Informatiestromen instelling, organisatie en bestuur

Versie door Rdb (overleg | bijdragen) op 8 dec 2019 om 18:32 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Informatiestromen|View=FORA/id-41b85737-9efe-4843-93d9-a903b33b346b}}')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinstelling Onderwijs-ondersteunend / niet onderwijzend personeel (BusinessRole) Ondersteunend personeel Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent Een sectorraad is als sectororganisatie de belangenbehartiger voor de gemeenschappelijke belangen van (besturen van) onderwijsinstellingen in die sector. PO raad, VO raad en MBO raad (BusinessRole) Sectorraad 78 PO en 73 VO regio organisaties t.b.v. passend onderwijs (BusinessRole) Samenwerkingsverband passend onderwijs Gemeentelijke leerplichtambtenaren (BusinessRole) Bureau leerplicht Gemeenten (BusinessRole) Gemeente Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming; jeugdhulp, centrum jeugd en gezin, onderwijsachterstanden/VVE (BusinessRole) Zorgaanbieder Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolger Het is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen. (Wet college voor toetsen en examens, en vele andere) (BusinessActor) College voor Toetsen en Examens De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen (BusinessActor) Inspectie van het Onderwijs De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. (BusinessActor) DUO Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (zie wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (BusinessActor) CITO Uitgevers van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve uitgever De toetsontwikkelaar is verantwoordelijk voor de constructie van een toets in opdracht van de toetseigenaar. (BusinessRole) Toetsontwikkelaar Distributeurs van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve distributeur Leveranciers van ict-middelen zoals computers, laptops, netwerk voorzieningen, WIFI, maar ook beheer en onderhoud (BusinessRole) Externe ict- leverancier Leveranciers van leerling administraties, digitale leeromgevingen, leerling volgsystemen, integrale leersuitees voor adaptief lesmateriaalenz, maar ook financiële administraties, HRM administraties, facilitaire administraties, etc. (BusinessRole) Softwareleverancier Landelijke voorziening die ondersteunt dat voor het primair onderwijs vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen bereikbaar is via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnen zelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie Alle relevante publieke communicatie vanuit school (website) en andere partijen (bv. Venster, scholen op dekaart), ook de schoolgids (wet op de expertisecentra). (BusinessRole) Publiek Raad van toezicht, of ander bovenbestuurlijk gremium (BusinessRole) Raad van Toezicht Onderwijsraad (wet op de onderwijsraad) (BusinessActor) Onderwijsraad Algemene vereniging schoolleiders, stichting van het onderwijs, onderwijsbestuurdersvereniging (OBV), BvPO, VKBBO, bestuurdersvereniging VO, VTOI? (BusinessRole) Organisatiebestuur Aob, PO in actie, CNV Onderwijs, UNIENFTO, Leraren in Actie, FNV Overheid, FvOv (BusinessRole) Onderwijsbond Het Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het [[Kerndepartement OCW]], [[DUO]] en de [[Inspectie van het Onderwijs]]. (BusinessActor) Ministerie van OCW Medenzeggenschapsraad (wet medezeggenschap op scholen) (BusinessRole) Medezeggenschapsraad Agentschap van het Ministerie van Financien, belast met het invorderen van de rijksbelastingen. (BusinessActor) Belastingdienst Administratiekantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a. (BusinessRole) Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.) Pensioenfondsen