Bedrijfsvoering

ArchiMate-modellen > FORA > Groupings > Bedrijfsvoering
Beschrijving
Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties


Contextdiagram
FORA
Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget van medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer gegevens duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget Met [[Register voor onderwijsinstellingen]] kunnen onderwijsinstellingen het wie, wat, waar en hoe van de eigen organisatieonderdelen registreren. (Constraint) RIO Informatiemod- el Functionaliteit voor het verwerven, registreren en onderhouden van gegevens omtrent middelen t.b.v. identificatie (authenticatie) van gebruikers. (ApplicationFunction) Beheer identificatiege- gevens Gegevens waarmee een externe relatie kan worden geidentificeerd en geadresseerd. (BusinessObject) Contactgegev- ens externe relaties Functionaliteit voor het registreren en wijzigen van gegevens omtrent werktijden en verlof van werknemers. (ApplicationFunction) Beheer werktijden- en verlofgegevens Het organiseren van informatiebeveiliging en het beschermen van persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Informatiebeve- iliging en privacy Het beschikbaar maken van financiële middelen voor (onderdelen van) de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Financieel beheer en bekostiging Het ervoor zorgen dat de onderwijsorganisatie zich houdt aan wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische zaken Het gezamenlijk inkopen van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop en contractbeheer Functionaliteit die 'klanten' ondersteuning bij het zelf oplossen van problemen zonder contact met een servicedesk. (ApplicationFunction) Customer self- servicefunctie Functionaliteit voor het beheren (toekennen, wijzigen en verwijderen) van autorisaties (rechten) aan gebruikers (digitale identiteiten). (ApplicationFunction) Beheer autorisatiegeg- evens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent uitgifte en intrekking van authenticatiemiddelen.. (ApplicationFunction) Beheer gegevens authenticatiem- iddelen Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent crediteuren. (ApplicationFunction) Beheer crediteurgege- vens Middel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van een individu wordt vastgesteld. (BusinessObject) Authenticatie- middel Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent afdelingen en teams. (ApplicationFunction) Beheer gegevens afdelingen en teams Het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA voorziet in een baseline van maatregelen waarmee deze organisaties aantoonbaar kunnen maken dat persoonsgegevens op een veilige manier worden verwerkt. Onderwijsinstellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat dit gebeurt. (Constraint) Certificeringss- chema informatiebeve- iliging en privacy Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent het plannen / roosteren van inzet en vervanging van personeel. (ApplicationFunction) Beheer gegevens personele inzet Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent begrotingen. (ApplicationFunction) Beheer begrotingsgeg- evens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent debiteuren. (ApplicationFunction) Beheer debiteurgegev- ens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van gegevens omtrent medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer medewerkers- gegevens Functionaliteit voor het matchen van benodigde middelen versus de beschikbare middelen. Zoals: * apparatuur * personeel * leercontent * ruimte (ApplicationFunction) Middelenplann- ingsfunctie Passiva is het vermogen waarmee de onderneming van de rechtspersoon is gefinancierd. (BusinessObject) Passivum Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van software. (ApplicationFunction) Software- beheerfunctie OSO is het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen die de veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar de nieuwe school en voor binnenschoolse overdracht als voorbereiding hierop. (Constraint) OSO Gegevenssets en profielen De lumpsumbekostiging is een totaal bedrag aan rijksbekostiging die het Ministerie van OCW aan de Nederlandse schoolbesturen geeft. (BusinessObject) Lumpsumbek- ostiging Doelbekostiging is bekostiging dat besteed moet worden overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is. (BusinessObject) Doelbekostigi- ng Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van webservers. Denk aan: * plaatsen content * performance beheer (caching) * filteren verkeer * routing verkeer * monitoring Bijvoorbeeld: * Apache * IIS * NGINX Opmerking: Focus ligt niet op de content maar op de werking en inrichting van de lokale infrastructuur ervan. (ApplicationFunction) Webserverbe- heerfunctie Een ge�dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon over wie persoonsgegevens worden verwerkt. (artikel 4 lid 1 AVG) (BusinessObject) Betrokkene Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent werkstations. (ApplicationFunction) Beheer werkplekgege- vens Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent personeel en organisatie. