Procesmodellen Instroom personeel

Werk in uitvoering


Hieronder vindt u procesmodellen met betrekking tot de bedrijfsfunctie "Instroom personeel":

Instroom personeel Hoofdmodel

Instroom betreft de activiteiten die worden ontplooid op het gebied van werving en selectie, waaronder activiteiten gericht op het benaderen van potentiële kandidaten voor openstaande vacatures, het selecteren van de juiste kandidaat en het aanstellen van deze persoon. (BusinessFunction) Instroom personeel Het proces van aantrekken, identificeren, evalueren en selecteren van geschikte kandidaten voor openstaande functies binnen een organisatie. (BusinessProcess) Werving en selectie Het proces van het kiezen en identificeren van geschikte kandidaten uit de groep sollicitanten die aanvragen hebben ingediend voor een bepaalde functie. Dit omvat het beoordelen van de kwalificaties, ervaringen en andere relevante criteria om de meest geschikte kandidaten te selecteren voor verdere overweging of aanstelling. (BusinessProcess) Selecteren van kandidaten Het starten van een wervingscampagne gericht op het werven van een of meerdere nieuwe medewerkers. De campagnes kunnen o.a. gericht zijn op: - Interne werving - Externe werving - Zijinstroom werving - Stagair werving - Vrijwilligers werving (BusinessProcess) Starten wervingscampagne Het organiseren en beheren van het sollicitatieproces voor kandidaten die interesse hebben in een vacature met een internationaal karakter. (BusinessProcess) Coordineren internationale vacature Het voorbereiden van een contract voor een product of dienstverlening. Het voorbereiden en opstellen van de contracten wordt in samenwerking met inkoop uitgevoerd (BusinessProcess) Voorbereiden contracten Het vastleggen en documenteren van relevante informatie met betrekking tot een nieuwe medewerker, zoals persoonlijke gegevens, contactinformatie, functietitel, startdatum en andere relevante details, om een gestructureerd overzicht van het personeelsbestand te behouden. (BusinessProcess) Registreren medewerker Het uitvoeren van het proces waarin aanvragen voor benodigdheden worden ontvangen, gecontroleerd en verwerkt, met als doel ervoor te zorgen dat medewerkers over de nodige middelen en voorzieningen beschikken om hun taken effectief uit te voeren. (BusinessProcess) Verwerken aanvragen Het valideren en verwerken van de gegevens van een nieuwe medewerker (BusinessProcess) Verwerken personeelsgegevens Het monitoren of een personeelsdossier compleet is. Het personeelsdossier is compleet wanneer alle persoonsgegevens, documenten (VOG/Diploma's/Certificaten) ingevoerd en gevalideerd zijn. (BusinessProcess) Monitoren compleetheid personeelsdossier Het samenstellen en organiseren van alle relevante documentatie en informatie met betrekking tot het zij-instroomproces van een medewerker, met als doel een gestructureerd en toegankelijk dossier te creëren dat de stappen, beslissingen en benodigde documenten documenteert. Hierin zit o.a. het uitvoeren van het geschiktheidsonderzoek en het sluiten van een begeleidings en scholingsovereenkomst. (BusinessProcess) Inrichten zij-instroom dossier De voorbereidende fase waarin nieuwe medewerkers worden ge�ntroduceerd in de organisatiecultuur, procedures en relevante informatie voordat ze officieel aan boord gaan of hun dienstverband starten. (BusinessProcess) Pre-boarding Het faciliteren van hulp en begeleiding voor nieuw personeel dat afkomstig is uit internationale bronnen bij het begin van hun dienstverband. Hier zit o.a. de ondersteuning in de aanvraag/verwerking van het visum en de internationale VOG. (BusinessProcess) Ondersteunen internationale starter Tijdens dit proces worden de voorbereidingen getroffen voor het inwerk programma. Het inwerkprogramma kan generiek (schoolbestuur breed) of school specifiek zijn. Het is mogelijk dat er twee separate inwerkprogramma's opgesteld worden. In het inwerkprogramma komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod; - Opstellen introductie - (in)Plannen gesprekken - Toekennen buddy en/of begeleider - Voorbereiden werkplek specifieke handelingen (BusinessProcess) Voorbereiden inwerkprogramma Het verzorgen van de interne communicatie rondom het starten van een nieuwe medewerker. (BusinessProcess) Verzorgen communicatie Binnen dit proces wordt er aandacht besteed aan het welkom heten van de nieuwe medewerker. Dit kan door middel van het uitsturen van een welkomspakket en/of communicatie bericht naar de nieuwe medewerker. (BusinessProcess) Versturen welkomspakket en communicatie Het proces van integratie en oriëntatie van nieuwe medewerkers binnen een organisatie, waarbij aandacht wordt besteed aan het verstrekken van essentiële informatie, het introduceren van bedrijfscultuur en -waarden, en het bieden van ondersteuning om een vlotte en succesvolle start mogelijk te maken. (BusinessProcess) Onboarding Het creëren en