en sociale fondsen en verzekeringen (BusinessRole) Pensioenfonds en sociale verzekeringen Commissie FusieToets Onderwijs (BusinessActor) CFTO Ondernemingsraad (BusinessRole) OR Organisatie die registratie van en diensten voor bedrijven in Nederland verzorgt. (BusinessActor) Kamer van Koophandel Pabo's, HBO en WO opleidingen tot leraar (BusinessRole) Lerarenopleiding Stichting Leerkracht, CAOP, arbeidsmarktplatforms (APPO, Voion, Som en Zestor), Nji (BusinessRole) Kenniscentra ArchiMateNote Informatiestromen "Instelling, organisatie en bestuur" instellinggegevens en schoolbeleid voor inspectie (FlowRelationship) instellinggegevens voor DUO (FlowRelationship) verantwoording naar Raad van Toezicht (actueel tot jaarverslag) (FlowRelationship) verantwoording van toetsresultaten (FlowRelationship) instellinggegevens voor vakbond (OR) (FlowRelationship) instellinggegevens en verantwoording naar sectorraden, b.v. voor scholen op de kaart (FlowRelationship) alle bestuurlijke gegevens tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs en de school, sterk afhankelijk van de gekozen werkvorm voor het samenwerkingsverband (FlowRelationship) eigen bijdrage school aan vensters / scholen op de kaart en eigen publicatiekanalen (FlowRelationship) instellinggegevens en leerplichtbeleid school voor bureau leerplicht (FlowRelationship) instellinggegevens en schoolbeleid voor de zorgketen (FlowRelationship) instellingsgegevens en schoolbeleid voor de gemeente (FlowRelationship) communicatie met (potentiële) leerling (FlowRelationship) gegevens t.b.v. systeem leveranciers (FlowRelationship) gegevens voor de toetsleverancier (FlowRelationship) gegevens voor de ECK keten (FlowRelationship) gegevens voor authenticatiediensten (FlowRelationship) gegevens voor authenticatiediensten (FlowRelationship) interne regelgeving voor de docenten en medewerkers (FlowRelationship) interne regelgeving voor de docenten en medewerkers (FlowRelationship) instellinggegevens voor Cito (FlowRelationship) gegevensuitwisseling t.b.v. samenwerking met lerarenopleiding (FlowRelationship) gegevens voor de OR (FlowRelationship) gegevens t.b.v. belastingdienst (FlowRelationship) gegevens t.b.v. pensioenfonds (FlowRelationship) gegevens t.b.v. dienstverleners (FlowRelationship) aanvraag fusie effect rapportage (FlowRelationship) alle bestuurlijke gegevens tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs en de school, sterk afhankelijk van de gekozen werkvorm voor het samenwerkingsverband (FlowRelationship) afstemming ondersteuningsplan met B&W (FlowRelationship) beleid van leerplicht voor school (FlowRelationship) gemeentebeleid voor de school (FlowRelationship) afstemming ondersteuningsplan met B&W (FlowRelationship) zorgbeleid voor de school (FlowRelationship) beleid van CvtE voor school (FlowRelationship) inspectiebeleid voor school (FlowRelationship) DUO-beleid voor school (FlowRelationship) Richtlijnen voor gebruik van DUO-voorzieningen door ict-leveranciers (FlowRelationship) subsidieregels voor bestuurlijke organisatie (FlowRelationship) gegevensleveranties aan raden plus beleid (FlowRelationship) CITO-beleid en richtlijnen voor de school (FlowRelationship) richtlijnen voor gebruik ECK keten (FlowRelationship) richtlijnen voor beschikbaar stellen van lesmateriaal in ECK keten (FlowRelationship) richtlijnen voor afnemen toets voor de school (FlowRelationship) richtlijnen voor beschikbaar stellen van lesmateriaal in ECK keten (FlowRelationship) richtlijnen voor afnemen toets voor de school (FlowRelationship) richtlijnen gebruik authenticatiediensten (FlowRelationship) richtlijnen gebruik authenticatiediensten (FlowRelationship) verantwoording naar DUO (FlowRelationship) ondersteuning