Referentiecomponenten en applicatiefuncties

Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs ApplicationFunction Aan- en afwezigheid beheer Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Dienst voor het beschikbaar stellen en afnemen van leerlinggegevens tussen leerlingadministraties (gegevensleverancier) en derden (afnemer) (ApplicationFunction) Uitwisseling leerlinggegevens Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) ApplicationFunction Generatie overzichten en rapportages Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) ApplicationFunction Planning en roostering Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) periode- en jaar-planningen en lesroosters kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Roostersysteem Applicatie die een educatief doel dient en die aangeboden wordt aan leerlingen om te gebruiken in of als aanvulling op een opleiding. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie ApplicationFunction Ontsluiting digitaal leermateriaal Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Maken van opgaven Importeren, exporteren van opgaven (ApplicationFunction) Beheer toetsen en items Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem ApplicationFunction Toetsafname Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem ApplicationFunction Analyse en rapportage Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem ApplicationFunction Uitwisseling verzuimgegevens Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Het vastleggen en exporteren (beschikbaar maken) van summatieve toetsresultaten. (ApplicationFunction) Resultatenregistratie en -export Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) ApplicationFunction Lesvraag en lestoedeling Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) periode- en jaar-planningen en lesroosters kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Roostersysteem ApplicationFunction Feedback formuleren en delen Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) ApplicationFunction Digitaal leerlingportfolio beheren Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) ApplicationFunction Lesprogramma beheren Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) ApplicationFunction Leerarrangement opstellen Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) ApplicationFunction Leermateriaal beheren Een Learning Content Management Systeem (LCMS) is een systeem ten behoeve van het maken en beheren van leermateriaal (zowel door uitgevers als ook op scholen). (ApplicationComponent) Learning Content Management Systeem (LCMS) ApplicationFunction Lesmateriaal samenstellen en delen Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) ApplicationFunction Studiewijzer beheren en publiceren Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) ApplicationFunction Opdracht samenstellen en toekennen Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) ApplicationFunction Project definiëren Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) ApplicationFunction Opdracht maken en inleveren Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) ApplicationFunction Plagiaatdetectie ApplicationComponent Plagiaatdetectie systeem ApplicationFunction Beoordelen toetsen en opdrachten Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Het voorbereiden van een toets of examen (de logistiek). (ApplicationFunction) Toets- of examen voorbereiding Een systeem voor de examenvoorbereiding zoals het creeren van examengroepen, toekennen examenmateriaal, aanmaken examensets, toekennen afnameleider en surveillanten. (ApplicationComponent) Examenlogistieksyst- eem Het digitaal toezicht houden op het afnemen van toetsen of examens. (ApplicationFunction) Proctoring Een systeem voor het digitaal toezicht houden op het afnemen van toesten en examens. Zoals: * Het testen van het veilig zijn van de afnameomgeving * Het surveilleren cq monitoren van de afname van het examen (ApplicationComponent) Proctoringsysteem Het ondersteunen van het maken van de structuur van een opleiding, zoals: * de vakken * de planning * de volgorde * de omvang * het leerdoel * .. (ApplicationFunction) Curriculumplanning Een systeem ter ondersteuning van het creëren/vormgeven en definieren van de structuur van een opleiding. (ApplicationComponent) Curriculumplanner Het publiceren van het aanbod van leermiddelen door de instelling en door derden en het tonen van de leermiddelenlijsten (catalogus, webshop). (ApplicationFunction) Leermiddelenlijst publicatie Een systeem dat ondersteunt bij: * het aanbieden van leermiddelen door de instelling en door derden * het bestellen en betalen van leermiddelen door studenten (betaling gedeelte voorzien door de 'betalingen' applicatiedienst) * het verkrijgen van licenties/vouchers Opmerking: ROSA noemt de bestelomgeving een aparte component: https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php?title=DisplayArchiMateElements&elementtype=ApplicationComponent&model=Id-316838d5-7351-46de-9071-f4ba8175825c Opmerking: Dit valt ook onder het programma-doorpakken-op-digitalisering. Zie https://www.sambo-ict.nl/programmas/programma-doorpakken-op-digitalisering/leermiddelen/ Opmerking: Zie ook het koppelpunt catalogusinformatie. Zie https://www.kennisnet.nl/diensten/koppelpunt-catalogusinformatie/ (ApplicationComponent) Leermiddelenlijstver- strekkingsysteem Het samenstellen en goedkeuren van de leermiddelenlijst. (ApplicationFunction) Leermiddelenlijst beheer Een systeem dat ondersteunt bij het opmaken en vaststellen van de leermiddelenlijsten met de voor de studenten benodigde boeken, licenties en andere leermiddelen voor een opleiding. (ApplicationComponent) Leermiddelenlijstbe- heersysteem Het presenteren en onderhouden van de mediatheek zoals de mediatheekcatalogus. (ApplicationFunction) Mediatheekbeheer Een systeem dat het beheren en werven van collecties bestaande uit materialen ondersteunt (denk aan boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia). Daarnaast voorziet het systeem ook in een centrale repository en het aanbieden, reserveren en uitlenen van materialen. Bijvoorbeeld: Aura (ApplicationComponent) Mediatheekbeheers- ysteem Het ondersteunen van het uitlenen van materialen. (ApplicationFunction) Mediatheek uitleenadministratie Een systeem dat het beheren en werven van collecties bestaande uit materialen ondersteunt (denk aan boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia). Daarnaast voorziet het systeem ook in een centrale repository en het aanbieden, reserveren en uitlenen van materialen. Bijvoorbeeld: Aura (ApplicationComponent) Mediatheekbeheers- ysteem Het streamen van videomateriaal. (ApplicationFunction) Videostreaming Systeem voor het creeren, bewerken, delen, live uitzenden of opslaan van audio en/of video naar gespecificeerde doelgroepen. Dit omvat ook de meer professionele videoplatformen van een openleercentrum bestaande uit een (mobiele) studio-opname apparatuur. Voorbeeld: * Mediasite van SonicFoundry * Kultura (ApplicationComponent) Audio-/video- streaming-systeem Het opnemen, beheren en publiceren van video's. (ApplicationFunction) Videocontentbeheer Systeem voor het creeren, bewerken, delen, live uitzenden of opslaan van audio en/of video naar gespecificeerde doelgroepen. Dit omvat ook de meer professionele videoplatformen van een openleercentrum bestaande uit een (mobiele) studio-opname apparatuur. Voorbeeld: * Mediasite van SonicFoundry * Kultura (ApplicationComponent) Audio-/video- streaming-systeem Het besturen / bedienen van apparaten, zoals