Informatiemodel

Zie Gebruik FORA wiki voor een toelichting op het begrip 'informatieobject'.

Overzicht van de informatieobjecten waarmee onderwijsinstellingen te maken hebben, gegroepeerd per bedrijfsdomein.

Het gaat met name over de objecten waarover ook gegevens worden vastgelegd. Het wordt ook wel een bedrijfsobjectmodel of een conceptueel gegevensmodel genoemd. Het is nadrukkelijk nog geen logisch gegevensmodel. Het model beschrijft de grotere eenheden van gegevens in een taal die breed in de onderwijsinstelling herkenbaar is en geeft dus nog geen details over de precieze gegevensstructuur. Het legt focus op grotere verzamelingen van gestructureerde gegevens die breed worden gedeeld in de onderwijsinstelling. Het model lijkt op het bedrijfsfunctiemodel in de zin dat het ook onafhankelijk is van de inrichting van organisatie en IT en daardoor ook een stabiel referentiekader biedt. Nog meer dan het bedrijfsfunctiemodel creëert het een gemeenschappelijke taal voor de meest gebruikte objecten waar onderwijsinstellingen mee werken. De toepassing van het bedrijfsobjectmodel ligt vooral in het ondersteunen van organisatiebrede discussies over verantwoordelijkheden voor het beheren van gegevens. In veel organisaties zijn het bronsysteem en het eigenaarschap van gegevens onvoldoende helder aangewezen. Deze onduidelijkheden veroorzaken een lagere kwaliteit van gegevens waardoor het lastig is een consistent en integraal beeld te krijgen. In het kader van verantwoording is dit onacceptabel. Van elk bedrijfsobject zou duidelijk moeten zijn wie eindverantwoordelijk is en wie de gegevens functioneel beheert. Een andere belangrijke toepassing is het bepalen van de applicatie die kan worden beschouwd als bron voor de bij het bedrijfsobject behorende gegevens (ook wel: “system of record”). Andere applicaties worden voorzien van gegevens uit de bronapplicatie. Het model is ook een hulpmiddel bij het classificeren van gegevens ten behoeve van informatiebeveiliging. Voor elk object zou helder moeten zijn welk niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheden gewenst is.

Per bedrijfsdomein zijn gedetailleerde uitsnedes beschikbaar:

Bedrijfsdomein met algemene onderdelen zoals portaal, samenwerken, klachtenfuncties. (Grouping) Algemeen Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Total Cost of Ownership is het totaalbedrag aan kosten voor de aanschaf en het bezit van een product of dienst gedurende de hele levenscyclus/gebruikscyclus. Behalve de aanschafprijs reken je alle kosten mee: vanaf het moment van aankoop tot het moment dat je er afstand van doet. (BusinessObject) Total Cost of Ownership Verbinding tussen apparaten voor de uitwisseling van data. (BusinessObject) Netwerkverbinding Een data protection impact assessment (DPIA) is een beoordeling van het effect van beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. (BusinessObject) DPIA Een individu of organisatie waarmee de instelling een relatie onderhoudt. (BusinessObject) Externe relatie Een betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Inkomende betaling Medewerker die in dienst is bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker in loondienst Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) Apparaat Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. (BusinessObject) Medewerkercompetentie Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Een debiteur, juridisch schuldenaar, is een persoon die een verplichting heeft ten opzichte van een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Debiteur Een service-level agreement (SLA) is een type overeenkomst waarin afspraken staan tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product. (BusinessObject) Service-level agreement Een crediteur is een leverancier (een persoon of bedrijf) aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Crediteur Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld. (BusinessObject) Melding Bindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een leverancier rondom het leveren van producten of diensten. (BusinessObject) Inkoopcontract Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekking Doelbekostiging is bekostiging dat besteed moet worden overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is. (BusinessObject) Doelbekostiging Geldelijke of materiële bijdragen, of vrijstelling van een (een deel) van de betaling, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving, niet zijnde de ouderbijdragen indien het bevoegd gezag daarbij, al dan niet uit eigen beweging, in welke vorm dan ook verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen in schoolverband (bijvoorbeeld binnen de schooltijden, het overblijven daaronder begrepen of naschoolse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd) worden geconfronteerd. (BusinessObject) Sponsoring De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten. (BusinessObject) Systeemsoftware De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage aan het schoolbestuur van ouders. (BusinessObject) Vrijwillige ouderbijdrage De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. (BusinessObject) Subsidie Masterdata betreffen de kerngegevens van de organisatie. (BusinessObject) Masterdata Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers. (BusinessObject) Risico-inventarisatie en- evaluatie De lumpsumbekostiging is een totaal bedrag aan rijksbekostiging die het Ministerie van OCW aan de Nederlandse schoolbesturen geeft. (BusinessObject) Lumpsumbekostiging Een beoordeling van het functioneren van een medewerker. (BusinessObject) Medewerkerbeoordeling Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit het perspectief van servicemanagement. (BusinessObject) Configuratie-item Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking of andere contractuele overeenkomst. (BusinessObject) Werkactiviteit Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde proced�s, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. (artikel 4 lid 2 AVG) (BusinessObject) Verwerkingsactiviteit Het investeringsverbod verwijst naar bepalingen in artikel 143 WEC en artikel 148 WPO. (BusinessObject) Investeringsverbod Een betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Uitgaande betaling Een persoon die actief heeft gereageerd op een vacature door zijn of haar interesse in een bepaalde functie binnen een organisatie kenbaar te maken. Sollicitanten dienen vaak een sollicitatiebrief en cv in en nemen deel aan selectieprocedures om in aanmerking te komen voor de positie. (BusinessObject) Sollicitant Lesgeld is een verplichte bijdrage van ouders aan het schoolbestuur van een particuliere (niet-bekostigde) onderwijsinstelling. (BusinessObject) Lesgeld Passiva is het vermogen waarmee de onderneming van de rechtspersoon is gefinancierd. (BusinessObject) Passivum Betrekking met de omvang van een volledige weektaak. (BusinessObject) Formatieplaats Een kostenplaats is een verzameling grootboekrekeningen die samen het totaal van een kostenonderdeel vormt. (BusinessObject) Kostenplaats Begroting is een schatting vooraf van de baten en lasten van een schoolbestuur (BusinessObject) Begroting BusinessObject Meerjareninvesteringsplan Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Geldelijke of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving en niet zijnde de ouderbijdragen, waarvoor het bevoegd gezag geen tegenprestatie levert. (BusinessObject) Donatie Een medewerker die geen dienstbetrekking heeft bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker niet in loondienst Een communicatiestrategie bepaalt hoe een boodschap bij de beoogde doelgroep terecht moet komen. (BusinessObject) Communicatiestrategie Een journaalpost geeft bij dubbel boekhouden voor financiële feiten aan welke grootboekrekeningen gedebiteerd en gecrediteerd moeten worden. Voor elke journaalpost zijn het (totaal van het) debet- en creditbedrag gelijk. Een journaalpost bestaat dan ook altijd uit minimaal twee regels, het zijn er vaak ook meer. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Journaalpost De toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen. (BusinessObject) Autorisatie Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw Een potentiële leerling. (BusinessObject) Prospect Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico`s in het bedrijf, (BusinessObject) Arbobeleid Een specifieke groep die de instelling wil bereiken. (BusinessObject) Doelgroep Een communicatiemiddel is een middel om een boodschap over te brengen bij een doelgroep. (BusinessObject) Communicatiemiddel Middel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van een individu wordt vastgesteld. (BusinessObject) Authenticatiemiddel Een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die een verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorie�n van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven. (BusinessObject) Verwerkersovereenkomst Een vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht. Dat kan gaan over geld, of een bepaald doen of laten, maar in alle gevallen bedoelt men hiermee, dat er een verplichting wordt ingeroepen, tegen een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Vordering Schoolbegroting is een schatting vooraf van een deel van de baten en lasten die specifiek op betreffende school van toepassing zijn. (BusinessObject) Schoolbegroting Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Requirement Een rapportage is een integraal en historisch beeld van gegevens. (BusinessObject) Rapportage Een gegeven is een vastgelegde uitdrukking van een feit, zodanig geregistreerd dat deze uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kan worden. (BusinessObject) Gegeven Schoolkosten zijn alle kosten die ouders maken voor hun kinderen op school, inclusief de vrijwillige ouderbijdrage. (BusinessObject) Schoolkosten Activa omvat de zaken, vermogensrechten en intellectueel eigendomsrechten, die naar economische maatstaven waardeerbaar zijn, overdraagbaar of verhandelbaar zijn, aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon ter beschikking staan en waarover de rechtspersoon risico loopt en die bestemd zijn om minder dan een jaar dienstbaar te zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon. (BusinessObject) Activum Gegevens waarmee een externe relatie kan worden geidentificeerd en geadresseerd. (BusinessObject) Contactgegevens externe relaties Een opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit. (BusinessObject) Werkorder Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit Rijksbijdragen is het totaal van de toegekende (normatieve) rijksbijdrage (lump sum) plus de aanvullende (project)subsidies. (BusinessObject) Rijksbijdragen Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Bij het verplichtingenstelsel worden alle bedragen die aan contracten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) worden afgesloten, als uitgaven in de begroting opgenomen. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Verplichting Maatregel waarmee een risico wordt gemitigeerd. (BusinessObject) Beheersmaatregel Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een meerjarenonderhoudsplan is een rapport dat inzicht geeft in de bouwkundige staat van een gebouw, de te verwachte onderhoudswerkzaamheden en kosten daarvan. (BusinessObject) Meerjarenonderhoudsplan Het potentieel voor schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik, verstoring, wijziging of vernietiging van informatie. (BusinessObject) Beveiligingsrisico Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (?de betrokkene?). (artikel 4 lid 1 AVG) (BusinessObject) Persoonsgegeven Persoonsgegeven waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, zoals bedoeld in artikel 9 AVG. (BusinessObject) Bijzonder persoonsgegeven Een privacyverklaring is een informatief bericht aan betrokkenen over de verwerking van persoonsgegevens, waarin onder meer wordt uitgelegd waarom persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt, welke gegevens dat zijn en welke rechten de betrokkene heeft als diens persoonsgegevens worden verwerkt. (BusinessObject) Privacyverklaring Het verwerkingsdoeleinde geeft het doel aan waarom een verwerking plaatsvindt. (BusinessObject) Verwerkingsdoeleinde De reden waarvoor persoonsgegevens moeten worden verwerkt, en die de rechtmatigheid van de verwerking aangeeft. (BusinessObject) Grondslag Een register met informatie over verwerkingen van persoonsgegevens. (BusinessObject) Register van de verwerkingsactiviteiten De locatie waar de verwerking van (persoons)gegevens plaatsvindt. (BusinessObject) Verwerkingslocatie De opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens aan de verwerker en eenieder die onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerker handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens. (BusinessObject) Verwerkingsopdracht Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. (artikel 4 lid 8 AVG) (BusinessObject) Verwerker Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. (artikel 4 lid 7 AVG) (BusinessObject) Verwerkingsverantwoordelijk- e Een bijlage bij de Model Verwerkersovereenkomst met een beknopte beschrijving en opsomming van van de technische en organisatorische maatregelen die worden getroffen ter beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens. (BusinessObject) Beveiligingsbijlage Een verwerkersovereenkomst welke voor de sector 'onderwijs' als model in de bijlagen bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy is opgenomen en daarvan een integraal onderdeel uitmaakt. (BusinessObject) Model Verwerkersovereenkomst Een bijlage bij de Model Verwerkersovereenkomst waarin de Instructies voor de Verwerking van Persoonsgegevens van de Onderwijsinstelling aan de Verwerker staan beschreven. Deze bijsluiter geeft Onderwijsinstellingen informatie over de dienstverlening die de Onderwijsinstelling van Verwerker afneemt en legt vast welke Persoonsgegevens de Verwerker daarbij in opdracht van de Onderwijsinstelling verwerkt. (BusinessObject) Privacybijsluiter Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de gegevens worden verstrekt. (artikel 4 lid 9 AVG) (BusinessObject) Ontvanger Een ge�dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon over wie persoonsgegevens worden verwerkt. (artikel 4 lid 1 AVG) (BusinessObject) Betrokkene Termijn die men in acht moet nemen om documenten, gegevens enz. bij te houden, waarna vernietiging of verwijdering is toegestaan. (BusinessObject) Bewaartermijn Een BIV-classificatie of BIV-indeling is een indeling van gegevens waarbij de beschikbaarheid (B), integriteit (I) en vertrouwelijkheid (V) wordt aangegeven. (BusinessObject) BIV-classificatie Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Code goed bestuur is een sectoraal document waarin richting wordt gegeven aan goed bestuur in de betreffende sector. (BusinessObject) Code goed bestuur De interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. (BusinessObject) Interne toezichthouder Het bevoegd gezag is het eindverantwoordelijk orgaan voor de beslissingen die in verband het onderwijs dat wordt gegeven, en over de onderwijsinstelling als geheel. RIO: Bevoegd Gezagerkenning Een erkenning als bestuur in het onderwijs door OCW van een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Bevoegd gezag Een organisatie die door een bevoegd gezag in stand wordt gehouden voor het verzorgen van onderwijs. Vergelijk RIO: Onderwijsaanbieder Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. Onderwijsinstellingserkenning Een erkenning van een organisatie voor het verzorgen van onderwijs op basis van wetgeving. (BusinessObject) Onderwijsinstelling Een bestuursmodel beschrijft de wijze waarop de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn ingericht, welke coördinatiemechanismen er zijn en welke onderlinge relaties worden onderscheiden. Het is een instrument om de beheersbaarheid van een organisatie te realiseren. Er zijn verschillende vormen van bestuursmodellen, zoals bijvoorbeeld het one-tier bestuursmodel of het two-tier bestuursmodel. (BusinessObject) Bestuursmodel Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbestuur Een persoon die in het bestuur van de onderwijs organisatie zit. (BusinessObject) Onderwijsbestuurder Bestuurlijke collegiale visitatie is het gestructureerd bezoeken van bestuurders aan collega-bestuurders met als doel te leren en ontwikkelen door te reflecteren op het bestuurlijk handelen in de context van de onderwijsorganisatie (BusinessObject) Bestuurlijke collegiale visitatie Architectuur en inrichtingskeuzes, eigenschappen en keuzes die bepalend zijn hoe de onderwijsinstelling is georganiseerd en functioneert (BusinessObject) Ict-beleidsplan Beleid rondom het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. (BusinessObject) Stelsel van kwaliteitszorg Een strategisch beleidsplan (SBP) is vergelijkbaar met een schoolplan, maar dan voor de gehele organisatie. Een SBP beschrijft de missie, visie en waarden van de organisatie als uitgangspunt, en verwoord wat de plannen voor de komende jaren voor de organisatie zijn. Dit SBP vormt het kader voor de schoolplannen van de scholen voor de planperiode. (BusinessObject) Strategisch beleidsplan Stelsel van kwaliteitszorg (BusinessObject) Onderwijskundig beleid Veiligheidsbeleid is beleid rondom sociale, fysieke en digitale veiligheid waarin concrete doelen en verantwoordelijkheden beschreven staan om de veiligheid in de leer- en werkomgeving te verbeteren. (BusinessObject) Veiligheidsbeleid Beleid omtrent het aannemen, inzetten en uitstromen van personeel. (BusinessObject) Personeelsbeleid Een accountantsverklaring is een (goedkeurende) verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent bij een overzicht met historische financiële informatie. Vaak is dit overzicht een jaarrekening, maar het kan ook een ander financieel overzicht zijn. De accountantsverklaring zegt dat de jaarrekening een ‘getrouw beeld geeft van de financiële situatie’. (BusinessObject) Accountantsverklaring Periodieke geaggregeerde rapportage over de kwalitatieve eigenschappen van het onderwijs van de onderliggende onderwijsinstellingen. (BusinessObject) Kwaliteitsrapportage (geaggregeerd) Jaarverslag is een verantwoordingsdocument dat in ieder geval bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening die jaarlijks wettelijk verplicht wordt opgesteld door het schoolbestuur. (BusinessObject) Jaarverslag Onder jaarrekening wordt verstaan: de enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening opstelt. (BusinessObject) Jaarrekening Het bestuursverslag geeft een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon en van de groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in zijn jaarrekening zijn opgenomen. Het bestuursverslag bevat, in overeenstemming met de omvang en de complexiteit van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen, een evenwichtige en volledige analyse van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten. Indien noodzakelijk voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen, omvat de analyse zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren, met inbegrip van milieu- en personeelsaangelegenheden. Het bestuursverslag geeft tevens een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de rechtspersoon wordt geconfronteerd. Het bestuursverslag wordt in de Nederlandse taal gesteld, tenzij de algemene vergadering tot het gebruik van een andere taal heeft besloten. (BusinessObject) Bestuursverslag Bestuursvisie op bedrijfsvoering en samenwerking. (BusinessObject) Visiedocument Vastgesteld reglement waarin een organisatie beschrijft welke persoonsgegevens ze verwerkt, en voor welk doel. (BusinessObject) Privacyreglement Veiligheidsbeleid is beleid rondom sociale, fysieke en digitale veiligheid waarin concrete doelen en verantwoordelijkheden beschreven staan om de veiligheid in de leer- en werkomgeving te verbeteren. (BusinessObject) Veiligheidsbeleid Veiligheid is een situatie waarin een bepaald gevaar niets kan aanrichten Onder veiligheid wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. (BusinessObject) Veiligheid Fysieke veiligheid gaat over het verkleinen van de kans dat iemand slachtoffer wordt van een ongeval of incident (BusinessObject) Fysieke veiligheid Sociale veiligheid is de bescherming of het zich beschermd voelen tegen grensoverschrijdend sociaal gedrag en contact. (BusinessObject) Sociale veiligheid Een vertrouwenspersoon / anti-pest coördinator is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met seksuele intimidatie of pesten. Er kunnen interne en externe vertrouwenspersonen zijn. Een interne vertrouwenspersoon fungeert meestal als eerste aanspreekpunt. (BusinessObject) Vertrouwenspersoon / Anti- pest coördinator Onderwijskwaliteit is de kwaliteit van het onderwijs dat op een school gegeven wordt. (BusinessObject) Onderwijskwaliteit Het bevoegd gezag treft een regeling voor de behandeling van klachten. (art. 15 WPO) (BusinessObject) Klachtenregeling Heeft de school geen eigen klachtencommissie, dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie. (BusinessObject) Klachtencommissie (School) Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product met het oogmerk dat er een oplossing op dat punt zal worden gerealiseerd. (BusinessObject) Klacht Een protest tegen iets (bijvoorbeeld een beslissing), een tegenkanting. Wanneer iemand ergens niet mee akkoord gaat, heeft diegene bezwaren. De bezwaren zijn de redenen of argumenten die worden gebruikt om ergens tegen te verzetten. Iemand probeert er anderen mee te overtuigen om iets niet te doen. (BusinessObject) Bezwaar Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit Een Geschillencommissie adviseert en bemiddelt, of doet een uitspraak bij bezwaren ingediend (bijvoorbeeld door ouders, leerlingen of medewerkers) tegen een beslissing/ besluit. (BusinessObject) Geschillencommissie Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) een