Onderwijsplanning

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Onderwijsplanning
ArchiMate-element Onderwijsplanning
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-99418e78-15a6-453f-85bf-b28d0c7cdb2e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijsplanning
Documentatie  : Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera).
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Laag
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijs
Status  : Definitief
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Statusdatum  : 12-7-2021
Sector  : FO
Object ID  : 99418e78-15a6-453f-85bf-b28d0c7cdb2e
Object ID_nl  : 99418e78-15a6-453f-85bf-b28d0c7cdb2e
Original ID  : id-99418e78-15a6-453f-85bf-b28d0c7cdb2e
Semanticsearch  : onderwijsplanning
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplan- ning BusinessRole SaaS aanbieder leerlingadmini- stratie Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijseval- uatie Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. * Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling; * Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte; * Onderwijsondersteuning op maat; * Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding. Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden. (BusinessFunction) Organisatie passend onderwijs Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling BusinessRole Saas aanbieder leerlingportaal Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er Functionaliteit voor het maken en onderhouden van planningen op hoofdlijnen voor periodes (bijvoorbeeld jaar of trimester) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, etc.). (ApplicationFunction) Beheer onderwijsplan- ningen Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs BusinessRole SaaS aanbieder ouderportaal Het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan, signaleren van extra zorgbehoeften (preventief en remediërend). Wordt overwegend door interne medewerkers uitgevoerd, die specifieke zorgtaken door externe specialisten kunnen laten uitvoeren. (BusinessFunction) Zorgbegeleidi- ng en- coördinatie Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) priode- en jaar-planningen kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Plansysteem Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. (BusinessObject) Rooster Het aantal uren onderwijs dat een leerling krijgt. (BusinessObject) Onderwijstijd AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship wordt ingepland in Deze svg is op 10-06-2023 08:55:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 10-06-2023 08:55:06 CEST