van raden van bestuurders (FlowRelationship) gebruik van adviezen van de onderwijsraad (FlowRelationship) CAO, en ander beleid, voor school (FlowRelationship) wetgeving van OCW voor DUO (FlowRelationship) aansturing DUO door OCW (FlowRelationship) beleid voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs (FlowRelationship) OCW beleid voor gemeenten (FlowRelationship) mede besturing van de school door medezeggenschapsraad (FlowRelationship) KvK regelgeving voor de school (FlowRelationship) gegevensuitwisseling t.b.v. samenwerking met lerarenopleiding (FlowRelationship) (wetenschappelijke) kennis t.b.v. beleid van de school (FlowRelationship) Deze svg is op 14-05-2024 18:56:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:16 CEST
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

Informatiestromen vanuit de onderwijsinstelling

NaarSoort informatieBenamingGrondslagReferentie
Publiekeigen bijdrage school aan vensters / scholen op de kaart en eigen publicatiekanaleninstelling, visie, resultaten en verantwoordingorganisatie
Pensioenfonds en sociale verzekeringengegevens t.b.v. pensioenfondsinstellingwettelijkpensioenwet
CITOinstellinggegevens voor Citoinstellingorganisatie
Basispoortgegevens voor authenticatiediensteninstellingorganisatie
Softwareleveranciergegevens t.b.v. systeem leveranciersinstellingorganisatie
DUOinstellinggegevens voor DUOinstellingwettelijkwet onderwijstoezicht, wet PO, wet VO, wet expertisecentra ; ROSA: ketenfunctie beleid en wetgeving
Toetsontwikkelaargegevens voor de toetsleverancierinstelling en beleidwettelijkwet PO, wet VO, wet CE, wet CvtE
ORgegevens voor de ORinstellingwettelijkwet op de ondernemingsraden
Educatieve uitgevergegevens voor de ECK keteninstellingorganisatie
Inspectie van het Onderwijsinstellinggegevens en schoolbeleid voor inspectieinstelling en beleidwettelijkwet op het onderwijstoezicht ; ROSA: ketenfunctie beleid en wetgeving
Belastingdienstgegevens t.b.v. belastingdienstinstellingwettelijkwet op loonbelasting, (beperkte) vrijstelling van omzetbelasting, (beperkte) vrijstelling van vennootschapsbelasting
Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.)gegevens t.b.v. dienstverlenersinstellingorganisatie
CFTOaanvraag fusie effect rapportageinstelling en beleidwettelijkwet PO artikel 64b
Bureau leerplichtinstellinggegevens en leerplichtbeleid school voor bureau leerplichtinstelling en beleidwettelijkleerplichtwet 1969
Lerarenopleidinggegevensuitwisseling t.b.v. samenwerking met lerarenopleidinginstelling en visieorganisatie en wettelijkIn de wet PO staat dat scholen verplicht zijn stages van leraren in opleiding mogelijk te maken. Art 36, wet VO staat dat niet!
Zorgaanbiederinstellinggegevens en schoolbeleid voor de zorgketeninstelling en beleidwettelijkzie handreiking gegevensuitwisseling van het Nederlands Jeugdinstituut (2016), maar ook de brief van de VNG over het ontbreken van een wettelijk kader voor gegevensuitwisseling (Nji site) en overzicht wetten op de Nji site (zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg, passend onderwijs, participatiewet, wet publieke gezondheid, WMO, jeugdstrafrecht)
Ondersteunend personeelinterne regelgeving voor de docenten en medewerkersinstelling en interne richtlijnenorganisatie
Onderwijsvolgercommunicatie met (potentiële) leerlinginstelling, visie en resultatenorganisatie en wettelijkwet PO, art 45a
Samenwerkingsverband passend onderwijsalle bestuurlijke gegevens tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs en de school, sterk afhankelijk van de gekozen werkvorm voor het samenwerkingsverbandpassend onderwijswettelijkwet PO, wet VO, wet EC
Entree Federatiegegevens voor authenticatiediensteninstellingorganisatie