opzetten van de noodzakelijke omstandigheden en vereisten die nodig zijn voor de effectieve uitvoering van een specifieke functie, inclusief het verstrekken van benodigde middelen, training, en het opzetten van de juiste infrastructuur. Binnen dit proces wordt o.a. de bedrijfsmiddelen uitgegeven en de werkplek ingesteld (BusinessProcess) Inrichten randvoorwaarden functie-uitvoering Het proces van introductie en oriëntatie voor een nieuwe medewerker, waarbij informatie wordt verstrekt over de organisatie, de bedrijfscultuur, procedures, verwachtingen en andere relevante aspecten om een vlotte integratie mogelijk te maken. (BusinessProcess) Introductie nieuwe medewerker Uitvoeren van het inwerkprogramma wat vanuit de organisatie of school beschikbaar gesteld wordt. (BusinessProcess) Uitvoeren inwerkprogramma BusinessEvent Negatief verschil tussen bezetting en formatie BusinessEvent Medewerker ingestroomd BusinessEvent Vastgestelde behoefte in vervullen formatie of functie Het aangaan van een formeel arbeidscontract met een individu, waarbij de medewerker voor een langere periode en op vaste basis wordt verbonden aan de organisatie. (BusinessProcess) Contracteren medewerker Het formaliseren van een contract voor een medewerker die een dienstverband heeft met de werkgever (intern) (BusinessProcess) Formaliseren contracten interne medewerker Het formaliseren van een contract met een medewerker die instroomt vanuit een ander land (BusinessProcess) Formaliseren contracten internationale instromer Het formaliseren van een contract voor een zij-instromer (BusinessProcess) Formaliseren contracten zij- instromer Het formaliseren van een contract voor personeel niet in loondienst (BusinessProcess) Formaliseren contracten PNIL Het voltooien van alle stappen en procedures binnen het instroomproces, inclusief het afhandelen van administratieve taken, het verstrekken van benodigde middelen en het zorgen voor een vlotte integratie van nieuwe medewerkers in de organisatie. (BusinessProcess) Afronden instroomproces Het proces van beoordelen en analyseren van het onboarding-programma voor nieuwe medewerkers om de effectiviteit ervan te meten en mogelijke verbeteringen te identificeren. (BusinessProcess) Evalueren inwerkprogramma Het voltooien van het instroomproces voor een internationale docent, inclusief het afronden van alle benodigde administratieve stappen, verificatie van bevoegdheden en het voorzien van alle nodige middelen voor een succesvolle integratie in de onderwijsinstelling. Binnen dit proces moet de DUO bepaling van het internationale diploma verwerkt worden. (BusinessProcess) Afronden instroom internationale docent Het toevoegen van een medewerker aan de flexpool om tijdelijk ingezet te kunnen worden bij het uitvallen van een leerkracht. (BusinessProcess) Verwerken flexpool Het verwerken van subsidie aanvragen die van toepassing zijn op het instroom proces. Voorbeeld hiervan is de subsidie op zij instromers. (BusinessProcess) Verwerken subsidie aanvragen Het overnemen van een externe medewerker in een vast dienstverband (BusinessEvent) Overnemen externe medewerker Het proces van het plannen en organiseren van activiteiten die nodig zijn voor het aantrekken en selecteren van geschikte kandidaten voor een specifieke functie binnen een organisatie. Dit omvat onder andere het opstellen van vacatures, het bepalen van wervingskanalen en het vaststellen van criteria voor kandidaatselectie. (BusinessProcess) Voorbereiding werving nieuwe medewerker Het vaststellen van een gedetailleerd plan dat de strategieën, procedures en middelen beschrijft die zullen worden gebruikt om geschikte kandidaten aan te trekken en te selecteren voor openstaande functies binnen een organisatie. (BusinessProcess) Bepalen wervingsplan Het vaststellen van de meest geschikte en efficiënte personeelsformatie voor een organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals werkbelasting, vereiste vaardigheden, en de doelstellingen en behoeften van de organisatie. (BusinessProcess) Bepalen optimale formatie Het toetsen wat de actuele kaders zijn rondom het starten van de werving van een nieuwe medewerkerr. (BusinessProcess) Toetsen HR wervingsbeleid ArchiMateNote PNIL = Personeel niet in loondienst BusinessEvent Instroom proces afgerond Het inkopen / verwerven van producten, goederen en diensten bij leveranciers waaronder het zorgen voor tijdige levering om het bedrijfsproces (inclusief het geven van onderwijs) van de onderwijsinstelling zeker te stellen. Dit omvat ook het uitvoeren van aanbestedingen. (BusinessFunction) Inkoop Het inkopen / verwerven van producten, goederen en diensten bij leveranciers waaronder het zorgen voor tijdige levering om het bedrijfsproces (inclusief het geven van onderwijs) van de onderwijsinstelling zeker te stellen. Dit omvat ook het uitvoeren van aanbestedingen. (BusinessProcess) Inkopen producten en diensten BusinessProcess Opstellen product/dienstverlening contract Het beheer van gegevens over contracten, waaronder het bewaken van afspraken met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer Het beheer van gegevens over contracten, waaronder het bewaken van afspraken met leveranciers. (BusinessProcess) Beheren contracten BusinessEvent Dienstverleningsco- ntract opgesteld BusinessEvent Werving via externe partner BusinessEvent Instroom personeel via uitzendbureau TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:54:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:54:58 CEST