bijvoorbeeld digibords en robots. (ApplicationFunction) Apparaatbesturing Systeem voor het besturen / bediening van apparaten, zoals bijvoorbeeld digibords en robots. (ApplicationComponent) Apparaatbesturings- systeem Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegeleiding en –zorg ApplicationFunction Zorgverleners beheer Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie. (ApplicationComponent) Zorgadministratiesy- steem ApplicationFunction Communicatie en afsprakenbeheer zorg Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie. (ApplicationComponent) Zorgadministratiesy- steem ApplicationFunction Planning coordinatie zorginzet Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie. (ApplicationComponent) Zorgadministratiesy- steem ApplicationFunction Beheer zorgdossier Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie. (ApplicationComponent) Zorgadministratiesy- steem ApplicationFunction Beheer begeleidingsdossier Systeem of geheel van systemen en modules voor [[Onderwijsbegeleiding]] dat ingezet worden om Passend Onderwijs te faciliteren. (ApplicationComponent) Onderwijsbegeleidi- ngssysteem Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is het geheel van activiteiten waarmee de onderwijsinstelling de onderwijsvolger ondersteunt bij het ontwikkelen van zijn zelfsturend vermogen en het ontwikkelen van zijn loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. De onderwijsvolger leert deze competenties in samenhang te ontwikkelen vanuit reflectie op ervaringen en het gesprek hierover. Hierdoor leert de onderwijsvolger om gedurende zijn leerloopbaan en in zijn arbeids- en levensloopbaan vanuit zelfinzicht zijn of haar loopbaan te sturen. Informatievoorziening blijkt hierbij in de meeste gevallen vooral een meerwaarde te hebben ter bevestiging van de keuze van de onderwijsvolger. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding zorgt ervoor dat onderwijsvolgers leren wat hun interesses en talenten zijn, zodat ze een goede keuze kunnen maken voor een beroep of vervolgopleiding. LOB gaat dus over de juiste begeleiding en informatie krijgen over een vervolgopleiding of beroep. Bijvoorbeeld: coachingsgesprekken over wat je zou willen doen in de toekomst en wat je talenten en interesses zijn, (meeloop)stages, een sollicitatietraining of praten met mensen die jouw opleiding vroeger hebben gedaan. (ApplicationFunction) Loopbaanoriëntatie en- begeleiding Systeem voor ondersteuning van loopbaanoriëntatie en -begeleiding. (ApplicationComponent) Loopbaanoriëntatie en- begeleidingsysteem (LOB) Inclusief het toevoegen van bijlagen (ApplicationFunction) Beheer en verwerking zorgdossier Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsysteem (LVS) Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) ApplicationFunction Planning leerroutes Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsysteem (LVS) ApplicationFunction Beheer leerlingnotities Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsysteem (LVS) ApplicationFunction Inzage voortgang- en resultaatgegevens Applicatie die een educatief doel dient en die aangeboden wordt aan leerlingen om te gebruiken in of als aanvulling op een opleiding. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsysteem (LVS) Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) ApplicationFunction Uitwisseling voortgang- en resultaatgegevens Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsysteem (LVS) ApplicationFunction Leerlingvolg functie Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsysteem (LVS) ApplicationFunction Dyscalculieprogramma Verzamelterm voor dyslexie-, dyscalculie-, remedial-teaching en andere systemen die bijdragen aan [[Onderwijsbegeleiding]] van leerlingen op een specifiek punt. (ApplicationComponent) Leerondersteunend- systeem ApplicationFunction Dyslexieprogramma Verzamelterm voor dyslexie-, dyscalculie-, remedial-teaching en andere systemen die bijdragen aan [[Onderwijsbegeleiding]] van leerlingen op een specifiek punt. (ApplicationComponent) Leerondersteunend- systeem ApplicationFunction Remedial teaching programma Verzamelterm voor dyslexie-, dyscalculie-, remedial-teaching en andere systemen die bijdragen aan [[Onderwijsbegeleiding]] van leerlingen op een specifiek punt. (ApplicationComponent) Leerondersteunend- systeem ApplicationFunction Ander leer ondersteunend programma Verzamelterm voor dyslexie-, dyscalculie-, remedial-teaching en andere systemen die bijdragen aan [[Onderwijsbegeleiding]] van leerlingen op een specifiek punt. (ApplicationComponent) Leerondersteunend- systeem Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering ApplicationFunction Accountbeheer Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem ApplicationFunction BRON Bekostiging uitwisseling Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) ApplicationFunction Beheer identiteiten en autorisaties Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee digitale identiteiten van personen worden aangemaakt, verwerkt, verwijderd en uitgewisseld. (ApplicationComponent) Identiteitbeheersyst- eem ApplicationFunction Medewerkers- en aanstellingengegevensb- eheer Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem ApplicationFunction Financienbeheer en formatieplanning Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem ApplicationFunction Afdelingen-, teams-, en opleidingenbeheer Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem ApplicationFunction Bekwaamheden- en bevoegdhedenbeheer Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem ApplicationFunction Beheer duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem ApplicationFunction Taakbeleid-, taakvraag- en taaktoedelingbeheer Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem ApplicationFunction Vervanging personele inzet Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem ApplicationFunction Werktijden- en verlofbeheer Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem ApplicationFunction Activagegevensbeheer Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem ApplicationFunction Begrotinggegevensbehe- er Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem ApplicationFunction Betaalfunctie Component om betalingen mee uit te voeren. (ApplicationComponent) Betaalsysteem ApplicationFunction Betalinggegevensbeheer Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem ApplicationFunction Crediteurgegevensbehe- er (leerlingen ouders) Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem ApplicationFunction Debiteurgegevensbeheer Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem ApplicationFunction Factuurgegevensbeheer Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem ApplicationFunction Grootboekgegevensbeh- eer Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem ApplicationFunction Crediteurgegevensbehe- er (derden) Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem ApplicationFunction Beheer tickets Systeem of geheel van systemen en modules waarmee ict-beheer in staat is om meldingen en werkzaamheden in het kader van ict-beheer te kunnen administreren en verantwoorden. (ApplicationComponent) Servicemanagemen- tsysteem ApplicationFunction Dashboard en rapportages Systeem of geheel van systemen en modules waarmee ict-beheer in staat is om meldingen en werkzaamheden in het kader van ict-beheer te kunnen administreren en verantwoorden. (ApplicationComponent) Servicemanagemen- tsysteem ApplicationFunction Customer self-service Systeem of geheel van systemen en modules waarmee ict-beheer in staat is om meldingen en