Art. 10 WROD - Basisgegevens, vrijstellingsgegevens, verzuimgegevens en diplomagegevens

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 10 WROD - Basisgegevens, vrijstellingsgegevens, verzuimgegevens en diplomagegevens
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 10 WROD - Basisgegevens, vrijstellingsgegevens, verzuimgegevens en diplomagegevens
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-48dda5f8-1068-4cffb-6a43-004bbf75e0a
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-48dda5f8-1068-4cffb-6a43-004bbf75e0a
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 10 WROD - Basisgegevens, vrijstellingsgegevens, verzuimgegevens en diplomagegevens
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0042012&hoofdstuk=2&paragraaf=2.2&artikel=10&z=2023-01-01&g=2023-01-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0042012&hoofdstuk=2&paragraaf=2.2&artikel=10&z=2023-01-01&g=2023-01-01
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : 48dda5f8-1068-4cffb-6a43-004bbf75e0a
Original ID  : id-48dda5f810684cffb6a43004bbf75e0a
Semanticsearch  : art. 10 wrod - basisgegevens, vrijstellingsgegevens, verzuimgegevens en diplomagegevens