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Het procesmodel voor de instroom van personeel in de onderwijssector omvat cruciale fasen zoals voorbereiding, werving en selectie, contractafsluiting, registratie van medewerkers, pre-boarding en onboarding. Vanaf de initiële behoeftenanalyse en strategische planning in de voorbereidingsfase tot de daadwerkelijke integratie van nieuwe medewerkers in het onderwijsproces, zorgt dit model voor een gestructureerde aanpak. Het beheert zorgvuldig wervingsprocessen, formaliseert arbeidsvoorwaarden, registreert relevante gegevens en vergemakkelijkt een naadloze overgang van nieuw personeel. Door deze gestructureerde benadering draagt het procesmodel bij aan een effectieve en succesvolle instroom van personeel in de onderwijsinstelling.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Afronden instroom internationale docentHet voltooien van het instroomproces voor een internationale docent, inclusief het afronden van alle benodigde administratieve stappen, verificatie van bevoegdheden en het voorzien van alle nodige middelen voor een succesvolle integratie in de onderwijsinstelling. Binnen dit proces moet de DUO bepaling van het internationale diploma verwerkt worden.
Afronden instroomprocesHet voltooien van alle stappen en procedures binnen het instroomproces, inclusief het afhandelen van administratieve taken, het verstrekken van benodigde middelen en het zorgen voor een vlotte integratie van nieuwe medewerkers in de organisatie.
Beheren contractenHet beheer van gegevens over contracten, waaronder het bewaken van afspraken met leveranciers.
Bepalen optimale formatieHet vaststellen van de meest geschikte en efficiënte personeelsformatie voor een organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals werkbelasting, vereiste vaardigheden, en de doelstellingen en behoeften van de organisatie.
Bepalen wervingsplanHet vaststellen van een gedetailleerd plan dat de strategieën, procedures en middelen beschrijft die zullen worden gebruikt om geschikte kandidaten aan te trekken en te selecteren voor openstaande functies binnen een organisatie.
Contracteren medewerkerHet aangaan van een formeel arbeidscontract met een individu, waarbij de medewerker voor een langere periode en op vaste basis wordt verbonden aan de organisatie.
Coordineren internationale vacatureHet organiseren en beheren van het sollicitatieproces voor kandidaten die interesse hebben in een vacature met een internationaal karakter.
Evalueren inwerkprogrammaHet proces van beoordelen en analyseren van het onboarding-programma voor nieuwe medewerkers om de effectiviteit ervan te meten en mogelijke verbeteringen te identificeren.
Formaliseren contracten PNILHet formaliseren van een contract voor personeel niet in loondienst
Formaliseren contracten internationale instromerHet formaliseren van een contract met een medewerker die instroomt vanuit een ander land
Formaliseren contracten interne medewerkerHet formaliseren van een contract voor een medewerker die een dienstverband heeft met de werkgever (intern)
Formaliseren contracten zij-instromerHet formaliseren van een contract voor een zij-instromer
Inkopen producten en dienstenHet inkopen / verwerven van producten, goederen en diensten bij leveranciers waaronder het zorgen voor tijdige levering om het bedrijfsproces (inclusief het geven van onderwijs) van de onderwijsinstelling zeker te stellen. Dit omvat ook het uitvoeren van aanbestedingen.
Inrichten randvoorwaarden functie-uitvoeringHet creëren en opzetten van de noodzakelijke omstandigheden en vereisten die nodig zijn voor de effectieve uitvoering van een specifieke functie, inclusief het verstrekken van benodigde middelen, training, en het opzetten van de juiste infrastructuur. Binnen dit proces wordt o.a. de bedrijfsmiddelen uitgegeven en de werkplek ingesteld
Inrichten zij-instroom dossierHet samenstellen en organiseren van alle relevante documentatie en informatie met betrekking tot het zij-instroomproces van een medewerker, met als doel een gestructureerd en toegankelijk dossier te creëren dat de stappen, beslissingen en benodigde documenten documenteert. Hierin zit o.a. het uitvoeren van het geschiktheidsonderzoek en het sluiten van een begeleidings en scholingsovereenkomst.
