Bedrijfsfunctiemodel

Zie de leeswijzer voor een toelichting op het begrip 'bedrijfsfunctie'.

Dit model is ook beschikbaar in een communicatieversie op A3-formaat.

Overzicht van alle bedrijfsfuncties gegroepeerd per bedrijfsdomein. Ten opzichte van het Hoofdbedrijfsfunctiemodel wordt in meer detail getoond wat een school doet.

Architectuurdiagram

Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegeleiding en –zorg Het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan, signaleren van extra zorgbehoeften (preventief en remediërend). Wordt overwegend door interne medewerkers uitgevoerd, die specifieke zorgtaken door externe specialisten kunnen laten uitvoeren. (BusinessFunction) Zorgbegeleiding en -coördinatie Vastleggen van waarnemingen en notities rondom het functioneren en welbevinden van leerlingen. (BusinessFunction) Vorming zorgdossier Uitvoering van taken met betrekking tot de inzet van zorg(verleners) ten behoeve van begeleiden van onderwijsdeelnemers, waaronder: - Planning coordinatie zorginzet - Communicatie en afsprakenbeheer zorg - Zorgverlenersbeheer (BusinessFunction) Coördinatie zorginzet Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. * Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling; * Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte; * Onderwijsondersteuning op maat; * Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding. Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden. (BusinessFunction) Organisatie passend onderwijs Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs. (BusinessFunction) TLV-aanvraag Het bepalen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Bepaling ondersteuningsplan,- profiel en -arrangementen Bepalen van de doelen en wensen voor een leerling met name in het speciaal onderwijs, en vervolgens het begeleiden van de leerling bij het behalen van deze doelen. De doelen en wensen worden vastgelegd in een [[Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)]]. (BusinessFunction) Opstellen en uitvoering ontwikkelingsperspectief(p- lan) Extra ondersteuning buiten de reguliere onderwijstaak. (BusinessFunction) Uitvoering extra ondersteuning Basisondersteuning binnen de reguliere onderwijstaak. (BusinessFunction) Uitvoering basisondersteuning Het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen. Dit valt onder de basisondersteuning die een school biedt. (BusinessFunction) Leerlingbegeleiding Het (aanvullend) begeleiden van groepen leerlingen of individuen met specifieke behoeften. Worden ook aparte programma's voor ingezet. (BusinessFunction) Onderwijsbegeleiding Het begeleiden van een leerling in de oriëntatie op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt tot het moment dat de leerling een startkwalificatie bezit. (BusinessFunction) Loopbaanoriëntatie en- begeleiding Leraren bespreken de voortgang van de leerling op basis van toetsresultaten en stellen rapporten op, zodat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn niveau en passende leerroute. Leraren hebben inzicht in de voortgang via het leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessFunction) Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces Het inzichtelijk maken van voortgang en resultaten ten behoeve van het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Voortgang- en resultatenweergave Het bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Leerroutebijstelling Bedrijfsdomein met algemene onderdelen zoals portaal, samenwerken, klachtenfuncties. (Grouping) Algemeen Het ervoor zorgen dat applicaties goed toegankelijk zijn op verschillende type devices. Hierbij moet rekening gehouden worden met mensen met een auditieve of visuele beperking. (BusinessFunction) Realisatie en onderhoud van digitale toegankelijkheid Participatie en buitenschoolse activiteiten en extracurriculaire activiteiten, waaronder: * Algemene schoolmededelingen aan ouders * Informatieavonden * Activiteitencommissie * Voorleesouders, luizenouders * Schoolopvoering (BusinessFunction) Ouderbetrokkenheid ouder - school Al dan niet educatieve bezigheden welke geheel of gedeeltelijk plaatsvinden buiten de reguliere lestijden. (BusinessFunction) Buitenschoolse activiteiten Het verzorgen van (professionele) opvang voor en na schooltijden en tussen de middag. (BusinessFunction) Buiten- en tussenschoolse opvang Uitwisseling van berichten en/of documenten met collega's binnen en buiten de eigen onderwijsorganisatie, leveranciers en andere interne en externe partijen. (BusinessFunction) Samenwerken en communiceren medewerkers en extern Het aanmaken, verwerken en vernietigen van referentiegegevens. (BusinessFunction) Beheer van referentieinformatie Aanmaken, verwerken, archiveren en vernietigen van digitale en fysieke documenten (BusinessFunction) Documentbeheer Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Instroom betreft de activiteiten die worden ontplooid op het gebied van werving en selectie, waaronder activiteiten gericht op het benaderen van potentiële kandidaten voor openstaande vacatures, het selecteren van de juiste kandidaat en het aanstellen van deze persoon. (BusinessFunction) Instroom personeel Het begeleiden en opleiden van medewerkers om specifieke kwaliteiten van medewerkers te verbeteren en om de aanwezige capaciteiten optimaal te benutten. Hieraan ligt vaak een personeelsbeoordeling ten grondslag. (BusinessFunction) Opleiding en ontwikkeling Het bepalen, uitvoeren en evalueren van het beleid (maatregelen) ten aanzien van (het verbeteren van) de arbeidsomstandigheden binnen de onderwijsorganisatie. Hierbij staat de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) centraal. (BusinessFunction) Waarborging arbeidsomstandigheden Het opbouwen en exploiteren van competenties van medewerkers om de prestaties van medewerkers en organisatie te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar de eisen die worden gesteld aan het vervullen van bepaalde functies, en naar de kwaliteiten die momenteel voor die functies binnen de onderwijsorganisatie aanwezig zijn. (BusinessFunction) Competentiemanagement De registratie van gewerkte uren, toegekend en opgenomen verlof en ziek- en herstelmeldingen, en daarnaast ook de analyse van het verzuim en het signaleren van vervolgacties in het kader van de Arbowetgeving en Poortwachter om het verzuim van medewerkers te voorkomen en verhelpen. (BusinessFunction) Verlof- en verzuimadministratie en -begeleiding Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplanning en personeelroostering Verantwoordelijkheid voor het correcte verloop van het proces van uitstroom van medewerkers, waaronder medewerkers die met pensioen gaan, medewerkers die vrijwillig elders hun loopbaan voortzetten en ontslag van medewerkers. (BusinessFunction) Uitstroom personeel Het beoordelen van werkresultaten, gedrag en potentieel van medewerkers teneinde prestaties van medewerkers te kunnen meten en de ontwikkeling en motivatie van medewerkers te bevorderen. De beoordeling wordt in de regel met de medewerker besproken, en is vaak het uitgangspunt voor een salarisaanpassing. (BusinessFunction) Personeelsbeoordeling Het beheren van relevante gegevens van huidige en voormalige medewerkers, zoals NAW-gegevens, contractgegevens, beloningsgegevens en personeelsmutaties. (BusinessFunction) Beheer personeelsgegevens Het organiseren van informatiebeveiliging en het beschermen van persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Informatiebeveiliging en privacy Het aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming in het kader van de AVG (BusinessFunction) FG-aanstelling Het inventariseren van risico's die de school mogelijk loopt ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid van informatie. (BusinessFunction) Risicoinventarisatie Het instellen van beveiligingsmaatregelen (ook wel 'beheersmaatregelen') gericht op het beperken van risico's ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en/of vetrouwelijkheid van informatie. (BusinessFunction) Realisatie beveiligingsmaatregelen Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten in het kader van de AVG, waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens de onderwijsorganisatie verwerkt. (BusinessFunction) Registratie verwerkingsactiviteiten Diensten rondom, en evaluatie van, relevante kaders en wetgeving. (BusinessFunction) Advies en toets op compliance Het ervoor zorgen dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van de instelling ontstaan worden vertaald in informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiemanagement Vastgestelde