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie personeel en organisatie EDEXML is de standaard voor de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen met bijbehorende gegevens over groepen en leerkrachten. EDEXML is bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs. (Constraint) EDEXML Functionaliteit voor het deployen / uitrollen van software (ApplicationFunction) Software deploymentfu- nctie Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Functionaliteit voor het beheren van (gegevens omtrent) devices / apparatuur (ApplicationFunction) Device managementf- unctie Termijn die men in acht moet nemen om documenten, gegevens enz. bij te houden, waarna vernietiging of verwijdering is toegestaan. (BusinessObject) Bewaartermijn Functionaliteit voor het onderhoud van gegevens omtrent het beheer en onderhoud van gebouwen en gebouwinstallaties (gas, licht, water, ventilatie, zonwering e.d.) (ApplicationFunction) Beheer gebouwbehee- rgegevens Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit het perspectief van servicemanagement. (BusinessObject) Configuratie- item Functionaliteit voor de administratie van gegevens omtrent meldingen, werkzaamheden en service-tickets in het kader van ict-beheer. (ApplicationFunction) Beheer ticketgegevens Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico`s in het bedrijf, (BusinessObject) Arbobeleid Een individu of organisatie waarmee de instelling een relatie onderhoudt. (BusinessObject) Externe relatie Het ervoor zorgen dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van de instelling ontstaan worden vertaald in informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatieman- agement Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van het netwerk / netwerkverbindingen. (ApplicationFunction) Netwerkbehee- rfunctie Medewerker die in dienst is bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker in loondienst Verbinding tussen apparaten voor de uitwisseling van data. (BusinessObject) Netwerkverbin- ding Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Requirement Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Een communicatiemiddel is een middel om een boodschap over te brengen bij een doelgroep. (BusinessObject) Communicatie- middel Functionaliteit voor aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent formatieplaatsen in (meer)jarenplanningen. (ApplicationFunction) Beheer formatieplanni- ngsgegevens Security Assertion Markup Language (SAML) is een op XML gebaseerde standaard voor het uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens tussen domeinen. (bron: Wikipedia) (Constraint) SAML Functionaliteit voor de uitwisseling van gegevens tussen bron- en doelsystemen (serviceaanvragers en serviceaanbieders). De zogenoemde connecting services, orchestration en service bus. * Enterprise Application Integration * Gateways * Message Broker * ESB (ApplicationFunction) Service- communicatie- functie Activa omvat de zaken, vermogensrechten en intellectueel eigendomsrechten, die naar economische maatstaven waardeerbaar zijn, overdraagbaar of verhandelbaar zijn, aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon ter beschikking staan en waarover de rechtspersoon risico loopt en die bestemd zijn om minder dan een jaar dienstbaar te zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon. (BusinessObject) Activum Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent leveranciers. (ApplicationFunction) Beheer leveranciersge- gevens OpenID is een gedecentraliseerd authenticatiemechanisme om Single Sign-on op het internet mogelijk te maken. Als iemand gebruikmaakt van OpenID hoeft die persoon voor het inloggen op een website geen gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden. Het volstaat om met de OpenID-identiteit in te loggen. De OpenID-identiteit is feitelijk een URL. Als iemand de unieke eigenaar is van die URL, dan kan die URL als digitale identiteit worden gebruikt. OpenID is als een Identity 2.0, User Centric Identity Management ontwikkeling te zien. (Wikipedia) (Constraint) OpenID Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent betalingen. (ApplicationFunction) Beheer betalinggegev- ens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent bekwaamheden en bevoegdheden. (ApplicationFunction) Beheer gegevens bekwaamhede- n en bevoegdheden Het beheer (aanmaken, onderhouden en eventueel vernietigen) van digitale