Introductie nieuwe medewerkerHet proces van introductie en oriëntatie voor een nieuwe medewerker, waarbij informatie wordt verstrekt over de organisatie, de bedrijfscultuur, procedures, verwachtingen en andere relevante aspecten om een vlotte integratie mogelijk te maken.
Monitoren compleetheid personeelsdossierHet monitoren of een personeelsdossier compleet is. Het personeelsdossier is compleet wanneer alle persoonsgegevens, documenten (VOG/Diploma's/Certificaten) ingevoerd en gevalideerd zijn.
OnboardingHet proces van integratie en oriëntatie van nieuwe medewerkers binnen een organisatie, waarbij aandacht wordt besteed aan het verstrekken van essentiële informatie, het introduceren van bedrijfscultuur en -waarden, en het bieden van ondersteuning om een vlotte en succesvolle start mogelijk te maken.
Ondersteunen internationale starterHet faciliteren van hulp en begeleiding voor nieuw personeel dat afkomstig is uit internationale bronnen bij het begin van hun dienstverband. Hier zit o.a. de ondersteuning in de aanvraag/verwerking van het visum en de internationale VOG.
Opstellen product/dienstverlening contract
Pre-boardingDe voorbereidende fase waarin nieuwe medewerkers worden ge�ntroduceerd in de organisatiecultuur, procedures en relevante informatie voordat ze officieel aan boord gaan of hun dienstverband starten.
Registreren medewerkerHet vastleggen en documenteren van relevante informatie met betrekking tot een nieuwe medewerker, zoals persoonlijke gegevens, contactinformatie, functietitel, startdatum en andere relevante details, om een gestructureerd overzicht van het personeelsbestand te behouden.
Selecteren van kandidatenHet proces van het kiezen en identificeren van geschikte kandidaten uit de groep sollicitanten die aanvragen hebben ingediend voor een bepaalde functie. Dit omvat het beoordelen van de kwalificaties, ervaringen en andere relevante criteria om de meest geschikte kandidaten te selecteren voor verdere overweging of aanstelling.
Starten wervingscampagneHet starten van een wervingscampagne gericht op het werven van een of meerdere nieuwe medewerkers.

De campagnes kunnen o.a. gericht zijn op: - Interne werving - Externe werving - Zijinstroom werving - Stagair werving

- Vrijwilligers werving
Toetsen HR wervingsbeleidHet toetsen wat de actuele kaders zijn rondom het starten van de werving van een nieuwe medewerkerr.
Uitvoeren inwerkprogrammaUitvoeren van het inwerkprogramma wat vanuit de organisatie of school beschikbaar gesteld wordt.
Versturen welkomspakket en communicatieBinnen dit proces wordt er aandacht besteed aan het welkom heten van de nieuwe medewerker. Dit kan door middel van het uitsturen van een welkomspakket en/of communicatie bericht naar de nieuwe medewerker.
Verwerken aanvragenHet uitvoeren van het proces waarin aanvragen voor benodigdheden worden ontvangen, gecontroleerd en verwerkt, met als doel ervoor te zorgen dat medewerkers over de nodige middelen en voorzieningen beschikken om hun taken effectief uit te voeren.
Verwerken flexpoolHet toevoegen van een medewerker aan de flexpool om tijdelijk ingezet te kunnen worden bij het uitvallen van een leerkracht.
Verwerken personeelsgegevensHet valideren en verwerken van de gegevens van een nieuwe medewerker
Verwerken subsidie aanvragenHet verwerken van subsidie aanvragen die van toepassing zijn op het instroom proces. Voorbeeld hiervan is de subsidie op zij instromers.
Verzorgen communicatieHet verzorgen van de interne communicatie rondom het starten van een nieuwe medewerker.
Voorbereiden contractenHet voorbereiden van een contract voor een product of dienstverlening. Het voorbereiden en opstellen van de contracten wordt in samenwerking met inkoop uitgevoerd
Voorbereiden inwerkprogrammaTijdens dit proces worden de voorbereidingen getroffen voor het inwerk programma.

