouder
• Strategie en beleid & Beleid en planning

o Strategisch beleidsplan
• Onderwijskundig beleid
• Stelsel van kwaliteitszorg
• Personeelsbeleid
• Veiligheidsbeleid
o Ict-beleidsplan
o Schoolplan

• Afstemmen / integreren beleidsplannen

• (Schoolleiding) Aanpassen Schoolplan gebaseerd op aangepast(e) Strategisch beleidsplan/beleidsplannen

• Medezeggenschap

o Organisatie medezeggenschapstructuur
o Aanstelling GMR
• Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

• Aanpassen invulling gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
• Organisatie passend onderwijs

o Samenwerkingsverband passend onderwijs
o Schoolondersteuningsprofiel
o Onderwijsondersteuning

• Afstemmen deelname in samenwerkingsverband(en) passen onderwijs en bijbehorend(e) schoolondersteuningsprofiel(en)

Personeel

FORA element Actie
• Strategie en beleid & Beleid en planning

o Personeelsbeleid

• Afstemmen/integreren personeelsbeleid
• Personeel en organisatie

o Formatieplanning
o Formatieplaats
o Arbobeleid
o Medewerker
• Medewerker in loondienst
• Medewerker niet in loondienst & Leverancier

• Afstemmen /integreren

o formatieplanningen en -plaatsen
o arbobeleid
o leveranciers van medewerkers (niet in loondienst)

• Personeelsysteem • Integratie personeelsystemen

Administratieve Organisatie

FORA element Actie
• Klachten en bezwaren

o Klachtenregeling
o Klachtencommissie
o Vertrouwenspersoon / Anti-pest coördinator

• Afstemmen / integreren Klachtenregeling

• Afstemmen invulling klachtencommissie
• Afstemmen invulling vertrouwenspersoon / anti-pest coördinator

• Inkoop en contractbeheer

o Leverancierbeheer
• Leverancier
o Contractbeheer
• Inkoopcontract
• Verplichting

• Afstemmen / integreren inkoop en contract- en leverancierbeheer
• Leerlinggegevensbeheer

o Leerlingadministratiesysteem (LAS)

• Integratie leerlingadministratiesystemen (LASsen)

Financieel

FORA element Actie
• Financieel beheer en bekostiging

o Begroting
• Verplichting
• Begroting
o Vordering
• Rijskbijdragen
• Doelbekostiging
• Subsidie
• Lumpsumbekostiging
• Sponsoring
• Donatie
o Total Cost of Ownership
o Activum
o Passivum

• Afstemmen / integreren financieel beheer en bekostiging:

o Begrotingen
o Vorderingen
o Activa
o Passiva

• Financieel systeem • Integratie financiële systemen

Informatievoorziening

FORA element Actie
• Verantwoording

o Kwaliteitsrapportage
o Jaarverslag
• Bestuursverslag
• Jaarrekening

• Afstemmen / integreren verantwoordingsprocessen en resulterende (kwaliteits)rapportages en (jaar)verslagen
• Informatiemanagement

o Informatievoorzieningbeheer
• Applicatie
• Architectuur
o Gegevensbeheer

• Afstemmen / integreren architectuur en informatievoorziening- en gegevensbeheer

• Rationaliseren gebruikte applicaties / voorzieningen

• Ict-ondersteuning

o Beheer ict-middelen
• Apparaat
• Netwerkverbinding
o Ict-servicemanagement
• Service-level agreement

• Afstemmen / integreren ict-ondersteuning

• Afstemmen / integreren ict-servicemanagement

Juridisch

FORA element Actie
• Juridische zaken • Afstemmen / integreren juridische zaken

Technologie

FORA element Actie
• Ict-ondersteuning

o Applicatie
o Apparaat
o Netwerkverbinding
o Systeemsoftware

• Afstemmen/rationaliseren gebruikte ict-middelen

• Afstemmen/integreren netwerkverbindingen

Huisvesting

FORA element Actie
• Strategie en beleid

o Huisvesting
• Onderwijslocaties
• Onderwijslocatiegebruik
• Schoolgebouw
• Strategisch huisvestingsplan
• (betrokkenheid bij) Integraal Huisvestingsplan

• Afstemmen gebruik en plannen m.b.t. huisvesting
• Facilitair beheer

o Gebouwbeheer
o Nieuw- en verbouw
• Meerjareninvesteringsplan
• Meerjarenonderhoudsplan

• Afstemmen gebouwbeheer en plannen m.b.t. onderhoud en nieuw- en verbouw
Stap 2
Applicatielandschap in beeld

Breng per fuserende partij exact in kaart welke informatiesystemen gebruikt worden, inclusief de koppelingen tussen die systemen. Uiteraard kan dit door gebruik te maken van de FORA Softwarecatalogus.


Stap 3
Applicatielandschap analyse

Leg van alle fuserende partijen de applicatielandschappen naast elkaar om overeenkomsten en verschillen te inventariseren.


Stap 4
Applicatierationalisatie

Bij overeenkomsten goed vaststellen of dit de juiste keuze is voor de nieuw te vormen gefuseerde organisatie. Bij verschillen een keuze maken en migratiepad en -planning toevoegen. Zie ook Applicatierationalisatie

Uitkomst

Fusie-ondersteuning vanuit de FORA.

Zie ook

PO Raad Handreiking fusie en samenvoeging

Fusietoets in het onderwijs

DUO wet op het financieel toezicht

DUO Assurance rapport

DUO OBO rapport

DUO fusie compensatie