identiteiten. (ApplicationFunction) Beheer identiteitsgege- vens De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Een specifieke groep die de instelling wil bereiken. (BusinessObject) Doelgroep Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van kwetsbaarheden in hardware, software en besturingssystemen, zoals: * detecteren en blokkeren van DDOS aanvallen, * bescherming tegen kwaadaardige software, * bescherming tegen spam. (ApplicationFunction) Vulnerability- beheerfunctie Maatregel waarmee een risico wordt gemitigeerd. (BusinessObject) Beheersmaatr- egel Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent evenementen zoals opendagen, kennisdeling, feestelijkheden, etc. (ApplicationFunction) Beheer evenementge- gevens Een verwerkersovereenkomst welke voor de sector 'onderwijs' als model in de bijlagen bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy is opgenomen en daarvan een integraal onderdeel uitmaakt. (BusinessObject) Model Verwerkersov- ereenkomst Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent passiva. (ApplicationFunction) Beheer passivagegev- ens De reden waarvoor persoonsgegevens moeten worden verwerkt, en die de rechtmatigheid van de verwerking aangeeft. (BusinessObject) Grondslag Functionaliteit voor het beheren van IT-gerelateerde gegevens omtrent hard- en softwarecomponenten (configuratie-items) ten behoeve van het beheer van de betreffende componenten. (ApplicationFunction) Beheer gegevens IT- objecten Functionaliteit voor het vaststellen van behoefte, ontwerpen, realiseren en testen van software (programmeren, versiebeheer, deployment e.d.). (ApplicationFunction) Software engineeringfu- nctie Functionaliteit voor het beheren (aanmaken en onderhouden) van (contact)gegevens over (externe) relaties. (ApplicationFunction) Beheer relatiegegeve- ns Schoolbegroting is een schatting vooraf van een deel van de baten en lasten die specifiek op betreffende school van toepassing zijn. (BusinessObject) Schoolbegroti- ng Constraint Gegevenswoo- rdenboek DUO Functionaliteit voor aanmaken, onderhouden en verwerken van gegevens met betrekking tot financiële zaken omrent personeel, zoals declaraties en salaris. (ApplicationFunction) Beheer gegevens personeelfina- nciën Een potentiële leerling. (BusinessObject) Prospect Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld. (BusinessObject) Melding Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. (artikel 4 lid 7 AVG) (BusinessObject) Verwerkingsv- erantwoordelij- ke Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens (o.a. reserveringen, uitlening en voorraden) omtrent van facilitaire middelen zoals lockers, meubilair en inventaris. (ApplicationFunction) Beheer gegevens facilitaire middelen Functionaliteit voor het beheren (aanmaken, wijzigen en verwijderen) van gebruikersaccounts ten behoeve van toegang van personen tot computersystemen en softwareapplicaties. (ApplicationFunction) Beheer gebruikersacc- ountgegevens Een privacyverklaring is een informatief bericht aan betrokkenen over de verwerking van persoonsgegevens, waarin onder meer wordt uitgelegd waarom persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt, welke gegevens dat zijn en welke rechten de betrokkene heeft als diens persoonsgegevens worden verwerkt. (BusinessObject) Privacyverklari- ng Een crediteur is een leverancier (een persoon of bedrijf) aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Crediteur Het potentieel voor schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik, verstoring, wijziging of vernietiging van informatie. (BusinessObject) Beveiligingsris- ico Functionaliteit voor het uitvoeren van betalingen (ApplicationFunction) Betaalfunctie Functionaliteit voor het onderhouden van grootboekgegevens. (ApplicationFunction) Beheer grootboekgeg- evens Functionaliteit voor het monitoren van systemen en het verzamelen en beheren van loggegevens (ApplicationFunction) Monitoring- / loggingfunctie Functionaliteit ter ondersteuning van het technische beheerproces van applicaties. (ApplicationFunction) Applicatiebeh- eerfunctie Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent facturen. (ApplicationFunction) Beheer factuurgegeve- ns Betrekking met de omvang van een volledige weektaak. (BusinessObject) Formatieplaats Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. (artikel 4 lid 8 AVG) (BusinessObject) Verwerker Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers. (BusinessObject) Risico- inventarisatie en -evaluatie Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde proced�s, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. (artikel 4 lid 2 AVG) (BusinessObject) Verwerkingsa- ctiviteit Het verwerkingsdoeleinde geeft het doel aan waarom een verwerking