Het inwerkprogramma kan generiek (schoolbestuur breed) of school specifiek zijn. Het is mogelijk dat er twee separate inwerkprogramma's opgesteld worden. In het inwerkprogramma komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod; - Opstellen introductie - (in)Plannen gesprekken - Toekennen buddy en/of begeleider

- Voorbereiden werkplek specifieke handelingen
Voorbereiding werving nieuwe medewerkerHet proces van het plannen en organiseren van activiteiten die nodig zijn voor het aantrekken en selecteren van geschikte kandidaten voor een specifieke functie binnen een organisatie. Dit omvat onder andere het opstellen van vacatures, het bepalen van wervingskanalen en het vaststellen van criteria voor kandidaatselectie.
Werving en selectieHet proces van aantrekken, identificeren, evalueren en selecteren van geschikte kandidaten voor openstaande functies binnen een organisatie.

Voorbereiden werving nieuwe medewerker

BusinessEvent Negatief verschil tussen bezetting en formatie BusinessEvent Vastgestelde behoefte in vervullen formatie of functie BusinessEvent Negatieve formatie zijinstromers Het proces van het plannen en organiseren van activiteiten die nodig zijn voor het aantrekken en selecteren van geschikte kandidaten voor een specifieke functie binnen een organisatie. Dit omvat onder andere het opstellen van vacatures, het bepalen van wervingskanalen en het vaststellen van criteria voor kandidaatselectie. (BusinessProcess) Voorbereiding werving nieuwe medewerker Het vaststellen van een gedetailleerd plan dat de strategieën, procedures en middelen beschrijft die zullen worden gebruikt om geschikte kandidaten aan te trekken en te selecteren voor openstaande functies binnen een organisatie. (BusinessProcess) Bepalen wervingsplan Het evalueren en beoordelen van het wervingsbeleid van een organisatie om de effectiviteit ervan te meten, mogelijke knelpunten te identificeren en te bepalen of het beleid voldoet aan de behoeften en doelstellingen van de organisatie. (BusinessProcess) Toetsen wervingsbeleid Het opstellen van een plan ten behoeve van het werven van een functie (BusinessProcess) Bepalen wervingplan Het vaststellen van de meest geschikte en efficiënte personeelsformatie voor een organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals werkbelasting, vereiste vaardigheden, en de doelstellingen en behoeften van de organisatie. (BusinessProcess) Bepalen optimale formatie Het bepalen of een formatie plek ingevuld moet worden. Dit gebeurt aan de hand van strategische richting en/of inzicht in het leerlingen aantal voor de komende periode(n). (BusinessProcess) Vaststellen formatie invulling Het toetsen wat de actuele kaders zijn rondom het starten van de werving van een nieuwe medewerkerr. (BusinessProcess) Toetsen HR wervingsbeleid Het bepalen op welke wijze er invulling gegeven wordt aan het HR beleid bij het werven van een nieuwe medewerker (BusinessProcess) Bepalen toepassing HR wervingsbeleid BusinessEvent Wervingsplan opgesteld Het maken en samenstellen van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan is een document dat de strategische koers van de organisatie voor de (middel)langetermijn bevat. (BusinessFunction) Vervaardiging strategisch beleidsplan Beleid omtrent het aannemen, inzetten en uitstromen van personeel. (BusinessObject) Personeelsbeleid In het bestuursformatieplan moet het bevoegd gezag aangeven welke functies van welke omvang, aard en niveau op korte en lange termijn noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de onderwijsdoelstellingen. Uit het bestuursformatieplan moet kunnen worden afgeleid welke functies boventallig zijn, voor welke omvang en waarom. Het bestuursformatieplan bevat vervolgens in ieder geval de volgende overzichten: • Het meerjarenformatiebeleid en de prognoses; • Een overzicht van de te besteden middelen en de lumpsumbekostiging; • Een overzicht van de formatieopbouw en andere bestedingsdoelen; • Een overzicht van de besteding van middelen, de vorming van reserves en voorzieningen en de overdracht van formatie. (BusinessObject) Bestuursformatieplan In het wervingsplan is opgenomen op welke wijze een bepaalde functie geworven gaat worden. Hierin zijn onder andere de kanalen, arbeitsreikwijdte en andere richtinggevende elementen opgenomen. (BusinessObject) Wervingsplan Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort (BusinessRole) Afdeling HR / Personeelszaken TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:55:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:55:04 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Het voorbereidingsproces voor de werving van een nieuwe medewerker in de onderwijssector is cruciaal. Binnen deze fase wordt het beleid zorgvuldig getoetst om te bepalen of er noodzaak is voor het vervullen van een bepaalde formatie. Het doel is om de behoeften van de onderwijsinstelling af te stemmen op strategische doelstellingen, zodat de wervingsinspanningen gericht en effectief zijn. Een doordachte voorbereiding legt de basis voor een succesvolle wervingscampagne en draagt bij aan een optimaal personeelsbestand in het onderwijs.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Bepalen optimale formatieHet vaststellen van de meest geschikte en efficiënte personeelsformatie voor een organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals werkbelasting, vereiste vaardigheden, en de doelstellingen en behoeften van de organisatie.