advies uitbrengen. (BusinessObject) Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) Op overeenstemming gericht overleg is het overleg tussen schoolbesturen en gemeente over de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op jeugdzorg, het leerlingenvervoer en de huisvesting van het onderwijs. (BusinessObject) Op overeenstemming gericht overleg (Gemeente) Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs is een plan waarin gemeenten na overleg met betrokken schoolbesturen het huisvestingsbeleid en het investeringsprogramma voor een periode van 4 jaar vastleggen in een meerjarenprogramma (IHP), met een doorkijk naar meerdere jaren na deze periode. (BusinessObject) Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs Aanvraag voor een nieuw op te richten school. (BusinessObject) Aanvraag nieuwe school Een strategisch huisvestingsplan is het huisvestingsbeleid dat een schoolbestuur opstelt voor zijn onderwijshuisvestingsportefeuille. (BusinessObject) Strategisch Huisvestingsplan Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. Het is de kleinste eenheid van openbaar bestuur, bestuurd door een gemeenteraad en B en W. (BusinessObject) Gemeente De Wet op het primair onderwijs (Wpo) verplicht gemeenten jaarlijks een plan van nieuw op te richten basisscholen vast te stellen. Rijksbekostiging van een nieuwe openbare of bijzondere basisschool kan alleen als de school opgenomen is op een door de gemeente van vestiging vastgesteld plan. N.B.: In het kader van de wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’, wordt niet meer met een Plan van Scholen gewerkt (los van de overgangsregeling). (BusinessObject) Plan van Scholen Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan rechtspersonen. (BusinessObject) Statuten Het managementstatuut beschrijft de verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag, de directies van scholen en eventueel bovenschools management. In het statuut wordt specifiek aangegeven welke maat van taken en bevoegdheden gemandateerd worden naar de directies, en welke taken op het niveau van het bevoegd gezag blijven. (BusinessObject) Managementstatuut Het ouderstatuut is een overzicht van de functies en werkwijzen van de ouderraad en de klassenouders. (BusinessObject) Ouderstatuut Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en de plichten van leerlingen op die school. In het leerlingenstatuut worden in elk geval voorschriften opgenomen, strekkende tot handhaving van de goede gang van zaken binnen de instelling en, de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer. In een goed leerlingenstatuut staat beschreven wat van de docenten mag worden verwacht, maar ook wat docenten van de leerlingen mogen verwachten. In het statuut worden de alle regels rondom toetsen, huiswerk, toelating, overgaan en te laat komen, vastgelegd. (BusinessObject) Leerlingenstatuut Het professioneel statuut bevat afspraken gemaakt over de wijze waarop de zeggenschap van leraren wordt georganiseerd. (BusinessObject) Professioneel statuut Onderzoekskader is een instrument van de Inspectie van het Onderwijs waarmee zij toezicht op het onderwijs of toezicht op de kwaliteit van het onderwijs houdt. (BusinessObject) Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs De Inspectie van het Onderwijs (IvhO), ook wel Onderwijsinspectie genoemd, is een inspectie-orgaan dat valt onder onder Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en doet dit onder andere door het bezoeken van scholen. (BusinessObject) Inspectie van het Onderwijs Het Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het [[Kerndepartement OCW]], [[DUO]] en de [[Inspectie van het Onderwijs]]. (BusinessObject) Ministerie van OCW Onderwijslocatie is een punt op een geografische kaart waar onderwijs wordt aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocatie Een schoolgebouw is een gebouw met een onderwijsbestemming. (BusinessObject) Schoolgebouw Economisch eigenaar is dat de gemeente economisch claimrecht behoudt en de zorgplicht behoudt. De gemeente blijft in principe economisch eigenaar van het gebouw. (BusinessObject) Economisch eigenaar Juridisch eigenaar is de eigenaar van het schoolgebouw, waarbij de volgende beperkingen gelden: * Voor verhuur is vooraf toestemming nodig van de gemeente * Geen bezwaren van het eigendom zonder toestemming van de gemeente en * Niet mogen verkopen aan een derde. In principe is het schoolbestuur juridisch eigenaar van het schoolgebouw. Het schoolbestuur heeft het gebouw in eigendom zolang het het gebouw nodig heeft voor het verzorgen van onderwijs. Als dit niet meer het geval is, gaat het eigendom terug naar de gemeente. (BusinessObject) Juridisch eigenaar Een mandatering is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. (BusinessObject) Mandatering Een regionaal plan onderwijsvoorzieningen is een plan dat schoolbesturen in een regio maken met daarin de vestigingen die in die regio aanwezig zullen zijn, inclusief nieuw te stichten vestigingen. (BusinessObject) Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Een onderwijsvakbond is een vakbond van onderwijsgevenden en behartigt de belangen, beantwoordt vragen en organiseert activiteiten als cursussen voor zijn leden. Zowel lesgevend als ondersteunend personeel kan lid worden. (BusinessObject) Onderwijsvakbond In het bestuursformatieplan moet het bevoegd gezag aangeven welke functies van welke omvang, aard en niveau op korte en lange termijn noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de onderwijsdoelstellingen. Uit het bestuursformatieplan moet kunnen worden afgeleid welke functies boventallig zijn, voor welke omvang en waarom. Het bestuursformatieplan bevat vervolgens in ieder geval de volgende overzichten: • Het meerjarenformatiebeleid en de prognoses; • Een overzicht van de te besteden middelen en de lumpsumbekostiging; • Een overzicht van de formatieopbouw en andere bestedingsdoelen; • Een overzicht van de besteding van middelen, de vorming van reserves en voorzieningen en de overdracht van formatie. (BusinessObject) Bestuursformatieplan Een nevenvestiging is een (tijdelijk) schoolgebouw verbonden aan een hoofdvestiging, kan een eigenschool met eigen propgramma zijn en hoeft niet verbonden te zijn aan een hoofdvestiging. Een nevenvestiging is een andere dan de eerste vestiging van een school of scholengemeenschap die voor bekostiging in aanmerking is gebracht. (BusinessObject) Nevenvestiging De hoofdvestiging is de eerste vestiging van een school of scholengemeenschap die voor bekostiging in aanmerking is gebracht, wordt aangeduid als hoofdvestiging. (BusinessObject) Hoofdvestiging De toestemming om op een bepaalde locatie onderwijs te mogen verzorgen. Kan (het gebruik van) meerdere onderwijslocaties omvatten (BusinessObject) Vestiging Een locatie waar onderwijs wordt gegeven. Meerdere partijen kunnen gebruik maken van een bepaalde onderwijslocatie. Aan dat gebruik kunnen van elkaar afwijkende gegevens en regels hangen. OCW geeft een vestigingserkenning af als er onderwijs voor po en vo op de locatie mag worden aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocatiegebruik Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak op bestuursniveau. De algemene bevoegdheden van de GMR bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Het medezeggenschapsstatuut bevat de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden. Het medezeggenschapsstatuut kan worden beschouwd als ‘de grondwet’ voor medezeggenschap binnen de stichting. In het document worden afspraken opgenomen over de vormgeving van medezeggenschap binnen de organisatie. Het statuut wordt elke twee jaar opgesteld door het bevoegd gezag van de school en wordt bij vaststelling en bij wijziging ter instemming voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die met een twee derde meerderheid moet instemmen (artikel 21 lid 1 WMS). (BusinessObject) Medezeggenschapsstatuut Een dislocatie is een deel van een school - in een ander gebouw en op een andere locatie dan het hoofdgebouw - waarmee feitelijk ruimtegebrek in het hoofdgebouw van de school wordt opgevangen. (BusinessObject) Dislocatie Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (BusinessObject) Schoolleiding Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaanbieder Onderwijsaanbiedersgroep is een gemeenschap van twee of meer scholen voor voortgezet onderwijs (BusinessObject) Onderwijsaanbiedersgroep Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak met instemming en advies op het beleid van de school. De MR stemt in met / adviseert op plannen van een school. De algemene bevoegdheden van de MR en de geledingen bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Medezeggenschapsraad De geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit ouders (BusinessObject) Oudergeleding van de medezeggenschapsraad De geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit personeelsleden (BusinessObject) Personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad De geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit leerlingen (BusinessObject) Leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad Leerlingenraad is de raad die bestaat uit door de leerlingen (uit leerlingen) gekozen vertegenwoordigers zonder wettelijke status. De leerlingenraad praat namens de mening van de leerlingen op een school. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-doet-de-leerlingenraad-in-het-onderwijs (BusinessObject) Leerlingenraad De ouderraad is een zelfstandige vereniging die in overleg met de school buitenschoolse activiteiten organiseert, en ook de ouderbijdrage kan innen. De ouderraad kan de vorm aannemen van een vereniging waar alle ouders lid van zijn, of van een stichting. Een ouderraad is geen verplichting op school en is daarom ook niet vastgelegd in een wet. (BusinessObject) Ouderraad / -vereniging Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het brengt de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school samen. Het is een handvat voor kwaliteitsbeleid. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessObject) Schoolplan Plan betreffende het te voeren beleid met looptijd van een jaar. (BusinessObject) Jaarplanning Het schoolveiligheidsplan is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen aanpak voor sociale veiligheid in de leer- of werkomgeving. Het is een document waarin wordt beschreven op welke wijze een school zorgdraagt voor de algehele veiligheid, zowel voor de leerlingen als ook voor de medewerkers en zowel met betrekking tot de sociale veiligheid als tot de de fysieke veiligheid. (BusinessObject) (Integraal) Schoolveiligheidsplan Periodieke rapportage over de kwalitatieve eigenschappen van het onderwijs van een instelling. (BusinessObject) Kwaliteitsrapportage (school) Een gebeurtenis die de gang van zaken in de context van de school kan verstoren. (BusinessObject) Incident Peiodiek rapport met overzicht van alle gebeurtenissen op het gebied van fysieke en digitale veiligheid. (BusinessObject) Incident- en veiligheidsrapportage De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessObject) Schoolgids Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Afsluitend onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat wordt ingericht door de scholen en beschreven staat in het Programma van toetsing en afsluiting. (BusinessObject) Schoolexamen Een leerdoel beschrijft wat een leerling met onderwijsactiviteiten wil bereiken (BusinessObject) Leerdoel Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets (Een deel van) een opleiding. (BusinessObject) Opleidingseenheid Beoordeling is het oordeel van de professional over het functioneren van een leerling. (BusinessObject) Beoordeling Een schoolsoort is een bij wet geregeld opleidingstraject voor leerlingen in het funderend onderwijs na de periode van het basisonderwijs (BusinessObject) Schoolsoort Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplanning Een referentieniveau is een beschrijving van een vaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentieniveau Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. (BusinessObject) Rooster Een kerndoel is een beschrijving van welke onderwerpen moeten worden aangeboden in de verplichte onderwijstijd. (BusinessObject) Kerndoel Leermateriaal is materiaal dat gebruikt wordt om te leren en bestaat uit opdrachten (productie door leerling) en lesstof (door leerlingen geconsumeerd). (BusinessObject) Leermateriaal Een certificaat is een document dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een vak als onderdeel van een eindexamen door de kandidaat, waarbij het eindexamen als geheel niet is voltooid. (BusinessObject) Certificaat Formeel bewijs van het met succes afgerond hebben van een opleidingseenheid. (BusinessObject) Waardedocument Het referentiekader taal en rekenen is het geheel van referentieniveaus en beschrijft wat leerlingen moeten kennen en kunnen m.b.t. de Nederlandse taal en rekenen/wiskunde op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs (BusinessObject) Referentiekader taal en rekenen Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Activiteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma. (BusinessObject) Onderwijsactiviteit Een summatieve toets is een toets waarmee een leerling een specifiek onderdeel, eventueel leerjaar of onderwijssoort, afsluit. (BusinessObject) Summatieve toets Groepsplan is het leerplan (leerlijn) gericht op het werken in de klas; invulling vooral door de leraar; invloed methode. (BusinessObject) Groepsplan Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. (BusinessObject) Feedback Een niveau is een aanduiding voor een kwalificerende eigenschap van een onderwijseenheid. Voldoende niveau aan het eind van een onderwijseenheid geeft toegang tot een hoger niveau. (BusinessObject) Niveau De slaag-zakregeling is het geheel van regels, door de wetgever opgesteld, op grond waarvan wordt bepaald of de kandidaat al dan niet is geslaagd voor het eindexamen. (BusinessObject) Slaag-zakregeling Portfolio is een verzameling van werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter Het doel van het portfolio is om de ontwikkeling op verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden te laten zien. (BusinessObject) Portfolio Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat Een eindterm is een doel uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De globale eindtermen zijn beschreven in het examenprogramma en specifieke eindtermen in de syllabus en handreiking schoolexamen. (BusinessObject) Eindterm Cumulatieve numerieke beoordeling of score die wordt toegekend aan onderwijsdeelnemers op basis van hun prestaties in een reeks toetsen, opdrachten, examens of andere beoordelingen. (BusinessObject) Eindcijfer Document regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen. (BusinessObject) Examenreglement Afsluitende onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat in opdracht van de overheid centraal wordt ontwikkeld en vastgesteld. (BusinessObject) Centraal examen Een bij wet- en regelgeving vastgelegd curriculumdocument dat voor een vak beschrijft wat er aan het einde van het voortgezet onderwijs bereikt moet zijn in termen van beheersing en/of ervaring om het vak met succes af te ronden. (BusinessObject) Examenprogramma Feestelijke gebeurtenis waarbij een onderwijsdeelnemer die succesvol een opleiding heeft afgerond een diploma krijgt. (BusinessObject) Diploma-uitreiking Profiel is een in schooltijd verzorgd samenhangend onderwijsprogramma. (BusinessObject) Profiel Een leerproces is het proces waarbij leerlingen informatie opslaan, kennis verwerven en – door denken en (herhaalde) ervaring – houding en gedrag veranderen. (BusinessObject) Leerproces Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel. (BusinessObject) Profielwerkstuk Waardedocument dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een opleiding door een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Diploma Het resultaat of de uitkomst van een afgeronde evaluatie, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria. (BusinessObject) Uitslag Een referentieniveau moderne vreemde talen is een beschrijving van de taalvaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentieniveau moderne vreemde talen Het proces van beoordeling en evaluatie van de kennis, vaardigheden, competenties en prestaties van een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Examinering Lesstof is leermateriaal dat gebruikt wordt om kennis en vaardigheden over te brengen. (BusinessObject) Lesstof Een referentiekader is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen op een bepaald moment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentiekader Een cijfer is een getal dat een cijfermatige uitdrukking geeft aan het behaalde resultaat. (BusinessObject) Cijfer Ontwikkeling is de verandering (vaardigheidsgroei) die een leerling doormaakt op verschillende ontwikkelingsgebieden. (BusinessObject) Ontwikkeling Stage is een langer durend onderdeel van een opleiding waarbij de leerling in de praktijk leert, doorgaans bij een andere instelling dan de eigen school. (BusinessObject) Stage Geheel van toetsen dat leidt tot een eindbeoordeling met kwalificatie voor een vervolgstap naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. (BusinessObject) Eindexamen Een formatieve toets is een toets die meet hoe ver leerlingen gevorderd zijn in het behalen van bepaalde doelen. (BusinessObject) Formatieve toets Een onderwijsdoel is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. (BusinessObject) Onderwijsdoel Het aantal uren onderwijs dat een leerling krijgt. (BusinessObject) Onderwijstijd Bespreking door de leerkrachten e/o docenten e/o begeleiders van een leerling van zijn/haar (cognitieve) vorderingen en persoonlijke ontwikkeling. (BusinessObject) Leerlingbespreking Een Leerroute is de weg die een leerling in het onderwijs aflegt langs de leerlijnen om een opleiding af te ronden. Een leerroute bestaat uit leerdoelen die relevant zijn om te bereiken met het oog op een specifieke uitstroombestemming. (BusinessObject) Leerroute Een rapport is een overzicht van de schoolprestaties van een leerling. (BusinessObject) Rapport Leerplan is het persoonlijke leerplan (leerlijn); invulling op leerlingniveau. (BusinessObject) Individueel Leerplan Een referentieniveau Nederlandse taal is een beschrijving van de taalvaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentieniveau Nederlandse taal De verplichting voor de leerling om bij een onderwijsinstelling ingeschreven te staan, eindigt zodra de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt of een startkwalificatie heeft behaald. (BusinessObject) Startkwalificatie Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprogramma Een referentieniveau rekenen is een beschrijving van de rekenvaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentieniveau rekenen Advies met betrekking tot doorstroom naar een bepaald niveau van voortgezet onderwijs voor een onderwijsdeelnemer in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs. (BusinessObject) Schooladvies Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn Het Europees Referentiekader is een systeem dat de beheersing van een vreemde taal op verschillende niveaus beschrijft. (BusinessObject) Europees Referentiekader Een opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit. (BusinessObject) Opdracht Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Curriculumdocument waarin het bevoegd gezag van een school de inrichting van het schoolexamen beschrijft. (BusinessObject) Programma van toetsing en afsluiting Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsondersteuning Informatie over de voortgang en resultaten van