plaatsvindt. (BusinessObject) Verwerkingsd- oeleinde Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage aan het schoolbestuur van ouders. (BusinessObject) Vrijwillige ouderbijdrage Begroting is een schatting vooraf van de baten en lasten van een schoolbestuur (BusinessObject) Begroting Een vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht. Dat kan gaan over geld, of een bepaald doen of laten, maar in alle gevallen bedoelt men hiermee, dat er een verplichting wordt ingeroepen, tegen een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Vordering Een opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit. (BusinessObject) Werkorder Functionaliteit voor het autoriseren van een gebruiker, d.w.z. het controleren of de (via Beheer autorisaties) aan de gebruiker (de geauthentiseerde identiteit) toegekende rechten toegang geven tot een object (systeem of bestand). (ApplicationFunction) Gebruikersaut- orisatiefunctie Functionaliteit voor het uitwisselen / synchroniseren van gegevens m.b.t. digitale identiteiten tussen Leerlingadministratiesystemen en Personeelsystemen enerzijds en Identiteitbeheersystemen anderzijds. (ApplicationFunction) Uitwisseling identiteitgegev- ens De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekki- ng Total Cost of Ownership is het totaalbedrag aan kosten voor de aanschaf en het bezit van een product of dienst gedurende de hele levenscyclus/gebruikscyclus. Behalve de aanschafprijs reken je alle kosten mee: vanaf het moment van aankoop tot het moment dat je er afstand van doet. (BusinessObject) Total Cost of Ownership Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent het ontwerp van authenticatiemiddelen.. (ApplicationFunction) Beheer ontwerpgegev- ens authenticatiem- iddelen Functionaliteit voor het authenticeren van een gebruiker, d.w.z. het controleren van de geclaimde identiteit van een gebruiker aan de hand van een authenticatiemiddel. (ApplicationFunction) Gebruikersaut- henticatiefunct- ie Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) Apparaat Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de gegevens worden verstrekt. (artikel 4 lid 9 AVG) (BusinessObject) Ontvanger Een persoon die actief heeft gereageerd op een vacature door zijn of haar interesse in een bepaalde functie binnen een organisatie kenbaar te maken. Sollicitanten dienen vaak een sollicitatiebrief en cv in en nemen deel aan selectieprocedures om in aanmerking te komen voor de positie. (BusinessObject) Sollicitant Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent service management. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie service management Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten. (BusinessObject) Systeemsoftw- are Een debiteur, juridisch schuldenaar, is een persoon die een verplichting heeft ten opzichte van een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Debiteur Een data protection impact assessment (DPIA) is een beoordeling van het effect van beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. (BusinessObject) DPIA De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. (BusinessObject) Subsidie Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van print-/kopieersystemen. (ApplicationFunction) Print- /kopieersyste- embeheerfunc- tie Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent opleidingen / cursussen voor medewerkers, inschrijvingen en registratie van resultaten voor de opleidingen / cursussen. (ApplicationFunction) Beheer medewerkerop- leidingsgegev- ens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent de uitvoering van aanbestedingen. (ApplicationFunction) Beheer aanbesteding- sgegevens Een journaalpost geeft bij dubbel boekhouden voor financiële feiten aan welke grootboekrekeningen gedebiteerd en gecrediteerd moeten worden. Voor elke journaalpost zijn het (totaal van het) debet- en creditbedrag gelijk. Een journaalpost bestaat dan ook altijd uit minimaal twee regels, het zijn er vaak ook meer. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Journaalpost Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict- ondersteuning Functionaliteit voor het uitwisselen / synchroniseren van autorisatiegegevens m.b.t. digitale identiteiten tussen Leerlingadministratiesystemen en Personeelsystemen enerzijds en Identiteitbeheersystemen anderzijds. (ApplicationFunction) Uitwisseling autorisatiegeg- evens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent de productie en het beheer van kaarten zoals de instellingspas. (ApplicationFunction) Beheer kaartgegevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent activa. (ApplicationFunction) Beheer activagegeven- s Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit Deze standaard schrijft voor hoe onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en andere ketenpartijen gegevensuitwisselingen moeten opzetten. De standaard gaat over de communicatielaag voor de afhandeling van berichten (het transport) en niet over de inhoud van berichten. (Constraint) Edukoppeling transactiestan- daard Een gegeven is een vastgelegde uitdrukking van een feit, zodanig geregistreerd dat deze uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kan worden. (BusinessObject) Gegeven Een meerjarenonderhoudsplan is een rapport dat inzicht geeft in de bouwkundige staat van een gebouw, de te verwachte onderhoudswerkzaamheden en kosten daarvan. (BusinessObject) Meerjarenond- erhoudsplan Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent ICT-beheer. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie ICT- beheer Functionaliteit voor het creëren, configureren, monitoren van en toegang verlenen tot databases. (ApplicationFunction) Beheer databases Het ervoor zorgdragen dat de onderwijsorganisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) PR en communicatie Een medewerker die geen dienstbetrekking heeft bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker niet in loondienst Een bijlage bij de Model Verwerkersovereenkomst met een beknopte beschrijving en opsomming van van de technische en organisatorische maatregelen die worden getroffen ter beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens. (BusinessObject) Beveiligingsbijl- age Het investeringsverbod verwijst naar bepalingen in artikel 143 WEC en artikel 148 WPO. (BusinessObject) Investeringsve- rbod Functionaliteit voor het beheren van gegevens door het verwijderen van duplicaten, het standaardiseren van data (massa onderhoud), het vastleggen en honoreren van regels (business rules) en het aanwijzen van een autoritieve databron. Onderdelen die vaak binnen MIDM voorkomen zijn: * Bron identificatie * Data transformatie * Data normalisatie * Gegevensregels administratie (& toepassen) * Fout of afwijking identificatie & correctie * Data consolidatie * Data opslagbeheer * Data distributie * Data classificatie * Taxonomiebeheer * Schema mapping * Product codificatie * Data verrijking * Data hierarchiebeheer (autoritaire bronnen) * Business semantics management * Data governance (ApplicationFunction) Master Information and Datamanage- mentfunctie De toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen. (BusinessObject) Autorisatie Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent het inkoopproces. (ApplicationFunction) Beheer inkoopgegeve- ns Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent aanstellingen van medewerkers. (ApplicationFunction) Beheer aanstellingsge- gevens Functionaliteit voor het onderhoud van gegevens omtrent functioneel beheer. (ApplicationFunction) Beheer gegevens functioneel beheer Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent financiën. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie financiële gegevens Bij het verplichtingenstelsel worden alle bedragen die aan contracten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) worden afgesloten, als uitgaven in de begroting opgenomen. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Verplichting Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (?de betrokkene?). (artikel 4 lid 1 AVG) (BusinessObject) Persoonsgege- ven Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent architectuurbeschrijvingen, principes, standaardprofielen en technisch referentiemodel. (ApplicationFunction) Beheer architectuurm- odellen Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van serversystemen. (ApplicationFunction) Serverbeheerf- unctie Functionaliteit voor het maken, beveiligen en beheren van backups. (ApplicationFunction) Beheer backups Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking of andere contractuele overeenkomst. (BusinessObject) Werkactiviteit Persoonsgegeven waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, zoals bedoeld in artikel 9 AVG. (BusinessObject) Bijzonder persoonsgege- ven Een rapportage is een integraal en historisch beeld van gegevens. (BusinessObject) Rapportage Geldelijke of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving en niet zijnde de ouderbijdragen, waarvoor het bevoegd gezag geen tegenprestatie levert. (BusinessObject) Donatie Een betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Uitgaande betaling Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. (BusinessObject) Medewerkerc- ompetentie Een register met informatie over verwerkingen van persoonsgegevens. (BusinessObject) Register van de verwerkingsac- tiviteiten Een BIV-classificatie of BIV-indeling is een indeling van gegevens waarbij de beschikbaarheid (B), integriteit (I) en vertrouwelijkheid (V) wordt aangegeven. (BusinessObject) BIV- classificatie Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de