Bepalen toepassing HR wervingsbeleidHet bepalen op welke wijze er invulling gegeven wordt aan het HR beleid bij het werven van een nieuwe medewerker
Bepalen wervingplanHet opstellen van een plan ten behoeve van het werven van een functie
Bepalen wervingsplanHet vaststellen van een gedetailleerd plan dat de strategieën, procedures en middelen beschrijft die zullen worden gebruikt om geschikte kandidaten aan te trekken en te selecteren voor openstaande functies binnen een organisatie.
Toetsen HR wervingsbeleidHet toetsen wat de actuele kaders zijn rondom het starten van de werving van een nieuwe medewerkerr.
Toetsen wervingsbeleidHet evalueren en beoordelen van het wervingsbeleid van een organisatie om de effectiviteit ervan te meten, mogelijke knelpunten te identificeren en te bepalen of het beleid voldoet aan de behoeften en doelstellingen van de organisatie.
Vaststellen formatie invullingHet bepalen of een formatie plek ingevuld moet worden. Dit gebeurt aan de hand van strategische richting en/of inzicht in het leerlingen aantal voor de komende periode(n).
Voorbereiding werving nieuwe medewerkerHet proces van het plannen en organiseren van activiteiten die nodig zijn voor het aantrekken en selecteren van geschikte kandidaten voor een specifieke functie binnen een organisatie. Dit omvat onder andere het opstellen van vacatures, het bepalen van wervingskanalen en het vaststellen van criteria voor kandidaatselectie.
InformatieobjectDefinitieToelichting
BestuursformatieplanIn het bestuursformatieplan moet het bevoegd gezag aangeven welke functies van welke omvang, aard en niveau op korte en lange termijn noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de onderwijsdoelstellingen. Uit het bestuursformatieplan moet kunnen worden afgeleid welke functies boventallig zijn, voor welke omvang en waarom.

Het bestuursformatieplan bevat vervolgens in ieder geval de volgende overzichten: • Het meerjarenformatiebeleid en de prognoses; • Een overzicht van de te besteden middelen en de lumpsumbekostiging; • Een overzicht van de formatieopbouw en andere bestedingsdoelen;

• Een overzicht van de besteding van middelen, de vorming van reserves en voorzieningen en de overdracht van formatie.
PersoneelsbeleidBeleid omtrent het aannemen, inzetten en uitstromen van personeel.
WervingsplanIn het wervingsplan is opgenomen op welke wijze een bepaalde functie geworven gaat worden. Hierin zijn onder andere de kanalen, arbeitsreikwijdte en andere richtinggevende elementen opgenomen.

Werving en selectie

Het proces van aantrekken, identificeren, evalueren en selecteren van geschikte kandidaten voor openstaande functies binnen een organisatie. (BusinessProcess) Werving en selectie Het proces van het kiezen en identificeren van geschikte kandidaten uit de groep sollicitanten die aanvragen hebben ingediend voor een bepaalde functie. Dit omvat het beoordelen van de kwalificaties, ervaringen en andere relevante criteria om de meest geschikte kandidaten te selecteren voor verdere overweging of aanstelling. (BusinessProcess) Selecteren van kandidaten Het selecteren en identificeren van geschikte individuen die in aanmerking komen voor een specifieke functie of positie binnen een organisatie. (BusinessProcess) Bepalen kandidaten Het proces van daadwerkelijk afnemen van sollicitatiegesprekken met kandidaten die hebben gesolliciteerd voor een bepaalde functie, waarbij de beoordeling van vaardigheden, ervaring en geschiktheid voor de positie centraal staat. (BusinessProcess) Uitvoeren sollicitatiegesprekken Het proces van het evalueren en analyseren van de ontvangen sollicitaties en cv's van kandidaten, met als doel het bepalen van hun geschiktheid voor een specifieke functie. Dit omvat vaak het vergelijken van de ervaring, kwalificaties en vaardigheden van sollicitanten met de vereisten van de functie. (BusinessProcess) Beoordelen sollicitanten In het kader van een breder beeld van een kandidaat te krijgen kan het zijn dat er additionele testen afgenomen worden. Dit kan in de vorm van een capaciteitentesten, meeloopdag of andere toetsingsvorm zijn. Voor management en/of bestuurs functies kan er ook nog een additionele screening plaatsvinden (naast de VOG). (BusinessProcess) Afnemen additionele testen Het organiseren en beheren van het sollicitatieproces voor kandidaten die interesse hebben in een vacature met een internationaal karakter. (BusinessProcess) Coordineren internationale vacature Het organiseren en beheren