Registratie leerlinggegevens

Werk in uitvoering


Doel

Registratie leerlinggegevens

Betrokkenen/rollen

t.b.d.

Vraagstelling

t.b.d.

Oplossing

t.b.d.

Wat moet de onderwijsinstelling hiervoor doen?

t.b.d.

Relatie met de sectorarchitectuur

t.b.d.

Architectuurdiagram

Procesmodel Aanmelding en Inschrijving

BusinessEvent Leerling geplaatst BusinessEvent Aanmeldgegevens aangeleverd BusinessEvent Onderwijsaanbod en capaciteit vastgesteld Het doen instromen van leerlingen in de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Instroom Het beslissen over de toelating van een leerling. (BusinessFunction) Toelating Het bepalen of een leerling toegelaten wordt op een onderwijsinstelling. Op basis van diverse bronnen wordt er een toetsing uitgevoerd. (BusinessProcess) Bepalen toelating leerling Het nemen van het besluit of een leerling kan worden toegelaten op de school. (BusinessProcess) Nemen besluit toelating Het communiceren over het besluit wat is genomen rondom de toelating of weigering van een leerling op een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Communiceren besluit toelating Het ondersteuning in de overdracht van een leerling naar een andere onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Zorgdragen toelating op andere school Het definitef maken van de aanmelding in de administratie (LAS) van de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Definitief maken aanmelding BusinessEvent Toelatingsbesluit genomen Het inschrijven van een toegelaten leerling in de leerlingenadministratie van de school. (BusinessFunction) Inschrijving Het inschrijven van een natuurlijk persoon bij een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Inschrijven leerling Het definitief maken van een aanmelding in de vorm van een inschrijving bij de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Registreren inschrijving Het formeel terugkoppelen dat de inschrijving is vastgelegd en in behandeling genomen wordt. (BusinessProcess) Bevestigen inschrijving Het overdragen van de inschrijfgegevens aan DUO t.b.v. het landelijk Register Onderwijsdeelnemers (ROD) (BusinessProcess) Aanleveren inschrijfgegevens aan DUO Het opvragen van aanvullende gegevens om de inschrijving compleet te maken. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende inschrijfgegevens Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Aanmelding Het verwerken van de melding in de administratie (LAS) van de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Verwerken aanmelding Het in ontvangst nemen van de aanmelding van een leerling die zich wilt aanmelden voor het onderwijsaanbod op de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Ontvangen aanmelding Het vastleggen van een aanmelding bij de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Registreren aanmelding Het vaststellen van de validiteit van de aangeleverde gegevens. (BusinessProcess) Valideren aanmeldgegevens Het formeel terugkoppelen dat de aanmelding geregistreerd is en verder in behandeling genomen wordt. (BusinessProcess) Bevestigen aanmelding Het op basis van identificerende gegevens of een leelring al beken is bij DUO. (BusinessProcess) Indienen identificatieverzoek DUO BusinessEvent Aanmelding geregistreerd Het inwinnen van extra informatie die gebruikt worden om de aanmelding te verreiken qua informatie. (BusinessProcess) Inwinnen aanvullende gegevens Het wederzijds overleggen met ouders/verzorgers ten behoeve van de aanmelding tot een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Overleggen met ouders / verzorgers Het opvragen van gegevens wat betreft de gevolgde opleidingen en resultaten van een eerder gevolgd onderwijs. (BusinessProcess) Opvragen gegevens voor(schools)traject Het bepalen van de specifieke zorg die een leerling nodig heeft ten tijde van het volgen van het onderwijsaanbod. (BusinessProcess) Bepalen zorgbehoefte leerling BusinessEvent Aanvullende gegevens ingewonnen BusinessEvent Leerling ingeschreven BusinessEvent Aanmelding definitief Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het organiseren en beheren van leerlingen in groepen en klassen, rekening houdend met factoren zoals leerniveaus, sociale dynamiek en individuele behoeften, om een optimale leeromgeving te creëren. (BusinessFunction) Groepen- en klassenbeheer Het indelen van een leerling in een groep of klas. (BusinessProcess) Plaatsen leerling Het roosteren van een leerling nadat een leerling is geplaatst. (BusinessProcess) Indelen leerling in groep / klas TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:54:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:54:15 CEST
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   