een leerling. (BusinessObject) Leerlingvoortganginformatie Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder De overgang van een leerling van de ene naar de andere andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessObject) Overstap De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving Het - als gevolg van het afronden van een aangeboden opleiding, als gevolg van verwijdering, of op eigen verzoek - niet langer als leerling aan een school verbonden zijn. (BusinessObject) Uitschrijving Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesluit Het deelnemen van een leerling aan een onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Onderwijsdeelname Een begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegeleider Communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessObject) Leerlingcommunicatie (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding Aanvraag door de wettelijk vertegenwoordiger om een leerling uit te schrijven. (BusinessObject) Uitschrijfverzoek Communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessObject) Oudercommunicatie Een communicatievorm is een manier waarop de school communiceert met ouders en/of leerlingen. (BusinessObject) Communicatievorm Beslissing van het bevoegd gezag om een leerling van school te verwijderen. (BusinessObject) Beslissing tot verwijdering Het een leerling tijdelijk de toegang ontzeggen tot de school en/of tot deelname aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Schorsing Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskundig rapport Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegeleiding en –zorg Passend onderwijs is de manier waarop extra ondersteuning voor leerlingen wordt georganiseerd zodat ze op een eigen manier en tempo kennis kunnen opdoen. Het is geen aparte schoolsoort. (BusinessObject) Passend onderwijs Remedial teaching is extra uitleg en hulp aan kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen (zoals faalangst) hebben. Remedial teaching kan individueel of in kleine groepjes. (BusinessObject) Remedial teaching Het landelijk doelgroepenmodel is een model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het potentiële eindniveau van leerlingen in te schatten en de benodigde ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming. Daarnaast bevordert het Landelijk Doelgroepenmodel de communicatie met ouders en stakeholders, zoals de Inspectie, samenwerkings-verbanden, externe ondersteuners en scholen in het regulier onderwijs. Het doelgroepenmodel is een hulpmiddel voor het onderwijs (ook het reguliere onderwijs) om te omschrijven wat het leerstofaanbod voor de leerlingen kan zijn en op welke manier deze kinderen ondersteund worden bij het onderwijs, bijvoorbeeld of er een braille schrift nodig is, of dat er altijd een begeleider aanwezig moet zijn, en wat het onderwijsaanbod is. Het doelgroepenmodel functioneert als een gezamenlijke taal. (BusinessObject) Landelijk doelgroepenmodel Resultaat met bevindingen naar aanleiding van diverse soorten onderzoek naar de leerling. (BusinessObject) Onderzoeksresultaat De factor die de ontwikkeling en het leren belemmert of bevordert. Het kan daarbij gaan om leerlinggebonden factoren, factoren in het onderwijs en factoren in de opvoeding/omgeving . Belemmerend is bijvoorbeeld een ernstig aandacht tekort. Bevorderend is een ervaren leerkracht die bekwaam is in omgaan met verschillen. (BusinessObject) Belemmerende / stimulerende factor Gegevens met betrekking tot de voortgang van het leerproces van de leerling, denk aan OPP, observaties, evaluatiegesprekken (BusinessObject) Onderwijs begeleidingsgegevens Regulier onderwijs is de verzamelterm voor onderwijs dat zich niet richt tot speciale doelgroepen, zoals buitengewoon en speciaal onderwijs. Op een reguliere school zitten dus overwegend kinderen die een gewone ontwikkeling doormaken. (BusinessObject) Regulier onderwijs Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) wordt gegeven op een reguliere vmbo-school en leidt op voor een gewoon vmbo-diploma dat toegang geeft tot het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). (BusinessObject) Leerwegondersteund onderwijs Onderwijsondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van basis- en extra ondersteuning (onderwijsinhoudelijke en (ortho)pedagogische interventies) die binnen de ondersteuningsstructuur van de school - eventueel samen met ketenpartners - planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. (BusinessObject) Onderwijsondersteuning Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarheidsverklaring Een zorgverlener is iemand die zorg / ondersteuning geeft aan (zorg)leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. (BusinessObject) Zorgverlener Basisonderwijs is het onderwijs bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van omstreeks 4 jaar. Het legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. (BusinessObject) Basisonderwijs De beschrijving van de beschikbare gegevens over de leerling bij binnenkomst in de school en/of bij het voor het eerst opstellen van het OPP. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over de leerling uit een onderwijskundig rapport, de schoolloopbaan van de leerling, beschikbare toetsgegevens, gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en over een eventuele handicap of beperking van de leerling. Benodigde vaardigheden die een leerling nodig heeft voor de uitstroombestemming waar hij naar doorstroomt. De vaardigheden die de leerling bij uitstroom beheerst komen in het ideale geval overeen met het instroomprofiel van het type onderwijs waar de leerling naar doorstroomt. (BusinessObject) Instroomprofiel Speciaal basisonderwijs is regulier onderwijs voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte (BusinessObject) Speciaal basisonderwijs Cluster 3: onderwijs aan kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en langdurig zieke kinderen. Cluster 4: onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische problemen. (BusinessObject) (Voortgezet) speciaal onderwijs Cluster 3 & 4 Handelingsgerichte Procesdiagnostiek is een oplossingsgerichte aanpak om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beter te begeleiden. (BusinessObject) Handelingsgerichte procesdiagnostiek Een Samenwerkingsverband heeft altijd een Ondersteuningsplanraad naast een eventuele Medezeggenschapsraad. De leden Ondersteuningsplanraad van worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband. De Ondersteuningsplanraad moet instemmen met het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. (BusinessObject) Ondersteuningsplanraad Iemand die speciale / intensieve ondersteuning verzorgt. (BusinessObject) Specialist Zorgplicht is de verplichting voor scholen om ervoor te zorgen dat iedere leerling met een extra ondersteuningsbehoefte op een passende onderwijsplek terecht komt. (BusinessObject) Zorgplicht Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen. De verantwoordelijkheid van het naar school brengen en ophalen ligt primair bij de ouders/verzorgers. De gemeente heeft de zorgplicht passend vervoer aan te bieden. Dit betekent dat het leerlingenvervoer moet aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. (BusinessObject) Leerlingenvervoer Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van een betrokkene die door of namens een samenwerkingsverband worden verwerkt, en heeft o.a. tot doel vast te stellen van welke personen het samenwerkingsverband persoonsgegevens verwerkt en te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn. (BusinessObject) Privacyreglement Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO/VO Gegevens met betrekking tot het lichamelijk of geestelijk vermogen van de leerling die relevant zijn voor het onderwijs (BusinessObject) Zorgbegeleidingsgegevens De Ambulant Onderwijskundig Begeleider (AOB) wordt aangetrokken als begeleider van een kind met een functionele (bijvoorbeeld visuele) beperking, diens ouders en leraren. Een Ambulant Onderwijskundig Begeleider maakt deel uit van een organisatie of regionaal centrum voor speciaal onderwijs dat ambulante begeleiding verzorgt voor diverse instellingen in (het primair) onderwijs. (BusinessObject) Ambulant (onderwijskundig) begeleider Verzameling van waarnemingen en notities rondom het welbevinden van leerlingen. Gezondheid Gedrag Check Scholen op de kaart (BusinessObject) Zorgdossier Het speciaal onderwijs is onderwijs voor leerlingen die specialistische of intensieve onderwijsbegeleiding en ondersteuning nodig hebben, vaak gecombineerd met jeugdhulp en/of zorg. (BusinessObject) (Voortgezet) speciaal onderwijs Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen is. (BusinessObject) Praktijkonderwijs Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaatgegevens Is geen eenduidige defintie voor te geven, wordt momenteel heel divers ingevuld in het (basis)onderwijs. Een plusklas is een voorziening om meer- en hoogbegaafde leerlingen onderwijs op maat te bieden. Dit kan een plusklas binnen de eigen school zijn, maar er bestaan ook bovenschoolse plusklassen. Plusklassen kunnen per jaargroep georganiseerd zijn, maar ook klassen doorbrekend. (BusinessObject) Plusklas Het evaluatiedeel beschrijft de behaalde vaardigheidsscores en of de geplande vaardigheidsgroei daadwerkelijk is gerealiseerd. Periodiek bespreekt de school met de ouders de ontwikkeling van hun kind en evalueren zij of de gestelde doelen bereikt zijn. In bepaalde gevallen is bijstelling van het OPP aan de orde. (BusinessObject) Evaluatiedeel Extra ondersteuning omvat alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen. Wordt aangeboden met behulp van het samenwerkingsverband. (BusinessObject) Extra ondersteuning De inzet van zorg / begeleiding aan (zorg)leerlingen met behoefte aan ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied, met een beperking of chronische ziekte. (BusinessObject) Zorginzet Het ontwikkelingsperspectief beschrijft de te verwachten uitstroombestemming (incl. onderbouwing) van de leerling en de te bieden ondersteuning en begeleiding en, indien aan de orde, de afwijkingen van het onderwijsprogramma. Het beschrijft het 'WAT': Wat zijn de doelen waar met de leerling naar toe wordt gewerkt; waar en waarom wijkt dat af van het basisprogramma. (BusinessObject) Ontwikkelingsperspectief Beschrijving van de te bieden individuele ondersteuning en begeleiding om de gestelde doelen te realiseren / gericht op de ondersteuningsbehoefte van de leerling voor de komende periode, daar waar dat uitstijgt boven het basisaanbod, net als eventuele afwijkingen van het onderwijsprogramma. (BusinessObject) Handelingsdeel Het samenwerkingsverband passend onderwijs maakt afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen (BusinessObject) Samenwerkingsverband passend onderwijs Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Een zorgleerling is een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld, vanwege een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of leerstoornis. (BusinessObject) Zorgleerling Een zorgleerling is een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld, vanwege een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of leerstoornis. (BusinessObject) Zorgleerling Cluster 1: onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen. Cluster 2: onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak-taalproblemen. (BusinessObject) (Voortgezet) speciaal onderwijs Cluster 1 & 2 Ambulante begeleiding in het onderwijs wil zeggen dat de begeleider op school komt om een leerling individueel te begeleiden. Het gaat om leerlingen die een arrangement hebben waarmee zij passende ondersteuning op school kunnen krijgen. (BusinessObject) Ambulante begeleiding Basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school - eventueel samen met ketenpartners - planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. De basisondersteuning beschrijft het niveau dat van alle scholen uit het samenwerkingsverband verwacht wordt. (BusinessObject) Basisondersteuning Onder Op overeenstemming gericht overleg (Ouder) moet worden verstaan dat met de ouders open en reëel overleg wordt gevoerd over het OPP. Dat wil zeggen dat de school open staat voor suggesties van de ouders voordat zij een beslissing neemt over het OPP. (BusinessObject) Op overeenstemming gericht overleg (Ouder) De Sectorraad GO (een fusie van LECSO (Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs) en SBOwerkverband) is dé organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Zij vertegenwoordigen schoolbesturen en scholen werkzaam binnen het gespecialiseerd onderwijs. Samen zijn zij verantwoordelijk voor goed onderwijs plus de daarbij horende ondersteuning; voor sbo, so en vso (cluster 3 en 4) in Nederland. (BusinessObject) Sectorraad GO De (functionerings) niveaus die een leerling bij de overgang naar vervolgonderwijs voor de verschillende vakgebieden bereikt (moet) hebben. Deze zijn afgeleid van de instroomeisen passend bij de geplande uitstroombestemming. Een uitstroomniveau wordt opgesteld per leergebied en komt overeen met de einddoelen voor de leergebieden. Het uitstroomniveau is niet hetzelfde als de uitstroombestemming. Leerlingen zullen dikwijls voor verschillende vakken een verschillend uitstroomniveau bereiken. Uiteindelijk gaan ze naar één uitstroombestemming. (BusinessObject) Uitstroomniveau (Leerling) Een Permanente Commissie Leerlingenzorg is ingesteld door het bevoegd gezag of de bevoegde gezagsorganen van scholen in een samenwerkingsverband, en bepaalt op aanvraag van de ouders of plaatsing van een leerling op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs noodzakelijk is. (BusinessObject) Permanente Commissie Leerlingenzorg Een Gemeenschappelijk rapport is een rapport opgesteld door een Commissie van onderzoek met daarin de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek om te beoordelen of een kind gezien zijn handicap voor het onderwijs op de instelling in aanmerking komt, dan wel in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling. (BusinessObject) Gemeenschappelijk rapport Speciale / intensieve ondersteuning is een vorm van extra ondersteuning die door een specialist moet worden verzorgd. (BusinessObject) Speciale / intensieve ondersteuning De zorgcoördinator is de spil van de leerlingondersteuning op school. De zorgcoördinator neemt beslissingen bij de uitvoering van het zorgbeleid en over de wijze waarop het ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan) wordt vormgegeven en uitgevoerd binnen de school. Daarnaast vertegenwoordigt de zorgcoördinator de onderwijsinstelling in het samenwerkingsverband (SWV). (BusinessObject) Zorgcoördinator Een remedial teacher (ook: rt'er)verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen. (BusinessObject) Remedial teacher Een zorgrapport beschrijft de bevindingen m.b.t. een (zorg)leerling die zorg / ondersteuning nodig heeft. (BusinessObject) Zorgrapport Een ondersteuningsarrangement is extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van (bovenschoolse) voorzieningen, expertise en financiën. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard. (BusinessObject) Ondersteuningsarrangement De intern begeleider is een medewerker die lverantwoordelijk is voor de leerlingenzorg en coördinerende en begeleidende taken heeft. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Hij/zij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. (BusinessObject) Intern begeleider Een Commissie van onderzoek is een commissie die is ingesteld door het bevoegd gezag van een instelling, en tot taak heeft te beoordelen of een kind gezien zijn handicap voor het onderwijs op de instelling in aanmerking komt, dan wel in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling indien het kind is of wordt ingeschreven op een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of de Wet op het voortgezet onderwijs. (BusinessObject) Commissie van onderzoek Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en (verplicht) voor alle leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan. Vroeger was dit het individuele handelingsplan. Het OPP beschrijft het 'HOE' en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelingsperspectief 2. Het handelingsdeel 3. Het evaluatiedeel (BusinessObject) Ontwikkelingsperspectiefplan Een Commissie voor begeleiding is een commissie die is ingesteld door het bevoegd gezag van een instelling, en zodanig is samengesteld dat zij adequaat kan adviseren vanuit zowel onderwijskundig als pedagogisch, psychologisch en medisch oogpunt, rekening houdend met de handicap van de leerling. (BusinessObject) Commisie voor de begeleiding In het schoolondersteuningsprofiel staat een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven, d.w.z. een beschrijving van de mogelijkheden die de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft of extern kan organiseren. Voorgedefinieerde set profielen; school kan kiezen In regio moet goede spreiding zijn van profielen bijv als leerling doof is check Scholen op de kaart / Vensters (filteren op onderwijsconcepten / kenmerken) (BusinessObject) Schoolondersteuningsprofiel Het Onderwijsdoel beschrijft het doel waar met de leerling naar toe wordt gewerkt. (BusinessObject) Onderwijsdoel (Leerling) Het voortgezet onderwijs, bedoeld in deze wet, omvat het onderwijs dat wordt gegeven na het basisonderwijs en na het speciaal onderwijs. Het omvat niet het voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, educatie en beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. (BusinessObject) Voortgezet onderwijs Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen) (BusinessObject) Gezondheidsgegevens In het ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan) legt het samenwerkingsverband vast hoe passend onderwijs in hun regio wordt vormgegeven, d.w.z. de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld. Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen. (BusinessObject) Ondersteuningsplan Onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en worden de resultaten geëvalueerd, onder meer door toetsing, zelfevaluatie en peerevaluatie (collegiale toetsing). Onderwijs wordt binnen een door de overheid bepaalde structuur gegeven door personen die daarvoor speciaal zijn opgeleid, zoals onderwijzers, leraren en docenten. (BusinessObject) Onderwijs Een orthopedagogisch didactisch centrum is een bovenschoolse voorziening, verbonden aan een samenwerkingsverband. De leerlingen die gebruikmaken van de diensten van het orthopedagogisch didactisch centrum zijn ingeschreven bij reguliere scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen uit het samenwerkingsverband zijn verantwoordelijk voor de (bekostiging van) de huisvesting van het orthopedagogisch didactisch centrum. (BusinessObject) Orthopedagogisch Didactisch Centrum Het geplande uitstroomprofiel is een gewogen besluit op basis van de uitstroomniveaus per leergebied en de factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerling belemmeren en bevorderen. Het beschrijft het type vervolgonderwijs waar de leerling naar uit zal stromen. Een uitstroomprofiel, ook wel uitstroombestemming/-perspectief genoemd, komt tot stand op basis van de geplande vaardigheidsgroei (leerontwikkeling), de uitstroomniveaus bij verschillende leergebieden en bevorderende en belemmerende factoren, talenten en interesses van de leerling. Omgekeerd kan een uitstroomprofiel invloed hebben op de geplande vaardigheidsgroei en uitstroomniveaus. (BusinessObject) Uitstroomprofiel Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteuningsbehoefte Deze svg is op 14-05-2024 18:54:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:54:50 CEST
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