van het sollicitatiegesprekproces voor een internationale kandidaat, inclusief het co�rdineren van planningen, communicatie en logistiek om een soepel verloop van het sollicitatieproces te waarborgen. (BusinessProcess) coordineren sollicitatiegesprek internationale kandidaat Het starten van een wervingscampagne gericht op het werven van een of meerdere nieuwe medewerkers. De campagnes kunnen o.a. gericht zijn op: - Interne werving - Externe werving - Zijinstroom werving - Stagair werving - Vrijwilligers werving (BusinessProcess) Starten wervingscampagne Het openbaar maken en verspreiden van informatie over een openstaande functie binnen een organisatie, met als doel potentiële kandidaten aan te trekken. Dit kan gebeuren via verschillende kanalen, zoals vacaturewebsites, sociale media en interne communicatiekanalen. (BusinessProcess) Publiceren vacature Het formuleren van een gedetailleerde en aantrekkelijke beschrijving van een openstaande positie binnen een organisatie, inclusief informatie over de functie-eisen, verantwoordelijkheden, kwalificaties en andere relevante details. (BusinessProcess) Opstellen vacature Het voorbereiden van een contract voor een product of dienstverlening. Het voorbereiden en opstellen van de contracten wordt in samenwerking met inkoop uitgevoerd (BusinessProcess) Voorbereiden contracten Het opstellen van de arbeitsvoorwaarden die vastgelegd worden in de arbeitsovereenkomst. De arbeitsovereenkomsten worden opgebouwd vanuit de functie eigenschappen. (BusinessProcess) Opstellen arbeidsvoorwaarden BusinessEvent Geselecteerde kandidaat De opdrachtomschrijving die gebruikt wordt voor het werven van een externe medewerker (BusinessObject) Opdrachtomschrijving PNIL Het resultaat van een instroom personeelstest is een evaluatie van de bekwaamheden, kennis en geschiktheid van een sollicitant voor een specifieke functie. Het testresultaat kan kwantitatieve en kwalitatieve gegevens bevatten, waardoor werkgevers een weloverwogen beslissing kunnen nemen over de geschiktheid van de kandidaat voor de betreffende positie. (BusinessObject) Instroom personeel test resultaat Een geselecteerde sollicitant die verder het proces in gaat wordt verwerkt als een kandidaat (BusinessObject) Kandidaat Beoordelingscriteria voor een sollicitant zijn meetbare en objectieve standaarden waarmee werkgevers sollicitaties evalueren. Deze criteria omvatten vaak opleidingsniveau, relevante werkervaring, specifieke vaardigheden en persoonlijke eigenschappen die belangrijk zijn voor de functie. Ze helpen werkgevers de geschiktheid van sollicitanten voor een bepaalde positie objectief te beoordelen. (BusinessObject) Beoordelingscriteria sollicitant Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort (BusinessRole) Afdeling HR / Personeelszaken Administratiekantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a. (BusinessRole) Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.) Een ervaringscertificaat is een officieel document dat de werkervaring van een individu bevestigt. Het geeft details over de functies die de persoon heeft vervuld, de periode van tewerkstelling en de prestaties. Dit certificaat wordt vaak verstrekt door vorige werkgevers en kan dienen als referentie bij sollicitaties. (BusinessObject) Ervaringscertificaat (EVC) Een getuigschrift is een schriftelijke verklaring die door een werkgever wordt verstrekt aan een werknemer om zijn of haar prestaties en werkervaring te bevestigen. Het bevat doorgaans informatie over de duur van de dienstverband, de uitgevoerde taken en andere relevante details, en kan worden gebruikt als referentie bij toekomstige sollicitaties. (BusinessObject) Getuigschrift Een arbeidsovereenkomst is een juridisch bindend document tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden van de werkrelatie worden vastgelegd. Het omvat details zoals functiebeschrijving, salaris, arbeidsuren, vakantie, opzegtermijn en andere bepalingen die de rechten en plichten van beide partijen regelen tijdens de duur van het dienstverband. (BusinessObject) Arbeidsovereenkomst Een functie verwijst naar de specifieke rol, verantwoordelijkheden en taken die een persoon binnen een organisatie vervult. Het beschrijft wat er van een werknemer wordt verwacht en welke bijdrage deze levert aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. Functies zijn vaak gedefinieerd door titels zoals manager, accountant, of programmeur. (BusinessObject) Functie Een vacature is een