gedragslijn voor de realisatie van doelstellingen en verplichtingen op het gebied van fysieke, sociale en digitale beveiliging. (BusinessFunction) Beleid beveiliging Advies-dienstverlening op het gebied van informatievoorziening (BusinessFunction) Advies domein informatievoorziening Het geheel van activiteiten, waaronder het organiseren, catalogiseren, lokaliseren, opbergen, ophalen en onderhouden van gegevens, om in de onderwijsinstelling op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbeheer Het ontwikkelen van applicaties teneinde in de benodigde informatievoorziening te kunnen voorzien. Dit omvat: - software engineering - softwarebeheer - uitrol van software / applicaties (BusinessFunction) Applicatie-ontwikkeling Instandhouding en onderhoud (functioneel beheer) van de ict-voorzieningen voor het ondersteunen van onderwijsactiviteiten en -diensten door het bieden van functionaliteit voor het tijdig en juist verwerken, gebruiken en beheren van informatie. (BusinessFunction) Informatievoorzieningbeheer Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict-ondersteuning De verantwoordelijkheid om authenticatiemiddelen goed en gecontroleerd aan te maken, uit te geven aan bevoegde personen en het vernietigen ervan. (BusinessFunction) Beheer en uitgifte authenticatiemiddelen Verantwoordelijkheid voor het beheren en onderhouden van ict-diensten. (BusinessFunction) Ict-servicemanagement Het aanmaken, verwerken en eventueel vernietigen van digitale identiteiten. (BusinessFunction) Beheer identiteiten Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessFunction) Authenticatie en autorisatie Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen. (BusinessFunction) Beheer ict-middelen Het beschikbaar maken van financiële middelen voor (onderdelen van) de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Financieel beheer en bekostiging Beheer van debiteuren (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Beheer van crediteuren (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Het toedelen, bestemmen en aanwenden van bekostigingsgelden en het bewaken dat uitgaven vallen binnen de bekostigingsvoorwaarden. (BusinessFunction) Bekostigingsbeheer Het opstellen van een schatting vooraf van de baten en lasten op het niveau van het schoolbestuur of voor een specifieke school ('Schoolbegroting'). (BusinessFunction) Begroting Het innen van vrijwillige ouderbijdragen. (BusinessFunction) Inning ouderbijdragen Verantwoordelijkheid voor het aanmaken, verwerken en verwijderen van grootboekrekeningen (BusinessFunction) Grootboekbeheer Beheer van activa (BusinessFunction) Activabeheer Het uitbrengen van facturen, onderdeel van financieel beheer. (BusinessFunction) Facturering Verantwoordelijkheid voor het (laten) uitvoeren van de overdracht van geld of goederen aan een andere partij (bron: Wikipedia) (BusinessFunction) Betaling Salarisverwerking omvat activiteiten met betrekking tot het verwerken van salarisbetaling, en ook de verwerking van declaraties. (BusinessFunction) Salarisverwerking Het gezamenlijk inkopen van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop en contractbeheer Het inkopen / verwerven van producten, goederen en diensten bij leveranciers waaronder het zorgen voor tijdige levering om het bedrijfsproces (inclusief het geven van onderwijs) van de onderwijsinstelling zeker te stellen. Dit omvat ook het uitvoeren van aanbestedingen. (BusinessFunction) Inkoop Het beheer van leveranciergegevens. (BusinessFunction) Leverancierbeheer Het beheer en planning van voorraden van materiaal en materieel benodigd voor een opleiding, zoals kantoorartikelen, apparatuur en goederen. Bijvoorbeeld voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (BusinessFunction) Voorraadbeheer Het beheer van gegevens over contracten, waaronder het bewaken van afspraken met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer Het ervoor zorgen dat de onderwijsorganisatie zich houdt aan wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische zaken Het geven van juridisch advies. (BusinessFunction) Juridisch adviseren Het beschermen van de intellectuele eigendommen van de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Juridische bescherming Het controleren of het functioneren van de organisatie in lijn is met relevante wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliancebeheer Het ervoor zorgdragen dat de onderwijsorganisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) PR en communicatie Het werven van nieuwe leerlingen. (BusinessFunction) Leerlingwerving Het communiceren met doelgroepen en externe relaties. (BusinessFunction) Externe communicatie Het in- en/of extern verspreiden van nieuwsberichten en andere updates. (BusinessFunction) Communicatie van nieuws en updates Klantrelatiebeheer (CRM) (BusinessFunction) Beheer van relaties en externe betrekkingen Mededelingen, vaak op een specifiek gebied, die aan een bekende relatie worden gedaan. (BusinessFunction) Gerichte communicatie Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer Het registreren en beheren van (gegevens over) ruimten, zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meters, enz. (BusinessFunction) Ruimtenbeheer Het zorgdragen voor fysieke beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen, zoals BHV, gebouwtoegangsystemen (poortjes, slagbomen, zonering), parkeerruimteteller, liftcontrole, inbraakdetectiesystemen, brandmelders, deurmagneetcontacten, intercominstallatie, sprinklerinstallatie, alarminstallatie, centrale meldkamer systeem, portofoonsysteem, EHBO-registratie, beveiligingscamera's. (BusinessFunction) Fysieke beveiliging Het zorgdragen voor facilitaire voorzieningen (zoals afval, schoonmaak, catering, postafhandeling) en de registratie en het beheer van facilitaire middelen zoals lockers, meubilair, inventaris, inclusief het magazijnbeheer. (BusinessFunction) Facilitaire dienstverlening Het realiseren, inrichten en beheren van gebouwen, terreinen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties, zonwering, kluisjes). (BusinessFunction) Gebouwbeheer Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van gebouwen en terreinen. (BusinessFunction) Nieuw- en verbouw De archivering van documenten. (BusinessFunction) Archivering Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare facilitaire middelen, gebouwen en ruimten in (meer)jarenplanningen en roosters, en het matchen van benodigde versus beschikbare middelen. (BusinessFunction) Planning en roostering faciliteiten Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het ontwikkelen van een onderwijsbrede visie en het inrichten en bewaken van de onderwijsorganisatie en haar besturing. (BusinessFunction) Visie en governance Het uitvoeren van bestuurstaken. (BusinessFunction) Bestuur "Het (intern) toezicht houden op het beleid en de behaalde resultaten van het uitvoerend bestuur. De taken van intern toezichthouders bestaan onder meer uit: - het toezien op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur; - de naleving van de wettelijke verplichtingen en toepassing van de code voor goed bestuur; - het toezien op rechtmatige en doelmatige besteding van middelen; - het goedkeuren van de begroting, bestuursverslag en meerjarenplan (art. 17c lid 1 WPO, art. 28i lid 1 WEC, art. 24e1 lid 1 WVO). (Bron: Functionele scheiding van bestuur en tozeicht in de praktijk, Juli 2018, Inspectie van het Onderwijs)" (BusinessFunction) Toezicht Het ontwikkelen en vastleggen van de ambities en koers van de onderwijsorganisatie voor de lange termijn. (BusinessFunction) Visievorming Het bepalen van de strategische koers om de visie van de onderwijsorganisatie te realiseren en het vertalen daarvan naar meer concrete doelstellingen. (BusinessFunction) Strategie en beleid Het maken en samenstellen van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan is een document dat de strategische koers van de organisatie voor de (middel)langetermijn bevat. (BusinessFunction) Vervaardiging strategisch beleidsplan Het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. (BusinessFunction) Kwaliteitszorg Het vaststellen van het schoolplan en de schoolgids. (BusinessFunction) Vaststelling schoolplan en schoolgids Het tot stand (doen) brengen van voorzieningen in de huisvesting. (BusinessFunction) Huisvesting Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin de onderwijsorganisatie voldoet aan verplichtingen en afspraken. De onderwijsorganisatie legt verantwoording af aan o.a. DUO en ouders (ouder- en leerlingportaal). (BusinessFunction) Verantwoording Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg Het conform wettelijke verplichting jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument (jaarverslag) dat bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarverslag Het afleggen van verantwoording aan intern en extern toezicht op basis van openbare verantwoordingsinformatie en onderzoeken van de Inspectie over de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs, de financiële situatie van de instelling en de wijze waarop de professionaliteit van de instelling en het bestuur is gewaarborgd. (BusinessFunction) Verticale verantwoording Het actief betrekken van schoolteams, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de scholen (BusinessFunction) Horizontale verantwoording Het organiseren van medezeggenschap conform de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) (BusinessFunction) Medezeggenschap Het organiseren van de medezeggenschapsstructuur voor scholen die vallen onder het schoolbestuur. (BusinessFunction) Organisatie medezeggenschapstructuur Het instellen van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin elke medezeggenschapsraad van de scholen onder het bestuur is vertegenwoordigd. (BusinessFunction) Aanstelling GMR Het waarborgen van sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Veiligheidswaarborging Het periodiek monitoren of leerlingen, personeel en eventueel ouders zich veilig voelen in de context van de leer- of werkomgeving. (BusinessFunction) Veiligheidsmonitoring Het (periodiek) rapporteren over de veiligheidssituatie op school, ter evaluatie van het bestaande veiligheidsbeleid of ter onderbouwing van nieuw veiligheidsbeleid. (BusinessFunction) Veiligheidsrapportage Het vastleggen van het wat, wanneer, wie, waar, waarmee, en waarom van gebeurtenissen die de gang van zaken in school verstoren of zouden kunnen verstoren. (cf. Definities van incidenten in het onderwijs - Advies, Mooij & De Wit (2009) i.o.v. Min.OCW) (BusinessFunction) Incidentregistratie Er moet een aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het pestbeleid op school coördineren. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet. (Cf. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/veiligheid-op-school) (BusinessFunction) Pestpreventie Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en moet binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Heeft de school geen eigen klachtencommissie, dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie. (BusinessFunction) Aanstelling klachtcommissie Elke school moet een klachtenregeling voor ouders en personeel hebben. Hierin staat hoe de school met klachten omgaat. (BusinessFunction) Vervaardiging klachtenregeling Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessFunction) Klachtbehandeling Het voorkomen van klachten door bijvoorbeeld preventieve activiteiten ter voorkoming van ongewenst gedrag. (BusinessFunction) Klachtpreventie Het vastleggen van klachten en bezwaren en informatie over de afhandeling ervan. (BusinessFunction) Registratie klachten en bezwaren Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Het vertalen van de strategie en wet- en regelgeving in meer concrete onderwijsdoelstellingen en jaarplannen. (BusinessFunction) Beleid en planning Het maken en samenstellen van het schoolplan. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Vervaardiging schoolplan Het formuleren van concrete doelstellingen voor een komend (school)jaar, afgeleid uit een schoolplan en in samenhang met beleids-, veiligheids- en kwaliteitsplannen. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarplan Het maken en samenstellen van de schoolgids. De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessFunction) Vervaardiging schoolgids Het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. (BusinessFunction) Kwaliteitszorg Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de school over de mate waarin de school voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument op schoolniveau, waarmee de schoolleiding verantwoording aflegt. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarverslag Het actief betrekken van het team, MR, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de school. (BusinessFunction) Horizontale verantwoording Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg Het organiseren van medezeggenschap op schoolniveau. (BusinessFunction) Medezeggenschap Het instellen van een medezeggenschapsraad verbonden aan een school. (BusinessFunction) Aanstelling MR Het instellen van een leerlingenraad die de mening van de leerlingen op een school vertegenwoordigt. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben. (BusinessFunction) Aanstelling leerlingenraad Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsondersteuning Het doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom, uitstroom Vastleggen van klas- en groepindeling. Indelen van groepen op basis van de behoeften, die per situatie kunnen worden bepaald. Toekennen van arrangementen: les begeleiding en zorg. Klas- en groepinformatie kan worden gedeeld met componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Groepen- en klassenbeheer Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. * Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden. * Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt. * Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald * PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk * VO: Aanmelding voor de schoolvakantie. * Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt. (BusinessFunction) Aanmelding Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegevensbeheer Overdracht van leerlinggegevens naar een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessFunction) Overstap Het door het bevoegd gezag aan een leerling tijdelijk (schorsen) of definitief (verwijderen) ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Schorsing en verwijdering Het registreren, analyseren en monitoren van afwezigheid, en het in gang zetten van verzuimmaatregelen teneinde het verzuim van leerlingen te minimaliseren en te voldoen aan de wet op de leerplicht en kwalificatieplicht. (BusinessFunction) Verzuimcoördinatie Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommunicatie Inschrijven voor onderwijsactiviteiten, zoals projecten, flexuren en excursies. (BusinessFunction) Inschrijving op onderwijsactiviteiten Communicatie over onderwijs en resultaten met een individuele leerling. (BusinessFunction) Leerlingcommunicatie individueel Communicatie over onderwijs en resultaten richting een klas (BusinessFunction) Leerlingcommunicatie klasbreed Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken richting alle desbetreffende leerlingen. (BusinessFunction) Leerlingcommunicatie schoolbreed Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen. (BusinessFunction) Logistieke informatieverstrekking Het faciliteren van communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs, preventie en zorg. (BusinessFunction) Facilitering oudercommunicatie Communicatie over een leerling met diens ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessFunction) Oudercommunicatie leerlingspecifiek Communicatie over onderwijs en resultaten en andere zaken met betrekking tot de klas. (BusinessFunction) Oudercommunicatie klasbreed Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken. (BusinessFunction) Oudercommunicatie schoolbreed Communicatie over bestuurgerelateerde zaken. (BusinessFunction) Oudercommunicatie bestuursbreed Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Instructie geven aan leerlingen. Opdrachten opstellen, toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen. (BusinessFunction) Lesuitvoering Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Het terugkoppelen van de bevindingen op basis van observaties en toetsen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (terugblikken en vooruitblikken, voor de leerling en de docent om onderwijsaanbod af te stemmen op leerdoelen). (BusinessFunction) Terugkoppeling feedback Het geven van een advies met betrekking tot een passende niveau en schooltype aan de leerling die de basisschool verlaat. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontwikkeling Het maken van leermaterialen (waaronder toetsmateriaal) en/of samenstellen van bestaand materiaal en het delen van dit materiaal met anderen. (BusinessFunction) Materiaalontwikkeling Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Deze svg is op 01-06-2023 08:44:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-06-2023 08:44:30 CEST
   