Definities

InformatieobjectDefinitie
(Integraal) SchoolveiligheidsplanHet schoolveiligheidsplan is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen aanpak voor sociale veiligheid in de leer- of werkomgeving. Het is een document waarin wordt beschreven op welke wijze een school zorgdraagt voor de algehele veiligheid, zowel voor de leerlingen als ook voor de medewerkers en zowel met betrekking tot de sociale veiligheid als tot de de fysieke veiligheid.
(Voortgezet) speciaal onderwijsHet speciaal onderwijs is onderwijs voor leerlingen die specialistische of intensieve onderwijsbegeleiding en ondersteuning nodig hebben, vaak gecombineerd met jeugdhulp en/of zorg.
(Voortgezet) speciaal onderwijs Cluster 1 & 2Cluster 1: onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen. Cluster 2: onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak-taalproblemen.
(Voortgezet) speciaal onderwijs Cluster 3 & 4Cluster 3: onderwijs aan kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en langdurig zieke kinderen. Cluster 4: onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsproblemen en psychiatrische problemen.
Aangeboden opleidingOpleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven.
AanmeldingHet schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau.
Aanvraag nieuwe schoolAanvraag voor een nieuw op te richten school.
AccountantsverklaringEen accountantsverklaring is een (goedkeurende) verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent bij een overzicht met historische financiële informatie. Vaak is dit overzicht een jaarrekening, maar het kan ook een ander financieel overzicht zijn. De accountantsverklaring zegt dat de jaarrekening een ‘getrouw beeld geeft van de financiële situatie’.
ActivumActiva omvat de zaken, vermogensrechten en intellectueel eigendomsrechten, die naar economische maatstaven waardeerbaar zijn, overdraagbaar of verhandelbaar zijn, aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon ter beschikking staan en waarover de rechtspersoon risico loopt en die bestemd zijn om minder dan een jaar dienstbaar te zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon.
Ambulant (onderwijskundig) begeleiderDe Ambulant Onderwijskundig Begeleider (AOB) wordt aangetrokken als begeleider van een kind met een functionele (bijvoorbeeld visuele) beperking, diens ouders en leraren. Een Ambulant Onderwijskundig Begeleider maakt deel uit van een organisatie of regionaal centrum voor speciaal onderwijs dat ambulante begeleiding verzorgt voor diverse instellingen in (het primair) onderwijs.
Ambulante begeleidingAmbulante begeleiding in het onderwijs wil zeggen dat de begeleider op school komt om een leerling individueel te begeleiden. Het gaat om leerlingen die een arrangement hebben waarmee zij passende ondersteuning op school kunnen krijgen.
ApparaatEen fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd.
ApplicatieEen systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces.
ArbobeleidArbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico`s in het bedrijf,
ArchitectuurDe eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken.
AuthenticatiemiddelMiddel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van een individu wordt vastgesteld.
AutorisatieDe toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen.
BIV-classificatieEen BIV-classificatie of BIV-indeling is een indeling van gegevens waarbij de beschikbaarheid (B), integriteit (I) en vertrouwelijkheid (V) wordt aangegeven.
BasisondersteuningBasisondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school - eventueel samen met ketenpartners - planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. De basisondersteuning beschrijft het niveau dat van alle scholen uit het samenwerkingsverband verwacht wordt.
BasisonderwijsBasisonderwijs is het onderwijs bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van omstreeks 4 jaar. Het legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs.
BegrotingBegroting is een schatting vooraf van de baten en lasten van een schoolbestuur
BeheersmaatregelMaatregel waarmee een risico wordt gemitigeerd.
Belemmerende / stimulerende factorDe factor die de ontwikkeling en het leren belemmert of bevordert. Het kan daarbij gaan om leerlinggebonden factoren, factoren in het onderwijs en factoren in de opvoeding/omgeving . Belemmerend is bijvoorbeeld een ernstig aandacht tekort. Bevorderend is een ervaren leerkracht die bekwaam is in omgaan met verschillen.
BeoordelingBeoordeling is het oordeel van de professional over het functioneren van een leerling.
Beslissing tot verwijderingBeslissing van het bevoegd gezag om een leerling van school te verwijderen.
BesluitEen besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.
Bestuurlijke collegiale visitatieBestuurlijke collegiale visitatie is het gestructureerd bezoeken van bestuurders aan collega-bestuurders met als doel te leren en ontwikkelen door te reflecteren op het bestuurlijk handelen in de context van de onderwijsorganisatie
BestuursformatieplanIn het bestuursformatieplan moet het bevoegd gezag aangeven welke functies van welke omvang, aard en niveau op korte en lange termijn noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de onderwijsdoelstellingen. Uit het bestuursformatieplan moet kunnen worden afgeleid welke functies boventallig zijn, voor welke omvang en waarom.

Het bestuursformatieplan bevat vervolgens in ieder geval de volgende overzichten: • Het meerjarenformatiebeleid en de prognoses; • Een overzicht van de te besteden middelen en de lumpsumbekostiging; • Een overzicht van de formatieopbouw en andere bestedingsdoelen;

• Een overzicht van de besteding van middelen, de vorming van reserves en voorzieningen en de overdracht van formatie.
BestuursmodelEen bestuursmodel beschrijft de wijze waarop de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn ingericht, welke coördinatiemechanismen er zijn en welke onderlinge relaties worden onderscheiden. Het is een instrument om de beheersbaarheid van een organisatie te realiseren. Er zijn verschillende vormen van bestuursmodellen, zoals bijvoorbeeld het one-tier bestuursmodel of het two-tier bestuursmodel.
BestuursverslagHet bestuursverslag geeft een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon en van de groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in zijn jaarrekening zijn opgenomen. Het bestuursverslag bevat, in overeenstemming met de omvang en de complexiteit van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen, een evenwichtige en volledige analyse van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten. Indien noodzakelijk voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen, omvat de analyse zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren, met inbegrip van milieu- en personeelsaangelegenheden. Het bestuursverslag geeft tevens een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de rechtspersoon wordt geconfronteerd. Het bestuursverslag wordt in de Nederlandse taal gesteld, tenzij de algemene vergadering tot het gebruik van een andere taal heeft besloten.
BetrokkeneEen ge�dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon over wie persoonsgegevens worden verwerkt. (artikel 4 lid 1 AVG)
BeveiligingsbijlageEen bijlage bij de Model Verwerkersovereenkomst met een beknopte beschrijving en opsomming van van de technische en organisatorische maatregelen die worden getroffen ter beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens.
BeveiligingsrisicoHet potentieel voor schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik, verstoring, wijziging of vernietiging van informatie.
Bevoegd gezagHet bevoegd gezag is het eindverantwoordelijk orgaan voor de beslissingen die in verband het onderwijs dat wordt gegeven, en over de onderwijsinstelling als geheel.

RIO: Bevoegd Gezagerkenning

Een erkenning als bestuur in het onderwijs door OCW van een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan)
BewaartermijnTermijn die men in acht moet nemen om documenten, gegevens enz. bij te houden, waarna vernietiging of verwijdering is toegestaan.
BezwaarEen protest tegen iets (bijvoorbeeld een beslissing), een tegenkanting. Wanneer iemand ergens niet mee akkoord gaat, heeft diegene bezwaren. De bezwaren zijn de redenen of argumenten die worden gebruikt om ergens tegen te verzetten. Iemand probeert er anderen mee te overtuigen om iets niet te doen.
Bijzonder persoonsgegevenPersoonsgegeven waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, zoals bedoeld in artikel 9 AVG.
Centraal examenAfsluitende onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat in opdracht van de overheid centraal wordt ontwikkeld en vastgesteld.
CertificaatEen certificaat is een document dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een vak als onderdeel van een eindexamen door de kandidaat, waarbij het eindexamen als geheel niet is voltooid.
CijferEen cijfer is een getal dat een cijfermatige uitdrukking geeft aan het behaalde resultaat.
Code goed bestuurCode goed bestuur is een sectoraal document waarin richting wordt gegeven aan goed bestuur in de betreffende sector.
Commisie voor de begeleidingEen Commissie voor begeleiding is een commissie die is ingesteld door het bevoegd gezag van een instelling, en zodanig is samengesteld dat zij adequaat kan adviseren vanuit zowel onderwijskundig als pedagogisch, psychologisch en medisch oogpunt, rekening houdend met de handicap van de leerling.
Commissie van onderzoekEen Commissie van onderzoek is een commissie die is ingesteld door het bevoegd gezag van een instelling, en tot taak heeft te beoordelen of een kind gezien zijn handicap voor het onderwijs op de instelling in aanmerking komt, dan wel in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling indien het kind is of wordt ingeschreven op een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of de Wet op het voortgezet onderwijs.
CommunicatiemiddelEen communicatiemiddel is een middel om een boodschap over te brengen bij een doelgroep.
CommunicatiestrategieEen communicatiestrategie bepaalt hoe een boodschap bij de beoogde doelgroep terecht moet komen.
CommunicatievormEen communicatievorm is een manier waarop de school communiceert met ouders en/of leerlingen.
Configuratie-itemEen component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit het perspectief van servicemanagement.
ContactEen contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering.
Contactgegevens externe relatiesGegevens waarmee een externe relatie kan worden geidentificeerd en geadresseerd.
CrediteurEen crediteur is een leverancier (een persoon of bedrijf) aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst. (bron: Wikipedia)
DPIAEen data protection impact assessment (DPIA) is een beoordeling van het effect van beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens.
DebiteurEen debiteur, juridisch schuldenaar, is een persoon die een verplichting heeft ten opzichte van een ander. (bron: Wikipedia)
DienstbetrekkingDe rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.
Digitale identiteitEen uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt
DiplomaWaardedocument dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een opleiding door een onderwijsdeelnemer.
Diploma-uitreikingFeestelijke gebeurtenis waarbij een onderwijsdeelnemer die succesvol een opleiding heeft afgerond een diploma krijgt.
DislocatieEen dislocatie is een deel van een school - in een ander gebouw en op een andere locatie dan het hoofdgebouw - waarmee feitelijk ruimtegebrek in het hoofdgebouw van de school wordt opgevangen.
DocentIemand die onderwijs geeft.
DoelbekostigingDoelbekostiging is bekostiging dat besteed moet worden overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is.
DoelgroepEen specifieke groep die de instelling wil bereiken.
DonatieGeldelijke of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving en niet zijnde de ouderbijdragen, waarvoor het bevoegd gezag geen tegenprestatie levert.
Economisch eigenaarEconomisch eigenaar is dat de gemeente economisch claimrecht behoudt en de zorgplicht behoudt. De gemeente blijft in principe economisch eigenaar van het gebouw.
EindcijferCumulatieve numerieke beoordeling of score die wordt toegekend aan onderwijsdeelnemers op basis van hun prestaties in een reeks toetsen, opdrachten, examens of andere beoordelingen.
EindexamenGeheel van toetsen dat leidt tot een eindbeoordeling met kwalificatie voor een vervolgstap naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.
EindtermEen eindterm is een doel uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De globale eindtermen zijn beschreven in het examenprogramma en specifieke eindtermen in de syllabus en handreiking schoolexamen.
Europees ReferentiekaderHet Europees Referentiekader is een systeem dat de beheersing van een vreemde taal op verschillende niveaus beschrijft.
EvaluatiedeelHet evaluatiedeel beschrijft de behaalde vaardigheidsscores en of de geplande vaardigheidsgroei daadwerkelijk is gerealiseerd.