werkzaamheden in het kader van ict-beheer te kunnen administreren en verantwoorden. (ApplicationComponent) Servicemanagemen- tsysteem ApplicationFunction Verwerving identificatiegegevens Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Authenticatiemiddel]]en worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd. (ApplicationComponent) Authenticatiemidde- lenbeheersysteem ApplicationFunction Authenticatiemiddelont- werp Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Authenticatiemiddel]]en worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd. (ApplicationComponent) Authenticatiemidde- lenbeheersysteem ApplicationFunction Authenticatiemiddeluitgi- fte en -intrekking Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Authenticatiemiddel]]en worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd. (ApplicationComponent) Authenticatiemidde- lenbeheersysteem ApplicationFunction Identificatie van aanvragers Systeem of geheel van systemen en modules dat identificatie en [[Authenticatie en autorisatie]] van gebruikers aan de hand van [[Authenticatiemiddel]]en uitvoert. Bron: ECK D&T 2.1 (ApplicationComponent) Identificatie- en authenticatiesystee- m ApplicationFunction Autorisatie van aanvragers Systeem of geheel van systemen en modules dat identificatie en [[Authenticatie en autorisatie]] van gebruikers aan de hand van [[Authenticatiemiddel]]en uitvoert. Bron: ECK D&T 2.1 (ApplicationComponent) Identificatie- en authenticatiesystee- m ApplicationFunction Beheer identiteitsgegevens Systeem of geheel van systemen en modules waarmee digitale identiteiten van personen worden aangemaakt, verwerkt, verwijderd en uitgewisseld. (ApplicationComponent) Identiteitbeheersyst- eem ApplicationFunction Synchronisatie identiteit- en of autorisatiegegevens Systeem of geheel van systemen en modules waarmee digitale identiteiten van personen worden aangemaakt, verwerkt, verwijderd en uitgewisseld. (ApplicationComponent) Identiteitbeheersyst- eem Ondersteuning van het inkoopproces (ApplicationFunction) Inkoopondersteuning Een systeem dat het inkopen van producten, het beheren van leveranciergegevens en het beheren van contracten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Proquro (ApplicationComponent) Inkoopsysteem Het beheren van contracten (ApplicationFunction) Contractbeheer Een systeem dat het inkopen van producten, het beheren van leveranciergegevens en het beheren van contracten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Proquro (ApplicationComponent) Inkoopsysteem Het beheren van leveranciergegevens (ApplicationFunction) Leverancierbeheer Een systeem dat het inkopen van producten, het beheren van leveranciergegevens en het beheren van contracten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Proquro (ApplicationComponent) Inkoopsysteem Het produceren en beheren van kaarten zoals de instellingspas. (ApplicationFunction) Kaartbeheer Een systeem voor de productie van en het beheren van kaarten zoals de instellingspas voor studenten en medewerkers. Wordt toegepast voor bijv.: * fysieke toegangsverlening * digitale toegangsverlening * identificatie betalingen * printopdrachten Bijvoorbeeld: OmniCms (ApplicationComponent) Kaartbeheersysteem Het beheren en aanbieden van opleidingen aan medewerkers. (ApplicationFunction) Corporate LMS-beheer Een systeem dat de logistieke en administratieve processen rondom het aanbieden van onderwijs aan medewerkers ondersteunt., zoals: * Het beheren en aanbieden van cursussen (catalogus) * Ondersteunen inschrijving * Registratie van behaalde resultaten (ApplicationComponent) Corporate LMS Het matchen van benodigde middelen versus de beschikbare middelen. Zoals: * apparatuur * personeel * leercontent * ruimte (ApplicationFunction) Middelenplanning Een systeem voor het plannen van benodigde middelen voor een opleiding. (ApplicationComponent) Middelenplannings- ysteem Het ondersteunen van de uitvoering van aanbestedingen (ApplicationFunction) Aanbestedingsondersteuni- ng Een systeem dat het uitvoeren van aanbestedingen ondersteunt. Voorbeeld Negometrix System Tendernet (ApplicationComponent) Aanbestedingsbehe- ersysteem Het beveiligen van gebouwen (alarminstallatie, sprinkler, brandmeldinstallatie, intercom, beveiligingscamera's, enz..) (ApplicationFunction) Gebouwbeveiliging Systeem voor het beheer van gebouwbeveiligingsvoorzieningen (ook wel het RBS - Risico Beheer Systeem genoemd). Denk aan: gebouwtoegangsystemen (poortjes, slagbomen, zonering), parkeerruimte teller, lift controle, inbraakdetectiesystemen, brandmelders, deurmagneetcontacten, intercominstallatie, sprinklerinstallatie, alarminstallatie, centrale meldkamer systeem, portofoon systeem, EHBO registratie, beveiligingscamera's. (ApplicationComponent) Gebouwbeveiligings- ysteem Het beheren (incl. reserveren en uitlenen) van faciliteiten (ApplicationFunction) Faciliteitenbeheer Een systeem voor het registreren en beheren van facilitaire middelen zoals ruimten, lockers, meubilair, inventaris, , vierkante meters, inclusief het magazijnbeheer (ApplicationComponent) Faciliteitenbeheersy- steem Het beheren van gegevens over ruimten. Zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meter enz. (ApplicationFunction) Ruimtenbeheer Een systeem voor het registreren en beheren van facilitaire middelen zoals ruimten, lockers, meubilair, inventaris, , vierkante meters, inclusief het magazijnbeheer (ApplicationComponent) Faciliteitenbeheersy- steem Het beheer en onderhouden van gebouwen en gebouwinstallaties (gas, licht, water, ventilatie, zonwering e.d.) (ApplicationFunction) Gebouwbeheer Systeem voor het beheren en onderhouden van gebouwen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties, zonwering, kluisjes). (ApplicationComponent) Gebouwbeheersyst- eem Het zorgdragen voor informatiebeveiliging, denk aan * preventie * email-encryptie * malware preventie * IDS/IPS * Detectie * SIEM * Reactie * CERT * Playbooks (ApplicationFunction) Informatiebeveiliging Systeem voor het beheren van de informatiebeveiliging (cybersecurity) van de IT-infrastructuur. Zoals of bijvoorbeeld: Intrusion Prevention (IPS) Intrusion Detection (IDS) Dmarcian, DKIM, Quarantainenet Surffilesender Zivver LastPass Endpoint security (SentinelOne, Clearpass) Firewall Malware preventie/detectie (ApplicationComponent) Informatiebeveiligin- gssysteem Het beheren van devices / apparatuur (ApplicationFunction) Device management Een systeem ter ondersteuning van het beheer van devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. (ApplicationComponent) Device ManagementSystee- m Het monitoren van systemen en het verzamelen en beheren van loggegevens (ApplicationFunction) Monitoring / logging Systeem dat zaken zoals: de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit het gebruik en de performance van IT systemen monitort en signaleert. Bijvoorbeeld: SCOM PRTG Nessus PIM+ LogPoint IMC (ApplicationComponent) Monitoring- en loggingsysteem Het beheren van werkstations (ApplicationFunction) Werkplekbeheer Systeem met behulp waarvan werkplekken worden beheerd. Denk aan:- Applicatiedistributie Policies instellen - Imagebeheer Beheer op afstand - Updates en patches Aan- uitzetten op afstand Bijvoorbeeld: Scense MS Software center Symantic client management suit (ApplicationComponent) Werkplekbeheersyst- eem Ondersteuning van het technische beheerproces. (ApplicationFunction) Technisch applicatiebeheer Verzamelbegrip van applicaties t.b.v. voor beheer. Denk aan: * Topdesk * Eduarte * Osiris * Apache * NGINX (ApplicationComponent) Applicatiebeheersys- teem Het beheren van servers (ApplicationFunction) Serverbeheer Systeem dat het beheer van de servers, PC's en de daarop draaiende software ondersteunt. Denk aan Besturingsystemen Windows en Windows NT Software distributie en deployment, Patch management Remote control Beheer virtuele servers Configuratiebeheer Voorbeeld: Microsoft SCCM Windows Distribution Server (WDS) Scense VMware MS management console (ApplicationComponent) Serverbeheersystee- m Het beheren van webservers. Denk aan: * plaatsen content * performance beheer (caching) * filteren verkeer * routing verkeer * monitoring Bijvoorbeeld: * Apache * IIS * NGINX Opmerking: Focus ligt niet op de content maar op de werking en inrichting van de lokale infrastructuur ervan. (ApplicationFunction) Webserverbeheer Systeem dat het beheer van de servers, PC's en de daarop draaiende software ondersteunt. Denk aan Besturingsystemen Windows en Windows NT Software distributie en deployment, Patch management Remote control Beheer virtuele servers Configuratiebeheer Voorbeeld: Microsoft SCCM Windows Distribution Server (WDS) Scense VMware MS management console (ApplicationComponent) Serverbeheersystee- m Ondersteuning van het functioneel beheerproces. (ApplicationFunction) Functioneel beheer Verzamelbegrip van applicaties t.b.v. voor beheer. Denk aan: * Topdesk * Eduarte * Osiris * Apache * NGINX (ApplicationComponent) Applicatiebeheersys- teem Het beheren van het netwerk (ApplicationFunction) Netwerkbeheer Systeem met behulp waarvan het netwerk wordt beheerd. Zoals: het LAN het wireless netwerk load balancing access control lists internetverbindingen huurlijnen enz... Bijvoorbeeld: Aruba SDN van HP KEMP Panorama (ApplicationComponent) Netwerkbeheersyst- eem Het beheer van huisdrukkerijapparatuur en multifunctionals (ApplicationFunction) Print-/scan-/kopieerbeheer Systeem voor het beheren van print-, scan- en kopieerapparatuur en -diensten zoals die van de huisdrukkerij en de multifunctionals (netwerkprinters). Bijvoorbeeld: Prisma suite, PcounterPro (ApplicationComponent) Print- /kopieersysteem Ondersteuning van het beheren van gegevens door het verwijderen van duplicaten, het standaardiseren van data (massa onderhoud), het vastleggen & honoreren van regels (business rules) en het aanwijzen van een autoritieve databron. Onderdelen die vaak binnen MIDM voorkomen zijn: * Bron identificatie * Data transformatie * Data normalisatie * Gegevensregels administratie (& toepassen) * Fout of afwijking identificatie & correctie * Data consolidatie * Data opslagbeheer * Data distributie * Data classificatie * Taxonomiebeheer * Schema mapping * Product codificatie * Data verrijking * Data hierarchiebeheer (autoritaire bronnen) * Business semantics management * Data governance (ApplicationFunction) Master Information & Datamanagement Een systeem voor het beheren van databanken. Zoals: Creeeren en configureren, Toegangsverlening, Monitoring. Bijvoorbeeld: MS SQL server, Oracle, MySQL (ApplicationComponent) Datamanagementsy- steem Het beheren van databases en schema's (ApplicationFunction) Databasebeheer Databasemanagementsysteem. Denk aan: SQLserver, Oracle (ApplicationComponent) Databasesysteem Het maken, beveiligen en beheren van backups. (ApplicationFunction) Backup-beheer Een systeem voor het maken van kopieen van bestanden en gegvens. Bijvoorbeeld: DPM Comvault (ApplicationComponent) Backupsysteem Het beheren van opslagsystemen (ApplicationFunction) Storage-beheer Centraal storage-systeem in het netwerk zoals een SAN, NAS, Datawarehouse of datalake. Bijvoorbeeld: EMC HP Dell (ApplicationComponent) Storage-systeem Uitwisseling van gegevens tussen bron- en doelsystemen. De zogenoemde connecting services, orchestration en service bus. * Enterprise Application Integration * Gateways * Message Broker * ESB (ApplicationFunction) Gegevensuitwisseling Een systeem dat zorgdraagt voor de uitwisseling van gegevens tussen applicaties, zoals identiteitsgegevens. Bevat ondermeer: API's Business logica (input/output scripts) Databank Monitoring (performance en errors) Andere trefwoorden: ESB Broker (ApplicationComponent) Integratiesysteem Het beheren van de architectuurbeschrijvingen, principes, standaardprofielen en technisch referentiemodel. (ApplicationFunction) Architectuurbeheer Een systeem die het beschrijven en beheren van de enterprise-architectuur, de organisatie strategie en de organisatie uitlijning ondersteunt. (ApplicationComponent) Architectuurbeheer- systeem Het ondersteunen van het vaststellen van behoefte, ontwerpen, realiseren en testen van software (programmeren, versiebeheer, deployment e.d.) (ApplicationFunction) Software engineering Systeem dat ondersteuning biedt aan het ontwikkelen van software. Denk aan: bepalen requirements programmeren versiebeheer kwaliteitsborging, acceptatie uitrollen. Bijvoorbeeld: Jira, PHPStorm, Azure DevOps platform, MS Visual Studio, VersionControl, TeamCity (ApplicationComponent) Software- ontwikkelsysteem Het ondersteunen van het publiceren/deployen van software (ApplicationFunction) Software-uitrol Systeem dat ondersteuning biedt aan het ontwikkelen van software. Denk aan: bepalen requirements programmeren versiebeheer kwaliteitsborging, acceptatie uitrollen. Bijvoorbeeld: Jira, PHPStorm, Azure DevOps platform, MS Visual Studio, VersionControl, TeamCity (ApplicationComponent) Software- ontwikkelsysteem Het ondersteunen van het beheren van software (ApplicationFunction) Software-beheer Systeem dat ondersteuning biedt aan het ontwikkelen van software. Denk aan: bepalen requirements programmeren versiebeheer kwaliteitsborging, acceptatie uitrollen. Bijvoorbeeld: Jira, PHPStorm, Azure DevOps platform, MS Visual Studio, VersionControl, TeamCity (ApplicationComponent) Software- ontwikkelsysteem Het beheren van voorraad. * Kantoorartikelen * Apparatuur * Goederen (ApplicationFunction) Voorraadbeheer Systeem voor het beheren en plannen van voorraden van materiaal en materieel, zoals kantoorartikelen, apparatuur en goederen. Bijvoorbeeld voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (ApplicationComponent) Materieelbeheersyst- eem Het beheren van het (IP-) telefoonnetwerk. (ApplicationFunction) Telefoniebeheer Systeem voor het beheren van het (IP-) telefoonnetwerk. (ApplicationComponent) Telefoniebeheersyst- eem Het beheren van kwetsbaarheden in hardware, software en besturingssystemen, zoals: * detecteren en blokkeren van DDOS aanvallen * bescherming tegen kwaadaardige software * bescherming tegen spam (ApplicationFunction) Vulnerability-beheer Systeem voor het beheren van kwetsbaarheden in hardware, software en besturingssystemen, zoals DDOS-aanvallen; kwaadaardige software en spam. (ApplicationComponent) Vulnerability- beheersysteem Het beheren van hard- en softwarecomponenten. (ApplicationFunction) IT-objecten beheer Systeem voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. Het systeem ondersteunt het vastleggen van gegevens over IT-gerelateerde gegevens en ondersteunt de IT-beheerorganisatie bij het beheren van de betreffende componenten. Conform de ITIL-terminologie worden componenten vaak aangeduid als "configuratie items" en wordt de verzameling opgeslagen gegevens benoemd als "Configuration Management DataBase". (ApplicationComponent) IT-objecten beheersysteem Bedrijfsdomein met algemene onderdelen zoals portaal, samenwerken, klachtenfuncties. (Grouping) Algemeen ApplicationFunction Messaging Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking. (ApplicationComponent) Office