Verwerkingsactiviteiten Onderwijsvoorbereiding (a)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Verwerkingsactiviteiten Onderwijsvoorbereiding (a)
Verwerkingsactiviteiten Onderwijsvoorbereiding (a)
Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprogramma Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplanning Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn Leermateriaal is materiaal dat gebruikt wordt om te leren en bestaat uit opdrachten (productie door leerling) en lesstof (door leerlingen geconsumeerd). (BusinessObject) Leermateriaal Een onderwijsdoel is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. (BusinessObject) Onderwijsdoel Activiteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma. (BusinessObject) Onderwijsactiviteit Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. (BusinessObject) Rooster Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontwikkeling Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Het selecteren en aanmelden van de doorstroomtoets waar de onderwijsinstelling komend schooljaar gebruik van gaat maken. (BusinessProcess) Selecteren en aanmelden Doorstroomtoets Het opstellen van het geheel an regels en bepalingen ten behoeve van het afnemen van het centraal examen (BusinessProcess) Opstellen reglement en programma examinering Eindexamen Het maken van leermaterialen (waaronder toetsmateriaal) en/of samenstellen van bestaand materiaal en het delen van dit materiaal met anderen. (BusinessFunction) Materiaalontwikkeling Het maken van leermaterialen (waaronder toetsmateriaal inclusief opdrachten) en/of samenstellen van bestaand materiaal en het delen van dit materiaal met anderen. (BusinessProcess) Ontwikkelen materiaal Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen. (BusinessProcess) Plannen Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessProcess) Roosteren Het organiseren en beheren van leerlingen in groepen en klassen, rekening houdend met factoren zoals leerniveaus, sociale dynamiek en individuele behoeften, om een optimale leeromgeving te creëren. (BusinessFunction) Groepen- en klassenbeheer Het indelen van een leerling in een groep of klas. (BusinessProcess) Plaatsen leerling Een bij wet- en regelgeving vastgelegd curriculumdocument dat voor een vak beschrijft wat er aan het einde van het voortgezet onderwijs bereikt moet zijn in termen van beheersing en/of ervaring om het vak met succes af te ronden. (BusinessObject) Examenprogramma Stelsel van kwaliteitszorg (BusinessObject) Onderwijskundig beleid Een erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessObject) Doorstroomtoets Een reglement dat de regels en procedures beschrijft die van toepassing zijn op afname van de doorstroomtoets binnen een onderwijsinstelling in net primair onderwijs. (BusinessObject) Toetsreglement Doorstroomtoets Document regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen. (BusinessObject) Examenreglement Curriculumdocument waarin het bevoegd gezag van een school de inrichting van het schoolexamen beschrijft. (BusinessObject) Programma van toetsing en afsluiting Een gestructureerd plan dat aangeeft wanneer en hoe toetsen of examens zullen worden afgenomen. (BusinessObject) Afnameplanning Een lijst met informatie over beschikbare toetsen. (BusinessObject) Toetscatalogus (Een deel van) een opleiding. (BusinessObject) Opleidingseenheid (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving Een erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessObject) Geselecteerde Doorstroomtoets Incl. Kandidaat met ondersteuningsbehoefte (BusinessObject) Toetsdeelnemer Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteuningsbehoefte BusinessObject Beoordelingsrichtlijnen schoolexamen BusinessObject Toetsbeleid AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 19:03:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:03:56 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Verwerkingsactiviteiten Onderwijsvoorbereiding (a)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-9b233d02-4a20-4f6e8-9233-32d2924150c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerkingsactiviteiten Onderwijsvoorbereiding (a)
Documentatie  : Globaal overzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs.
ArchiMate-gezichtspunt  : Verwerkingsactiviteiten
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Verwerkingsactiviteiten
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 9b233d02-4a20-4f6e8-9233-32d2924150c
Original ID  : id-9b233d024a204f6e8923332d2924150c
Semanticsearch  : verwerkingsactiviteiten onderwijsvoorbereiding (a)
Elementen  : 
Relaties  :