Periodiek bespreekt de school met de ouders de ontwikkeling van hun kind en evalueren zij of de gestelde doelen bereikt zijn.

In bepaalde gevallen is bijstelling van het OPP aan de orde.
Examen- en toetsresultaatgegevensGegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens.
ExamenprogrammaEen bij wet- en regelgeving vastgelegd curriculumdocument dat voor een vak beschrijft wat er aan het einde van het voortgezet onderwijs bereikt moet zijn in termen van beheersing en/of ervaring om het vak met succes af te ronden.
ExamenreglementDocument regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen.
ExamineringHet proces van beoordeling en evaluatie van de kennis, vaardigheden, competenties en prestaties van een onderwijsdeelnemer.
Externe relatieEen individu of organisatie waarmee de instelling een relatie onderhoudt.
Extra ondersteuningExtra ondersteuning omvat alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen. Wordt aangeboden met behulp van het samenwerkingsverband.
FeedbackFeedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen.
FormatieplaatsBetrekking met de omvang van een volledige weektaak.
Formatieve toetsEen formatieve toets is een toets die meet hoe ver leerlingen gevorderd zijn in het behalen van bepaalde doelen.
Fysieke veiligheidFysieke veiligheid gaat over het verkleinen van de kans dat iemand slachtoffer wordt van een ongeval of incident
GebouwVrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden.
GegevenEen gegeven is een vastgelegde uitdrukking van een feit, zodanig geregistreerd dat deze uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kan worden.
Gemeenschappelijk rapportEen Gemeenschappelijk rapport is een rapport opgesteld door een Commissie van onderzoek met daarin de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek om te beoordelen of een kind gezien zijn handicap voor het onderwijs op de instelling in aanmerking komt, dan wel in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraadMedezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak op bestuursniveau.

De algemene bevoegdheden van de GMR bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms);

- het recht op informatie (artikel 8 Wms).
GemeenteEen gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. Het is de kleinste eenheid van openbaar bestuur, bestuurd door een gemeenteraad en B en W.
GeschillencommissieEen Geschillencommissie adviseert en bemiddelt, of doet een uitspraak bij bezwaren ingediend (bijvoorbeeld door ouders, leerlingen of medewerkers) tegen een beslissing/ besluit.
GezondheidsgegevensGegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen)
Groepindeling(Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen.
GroepsplanGroepsplan is het leerplan (leerlijn) gericht op het werken in de klas; invulling vooral door de leraar; invloed methode.
GrondslagDe reden waarvoor persoonsgegevens moeten worden verwerkt, en die de rechtmatigheid van de verwerking aangeeft.
HandelingsdeelBeschrijving van de te bieden individuele ondersteuning en begeleiding om de gestelde doelen te realiseren / gericht op de ondersteuningsbehoefte van de leerling voor de komende periode, daar waar dat uitstijgt boven het basisaanbod, net als eventuele afwijkingen van het onderwijsprogramma.
Handelingsgerichte procesdiagnostiekHandelingsgerichte Procesdiagnostiek is een oplossingsgerichte aanpak om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beter te begeleiden.
HoofdvestigingDe hoofdvestiging is de eerste vestiging van een school of scholengemeenschap die voor bekostiging in aanmerking is gebracht, wordt aangeduid als hoofdvestiging.
Ict-beleidsplanArchitectuur en inrichtingskeuzes, eigenschappen en keuzes die bepalend zijn hoe de onderwijsinstelling is georganiseerd en functioneert
IncidentEen gebeurtenis die de gang van zaken in de context van de school kan verstoren.
Incident- en veiligheidsrapportagePeiodiek rapport met overzicht van alle gebeurtenissen op het gebied van fysieke en digitale veiligheid.
Individueel LeerplanLeerplan is het persoonlijke leerplan (leerlijn); invulling op leerlingniveau.
Inkomende betalingEen betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (bron: Wikipedia)
InkoopcontractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een leverancier rondom het leveren van producten of diensten.
InschrijvingDe inschrijving van een leerling bij een school.
Inspectie van het OnderwijsDe Inspectie van het Onderwijs (IvhO), ook wel Onderwijsinspectie genoemd, is een inspectie-orgaan dat valt onder onder Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en doet dit onder andere door het bezoeken van scholen.
InstroomprofielDe beschrijving van de beschikbare gegevens over de leerling bij binnenkomst in de school en/of bij het voor het eerst opstellen van het OPP. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over de leerling uit een onderwijskundig rapport, de schoolloopbaan van de leerling, beschikbare toetsgegevens, gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en over een eventuele handicap of beperking van de leerling. Benodigde vaardigheden die een leerling nodig heeft voor de uitstroombestemming waar hij naar doorstroomt. De vaardigheden die de leerling bij uitstroom beheerst komen in het ideale geval overeen met het instroomprofiel van het type onderwijs waar de leerling naar doorstroomt.
Integraal HuisvestingsPlan OnderwijsIntegraal HuisvestingsPlan Onderwijs is een plan waarin gemeenten na overleg met betrokken schoolbesturen het huisvestingsbeleid en het investeringsprogramma voor een periode van 4 jaar vastleggen in een meerjarenprogramma (IHP), met een doorkijk naar meerdere jaren na deze periode.
Intern begeleiderDe intern begeleider is een medewerker die lverantwoordelijk is voor de leerlingenzorg en coördinerende en begeleidende taken heeft. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Hij/zij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.
Interne toezichthouderDe interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde.
InvesteringsverbodHet investeringsverbod verwijst naar bepalingen in artikel 143 WEC en artikel 148 WPO.
JaarplanningPlan betreffende het te voeren beleid met looptijd van een jaar.
JaarrekeningOnder jaarrekening wordt verstaan: de enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, en de geconsolideerde jaarrekening indien de rechtspersoon een geconsolideerde jaarrekening opstelt.
JaarverslagJaarverslag is een verantwoordingsdocument dat in ieder geval bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening die jaarlijks wettelijk verplicht wordt opgesteld door het schoolbestuur.
JournaalpostEen journaalpost geeft bij dubbel boekhouden voor financiële feiten aan welke grootboekrekeningen gedebiteerd en gecrediteerd moeten worden. Voor elke journaalpost zijn het (totaal van het) debet- en creditbedrag gelijk. Een journaalpost bestaat dan ook altijd uit minimaal twee regels, het zijn er vaak ook meer. (bron: Wikipedia)
Juridisch eigenaarJuridisch eigenaar is de eigenaar van het schoolgebouw, waarbij de volgende beperkingen gelden:
  • Voor verhuur is vooraf toestemming nodig van de gemeente
  • Geen bezwaren van het eigendom zonder toestemming van de gemeente en
  • Niet mogen verkopen aan een derde.

In principe is het schoolbestuur juridisch eigenaar van het schoolgebouw.

Het schoolbestuur heeft het gebouw in eigendom zolang het het gebouw nodig heeft voor het verzorgen van onderwijs. Als dit niet meer het geval is, gaat het eigendom terug naar de gemeente.
KerndoelEen kerndoel is een beschrijving van welke onderwerpen moeten worden aangeboden in de verplichte onderwijstijd.
KlachtEen klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product met het oogmerk dat er een oplossing op dat punt zal worden gerealiseerd.
Klachtencommissie (School)Heeft de school geen eigen klachtencommissie, dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie.
KlachtenregelingHet bevoegd gezag treft een regeling voor de behandeling van klachten. (art. 15 WPO)
KostenplaatsEen kostenplaats is een verzameling grootboekrekeningen die samen het totaal van een kostenonderdeel vormt.
Kwaliteitsrapportage (geaggregeerd)Periodieke geaggregeerde rapportage over de kwalitatieve eigenschappen van het onderwijs van de onderliggende onderwijsinstellingen.
Kwaliteitsrapportage (school)Periodieke rapportage over de kwalitatieve eigenschappen van het onderwijs van een instelling.
Landelijk doelgroepenmodelHet landelijk doelgroepenmodel is een model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het potentiële eindniveau van leerlingen in te schatten en de benodigde ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming. Daarnaast bevordert het Landelijk Doelgroepenmodel de communicatie met ouders en stakeholders, zoals de Inspectie, samenwerkings-verbanden, externe ondersteuners en scholen in het regulier onderwijs.

Het doelgroepenmodel is een hulpmiddel voor het onderwijs (ook het reguliere onderwijs) om te omschrijven wat het leerstofaanbod voor de leerlingen kan zijn en op welke manier deze kinderen ondersteund worden bij het onderwijs, bijvoorbeeld of er een braille schrift nodig is, of dat er altijd een begeleider aanwezig moet zijn, en wat het onderwijsaanbod is.

Het doelgroepenmodel functioneert als een gezamenlijke taal.
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) een advies uitbrengen.
LeerdoelEen leerdoel beschrijft wat een leerling met onderwijsactiviteiten wil bereiken
LeerlijnEen leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel.
LeerlingPersoon die primair of voortgezet onderwijs volgt.
LeerlingbegeleiderEen begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn.
LeerlingbesprekingBespreking door de leerkrachten e/o docenten e/o begeleiders van een leerling van zijn/haar (cognitieve) vorderingen en persoonlijke ontwikkeling.
LeerlingcommunicatieCommunicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen.
LeerlingdossierVerzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn.
Leerlingengeleding van de medezeggenschapsraadDe geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit leerlingen
LeerlingenraadLeerlingenraad is de raad die bestaat uit door de leerlingen (uit leerlingen) gekozen vertegenwoordigers zonder wettelijke status.

De leerlingenraad praat namens de mening van de leerlingen op een school. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-doet-de-leerlingenraad-in-het-onderwijs
LeerlingenstatuutHet leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en de plichten van leerlingen op die school. In het leerlingenstatuut worden in elk geval voorschriften opgenomen, strekkende tot handhaving van de goede gang van zaken binnen de instelling en, de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer. In een goed leerlingenstatuut staat beschreven wat van de docenten mag worden verwacht, maar ook wat docenten van de leerlingen mogen verwachten. In het statuut worden de alle regels rondom toetsen, huiswerk, toelating, overgaan en te laat komen, vastgelegd.
LeerlingenvervoerLeerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen. De verantwoordelijkheid van het naar school brengen en ophalen ligt primair bij de ouders/verzorgers. De gemeente heeft de zorgplicht passend vervoer aan te bieden. Dit betekent dat het leerlingenvervoer moet aansluiten bij de mogelijkheden van het kind.
LeerlingvoortganginformatieInformatie over de voortgang en resultaten van een leerling.
LeermateriaalLeermateriaal is materiaal dat gebruikt wordt om te leren en bestaat uit opdrachten (productie door leerling) en lesstof (door leerlingen geconsumeerd).
LeerprocesEen leerproces is het proces waarbij leerlingen informatie opslaan, kennis verwerven en – door denken en (herhaalde) ervaring – houding en gedrag veranderen.
LeerrouteEen Leerroute is de weg die een leerling in het onderwijs aflegt langs de leerlijnen om een opleiding af te ronden. Een leerroute bestaat uit leerdoelen die relevant zijn om te bereiken met het oog op een specifieke uitstroombestemming.
Leerwegondersteund onderwijsLeerwegondersteunend onderwijs (lwoo) wordt gegeven op een reguliere vmbo-school en leidt op voor een gewoon vmbo-diploma dat toegang geeft tot het mbo (middelbaar beroepsonderwijs).
LesgeldLesgeld is een verplichte bijdrage van ouders aan het schoolbestuur van een particuliere (niet-bekostigde) onderwijsinstelling.
LesstofLesstof is leermateriaal dat gebruikt wordt om kennis en vaardigheden over te brengen.
LeverancierEen organisatie die producten of diensten levert.
LumpsumbekostigingDe lumpsumbekostiging is een totaal bedrag aan rijksbekostiging die het Ministerie van OCW aan de Nederlandse schoolbesturen geeft.
ManagementstatuutHet managementstatuut beschrijft de verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag, de directies van scholen en eventueel bovenschools management. In het statuut wordt specifiek aangegeven welke maat van taken en bevoegdheden gemandateerd worden naar de directies, en welke taken op het niveau van het bevoegd gezag blijven.
MandateringEen mandatering is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd.
MasterdataMasterdata betreffen de kerngegevens van de organisatie.
MedewerkerEen individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling.
Medewerker in loondienstMedewerker die in dienst is bij de onderwijsinstelling.
Medewerker niet in loondienstEen medewerker die geen dienstbetrekking heeft bij de onderwijsinstelling.
MedewerkerbeoordelingEen beoordeling van het functioneren van een medewerker.
MedewerkercompetentieEen geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen.
MedezeggenschapsraadMedezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak met instemming en advies op het beleid van de school.