   
   
   

   
   

Definities

BedrijfsfunctieOnderwerpDefinitie
(Toegang tot) aanbod leermateriaalOnderwijsuitvoeringEr is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet.
AanmeldingInstroom, doorstroom, uitstroomHet doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie.
 • Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden.
 • Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt.
 • Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald
 • PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk
 • VO: Aanmelding voor de schoolvakantie.
 • Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt.
Aanstelling GMRMedezeggenschapHet instellen van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin elke medezeggenschapsraad van de scholen onder het bestuur is vertegenwoordigd.
Aanstelling MRMedezeggenschapHet instellen van een medezeggenschapsraad verbonden aan een school.
Aanstelling klachtcommissieKlachten en bezwarenOuders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en moet binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Heeft de school geen eigen klachtencommissie, dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie.
Aanstelling leerlingenraadMedezeggenschapHet instellen van een leerlingenraad die de mening van de leerlingen op een school vertegenwoordigt. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben.
ActivabeheerFinancieel beheer en bekostigingBeheer van activa
Advies domein informatievoorzieningInformatiemanagementAdvies-dienstverlening op het gebied van informatievoorziening
Advies en diplomeringOnderwijsevaluatieHet geven van een advies met betrekking tot een passende niveau en schooltype aan de leerling die de basisschool verlaat. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen.
Advies en toets op complianceInformatiebeveiliging en privacyDiensten rondom, en evaluatie van, relevante kaders en wetgeving.
Applicatie-ontwikkelingInformatiemanagementHet ontwikkelen van applicaties teneinde in de benodigde informatievoorziening te kunnen voorzien.