suite Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) App waarmee berichten zeer snel tussen deelnemers kunnen worden uitgewisseld. (ApplicationComponent) (Instant) messaging app Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommunicatie- systeem [[Portaal]] waarmee ouders en verzorgers van leerlingen toegang krijgen tot informatie vanuit de school. Bevat ook vaak mogelijkheden voor communicatie met de onderwijsinstelling (leraren). (ApplicationComponent) Ouderportaal Het beheren en delen van documenten (ApplicationFunction) Documentbeheer en -deling Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking. (ApplicationComponent) Office suite Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommunicatie- systeem Een systeem dat het maken, beheren en archiveren van documenten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Corsa Microsoft (ApplicationComponent) Document Management Systeem (DMS) ApplicationFunction Beheer nieuwsitems Geheel van netwerkverbindingen en daarop bereikbare digitale services, gebruikt binnen een organisatie. (ApplicationComponent) Intranet Website met informatie van de onderwijsinstelling. (ApplicationComponent) Schoolwebsite Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) ApplicationFunction Portaalfunctie Geheel van netwerkverbindingen en daarop bereikbare digitale services, gebruikt binnen een organisatie. (ApplicationComponent) Intranet Een applicatie component waarvandaan gebruikers naar andere applicaties of diensten worden doorverwezen. (ApplicationComponent) Portaal [[Portaal]] waarmee leerlingen toegang krijgen tot informatie vanuit de school. Bevat ook vaak mogelijkheden voor communicatie met de onderwijsinstelling (leraren). (ApplicationComponent) Leerlingportaal [[Portaal]] waarmee ouders en verzorgers van leerlingen toegang krijgen tot informatie vanuit de school. Bevat ook vaak mogelijkheden voor communicatie met de onderwijsinstelling (leraren). (ApplicationComponent) Ouderportaal [[Portaal]] waarmee medewerkers toegang krijgen tot informatie vanuit de school. (ApplicationComponent) Medewerkerportaal Een Elektronische Leeromgeving (ELO) is een schil die toegang geeft tot functionaliteit die de leerling nodig heeft voor het volgen van onderwijs. (ApplicationComponent) Elektronische Leeromgeving (ELO) ApplicationFunction Documentpublicatie en- versionering Geheel van netwerkverbindingen en daarop bereikbare digitale services, gebruikt binnen een organisatie. (ApplicationComponent) Intranet ApplicationFunction Informatiepublicatie Geheel van netwerkverbindingen en daarop bereikbare digitale services, gebruikt binnen een organisatie. (ApplicationComponent) Intranet Website met informatie van de onderwijsinstelling. (ApplicationComponent) Schoolwebsite Vastleggen en beschikbaar stellen van berichthistorie aan deelnemende partijen. (ApplicationFunction) Vastleggen en inzien gesprekshistorie Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommunicatie- systeem Ondersteuning bij het registreren van klachten en bezwaren. (ApplicationFunction) Klachten- en bezwarenregistratie Systeem voor het registreren en afhandelen van klachten en bezwaren. Het systeem zorgt dat ingediende klachten en bezwaren gestructureerd worden vastgelegd en efficiënt kunnen worden afgehandeld. Bij voorkeur hebben gebruikers via een netwerkverbinding toegang tot gegevens in het systeem om te kunnen zien wat de status van een ingediende klacht / bezwaar is en om eventueel hierop te reageren. (ApplicationComponent) Klachten- en bezwarensysteem ApplicationFunction Klachtafhandeling Systeem voor het registreren en afhandelen van klachten en bezwaren. Het systeem zorgt dat ingediende klachten en bezwaren gestructureerd worden vastgelegd en efficiënt kunnen worden afgehandeld. Bij voorkeur hebben gebruikers via een netwerkverbinding toegang tot gegevens in het systeem om te kunnen zien wat de status van een ingediende klacht / bezwaar is en om eventueel hierop te reageren. (ApplicationComponent) Klachten- en bezwarensysteem Ondersteuning bij het in beeld brengen van potentiele veiligheidsrisico's ten aanzien van personen (leerlingen, ouders en medewerkers). (ApplicationFunction) Veiligheidsmanagement Systeem voor het in beeld brengen van potentiele veiligheidsrisico's ten aanzien van personen (leerlingen, ouders en medewerkers). (ApplicationComponent) Veiligheidsmanage- mentsysteem Ondersteuning bij het creëren en genereren van elektronische formulieren. (ApplicationFunction) Formuliergeneratie Een systeem dat het maken van elektronische formulieren ondersteunt. (ApplicationComponent) Formulierengenerat- or Het archiveren van informatie, bijvoorbeeld documenten. (ApplicationFunction) Archivering Een systeem dat het maken, beheren en archiveren van documenten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Corsa Microsoft (ApplicationComponent) Document Management Systeem (DMS) Systeem ten behoeve van het archiveren van informatie, bijvoorbeeld documenten. (ApplicationComponent) Archiveringssysteem Het digitaal waarmerken en/of ondertekenen van documenten (ApplicationFunction) Document waarmerking- en ondertekening Een systeem ter ondersteuning van het waarmerken van documenten, zoals het zorgdragen voor een digitale handtekening. Bijvoorbeeld: Evado, DocuSign (ApplicationComponent) Documentwaarmerk- ing- en ondertekensysteem Het beheren en publiceren van content op websites (ApplicationFunction) Webcontent-beheer Een systeem verantwoordelijk voor het het managen van creatie en manipulatie van digitale bronnen. Voorbeeld is bijvoorbeeld het beheer van aangeboden webcontent, zoals: het ontwerpen van sjablonen opslag van content (zoals afbeeldilngen, teksten) plaatsen van content beheren van autorisaties zoekmodule analyse paginagebruik. Bijvoorbeeld: Wordpress, Joomla Opmerking: Focus ligt niet op werking en inrichting van de webserver software en hardware. Zie hiervoor Webserverbehher (ApplicationComponent) Content Management Systeem (CMS) Het beheren van gegevens over relaties. (ApplicationFunction) Relatiebeheer Een systeem dat relatiebeheer en de marketing ondersteunt. Zoals: onderhouden relaties, werving, campagnebeheer, evenementenbeheer Voorbeeld: Microsoft Dynamics CRM (ApplicationComponent) CRM-systeem Het ondersteunen van evenmenten zoals opendagen, kennisdeling, feestelijkheden, ... incl. het beheer van gegevens (ApplicationFunction) Evenementenbeheer Een systeem dat relatiebeheer en de marketing ondersteunt. Zoals: onderhouden relaties, werving, campagnebeheer, evenementenbeheer Voorbeeld: Microsoft Dynamics CRM (ApplicationComponent) CRM-systeem Het ondersteunen bij het vinden van de juiste informatie. (ApplicationFunction) Zoekondersteuning Een systeem waarmee zowel gestuctureerde als ongestructureerde gegevens uit meerdere systemen worden geïndexeerd en doorzoekbaar gemaakt. (ApplicationComponent) Zoeksysteem Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag ApplicationFunction Beheer en onderhoud kwaliteitsindicatoren Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbeheersyst- eem Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheersy- steem ApplicationFunction Constructie en verwerking vragenlijsten Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbeheersyst- eem ApplicationFunction Beheer van kwaliteitsdata Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbeheersyst- eem ApplicationFunction Evaluatie van kwaliteitsindicatoren Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheersy- steem ApplicationFunction Schoolplanconstructie Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheersy- steem ApplicationFunction Jaarplanconstructie Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheersy- steem ApplicationFunction Jaarverslagconstructie Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheersy- steem ApplicationFunction Generatie overzichten en rapportages Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making). Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science (ApplicationComponent) Business IntelligenceSysteem ApplicationFunction Analyse en rapportage van kwaliteitsindicatoren Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbeheersyst- eem Het ondersteunen van het werken aan een programma. (ApplicationFunction) Programmamanagement Een systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's. (ApplicationComponent) Project- en programmamanage- mentsysteem Het ondersteunen van het werken in een project. (ApplicationFunction) Projectmanagement Een systeem dat helpt bij het bepalen en sturen van projecten, programma's en portfolio's. (ApplicationComponent) Project- en programmamanage- mentsysteem Het analyseren van gegevens voor beslissingsondersteuning. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationFunction) Gegevens analyse Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making). Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science (ApplicationComponent) Business IntelligenceSysteem Het verzamelen en registreren van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationFunction) Gegevens verzameling Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making). Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science (ApplicationComponent) Business IntelligenceSysteem Het presenteren van informatie in gestandardiseerde overzichten of dashboards voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationFunction) Gegevens presentatie Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making). Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science (ApplicationComponent) Business IntelligenceSysteem Het ontwikkelen, testen, publiceren en afnemen van enquetes. (ApplicationFunction) Enquetebeheer ApplicationComponent Enquetesysteem Het beheren van bestuursinformatie. (ApplicationFunction) Bestuursinformatiebehe- er Systeem voor ondersteuning van het bestuursproces binnen een onderwijsinstelling. Hiermee worden bestuurs- en commissieagenda's, verslagen en overige bestuursdocumenten bijgehouden, geordend, op het internet gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met zoektechnologie en notificatiediensten, en discussiefora ondersteund. (ApplicationComponent) Bestuursinformaties- ysteem Het ontwerpen, vastleggen en beheren van processen en procesbeschrijvingen. (ApplicationFunction) Procesmanagement Business Process Management (BPM) is een systeem dat het ontwerpen en beheren van (bedrijfs)processen ondersteunt. Voorbeeld IBM Business Process Manager (ApplicationComponent) Business Process Management Systeem ApplicationFunction Dashboard en rapportages Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbeheersyst- eem Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding ApplicationFunction Beheer en onderhoud kwaliteitsindicatoren Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbeheersyst- eem Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheersy- steem ApplicationFunction Beheer van kwaliteitsdata Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbeheersyst- eem ApplicationFunction Analyse en rapportage van kwaliteitsindicatoren Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbeheersyst- eem ApplicationFunction Evaluatie van kwaliteitsindicatoren Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheersy- steem ApplicationFunction Schoolplanconstructie Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheersy- steem ApplicationFunction Jaarplanconstructie Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheersy- steem ApplicationFunction Jaarverslagconstructie Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbeheersy- steem ApplicationFunction Generatie overzichten en rapportages Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Een systeem voor het verzamelen, analyseren , voorspellen en presenteren van gegevens, o.a. voor het maken van beslissingen (decision making). Van hindsight, naar insight tot foresight: * wat gebeurde er * waarom gebeurde dit * wat zou er gebeuren * hoe kunnen we het laten gebeuren Dit omvat ondermeer: * Datamining * Datawarehouse * Data lake * AI - machine learning * Dashboards * is onderdeel van data science (ApplicationComponent) Business IntelligenceSysteem ApplicationFunction Constructie en verwerking vragenlijsten Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbeheersyst- eem Het ontwikkelen, testen, publiceren en afnemen van enquetes. (ApplicationFunction) Enquetebeheer ApplicationComponent Enquetesysteem Het beheren van bestuursinformatie. (ApplicationFunction) Bestuursinformatiebehe- er Systeem voor ondersteuning van het bestuursproces binnen een onderwijsinstelling. Hiermee worden bestuurs- en commissieagenda's, verslagen en overige bestuursdocumenten bijgehouden, geordend, op het internet gepubliceerd en doorzoekbaar gemaakt met zoektechnologie en notificatiediensten, en discussiefora ondersteund. (ApplicationComponent) Bestuursinformaties- ysteem ApplicationFunction Dashboard en rapportages Systeem of geheel van systemen en modules dat voor de organisatie en zijn bestuurders overzicht en rapportages levert over de kwaliteitsindicatoren en de prestaties op deze indicatoren. (ApplicationComponent) Kwaliteitsbeheersyst- eem Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsondersteuning ApplicationFunction Ondersteuning aanmelden inschrijven enuitschrijven Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) ApplicationFunction Beheer groepen Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) periode- en jaar-planningen en lesroosters kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Roostersysteem Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Applicatie die een educatief doel dient en die aangeboden wordt aan leerlingen om te gebruiken in of als aanvulling op een opleiding. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) ApplicationFunction Verkrijging ECKiD Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) ApplicationFunction Verkrijging stampseudoniem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) uitwisseling overstapdossier (onderwijskundig rapport) (ApplicationFunction) Uitwisseling OKR Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) ApplicationFunction Beheer leerlingdossier Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) ApplicationFunction Inschrijven opdracht, project en excursie Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) ApplicationFunction Gezamenlijke creatie en redactie Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking. (ApplicationComponent) Office suite Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Live meetings met kleine en grote groepen waarbij videobeeld en geluid van alle deelnemers beschikbaar is voor alle deelnemers. (ApplicationFunction) Vergaderen met live video en audio Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommunicatie- systeem ApplicationFunction Roosterinformatie inzien Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) ApplicationFunction Inzien verzuim Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) ApplicationFunction Inzien vakkenpakket Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) ApplicationFunction Inzien lesstof komende tijd (Kalender) Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Het beheren en publiceren van informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen (ApplicationFunction) Narrowcasting Een systeem voor het 1-richting communiceren van informatie via audio-visuele apparatuur binnen de instelling zoals publicatieschermen in het restaurant, het openleercentrum, een aula enz... Bijvoorbeeld: Evado (ApplicationComponent) Narrowcastingsyste- em Deze svg is op 21-04-2022 13:38:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2022 13:38:43 CEST