De MR stemt in met / adviseert op plannen van een school. De algemene bevoegdheden van de MR en de geledingen bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms);

- het recht op informatie (artikel 8 Wms).
MedezeggenschapsstatuutHet medezeggenschapsstatuut bevat de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden. Het medezeggenschapsstatuut kan worden beschouwd als ‘de grondwet’ voor medezeggenschap binnen de stichting. In het document worden afspraken opgenomen over de vormgeving van medezeggenschap binnen de organisatie. Het statuut wordt elke twee jaar opgesteld door het bevoegd gezag van de school en wordt bij vaststelling en bij wijziging ter instemming voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die met een twee derde meerderheid moet instemmen (artikel 21 lid 1 WMS).
Meerjareninvesteringsplan
MeerjarenonderhoudsplanEen meerjarenonderhoudsplan is een rapport dat inzicht geeft in de bouwkundige staat van een gebouw, de te verwachte onderhoudswerkzaamheden en kosten daarvan.
MeldingEen klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld.
Ministerie van OCWHet Ministerie van OCW bestaat uit verschillende onderdelen. Voor het onderwijs zijn relevant: het Kerndepartement OCW, DUO en de Inspectie van het Onderwijs.
Model VerwerkersovereenkomstEen verwerkersovereenkomst welke voor de sector 'onderwijs' als model in de bijlagen bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy is opgenomen en daarvan een integraal onderdeel uitmaakt.
NetwerkverbindingVerbinding tussen apparaten voor de uitwisseling van data.
NevenvestigingEen nevenvestiging is een (tijdelijk) schoolgebouw verbonden aan een hoofdvestiging, kan een eigenschool met eigen propgramma zijn en hoeft niet verbonden te zijn aan een hoofdvestiging. Een nevenvestiging is een andere dan de eerste vestiging van een school of scholengemeenschap die voor bekostiging in aanmerking is gebracht.
NiveauEen niveau is een aanduiding voor een kwalificerende eigenschap van een onderwijseenheid. Voldoende niveau aan het eind van een onderwijseenheid geeft toegang tot een hoger niveau.
OndersteuningsarrangementEen ondersteuningsarrangement is extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van (bovenschoolse) voorzieningen, expertise en financiën. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard.
OndersteuningsbehoefteOndersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren.
OndersteuningsplanIn het ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan) legt het samenwerkingsverband vast hoe passend onderwijs in hun regio wordt vormgegeven, d.w.z. de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld. Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen.
OndersteuningsplanraadEen Samenwerkingsverband heeft altijd een Ondersteuningsplanraad naast een eventuele Medezeggenschapsraad. De leden Ondersteuningsplanraad van worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband. De Ondersteuningsplanraad moet instemmen met het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband.
OnderwijsOnderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Daarbij houdt men rekening met een beginsituatie, volgt men een onderwijsstrategie en worden de resultaten geëvalueerd, onder meer door toetsing, zelfevaluatie en peerevaluatie (collegiale toetsing). Onderwijs wordt binnen een door de overheid bepaalde structuur gegeven door personen die daarvoor speciaal zijn opgeleid, zoals onderwijzers, leraren en docenten.
Onderwijs begeleidingsgegevensGegevens met betrekking tot de voortgang van het leerproces van de leerling, denk aan OPP, observaties, evaluatiegesprekken
OnderwijsaanbiederWeergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen.

RIO:

Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs.
OnderwijsaanbiedersgroepOnderwijsaanbiedersgroep is een gemeenschap van twee of meer scholen voor voortgezet onderwijs
OnderwijsactiviteitActiviteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma.
OnderwijsbestuurHet schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt.

RIO: Onderwijsbestuur

Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan)
OnderwijsbestuurderEen persoon die in het bestuur van de onderwijs organisatie zit.
OnderwijsdeelnameHet deelnemen van een leerling aan een onderwijsactiviteit.
OnderwijsdoelEen onderwijsdoel is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen.
Onderwijsdoel (Leerling)Het Onderwijsdoel beschrijft het doel waar met de leerling naar toe wordt gewerkt.
OnderwijsinstellingEen organisatie die door een bevoegd gezag in stand wordt gehouden voor het verzorgen van onderwijs.

Vergelijk RIO: Onderwijsaanbieder Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs.

Onderwijsinstellingserkenning

Een erkenning van een organisatie voor het verzorgen van onderwijs op basis van wetgeving.
Onderwijskundig beleidStelsel van kwaliteitszorg
Onderwijskundig rapportHet Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling.
OnderwijskwaliteitOnderwijskwaliteit is de kwaliteit van het onderwijs dat op een school gegeven wordt.
OnderwijslocatieOnderwijslocatie is een punt op een geografische kaart waar onderwijs wordt aangeboden.
OnderwijslocatiegebruikEen locatie waar onderwijs wordt gegeven. Meerdere partijen kunnen gebruik maken van een bepaalde onderwijslocatie. Aan dat gebruik kunnen van elkaar afwijkende gegevens en regels hangen. OCW geeft een vestigingserkenning af als er onderwijs voor po en vo op de locatie mag worden aangeboden.
OnderwijsondersteuningOnderwijsondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van basis- en extra ondersteuning (onderwijsinhoudelijke en (ortho)pedagogische interventies) die binnen de ondersteuningsstructuur van de school - eventueel samen met ketenpartners - planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.
OnderwijsplanningPlanning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera).
OnderwijsprogrammaSamenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar.
OnderwijstijdHet aantal uren onderwijs dat een leerling krijgt.
OnderwijsvakbondEen onderwijsvakbond is een vakbond van onderwijsgevenden en behartigt de belangen, beantwoordt vragen en organiseert activiteiten als cursussen voor zijn leden. Zowel lesgevend als ondersteunend personeel kan lid worden.
Onderzoekskader van de Inspectie van het OnderwijsOnderzoekskader is een instrument van de Inspectie van het Onderwijs waarmee zij toezicht op het onderwijs of toezicht op de kwaliteit van het onderwijs houdt.
OnderzoeksresultaatResultaat met bevindingen naar aanleiding van diverse soorten onderzoek naar de leerling.
OntvangerEen natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de gegevens worden verstrekt. (artikel 4 lid 9 AVG)
OntwikkelingOntwikkeling is de verandering (vaardigheidsgroei) die een leerling doormaakt op verschillende ontwikkelingsgebieden.
OntwikkelingsperspectiefHet ontwikkelingsperspectief beschrijft de te verwachten uitstroombestemming (incl. onderbouwing) van de leerling en de te bieden ondersteuning en begeleiding en, indien aan de orde, de afwijkingen van het onderwijsprogramma. Het beschrijft het 'WAT': Wat zijn de doelen waar met de leerling naar toe wordt gewerkt; waar en waarom wijkt dat af van het basisprogramma.
OntwikkelingsperspectiefplanEen ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en (verplicht) voor alle leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan.

Vroeger was dit het individuele handelingsplan.

Het OPP beschrijft het 'HOE' en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelingsperspectief 2. Het handelingsdeel

3. Het evaluatiedeel
Op overeenstemming gericht overleg (Gemeente)Op overeenstemming gericht overleg is het overleg tussen schoolbesturen en gemeente over de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op jeugdzorg, het leerlingenvervoer en de huisvesting van het onderwijs.
Op overeenstemming gericht overleg (Ouder)Onder Op overeenstemming gericht overleg (Ouder) moet worden verstaan dat met de ouders open en reëel overleg wordt gevoerd over het OPP. Dat wil zeggen dat de school open staat voor suggesties van de ouders voordat zij een beslissing neemt over het OPP.
OpdrachtEen opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit.
Opleidingseenheid(Een deel van) een opleiding.
Orthopedagogisch Didactisch CentrumEen orthopedagogisch didactisch centrum is een bovenschoolse voorziening, verbonden aan een samenwerkingsverband. De leerlingen die gebruikmaken van de diensten van het orthopedagogisch didactisch centrum zijn ingeschreven bij reguliere scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen uit het samenwerkingsverband zijn verantwoordelijk voor de (bekostiging van) de huisvesting van het orthopedagogisch didactisch centrum.
OuderOuder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden.
OudercommunicatieCommunicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg.
Oudergeleding van de medezeggenschapsraadDe geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit ouders
Ouderraad / -verenigingDe ouderraad is een zelfstandige vereniging die in overleg met de school buitenschoolse activiteiten organiseert, en ook de ouderbijdrage kan innen. De ouderraad kan de vorm aannemen van een vereniging waar alle ouders lid van zijn, of van een stichting. Een ouderraad is geen verplichting op school en is daarom ook niet vastgelegd in een wet.
OuderstatuutHet ouderstatuut is een overzicht van de functies en werkwijzen van de ouderraad en de klassenouders.
OverstapDe overgang van een leerling van de ene naar de andere andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt.
Passend onderwijsPassend onderwijs is de manier waarop extra ondersteuning voor leerlingen wordt georganiseerd zodat ze op een eigen manier en tempo kennis kunnen opdoen. Het is geen aparte schoolsoort.
PassivumPassiva is het vermogen waarmee de onderneming van de rechtspersoon is gefinancierd.
Permanente Commissie LeerlingenzorgEen Permanente Commissie Leerlingenzorg is ingesteld door het bevoegd gezag of de bevoegde gezagsorganen van scholen in een samenwerkingsverband, en bepaalt op aanvraag van de ouders of plaatsing van een leerling op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs noodzakelijk is.
PersoneelsbeleidBeleid omtrent het aannemen, inzetten en uitstromen van personeel.
Personeelsgeleding van de MedezeggenschapsraadDe geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit personeelsleden
PersoonsgegevenInformatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (?de betrokkene?). (artikel 4 lid 1 AVG)
Plan van ScholenDe Wet op het primair onderwijs (Wpo) verplicht gemeenten jaarlijks een plan van nieuw op te richten basisscholen vast te stellen. Rijksbekostiging van een nieuwe openbare of bijzondere basisschool kan alleen als de school opgenomen is op een door de gemeente van vestiging vastgesteld plan. N.B.: In het kader van de wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’, wordt niet meer met een Plan van Scholen gewerkt (los van de overgangsregeling).
PlusklasIs geen eenduidige defintie voor te geven, wordt momenteel heel divers ingevuld in het (basis)onderwijs. Een plusklas is een voorziening om meer- en hoogbegaafde leerlingen onderwijs op maat te bieden. Dit kan een plusklas binnen de eigen school zijn, maar er bestaan ook bovenschoolse plusklassen. Plusklassen kunnen per jaargroep georganiseerd zijn, maar ook klassen doorbrekend.
PortfolioPortfolio is een verzameling van werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter Het doel van het portfolio is om de ontwikkeling op verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden te laten zien.
PraktijkonderwijsHet praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen is.
PrivacybijsluiterEen bijlage bij de Model Verwerkersovereenkomst waarin de Instructies voor de Verwerking van Persoonsgegevens van de Onderwijsinstelling aan de Verwerker staan beschreven. Deze bijsluiter geeft Onderwijsinstellingen informatie over de dienstverlening die de Onderwijsinstelling van Verwerker afneemt en legt vast welke Persoonsgegevens de Verwerker daarbij in opdracht van de Onderwijsinstelling verwerkt.
PrivacyreglementVastgesteld reglement waarin een organisatie beschrijft welke persoonsgegevens ze verwerkt, en voor welk doel.
Privacyreglement Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO/VODit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van een betrokkene die door of namens een samenwerkingsverband worden verwerkt, en heeft o.a. tot doel vast te stellen van welke personen het samenwerkingsverband persoonsgegevens verwerkt en te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn.
PrivacyverklaringEen privacyverklaring is een informatief bericht aan betrokkenen over de verwerking van persoonsgegevens, waarin onder meer wordt uitgelegd waarom persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt, welke gegevens dat zijn en welke rechten de betrokkene heeft als diens persoonsgegevens worden verwerkt.
Professioneel statuutHet professioneel statuut bevat afspraken gemaakt over de wijze waarop de zeggenschap van leraren wordt georganiseerd.
ProfielProfiel is een in schooltijd verzorgd samenhangend onderwijsprogramma.
ProfielwerkstukHet profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel.
Programma van toetsing en afsluitingCurriculumdocument waarin het bevoegd gezag van een school de inrichting van het schoolexamen beschrijft.
ProspectEen potentiële leerling.
RapportEen rapport is een overzicht van de schoolprestaties van een leerling.
RapportageEen rapportage is een integraal en historisch beeld van gegevens.
ReferentiekaderEen referentiekader is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen op een bepaald moment in het onderwijs.
Referentiekader taal en rekenenHet referentiekader taal en rekenen is het geheel van referentieniveaus en beschrijft wat leerlingen moeten kennen en kunnen m.b.t. de Nederlandse taal en rekenen/wiskunde op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs
ReferentieniveauEen referentieniveau is een beschrijving van een vaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs.
Referentieniveau Nederlandse taalEen referentieniveau Nederlandse taal is een beschrijving van de taalvaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs.
Referentieniveau moderne vreemde talenEen referentieniveau moderne vreemde talen is een beschrijving van de taalvaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs.
Referentieniveau rekenenEen referentieniveau rekenen is een beschrijving van de rekenvaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs.
Regionaal Plan OnderwijsvoorzieningenEen regionaal plan onderwijsvoorzieningen is een plan dat schoolbesturen in een regio maken met daarin de vestigingen die in die regio aanwezig zullen zijn, inclusief nieuw te stichten vestigingen.
Register van de verwerkingsactiviteitenEen register met informatie over verwerkingen van persoonsgegevens.
Regulier onderwijsRegulier onderwijs is de verzamelterm voor onderwijs dat zich niet richt tot speciale doelgroepen, zoals buitengewoon en speciaal onderwijs. Op een reguliere school zitten dus overwegend kinderen die een gewone ontwikkeling doormaken.
Remedial teacherEen remedial teacher (ook: rt'er)verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen.
Remedial teachingRemedial teaching is extra uitleg en hulp aan kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen (zoals faalangst) hebben. Remedial teaching kan individueel of in kleine groepjes.
RequirementEen gewenste eigenschap van de organisatie.
ResultaatResultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit
RijksbijdragenRijksbijdragen is het totaal van de toegekende (normatieve) rijksbijdrage (lump sum) plus de aanvullende (project)subsidies.
Risico-inventarisatie en -evaluatieBij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers.
RoosterDetailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod.
RuimteEen onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden.
Samenwerkingsverband passend onderwijsHet samenwerkingsverband passend onderwijs maakt afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen
SchooladviesAdvies met betrekking tot doorstroom naar een bepaald niveau van voortgezet onderwijs voor een onderwijsdeelnemer in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs.
SchoolbegrotingSchoolbegroting is een schatting vooraf van een deel van de baten en lasten die specifiek op betreffende school van toepassing zijn.
SchoolexamenAfsluitend onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat wordt ingericht door de scholen en beschreven staat in het Programma van toetsing en afsluiting.
SchoolgebouwEen schoolgebouw is een gebouw met een onderwijsbestemming.
SchoolgidsDe schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers.
SchoolkostenSchoolkosten zijn alle kosten die ouders maken voor hun kinderen op school, inclusief de vrijwillige ouderbijdrage.
SchoolleidingSchoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap
SchoolondersteuningsprofielIn het schoolondersteuningsprofiel staat een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven, d.w.z. een beschrijving van de mogelijkheden die de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst.
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft of extern kan organiseren. 