Procesmodel Aanmelding - Vaststellen aanmeldings- inschrijvings- en toelatingsbeleid

ERROR: Invalid value FORA/id-f049cbe0-19a5-4d52b-a8eb-8f030acb974 for parameter

in parserfunction {{#displayArchiMateDiagram:page=}}.
ERROR: Unknown error

Procesmodel Aanmelding - Verwerken aanmelding

BusinessEvent Aanmeldproces vastgesteld BusinessEvent Aanmeldgegevens aangeleverd Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding BusinessEvent Aanmelding geregistreerd BusinessObject Aanmeldformulier Het doen instromen van leerlingen in de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Instroom Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Aanmelding Het verwerken van de melding in de administratie (LAS) van de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Verwerken aanmelding Het in ontvangst nemen van de aanmelding van een leerling die zich wilt aanmelden voor het onderwijsaanbod op de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Ontvangen aanmelding Het vastleggen van een aanmelding bij de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Registreren aanmelding Het vaststellen van de validiteit van de aangeleverde gegevens. (BusinessProcess) Valideren aanmeldgegevens Het formeel terugkoppelen dat de aanmelding geregistreerd is en verder in behandeling genomen wordt. (BusinessProcess) Bevestigen aanmelding Het op basis van identificerende gegevens of een leelring al beken is bij DUO. (BusinessProcess) Indienen identificatieverzoek DUO TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssociationRelationship betreft AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 18:54:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:54:15 CEST
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   

Procesmodel Aanmelding - Inwinnen aanvullende gegevens

Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskundig rapport Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteuningsbehoefte Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarheidsverklaring Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling BusinessEvent Aanmelding geregistreerd Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder BusinessEvent Aanvullende gegevens ingewonnen Het doen instromen van leerlingen in de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Instroom Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Aanmelding Het inwinnen van extra informatie die gebruikt worden om de aanmelding te verreiken qua informatie. (BusinessProcess) Inwinnen aanvullende gegevens Het wederzijds overleggen met ouders/verzorgers ten behoeve van de aanmelding tot een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Overleggen met ouders / verzorgers Het opvragen van gegevens wat betreft de gevolgde opleidingen en resultaten van een eerder gevolgd onderwijs. (BusinessProcess) Opvragen gegevens voor(schools)traject Het bepalen van de specifieke zorg die een leerling nodig heeft ten tijde van het volgen van het onderwijsaanbod. (BusinessProcess) Bepalen zorgbehoefte leerling AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship samengestel- d op basis van AssociationRelationship omvat TriggeringRelationship AssociationRelationship verantwoordelijk voor TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 18:54:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:54:16 CEST
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   

Procesmodel Aanmelding - Bepalen toelating leerling

Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier In het schoolondersteuningsprofiel staat een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven, d.w.z. een beschrijving van de mogelijkheden die de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft of extern kan organiseren. Voorgedefinieerde set profielen; school kan kiezen In regio moet goede spreiding zijn van profielen bijv als leerling doof is check Scholen op de kaart / Vensters (filteren op onderwijsconcepten / kenmerken) (BusinessObject) Schoolondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van basis- en extra ondersteuning (onderwijsinhoudelijke en (ortho)pedagogische interventies) die binnen de ondersteuningsstructuur van de school - eventueel samen met ketenpartners - planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. (BusinessObject) Onderwijsondersteuning Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesluit Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskundig rapport Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteuningsbehoefte Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarheidsverklaring Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling BusinessObject Onderwijscapaciteit BusinessEvent Toelatingsbeleid vastgesteld BusinessEvent Aanvullende gegevens ingewonnen BusinessEvent Onderwijsaanbod en capaciteit vastgesteld BusinessEvent Toelatingsbesluit genomen Het doen instromen van leerlingen in de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Instroom Het beslissen over de toelating van een leerling. (BusinessFunction) Toelating Het bepalen of een leerling toegelaten wordt op een onderwijsinstelling. Op basis van diverse bronnen wordt er een toetsing uitgevoerd. (BusinessProcess) Bepalen toelating leerling Het nemen van het besluit of een leerling kan worden toegelaten op de school. (BusinessProcess) Nemen besluit toelating Het communiceren over het besluit wat is genomen rondom de toelating of weigering van een leerling op een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Communiceren besluit toelating Het ondersteuning in de overdracht van een leerling naar een andere onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Zorgdragen toelating op andere school AndJunction AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship betreft AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship beschrijft AssociationRelationship samengestel- d op basis van AssociationRelationship omvat TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:54:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:54:17 CEST
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   