Legenda
   
   

Overzicht

ReferentiecomponentApplicatiefunctie
(Adaptief) digitaal leermateriaalVerwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling
Verwerking naam leerling
Verwerking naam school leerling
Verwerking resultaatgegevens (Citoscore)
Verwerking voornaam leerling
(Instant) messaging appMessaging
AanbestedingsbeheersysteemAanbestedingsondersteuning
ApparaatbesturingssysteemApparaatbesturing
ApplicatiebeheersysteemFunctioneel beheer
Technisch applicatiebeheer
ArchitectuurbeheersysteemArchitectuurbeheer
ArchiveringssysteemArchivering
Audio-/video-streaming-systeemVideocontentbeheer
Videostreaming
AuthenticatiemiddelenbeheersysteemAuthenticatiemiddelontwerp
Authenticatiemiddeluitgifte en -intrekking
Verwerving identificatiegegevens
BackupsysteemBackup-beheer
BasispoortBP Methode Product details voor uitgevers
BP Provisioning van leerling-, school- en klasgegevens voor LAS
BestuursinformatiesysteemBestuursinformatiebeheer
BetaalsysteemBetaalfunctie
Business Intelligence SysteemGegevens analyse
Gegevens presentatie
Gegevens verzameling
Generatie overzichten en rapportages
Business Process Management SysteemProcesmanagement
CRM-systeemEvenementenbeheer
Relatiebeheer
CloudopslagVerwerking beeldmateriaal leerling
Verwerking e-mailadres leerling
Verwerking naam leerling
Verwerking onderwijsbegeleidingsgegevens
Verwerking resultaatgegevens (Citoscore)
Verwerking voornaam leerling
Content Management Systeem (CMS)Webcontent-beheer
Corporate LMSCorporate LMS-beheer
CurriculumplannerCurriculumplanning
DatabasesysteemDatabasebeheer
DatamanagementsysteemMaster Information & Datamanagement
Device Management SysteemDevice management
Digitale leeromgeving (DLO)Verwerking e-mailadres leerling
Verwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling
Verwerking leerkracht / intern begeleider leerling
Verwerking leerlingnummer (onderwijs-deelnemer-nummer)
Verwerking naam leerling
Verwerking naam school leerling
Verwerking onderwijsbegeleidingsgegevens
Verwerking resultaatgegevens (Citoscore)
Verwerking voornaam leerling
Document Management Systeem (DMS)Archivering
Documentbeheer en -deling
Documentwaarmerking- en ondertekensysteemDocument waarmerking- en ondertekening
Educatieve applicatieBeheer groepen
Inzage voortgang- en resultaatgegevens
Planning en roostering
Uitwisseling leerlinggegevens
Uitwisseling voortgang- en resultaatgegevens
Verwerking e-mailadres leerling
Verwerking keten-ID (ECK-ID) leerling
Verwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling
Verwerking naam leerling
Verwerking naam school leerling
Verwerking resultaatgegevens (Citoscore)
Verwerking voornaam leerling
Elektronische Leeromgeving (ELO)Ontsluiting digitaal leermateriaal
Portaalfunctie
EnquetesysteemConstructie en verwerking vragenlijsten
Enquetebeheer
Entree Federatie
ExamenlogistieksysteemToets- of examen voorbereiding
FaciliteitenbeheersysteemFaciliteitenbeheer
Ruimtenbeheer
Financieel systeemActivagegevensbeheer
Begrotinggegevensbeheer
Bekostigingsgegevensbeheer
Betalinggegevensbeheer
Crediteurgegevensbeheer (derden)
Crediteurgegevensbeheer (leerlingen ouders)
Debiteurgegevensbeheer
Factuurgegevensbeheer
Grootboekgegevensbeheer
Kasbeheer
FormulierengeneratorFormuliergeneratie
GebouwbeheersysteemGebouwbeheer
GebouwbeveiligingsysteemGebouwbeveiliging
Generiek bedrijfsvoeringssysteemDashboard en rapportages
Generatie overzichten en rapportages
Verwerken persoonsgegevens algemeen
IT-objecten beheersysteemIT-objecten beheer
Identificatie- en authenticatiesysteemAutorisatie van aanvragers
Identificatie van aanvragers
IdentiteitbeheersysteemBeheer identiteiten en autorisaties
Beheer identiteitsgegevens
Synchronisatie identiteit- en of autorisatiegegevens
InformatiebeveiligingssysteemInformatiebeveiliging
InkoopsysteemContractbeheer
Inkoopondersteuning
Leverancierbeheer
IntegratiesysteemGegevensuitwisseling
IntranetBeheer nieuwsitems
Documentpublicatie en -versionering
Informatiepublicatie
Portaalfunctie
KaartbeheersysteemKaartbeheer
Klachten- en bezwarensysteemKlachtafhandeling
Klachten- en bezwarenregistratie
KwaliteitsbeheersysteemAnalyse en rapportage van kwaliteitsindicatoren
Beheer en onderhoud kwaliteitsindicatoren
Beheer van kwaliteitsdata
Constructie en verwerking vragenlijsten
Dashboard en rapportages
Learning AnalyticssysteemVerwerking geboortedatum leerling
Verwerking geslacht leerling
Verwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling
Verwerking naam leerling
Verwerking naam school leerling
Verwerking resultaatgegevens (Citoscore)
Verwerking voornaam leerling
Learning Content Management Systeem (LCMS)Leermateriaal beheren
Learning Management Systeem (LMS)Beheer groepen
Beheer nieuwsitems
Beoordelen toetsen en opdrachten
Digitaal leerlingportfolio beheren
Documentbeheer en -deling
Feedback formuleren en delen
Generatie overzichten en rapportages
Gezamenlijke creatie en redactie
Inschrijven opdracht, project en excursie
Inzage voortgang- en resultaatgegevens
Inzien lesstof komende tijd (Kalender)
Inzien vakkenpakket
Inzien verzuim
Leerarrangement opstellen
Lesmateriaal samenstellen en delen
Lesprogramma beheren
Messaging
Ontsluiting digitaal leermateriaal
Opdracht maken en inleveren
Opdracht samenstellen en toekennen
Project definiëren
Resultatenregistratie en -export
Roosterinformatie inzien
Studiewijzer beheren en publiceren
Uitwisseling leerlinggegevens
Uitwisseling voortgang- en resultaatgegevens
Leerlingadministratiesysteem (LAS)Aan- en afwezigheid beheer
Accountbeheer
BRON Bekostiging uitwisseling
Beheer en verwerking zorgdossier
Beheer groepen
Beheer identiteiten en autorisaties
Beheer identiteitsgegevens
Beheer leerlingdossier
Facturen en betalingen buitenschoolse activiteiten
Facturen en betalingen ouderbijdrage boeken
Generatie overzichten en rapportages
Messaging
Ondersteuning aanmelden inschrijven en uitschrijven
Synchronisatie identiteit- en of autorisatiegegevens
Uitwisseling OKR
Uitwisseling leerlinggegevens
Uitwisseling verzuimgegevens
Verkrijging ECKiD
Verkrijging stampseudoniem
Verwerking BSN / Onderwijsnummer / PGN leerling
Verwerking adres leerling
Verwerking e-mailadres leerling
Verwerking financiële gegevens leerling
Verwerking geboortedatum leerling
Verwerking gegevens m.b.t. aanwezigheid (aanwezigheidsregistratie)
Verwerking gegevens ouders/verzorger/voogd leerling
Verwerking geslacht leerling
Verwerking gezondheidsgegevens leerling (op eigen verzoek t.b.v. beheersmaatregel)
Verwerking keten-ID (ECK-ID) leerling
Verwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling
Verwerking leerkracht / intern begeleider leerling
Verwerking leerlingnummer (onderwijs-deelnemer-nummer)
Verwerking naam leerling
Verwerking naam school leerling
Verwerking nationaliteit en geboorteplaats leerling
Verwerking onderwijsbegeleidingsgegevens
Verwerking onderwijshistorie en advies
Verwerking onderwijsorganisatie leerling (groepsindeling, etc.)