Voorgedefinieerde set profielen; school kan kiezen In regio moet goede spreiding zijn van profielen bijv als leerling doof is

check Scholen op de kaart / Vensters (filteren op onderwijsconcepten / kenmerken)
SchoolplanHet schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het brengt de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school samen. Het is een handvat voor kwaliteitsbeleid. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg.
SchoolsoortEen schoolsoort is een bij wet geregeld opleidingstraject voor leerlingen in het funderend onderwijs na de periode van het basisonderwijs
SchorsingHet een leerling tijdelijk de toegang ontzeggen tot de school en/of tot deelname aan onderwijsactiviteiten.
Sectorraad GODe Sectorraad GO (een fusie van LECSO (Landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs) en SBOwerkverband) is dé organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Zij vertegenwoordigen schoolbesturen en scholen werkzaam binnen het gespecialiseerd onderwijs. Samen zijn zij verantwoordelijk voor goed onderwijs plus de daarbij horende ondersteuning; voor sbo, so en vso (cluster 3 en 4) in Nederland.
Service-level agreementEen service-level agreement (SLA) is een type overeenkomst waarin afspraken staan tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product.
Slaag-zakregelingDe slaag-zakregeling is het geheel van regels, door de wetgever opgesteld, op grond waarvan wordt bepaald of de kandidaat al dan niet is geslaagd voor het eindexamen.
Sociale veiligheidSociale veiligheid is de bescherming of het zich beschermd voelen tegen grensoverschrijdend sociaal gedrag en contact.
SollicitantEen persoon die actief heeft gereageerd op een vacature door zijn of haar interesse in een bepaalde functie binnen een organisatie kenbaar te maken. Sollicitanten dienen vaak een sollicitatiebrief en cv in en nemen deel aan selectieprocedures om in aanmerking te komen voor de positie.
Speciaal basisonderwijsSpeciaal basisonderwijs is regulier onderwijs voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte
Speciale / intensieve ondersteuningSpeciale / intensieve ondersteuning is een vorm van extra ondersteuning die door een specialist moet worden verzorgd.
SpecialistIemand die speciale / intensieve ondersteuning verzorgt.
SponsoringGeldelijke of materiële bijdragen, of vrijstelling van een (een deel) van de betaling, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving, niet zijnde de ouderbijdragen indien het bevoegd gezag daarbij, al dan niet uit eigen beweging, in welke vorm dan ook verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen in schoolverband (bijvoorbeeld binnen de schooltijden, het overblijven daaronder begrepen of naschoolse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd) worden geconfronteerd.
StageStage is een langer durend onderdeel van een opleiding waarbij de leerling in de praktijk leert, doorgaans bij een andere instelling dan de eigen school.
StartkwalificatieDe verplichting voor de leerling om bij een onderwijsinstelling ingeschreven te staan, eindigt zodra de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt of een startkwalificatie heeft behaald.
StatutenStatuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan rechtspersonen.
Stelsel van kwaliteitszorgBeleid rondom het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs.
Strategisch HuisvestingsplanEen strategisch huisvestingsplan is het huisvestingsbeleid dat een schoolbestuur opstelt voor zijn onderwijshuisvestingsportefeuille.
Strategisch beleidsplanEen strategisch beleidsplan (SBP) is vergelijkbaar met een schoolplan, maar dan voor de gehele organisatie. Een SBP beschrijft de missie, visie en waarden van de organisatie als uitgangspunt, en verwoord wat de plannen voor de komende jaren voor de organisatie zijn. Dit SBP vormt het kader voor de schoolplannen van de scholen voor de planperiode.
SubsidieDe aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.
Summatieve toetsEen summatieve toets is een toets waarmee een leerling een specifiek onderdeel, eventueel leerjaar of onderwijssoort, afsluit.
SysteemsoftwareEen software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten.
ToelaatbaarheidsverklaringEen toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring.
ToelatingsbesluitDe beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau.
ToetsEen instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven.
Total Cost of OwnershipTotal Cost of Ownership is het totaalbedrag aan kosten voor de aanschaf en het bezit van een product of dienst gedurende de hele levenscyclus/gebruikscyclus. Behalve de aanschafprijs reken je alle kosten mee: vanaf het moment van aankoop tot het moment dat je er afstand van doet.
Uitgaande betalingEen betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (bron: Wikipedia)
UitschrijfverzoekAanvraag door de wettelijk vertegenwoordiger om een leerling uit te schrijven.
UitschrijvingHet - als gevolg van het afronden van een aangeboden opleiding, als gevolg van verwijdering, of op eigen verzoek - niet langer als leerling aan een school verbonden zijn.
UitslagHet resultaat of de uitkomst van een afgeronde evaluatie, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria.
Uitstroomniveau (Leerling)De (functionerings) niveaus die een leerling bij de overgang naar vervolgonderwijs voor de verschillende vakgebieden bereikt (moet) hebben. Deze zijn afgeleid van de instroomeisen passend bij de geplande uitstroombestemming. Een uitstroomniveau wordt opgesteld per leergebied en komt overeen met de einddoelen voor de leergebieden.

Het uitstroomniveau is niet hetzelfde als de uitstroombestemming. Leerlingen zullen dikwijls voor verschillende vakken een verschillend uitstroomniveau bereiken.

Uiteindelijk gaan ze naar één uitstroombestemming.
UitstroomprofielHet geplande uitstroomprofiel is een gewogen besluit op basis van de uitstroomniveaus per leergebied en de factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerling belemmeren en bevorderen. Het beschrijft het type vervolgonderwijs waar de leerling naar uit zal stromen. Een uitstroomprofiel, ook wel uitstroombestemming/-perspectief genoemd, komt tot stand op basis van de geplande vaardigheidsgroei (leerontwikkeling), de uitstroomniveaus bij verschillende leergebieden en bevorderende en belemmerende factoren, talenten en interesses van de leerling. Omgekeerd kan een uitstroomprofiel invloed hebben op de geplande vaardigheidsgroei en uitstroomniveaus.
VeiligheidVeiligheid is een situatie waarin een bepaald gevaar niets kan aanrichten Onder veiligheid wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen.
VeiligheidsbeleidVeiligheidsbeleid is beleid rondom sociale, fysieke en digitale veiligheid waarin concrete doelen en verantwoordelijkheden beschreven staan om de veiligheid in de leer- en werkomgeving te verbeteren.
VerplichtingBij het verplichtingenstelsel worden alle bedragen die aan contracten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) worden afgesloten, als uitgaven in de begroting opgenomen. (bron: Wikipedia)
Vertrouwenspersoon / Anti-pest coördinatorEen vertrouwenspersoon / anti-pest coördinator is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met seksuele intimidatie of pesten. Er kunnen interne en externe vertrouwenspersonen zijn. Een interne vertrouwenspersoon fungeert meestal als eerste aanspreekpunt.
VerwerkerEen natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. (artikel 4 lid 8 AVG)
VerwerkersovereenkomstEen overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die een verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorie�n van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven.
VerwerkingsactiviteitEen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde proced�s, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. (artikel 4 lid 2 AVG)
VerwerkingsdoeleindeHet verwerkingsdoeleinde geeft het doel aan waarom een verwerking plaatsvindt.
VerwerkingslocatieDe locatie waar de verwerking van (persoons)gegevens plaatsvindt.
VerwerkingsopdrachtDe opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens aan de verwerker en eenieder die onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerker handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens.
VerwerkingsverantwoordelijkeEen natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. (artikel 4 lid 7 AVG)
VestigingDe toestemming om op een bepaalde locatie onderwijs te mogen verzorgen. Kan (het gebruik van) meerdere onderwijslocaties omvatten
VisiedocumentBestuursvisie op bedrijfsvoering en samenwerking.
Voortgang leerprocesGegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc
Voortgezet onderwijsHet voortgezet onderwijs, bedoeld in deze wet, omvat het onderwijs dat wordt gegeven na het basisonderwijs en na het speciaal onderwijs. Het omvat niet het voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, educatie en beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.
VoorwerpEen object dat door individuen kan worden gebruikt.
VorderingEen vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht. Dat kan gaan over geld, of een bepaald doen of laten, maar in alle gevallen bedoelt men hiermee, dat er een verplichting wordt ingeroepen, tegen een ander. (bron: Wikipedia)
Vrijwillige ouderbijdrageDe vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage aan het schoolbestuur van ouders.
WaardedocumentFormeel bewijs van het met succes afgerond hebben van een opleidingseenheid.
WerkactiviteitEen activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking of andere contractuele overeenkomst.
WerkorderEen opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit.
ZorgbegeleidingsgegevensGegevens met betrekking tot het lichamelijk of geestelijk vermogen van de leerling die relevant zijn voor het onderwijs
ZorgcoördinatorDe zorgcoördinator is de spil van de leerlingondersteuning op school. De zorgcoördinator neemt beslissingen bij de uitvoering van het zorgbeleid en over de wijze waarop het ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan) wordt vormgegeven en uitgevoerd binnen de school. Daarnaast vertegenwoordigt de zorgcoördinator de onderwijsinstelling in het samenwerkingsverband (SWV).
ZorgdossierVerzameling van waarnemingen en notities rondom het welbevinden van leerlingen.

Gezondheid Gedrag

Check Scholen op de kaart
ZorginzetDe inzet van zorg / begeleiding aan (zorg)leerlingen met behoefte aan ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied, met een beperking of chronische ziekte.
ZorgleerlingEen zorgleerling is een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld, vanwege een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of leerstoornis.
ZorgplichtZorgplicht is de verplichting voor scholen om ervoor te zorgen dat iedere leerling met een extra ondersteuningsbehoefte op een passende onderwijsplek terecht komt.
ZorgrapportEen zorgrapport beschrijft de bevindingen m.b.t. een (zorg)leerling die zorg / ondersteuning nodig heeft.
ZorgverlenerEen zorgverlener is iemand die zorg / ondersteuning geeft aan (zorg)leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.