Procesmodel Inschrijving en leerlinggegevensbeheer - Inschrijven leerling

Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesluit De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteuningsbehoefte Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarheidsverklaring BusinessEvent Inschrijvingsproces beschreven BusinessEvent Leerling ingeschreven Het doen instromen van leerlingen in de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Instroom Het inschrijven van een toegelaten leerling in de leerlingenadministratie van de school. (BusinessFunction) Inschrijving Het inschrijven van een natuurlijk persoon bij een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Inschrijven leerling Het definitief maken van een aanmelding in de vorm van een inschrijving bij de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Registreren inschrijving Het formeel terugkoppelen dat de inschrijving is vastgelegd en in behandeling genomen wordt. (BusinessProcess) Bevestigen inschrijving Het overdragen van de inschrijfgegevens aan DUO t.b.v. het landelijk Register Onderwijsdeelnemers (ROD) (BusinessProcess) Aanleveren inschrijfgegevens aan DUO Het opvragen van aanvullende gegevens om de inschrijving compleet te maken. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende inschrijfgegevens AndJunction BusinessEvent Aanmelding definitief AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship betreft AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship betreft AssociationRelationship omvat TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:54:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:54:17 CEST
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   

Procesmodel Schorsing en verwijdering

   
   
   
   
   

   
   

   

Procesmodel Schorsing en verwijdering - Uitschrijven leerling

Het - als gevolg van het afronden van een aangeboden opleiding, als gevolg van verwijdering, of op eigen verzoek - niet langer als leerling aan een school verbonden zijn. (BusinessObject) Uitschrijving Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit Beslissing van het bevoegd gezag om een leerling van school te verwijderen. (BusinessObject) Beslissing tot verwijdering BusinessEvent Beslissing tot verwijdering genomen BusinessEvent Uitschrijfverzoek ingediend Aanvraag door de wettelijk vertegenwoordiger om een leerling uit te schrijven. (BusinessObject) Uitschrijfverzoek BusinessEvent Leerling uitgeschreven Het doen uitstromen van leerlingen uit de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Uitstroom Het doen uitstromen van leerlingen uit de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Uitschrijving Het uitschrijven van een leerling nadat deze overgedragen is aan een andere onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Uitschrijven leerling Het verwerken van het uitschrijfverzoek in de diverse systemen. (BusinessProcess) Verwerken uitschrijfverzoek Het verwerken van een besluit tot verwijdering. (BusinessProcess) Verwerken verwijdering Het administratief verwerken van de uitschrijving bij de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Verwerken uitschrijving Het formeel bevestigen van de uitschrijving aan de ouders / verzorgers van de leerling. (BusinessProcess) Bevestigen uitschrijving Het in kennis brengen van de uitschrijving van een leerling aan de betreffende onderwijsinstanties. (BusinessProcess) Kennisgeven uitschrijvingen AndJunction AssociationRelationship leidt tot TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssociationRelationship leidt tot TriggeringRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:54:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:54:18 CEST
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   

   

Zie ook

  • t.b.d.