Verwerking overige presoonsgegevens leerling
Verwerking resultaatgegevens (Citoscore)
Verwerking telefoonnummer leerling
Verwerking voornaam leerling
Verwerking woonplaats leerling
Verwerking zorgbegeleidingsgegevens (gezondheidsgegevens)
LeerlingportaalPortaalfunctie
Leerlingvolgsysteem (LVS)Beheer en verwerking zorgdossier
Beheer leerlingnotities
Inzage voortgang- en resultaatgegevens
Leerlingvolg functie
Planning leerroutes
Uitwisseling voortgang- en resultaatgegevens
Verwerking BSN / Onderwijsnummer / PGN leerling
Verwerking adres leerling
Verwerking e-mailadres leerling
Verwerking financiële gegevens leerling
Verwerking geboortedatum leerling
Verwerking gegevens m.b.t. aanwezigheid (aanwezigheidsregistratie)
Verwerking gegevens ouders/verzorger/voogd leerling
Verwerking geslacht leerling
Verwerking gezondheidsgegevens leerling (op eigen verzoek t.b.v. beheersmaatregel)
Verwerking keten-ID (ECK-ID) leerling
Verwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling
Verwerking leerkracht / intern begeleider leerling
Verwerking leerlingnummer (onderwijs-deelnemer-nummer)
Verwerking naam leerling
Verwerking naam school leerling
Verwerking nationaliteit en geboorteplaats leerling
Verwerking onderwijsbegeleidingsgegevens
Verwerking onderwijshistorie en advies
Verwerking onderwijsorganisatie leerling (groepsindeling, etc.)
Verwerking overige presoonsgegevens leerling
Verwerking resultaatgegevens (Citoscore)
Verwerking telefoonnummer leerling
Verwerking voornaam leerling
Verwerking woonplaats leerling
Verwerking zorgbegeleidingsgegevens (gezondheidsgegevens)
LeermiddelenlijstbeheersysteemLeermiddelenlijst beheer
LeermiddelenlijstverstrekkingsysteemLeermiddelenlijst publicatie
LeerondersteunendsysteemAnder leer ondersteunend programma
Dyscalculieprogramma
Dyslexieprogramma
Remedial teaching programma
Loopbaanoriëntatie en -begeleidingsysteem (LOB)Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
MaterieelbeheersysteemVoorraadbeheer
MedewerkerportaalPortaalfunctie
MediatheekbeheersysteemMediatheek uitleenadministratie
Mediatheekbeheer
MiddelenplanningsysteemMiddelenplanning
Monitoring- en loggingsysteemMonitoring / logging
NarrowcastingsysteemNarrowcasting
NetwerkbeheersysteemNetwerkbeheer
Nummervoorziening
Office suiteDocumentbeheer en -deling
Gezamenlijke creatie en redactie
Messaging
Onderwijs serviceregister (OSR)
OnderwijsbegeleidingssysteemBeheer begeleidingsdossier
Koppeling CITO
Onderwijsbegeleidingsfunctie
OuderportaalMessaging
Portaalfunctie
Verwerking BSN / Onderwijsnummer / PGN leerling
Verwerking adres leerling
Verwerking beeldmateriaal leerling
Verwerking e-mailadres leerling
Verwerking geboortedatum leerling
Verwerking gegevens m.b.t. aanwezigheid (aanwezigheidsregistratie)
Verwerking gegevens ouders/verzorger/voogd leerling
Verwerking geslacht leerling
Verwerking keten-ID (ECK-ID) leerling
Verwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling
Verwerking leerkracht / intern begeleider leerling
Verwerking leerlingnummer (onderwijs-deelnemer-nummer)
Verwerking naam leerling
Verwerking naam school leerling
Verwerking onderwijsbegeleidingsgegevens
Verwerking onderwijshistorie en advies
Verwerking resultaatgegevens (Citoscore)
Verwerking telefoonnummer leerling
Verwerking voornaam leerling
Verwerking woonplaats leerling
Verwerking zorgbegeleidingsgegevens (gezondheidsgegevens)
OverdrachtvoorzieningInitieren overdracht leerlingdossier
Verwerking BSN / Onderwijsnummer / PGN leerling
Verwerking adres leerling
Verwerking e-mailadres leerling
Verwerking geboortedatum leerling
Verwerking gegevens m.b.t. aanwezigheid (aanwezigheidsregistratie)
Verwerking gegevens ouders/verzorger/voogd leerling
Verwerking geslacht leerling
Verwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling
Verwerking leerkracht / intern begeleider leerling
Verwerking naam leerling
Verwerking naam school leerling
Verwerking onderwijsbegeleidingsgegevens
Verwerking resultaatgegevens (Citoscore)
Verwerking telefoonnummer leerling
Verwerking voornaam leerling
Verwerking woonplaats leerling
Verwerking zorgbegeleidingsgegevens (gezondheidsgegevens)
PersoneelsysteemAccountbeheer
Afdelingen-, teams-, en opleidingenbeheer
Beeindiging arbeidsrelatie
Beheer duurzame inzetbaarheid en persoonlijk budget
Bekwaamheden- en bevoegdhedenbeheer
Financienbeheer en formatieplanning
Medewerkers- en aanstellingengegevensbeheer
Prognoses en lange termijn planning
Synchronisatie identiteit- en of autorisatiegegevens
Taakbeleid-, taakvraag- en taaktoedelingbeheer
Vervanging personele inzet
Werktijden- en verlofbeheer
Plagiaatdetectie systeemPlagiaatdetectie
PortaalPortaalfunctie
Print-/kopieersysteemPrint-/scan-/kopieerbeheer
ProctoringsysteemProctoring
Project- en programmamanagementsysteemProgrammamanagement
Projectmanagement
RIO Register
RoostersysteemBeheer groepen
Lesvraag en lestoedeling
Planning en roostering
SchoolplanbeheersysteemBeheer en onderhoud kwaliteitsindicatoren
Evaluatie van kwaliteitsindicatoren
Jaarplanconstructie
Jaarverslagconstructie
Schoolplanconstructie
SchoolwebsiteBeheer nieuwsitems
Informatiepublicatie
ServerbeheersysteemServerbeheer
Webserverbeheer
ServicemanagementsysteemBeheer tickets
Customer self-service
Dashboard en rapportages
Software-ontwikkelsysteemSoftware engineering
Software-beheer
Software-uitrol
Storage-systeemStorage-beheer
TeamcommunicatiesysteemDocumentbeheer en -deling
Messaging
Opnemen vergadering video en audio
Vastleggen en inzien gesprekshistorie
Vergaderen met live video en audio
TelefoniebeheersysteemTelefoniebeheer
ToetssysteemAnalyse en rapportage
Beheer groepen
Beheer toetsen en items
Beoordelen toetsen en opdrachten
Feedback formuleren en delen
Resultatenregistratie en -export
Toetsafname
Verwerking e-mailadres leerling
Verwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling
Verwerking naam leerling
Verwerking naam school leerling
Verwerking resultaatgegevens (Citoscore)
Verwerking voornaam leerling
VeiligheidsmanagementsysteemVeiligheidsmanagement
Vulnerability-beheersysteemVulnerability-beheer
WerkplekbeheersysteemWerkplekbeheer
ZoeksysteemZoekondersteuning
ZorgadministratiesysteemBeheer zorgdossier
Communicatie en afsprakenbeheer zorg
Planning coordinatie zorginzet
Zorgverleners beheer