Dit omvat: - software engineering - softwarebeheer

- uitrol van software / applicaties
ArchiveringFacilitair beheerDe archivering van documenten.
Authenticatie en autorisatieIct-ondersteuningHet proces om

- de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit

(Begrippenlijst ROSA)
BegrotingFinancieel beheer en bekostigingHet opstellen van een schatting vooraf van de baten en lasten op het niveau van het schoolbestuur of voor een specifieke school ('Schoolbegroting').
Beheer en uitgifte authenticatiemiddelenIct-ondersteuningDe verantwoordelijkheid om authenticatiemiddelen goed en gecontroleerd aan te maken, uit te geven aan bevoegde personen en het vernietigen ervan.
Beheer ict-middelenIct-ondersteuningHet beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals:

- servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties

Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen.
Beheer identiteitenIct-ondersteuningHet aanmaken, verwerken en eventueel vernietigen van digitale identiteiten.
Beheer personeelsgegevensPersoneel en organisatieHet beheren van relevante gegevens van huidige en voormalige medewerkers, zoals NAW-gegevens, contractgegevens, beloningsgegevens en personeelsmutaties.
Beheer van referentieinformatieSamenwerken en communiceren medewerkers en externHet aanmaken, verwerken en vernietigen van referentiegegevens.
Beheer van relaties en externe betrekkingenPR en communicatieKlantrelatiebeheer (CRM)
BekostigingsbeheerFinancieel beheer en bekostigingHet toedelen, bestemmen en aanwenden van bekostigingsgelden en het bewaken dat uitgaven vallen binnen de bekostigingsvoorwaarden.
Beleid beveiligingInformatiemanagementVastgestelde gedragslijn voor de realisatie van doelstellingen en verplichtingen op het gebied van fysieke, sociale en digitale beveiliging.
Beleid en planningSchoolleidingHet vertalen van de strategie en wet- en regelgeving in meer concrete onderwijsdoelstellingen en jaarplannen.
BeoordelingOnderwijsevaluatieHet resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld.
Bepaling ondersteuningsplan, -profiel en -arrangementenOrganisatie passend onderwijsHet bepalen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen.
BestuurVisie en governanceHet uitvoeren van bestuurstaken.
BetalingFinancieel beheer en bekostigingVerantwoordelijkheid voor het (laten) uitvoeren van de overdracht van geld of goederen aan een andere partij (bron: Wikipedia)
Buiten- en tussenschoolse opvangAlgemeenHet verzorgen van (professionele) opvang voor en na schooltijden en tussen de middag.
Buitenschoolse activiteitenOuderbetrokkenheid ouder - schoolAl dan niet educatieve bezigheden welke geheel of gedeeltelijk plaatsvinden buiten de reguliere lestijden.
Communicatie van nieuws en updatesPR en communicatieHet in- en/of extern verspreiden van nieuwsberichten en andere updates.
CompetentiemanagementPersoneel en organisatieHet opbouwen en exploiteren van competenties van medewerkers om de prestaties van medewerkers en organisatie te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar de eisen die worden gesteld aan het vervullen van bepaalde functies, en naar de kwaliteiten die momenteel voor die functies binnen de onderwijsorganisatie aanwezig zijn.
CompliancebeheerJuridische zakenHet controleren of het functioneren van de organisatie in lijn is met relevante wet- en regelgeving.
ContractbeheerInkoop en contractbeheerHet beheer van gegevens over contracten, waaronder het bewaken van afspraken met leveranciers.
Coördinatie zorginzetZorgbegeleiding en -coördinatieUitvoering van taken met betrekking tot de inzet van zorg(verleners) ten behoeve van begeleiden van onderwijsdeelnemers, waaronder:

- Planning coordinatie zorginzet - Communicatie en afsprakenbeheer zorg

- Zorgverlenersbeheer
CrediteurenbeheerFinancieel beheer en bekostigingBeheer van crediteuren
DebiteurenbeheerFinancieel beheer en bekostigingBeheer van debiteuren
DocumentbeheerSamenwerken en communiceren medewerkers en externAanmaken, verwerken, archiveren en vernietigen van digitale en fysieke documenten
Externe communicatiePR en communicatieHet communiceren met doelgroepen en externe relaties.
FG-aanstellingInformatiebeveiliging en privacyHet aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming in het kader van de AVG
Facilitair beheerBedrijfsvoeringHet zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie.
Facilitaire dienstverleningFacilitair beheerHet zorgdragen voor facilitaire voorzieningen (zoals afval, schoonmaak, catering, postafhandeling) en de registratie en het beheer van facilitaire middelen zoals lockers, meubilair, inventaris, inclusief het magazijnbeheer.
Facilitering leerlingcommunicatieOnderwijsondersteuningHet faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen.
Facilitering oudercommunicatieOnderwijsondersteuningHet faciliteren van communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs, preventie en zorg.
FactureringFinancieel beheer en bekostigingHet uitbrengen van facturen, onderdeel van financieel beheer.
Financieel beheer en bekostigingBedrijfsvoeringHet beschikbaar maken van financiële middelen voor (onderdelen van) de onderwijsorganisatie.
Formatieplanning en personeelroosteringPersoneel en organisatieHet op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters.
Fysieke beveiligingFacilitair beheerHet zorgdragen voor fysieke beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen, zoals BHV, gebouwtoegangsystemen (poortjes, slagbomen, zonering), parkeerruimteteller, liftcontrole, inbraakdetectiesystemen, brandmelders, deurmagneetcontacten, intercominstallatie, sprinklerinstallatie, alarminstallatie, centrale meldkamer systeem, portofoonsysteem, EHBO-registratie, beveiligingscamera's.
GebouwbeheerFacilitair beheerHet realiseren, inrichten en beheren van gebouwen, terreinen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties, zonwering, kluisjes).
GegevensbeheerInformatiemanagementHet geheel van activiteiten, waaronder het organiseren, catalogiseren, lokaliseren, opbergen, ophalen en onderhouden van gegevens, om in de onderwijsinstelling op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken.
Gerichte communicatiePR en communicatieMededelingen, vaak op een specifiek gebied, die aan een bekende relatie worden gedaan.
Groepen- en klassenbeheerInstroom, doorstroom, uitstroomVastleggen van klas- en groepindeling. Indelen van groepen op basis van de behoeften, die per situatie kunnen worden bepaald. Toekennen van arrangementen: les begeleiding en zorg. Klas- en groepinformatie kan worden gedeeld met componenten die in andere processen worden beschreven.
GrootboekbeheerFinancieel beheer en bekostigingVerantwoordelijkheid voor het aanmaken, verwerken en verwijderen van grootboekrekeningen
Horizontale verantwoordingVerantwoordingHet actief betrekken van schoolteams, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de scholen
Horizontale verantwoordingVerantwoordingHet actief betrekken van het team, MR, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de school.
HuisvestingStrategie en beleidHet tot stand (doen) brengen van voorzieningen in de huisvesting.
Ict-ondersteuningBedrijfsvoeringHet inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie.
Ict-servicemanagementIct-ondersteuningVerantwoordelijkheid voor het beheren en onderhouden van ict-diensten.
IncidentregistratieVeiligheidswaarborgingHet vastleggen van het wat, wanneer, wie, waar, waarmee, en waarom van gebeurtenissen die de gang van zaken in school verstoren of zouden kunnen verstoren. (cf. Definities van incidenten in het onderwijs - Advies, Mooij & De Wit (2009) i.o.v. Min.OCW)
Informatiebeveiliging en privacyBedrijfsvoeringHet organiseren van informatiebeveiliging en het beschermen van persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers.
InformatiemanagementBedrijfsvoeringHet ervoor zorgen dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van de instelling ontstaan worden vertaald in informatievoorziening.
InformatievoorzieningbeheerInformatiemanagementInstandhouding en onderhoud (functioneel beheer) van de ict-voorzieningen voor het ondersteunen van onderwijsactiviteiten en -diensten door het bieden van functionaliteit voor het tijdig en juist verwerken, gebruiken en beheren van informatie.
InkoopInkoop en contractbeheerHet inkopen / verwerven van producten, goederen en diensten bij leveranciers waaronder het zorgen voor tijdige levering om het bedrijfsproces (inclusief het geven van onderwijs) van de onderwijsinstelling zeker te stellen. Dit omvat ook het uitvoeren van aanbestedingen.
Inkoop en contractbeheerBedrijfsvoeringHet gezamenlijk inkopen van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.
Inning ouderbijdragenFinancieel beheer en bekostigingHet innen van vrijwillige ouderbijdragen.
Inschrijving en leerlinggegevensbeheerInstroom, doorstroom, uitstroomLeerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven.
Inschrijving op onderwijsactiviteitenFacilitering leerlingcommunicatieInschrijven voor onderwijsactiviteiten, zoals projecten, flexuren en excursies.
Instroom personeelPersoneel en organisatieInstroom betreft de activiteiten die worden ontplooid op het gebied van werving en selectie, waaronder activiteiten gericht op het benaderen van potentiële kandidaten voor openstaande vacatures, het selecteren van de juiste kandidaat en het aanstellen van deze persoon.
Instroom, doorstroom, uitstroomOnderwijsondersteuningHet doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'.
Juridisch adviserenJuridische zakenHet geven van juridisch advies.
Juridische beschermingJuridische zakenHet beschermen van de intellectuele eigendommen van de onderwijsinstelling.
Juridische zakenBedrijfsvoeringHet ervoor zorgen dat de onderwijsorganisatie zich houdt aan wet- en regelgeving.
KlachtbehandelingKlachten en bezwarenHet afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie.
Klachten en bezwarenBevoegd gezagHet behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers.
KlachtpreventieKlachten en bezwarenHet voorkomen van klachten door bijvoorbeeld preventieve activiteiten ter voorkoming van ongewenst gedrag.
KwaliteitszorgBeleid en planning
Strategie en beleid
Het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord.
LeerlingbegeleidingLeerlingbegeleiding en –zorgHet begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen. Dit valt onder de basisondersteuning die een school biedt.
Leerlingcommunicatie individueelFacilitering leerlingcommunicatieCommunicatie over onderwijs en resultaten met een individuele leerling.
Leerlingcommunicatie klasbreedFacilitering leerlingcommunicatieCommunicatie over onderwijs en resultaten richting een klas
Leerlingcommunicatie schoolbreedFacilitering leerlingcommunicatieCommunicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken richting alle desbetreffende leerlingen.