College voor Toetsen en Examensverantwoording van toetsresultatenverantwoordingwettelijkwet college voor toetsen en examens
Raad van Toezichtverantwoording naar Raad van Toezicht (actueel tot jaarverslag)verantwoordingwettelijkburgerlijk wetboek (2 titel 9), wet PO (art 171), Wet VO, wet EC
Docentinterne regelgeving voor de docenten en medewerkersinstelling en interne richtlijnenorganisatie
Onderwijsbondinstellinggegevens voor vakbond (OR)instellingwettelijkwet PO (art 38), wet VO, wet EC ; ROSA: ketenfunctie participatie en inspraak
Gemeenteinstellingsgegevens en schoolbeleid voor de gemeenteinstelling en beleidwettelijkwet PO, wet VO, wet EC, voor scholenplan e.d. ; zie ook rapport "verkenning bestuurlijke verhoudingen tussen gemeenten en (primair) onderwijs" van Oberon: met 16 beleidsthema's die spelen tussen gemeente en school
Sectorraadinstellinggegevens en verantwoording naar sectorraden, b.v. voor scholen op de kaartinstelling en verantwoordingorganisatie

Informatiestromen naar de onderwijsinstelling

VanSoort informatieBenamingGrondslagReferentie
Entree Federatierichtlijnen gebruik authenticatiedienstenrichtlijnenorganisatie
Kamer van KoophandelKvK regelgeving voor de schoolinstelling en regelgevingwettelijkburgerlijk wetboek
Kenniscentra(wetenschappelijke) kennis t.b.v. beleid van de schoolbeleidorganisatie
Gemeentegemeentebeleid voor de schoolbeleidwettelijkwet PO, wet VO, wet EC, voor scholenplan e.d. ; zie ook rapport "verkenning bestuurlijke verhoudingen tussen gemeenten en (primair) onderwijs" van Oberon: met 16 beleidsthema's die spelen tussen gemeente en school
Toetsontwikkelaarrichtlijnen voor afnemen toets voor de schoolrichtlijnenwettelijkwet PO, wet VO, wet CE, wet CvtE
College voor Toetsen en Examensbeleid van CvtE voor schoolbeleidwettelijkwet college voor toetsen en examens
Bureau leerplichtbeleid van leerplicht voor schoolbeleidwettelijkleerplichtwet 1969
Basispoortrichtlijnen gebruik authenticatiedienstenrichtlijnenorganisatie
Medezeggenschapsraadmede besturing van de school door medezeggenschapsraadinstelling, visie en resultatenwettelijk?wet medezeggenschap scholen
Zorgaanbiederzorgbeleid voor de schoolbeleidwettelijkzie handreiking gegevensuitwisseling van het Nederlands Jeugdinstituut (2016), maar ook de brief van de VNG over het ontbreken van een wettelijk kader voor gegevensuitwisseling (Nji site) en overzicht wetten op de Nji site (zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg, passend onderwijs, participatiewet, wet publieke gezondheid, WMO, jeugdstrafrecht)
Softwareleverancierrichtlijnen voor afnemen toets voor de schoolrichtlijnenwettelijkwet PO, wet VO, wet CE, wet CvtE
Samenwerkingsverband passend onderwijsalle bestuurlijke gegevens tussen het samenwerkingsverband passend onderwijs en de school, sterk afhankelijk van de gekozen werkvorm voor het samenwerkingsverbandpassend onderwijswettelijkwet PO, wet VO, wet EC
Lerarenopleidinggegevensuitwisseling t.b.v. samenwerking met lerarenopleidinginstelling en visieorganisatie en wettelijkIn de wet PO staat dat scholen verplicht zijn stages van leraren in opleiding mogelijk te maken. Art 36, wet VO staat dat niet!
CITOCITO-beleid en richtlijnen voor de schoolbeleidorganisatie
Inspectie van het Onderwijsinspectiebeleid voor schoolbeleidwettelijkwet op het onderwijstoezicht ; ROSA: ketenfunctie beleid en wetgeving
Educatieve uitgeverrichtlijnen voor gebruik ECK ketenrichtlijnenorganisatie
DUODUO-beleid voor schoolbeleidwettelijkwet onderwijstoezicht, wet PO, wet VO, wet expertisecentra ; ROSA: ketenfunctie beleid en wetgeving
OnderwijsbondCAO, en ander beleid, voor schoolbeleidwettelijkwet PO (art 38), wet VO, wet EC ; ROSA: ketenfunctie participatie en inspraak