voorraad van kantoorartikelen, apparatuur, goederen, e.d. (ApplicationFunction) Beheer voorraadgege- vens Geldelijke of materiële bijdragen, of vrijstelling van een (een deel) van de betaling, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving, niet zijnde de ouderbijdragen indien het bevoegd gezag daarbij, al dan niet uit eigen beweging, in welke vorm dan ook verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen in schoolverband (bijvoorbeeld binnen de schooltijden, het overblijven daaronder begrepen of naschoolse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd) worden geconfronteerd. (BusinessObject) Sponsoring BusinessObject Meerjareninve- steringsplan Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van het (IP-) telefoonnetwerk. (ApplicationFunction) Telefoniebehe- erfunctie Een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die een verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorie�n van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven. (BusinessObject) Verwerkersov- ereenkomst Functionaliteit ter ondersteuning van het zorgdragen voor informatiebeveiliging, denk aan * preventie * email-encryptie * malware preventie * IDS/IPS * Detectie * SIEM * Reactie * CERT * Playbooks (ApplicationFunction) Informatiebeve- iligingfunctie Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens over ruimten. Zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meter enz. (ApplicationFunction) Beheer gegevens ruimten Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van opslagsystemen en gegevensopslag. (ApplicationFunction) Opslagbeheer- functie De locatie waar de verwerking van (persoons)gegevens plaatsvindt. (BusinessObject) Verwerkingslo- catie Rijksbijdragen is het totaal van de toegekende (normatieve) rijksbijdrage (lump sum) plus de aanvullende (project)subsidies. (BusinessObject) Rijksbijdragen De opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens aan de verwerker en eenieder die onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerker handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens. (BusinessObject) Verwerkingso- pdracht Een beoordeling van het functioneren van een medewerker. (BusinessObject) Medewerkerb- eoordeling Functionaliteit voor het onderhouden van gegevens omtrent gebouwbeveiliging, zoals m.b.t. alarminstallaties, sprinklers, brandmeldinstallaties, intercoms, beveiligingscamera's, enz.. (ApplicationFunction) Beheer gebouwbeveili- gingsgegevens Schoolkosten zijn alle kosten die ouders maken voor hun kinderen op school, inclusief de vrijwillige ouderbijdrage. (BusinessObject) Schoolkosten Bindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een leverancier rondom het leveren van producten of diensten. (BusinessObject) Inkoopcontract Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent contracten. (ApplicationFunction) Beheer contractgegev- ens Masterdata betreffen de kerngegevens van de organisatie. (BusinessObject) Masterdata Een bijlage bij de Model Verwerkersovereenkomst waarin de Instructies voor de Verwerking van Persoonsgegevens van de Onderwijsinstelling aan de Verwerker staan beschreven. Deze bijsluiter geeft Onderwijsinstellingen informatie over de dienstverlening die de Onderwijsinstelling van Verwerker afneemt en legt vast welke Persoonsgegevens de Verwerker daarbij in opdracht van de Onderwijsinstelling verwerkt. (BusinessObject) Privacybijsluit- er Lesgeld is een verplichte bijdrage van ouders aan het schoolbestuur van een particuliere (niet-bekostigde) onderwijsinstelling. (BusinessObject) Lesgeld Een betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Inkomende betaling Een kostenplaats is een verzameling grootboekrekeningen die samen het totaal van een kostenonderdeel vormt. (BusinessObject) Kostenplaats Een communicatiestrategie bepaalt hoe een boodschap bij de beoogde doelgroep terecht moet komen. (BusinessObject) Communicatie- strategie Een service-level agreement (SLA) is een type overeenkomst waarin afspraken staan tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product. (BusinessObject) Service-level agreement AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:22:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:22:02 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Bedrijfsvoering
Elementtype  : Grouping
Element-id  : FORA/id-6d37a16c-046b-438c-86ce-a699c0a0bb20
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-6d37a16c-046b-438c-86ce-a699c0a0bb20
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Bedrijfsvoering
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Groep
FORA-type  : Bedrijfsdomein
Object ID  : 6d37a16c-046b-438c-86ce-a699c0a0bb20
Original ID  : id-6d37a16c-046b-438c-86ce-a699c0a0bb20
Semanticsearch  : bedrijfsvoering