LeerlingwervingPR en communicatieHet werven van nieuwe leerlingen.
LeerroutebijstellingLeerlingbegeleidingHet bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen.
LesuitvoeringOnderwijsuitvoeringInstructie geven aan leerlingen. Opdrachten opstellen, toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen.
LeverancierbeheerInkoop en contractbeheerHet beheer van leveranciergegevens.
Logistieke informatieverstrekkingFacilitering leerlingcommunicatieInformeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen.
Loopbaanoriëntatie en -begeleidingLeerlingbegeleidingHet begeleiden van een leerling in de oriëntatie op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt tot het moment dat de leerling een startkwalificatie bezit.
MateriaalontwikkelingOnderwijsvoorbereidingHet maken van leermaterialen (waaronder toetsmateriaal) en/of samenstellen van bestaand materiaal en het delen van dit materiaal met anderen.
MedezeggenschapSchoolleidingHet organiseren van medezeggenschap op schoolniveau.
MedezeggenschapBevoegd gezagHet organiseren van medezeggenschap conform de Wet medezeggenschap op scholen (WMS)
Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerprocesLeerlingbegeleidingLeraren bespreken de voortgang van de leerling op basis van toetsresultaten en stellen rapporten op, zodat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn niveau en passende leerroute. Leraren hebben inzicht in de voortgang via het leerlingvolgsysteem (LVS).
Monitoring kwaliteitszorgVerantwoordingHet bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg.
Nieuw- en verbouwFacilitair beheerHet realiseren, verwerven, slopen en renoveren van gebouwen en terreinen.
OnderwijsbegeleidingLeerlingbegeleidingHet (aanvullend) begeleiden van groepen leerlingen of individuen met specifieke behoeften. Worden ook aparte programma's voor ingezet.
OnderwijsevaluatieOnderwijsHet bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf.
OnderwijsuitvoeringOnderwijsHet uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges.
OnderwijsvoorbereidingOnderwijsHet voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten.
Opleiding en ontwikkelingPersoneel en organisatieHet begeleiden en opleiden van medewerkers om specifieke kwaliteiten van medewerkers te verbeteren en om de aanwezige capaciteiten optimaal te benutten. Hieraan ligt vaak een personeelsbeoordeling ten grondslag.
OpleidingontwikkelingOnderwijsvoorbereidingHet samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer.
Opstellen en uitvoering ontwikkelingsperspectief(plan)Inschrijving en leerlinggegevensbeheer
Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces
Organisatie passend onderwijs
Bepalen van de doelen en wensen voor een leerling met name in het speciaal onderwijs, en vervolgens het begeleiden van de leerling bij het behalen van deze doelen. De doelen en wensen worden vastgelegd in een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).
Organisatie medezeggenschapstructuurMedezeggenschapHet organiseren van de medezeggenschapsstructuur voor scholen die vallen onder het schoolbestuur.
Organisatie passend onderwijsLeerlingbegeleiding en –zorgHet bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen.
 • Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling;
 • Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte;
 • Onderwijsondersteuning op maat;
 • Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding.
Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden.
Ouderbetrokkenheid ouder - schoolAlgemeenParticipatie en buitenschoolse activiteiten en extracurriculaire activiteiten, waaronder:
 • Algemene schoolmededelingen aan ouders
 • Informatieavonden
 • Activiteitencommissie
 • Voorleesouders, luizenouders
 • Schoolopvoering
Oudercommunicatie bestuursbreedFacilitering oudercommunicatieCommunicatie over bestuurgerelateerde zaken.
Oudercommunicatie klasbreedFacilitering oudercommunicatieCommunicatie over onderwijs en resultaten en andere zaken met betrekking tot de klas.
Oudercommunicatie leerlingspecifiekFacilitering oudercommunicatieCommunicatie over een leerling met diens ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg.
Oudercommunicatie schoolbreedFacilitering oudercommunicatieCommunicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken.
OverstapInstroom, doorstroom, uitstroomOverdracht van leerlinggegevens naar een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt.
PR en communicatieBedrijfsvoeringHet ervoor zorgdragen dat de onderwijsorganisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen.
Personeel en organisatieBedrijfsvoeringHet ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.
PersoneelsbeoordelingPersoneel en organisatieHet beoordelen van werkresultaten, gedrag en potentieel van medewerkers teneinde prestaties van medewerkers te kunnen meten en de ontwikkeling en motivatie van medewerkers te bevorderen. De beoordeling wordt in de regel met de medewerker besproken, en is vaak het uitgangspunt voor een salarisaanpassing.
PestpreventieVeiligheidswaarborgingEr moet een aanspreekpunt zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het pestbeleid op school coördineren. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet. (Cf. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veilig-leren-en-werken-in-het-onderwijs/veiligheid-op-school)
Planning en roosteringOnderwijsvoorbereidingHet op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden.
Planning en roostering faciliteitenFacilitair beheerHet op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare facilitaire middelen, gebouwen en ruimten in (meer)jarenplanningen en roosters, en het matchen van benodigde versus beschikbare middelen.
Realisatie beveiligingsmaatregelenInformatiebeveiliging en privacyHet instellen van beveiligingsmaatregelen (ook wel 'beheersmaatregelen') gericht op het beperken van risico's ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en/of vetrouwelijkheid van informatie.
Realisatie en onderhoud van digitale toegankelijkheidAlgemeenHet ervoor zorgen dat applicaties goed toegankelijk zijn op verschillende type devices. Hierbij moet rekening gehouden worden met mensen met een auditieve of visuele beperking.
Registratie klachten en bezwarenKlachten en bezwarenHet vastleggen van klachten en bezwaren en informatie over de afhandeling ervan.
Registratie verwerkingsactiviteitenInformatiebeveiliging en privacyHet bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten in het kader van de AVG, waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens de onderwijsorganisatie verwerkt.
ResultatenregistratieOnderwijsevaluatieGeautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht.
RisicoinventarisatieInformatiebeveiliging en privacyHet inventariseren van risico's die de school mogelijk loopt ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid van informatie.
RuimtenbeheerFacilitair beheerHet registreren en beheren van (gegevens over) ruimten, zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meters, enz.
SalarisverwerkingFinancieel beheer en bekostigingSalarisverwerking omvat activiteiten met betrekking tot het verwerken van salarisbetaling, en ook de verwerking van declaraties.
Samenwerken en communiceren medewerkers en externAlgemeenUitwisseling van berichten en/of documenten met collega's binnen en buiten de eigen onderwijsorganisatie, leveranciers en andere interne en externe partijen.
Schorsing en verwijderingInstroom, doorstroom, uitstroomHet door het bevoegd gezag aan een leerling tijdelijk (schorsen) of definitief (verwijderen) ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie.
Strategie en beleidBevoegd gezagHet bepalen van de strategische koers om de visie van de onderwijsorganisatie te realiseren en het vertalen daarvan naar meer concrete doelstellingen.
TLV-aanvraagOrganisatie passend onderwijsHet aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs.
Terugkoppeling feedbackOnderwijsevaluatieHet terugkoppelen van de bevindingen op basis van observaties en toetsen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (terugblikken en vooruitblikken, voor de leerling en de docent om onderwijsaanbod af te stemmen op leerdoelen).
ToetsafnameOnderwijsuitvoeringHet afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname.
ToezichtVisie en governance"Het (intern) toezicht houden op het beleid en de behaalde resultaten van het uitvoerend bestuur.
De taken van intern toezichthouders bestaan onder meer uit:
- het toezien op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur;
- de naleving van de wettelijke verplichtingen en toepassing van de code voor goed bestuur;
- het toezien op rechtmatige en doelmatige besteding van middelen;
- het goedkeuren van de begroting, bestuursverslag en meerjarenplan (art. 17c lid 1 WPO, art. 28i lid 1 WEC, art. 24e1 lid 1 WVO). 
(Bron: Functionele scheiding van bestuur en tozeicht in de praktijk, Juli 2018, Inspectie van het Onderwijs)"
Uitstroom personeelPersoneel en organisatieVerantwoordelijkheid voor het correcte verloop van het proces van uitstroom van medewerkers, waaronder medewerkers die met pensioen gaan, medewerkers die vrijwillig elders hun loopbaan voortzetten en ontslag van medewerkers.
Uitvoering basisondersteuningOrganisatie passend onderwijsBasisondersteuning binnen de reguliere onderwijstaak.
Uitvoering extra ondersteuningOrganisatie passend onderwijsExtra ondersteuning buiten de reguliere onderwijstaak.
Vaststelling schoolplan en schoolgidsStrategie en beleidHet vaststellen van het schoolplan en de schoolgids.
VeiligheidsmonitoringVeiligheidswaarborgingHet periodiek monitoren of leerlingen, personeel en eventueel ouders zich veilig voelen in de context van de leer- of werkomgeving.
VeiligheidsrapportageVeiligheidswaarborgingHet (periodiek) rapporteren over de veiligheidssituatie op school, ter evaluatie van het bestaande veiligheidsbeleid of ter onderbouwing van nieuw veiligheidsbeleid.
VeiligheidswaarborgingBevoegd gezagHet waarborgen van sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers.
VerantwoordingSchoolleidingHet rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de school over de mate waarin de school voldoet aan verplichtingen en afspraken.
VerantwoordingBevoegd gezagHet rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin de onderwijsorganisatie voldoet aan verplichtingen en afspraken. De onderwijsorganisatie legt verantwoording af aan o.a. DUO en ouders (ouder- en leerlingportaal).
Verlof- en verzuimadministratie en -begeleidingPersoneel en organisatieDe registratie van gewerkte uren, toegekend en opgenomen verlof en ziek- en herstelmeldingen, en daarnaast ook de analyse van het verzuim en het signaleren van vervolgacties in het kader van de Arbowetgeving en Poortwachter om het verzuim van medewerkers te voorkomen en verhelpen.
Verticale verantwoordingVerantwoordingHet afleggen van verantwoording aan intern en extern toezicht op basis van openbare verantwoordingsinformatie en onderzoeken van de Inspectie over de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs, de financiële situatie van de instelling en de wijze waarop de professionaliteit van de instelling en het bestuur is gewaarborgd.
Vervaardiging jaarplanBeleid en planningHet formuleren van concrete doelstellingen voor een komend (school)jaar, afgeleid uit een schoolplan en in samenhang met beleids-, veiligheids- en kwaliteitsplannen.
Vervaardiging jaarverslagVerantwoordingHet conform wettelijke verplichting jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument (jaarverslag) dat bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening.
Vervaardiging jaarverslagVerantwoordingHet jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument op schoolniveau, waarmee de schoolleiding verantwoording aflegt.
Vervaardiging klachtenregelingKlachten en bezwarenElke school moet een klachtenregeling voor ouders en personeel hebben. Hierin staat hoe de school met klachten omgaat.
Vervaardiging schoolgidsBeleid en planningHet maken en samenstellen van de schoolgids. De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers.
Vervaardiging schoolplanBeleid en planningHet maken en samenstellen van het schoolplan. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg.
Vervaardiging strategisch beleidsplanStrategie en beleidHet maken en samenstellen van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan is een document dat de strategische koers van de organisatie voor de (middel)langetermijn bevat.
VerzuimcoördinatieInstroom, doorstroom, uitstroomHet registreren, analyseren en monitoren van afwezigheid, en het in gang zetten van verzuimmaatregelen teneinde het verzuim van leerlingen te minimaliseren en te voldoen aan de wet op de leerplicht en kwalificatieplicht.
Visie en governanceBevoegd gezagHet ontwikkelen van een onderwijsbrede visie en het inrichten en bewaken van de onderwijsorganisatie en haar besturing.
VisievormingVisie en governanceHet ontwikkelen en vastleggen van de ambities en koers van de onderwijsorganisatie voor de lange termijn.
VoorraadbeheerInkoop en contractbeheerHet beheer en planning van voorraden van materiaal en materieel benodigd voor een opleiding, zoals kantoorartikelen, apparatuur en goederen. Bijvoorbeeld voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag.
Voortgang- en resultatenweergaveLeerlingbegeleidingHet inzichtelijk maken van voortgang en resultaten ten behoeve van het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen.
Vorming zorgdossierOnderwijsbegeleiding
Zorgbegeleiding en -coördinatie
Vastleggen van waarnemingen en notities rondom het functioneren en welbevinden van leerlingen.
Waarborging arbeidsomstandighedenPersoneel en organisatieHet bepalen, uitvoeren en evalueren van het beleid (maatregelen) ten aanzien van (het verbeteren van) de arbeidsomstandigheden binnen de onderwijsorganisatie. Hierbij staat de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) centraal.
Zorgbegeleiding en -coördinatieLeerlingbegeleiding en –zorgHet begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan, signaleren van extra zorgbehoeften (preventief en remediërend). Wordt overwegend door interne medewerkers uitgevoerd, die specifieke zorgtaken door externe specialisten kunnen laten uitvoeren.