openstaande positie binnen een organisatie waarvoor sollicitanten worden gezocht. Het bevat informatie over de functie, vereisten en hoe men kan solliciteren, met als doel geschikte kandidaten aan te trekken voor de betreffende functie. (BusinessObject) Vacature Een cv, of curriculum vitae, is een overzicht van iemands professionele achtergrond, opleiding, werkervaring en vaardigheden. Het wordt gebruikt bij sollicitaties om potentiële werkgevers een beknopt beeld te geven van de kwalificaties en geschiktheid van de sollicitant voor een specifieke functie. (BusinessObject) CV/motivatie BusinessEvent Wervingsplan opgesteld BusinessEvent Werving via externe partner Een bewijs van bekwaamheid is een document dat aantoont dat een individu over de vereiste vaardigheden, kennis en capaciteiten beschikt om een bepaalde taak, functie of activiteit uit te voeren. Dit bewijs kan variëren, zoals diploma's, certificaten, getuigschriften of andere officiële documenten die de competenties van de persoon bevestigen. (BusinessObject) Bewijs van bekwaamheid Driver Art. 193j WPO - Onderwijspersoneel Driver Art. 9.3k WVO 2020 - Onderwijspersoneel Driver Art. 34a WPO - Afschriften bewijsstukken Driver Art. 7.37a WVO 2020 - Afschriften bewijsstukken Driver Art. 3.1 CAO po - Arbeidsovereenkomst Driver Art. 9 CAO vo - Arbeidsovereenkomst Driver Art. 7.30 WVO 2020 - Scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instroom Driver Art. 7.17 WVO 2020 - Tijdelijke benoembaarheid van de leraar in opleiding Driver Art. 5.2 CAO po - Benoeming in een functie Driver Art. 32 WPO - Vereisten benoeming of tewerkstelling personeel Driver Art. 5 CAO vo - Functies en functiewaardering Driver Art. 34 WPO - Benoeming in algemene dienst Driver Art. 3 BZI - Aanvraag geschiktheidsonderzoek en vaststelling geschiktheidsoordeel Driver Art. 7.27 WVO 2020 - Geschiktheidsonderzoek Driver Art. 7.28 WVO 2020 - Geschiktheidsverklaring Driver Art. 172 WPO - Geschiktheidsonderzoek Driver Art. 174 WPO - Uitvoeren geschiktheidsonderzoek Driver Art. 152 WEC - Geschiktheidsonderzoek Driver Art. 3.2 CAO po - Bezit onderwijsbevoegdheid Driver Art. 7.11 WVO 2020 - Bevoegdheid Driver Art. 9 BZI - Inrichting van bekwaamheidsonderzoek Driver Art. 155 WEC - Bekwaamheidsonderzoek Driver Art. 175 WPO - Bekwaamheidsonderzoek Driver Art. 7.31 WVO 2020 - Bekwaamheidsonderzoek Driver Art. 32a WPO - Bekwaamheidseisen Driver Art. 32b WPO - Bekwaamheidsdossier Driver Art. 7.10 WVO 2020 - Bekwaamheidseisen voor leraren Driver Art. 176 WPO - Uitvoeren scholing, begeleiding en bekwaamheidsonderzoek Driver Art. 7.9 WVO 2020 - Algemene vereisten voor leraren Driver Art. 5 BZI - Criteria assessment Een geschiktheidsverklaring is een document dat bevestigt dat een persoon geschikt is bevonden voor een specifieke functie, opleiding of activiteit. Het kan uitgegeven worden door bijvoorbeeld een medische instantie, een opleidingsinstituut of een werkgever, en dient als bewijs van de bekwaamheid van de betreffende persoon voor de desbetreffende situatie. (BusinessObject) Geschiktheidsverklaring Een persoon die actief heeft gereageerd op een vacature door zijn of haar interesse in een bepaalde functie binnen een organisatie kenbaar te maken. Sollicitanten dienen vaak een sollicitatiebrief en cv in en nemen deel aan selectieprocedures om in aanmerking te komen voor de positie. (BusinessObject) Sollicitant TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:55:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:55:20 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Afnemen additionele testenIn het kader van een breder beeld van een kandidaat te krijgen kan het zijn dat er additionele testen afgenomen worden. Dit kan in de vorm van een capaciteitentesten, meeloopdag of andere toetsingsvorm zijn. Voor management en/of bestuurs functies kan er ook nog een additionele screening plaatsvinden (naast de VOG).
Beoordelen sollicitantenHet proces van het evalueren en analyseren van de ontvangen sollicitaties en cv's van kandidaten, met als doel het bepalen van hun geschiktheid voor een specifieke functie. Dit omvat vaak het vergelijken van de ervaring, kwalificaties en vaardigheden van sollicitanten met de vereisten van de functie.
Bepalen kandidatenHet selecteren en identificeren van geschikte individuen die in aanmerking komen voor een specifieke functie of positie binnen een organisatie.
Coordineren internationale vacatureHet organiseren en beheren van het sollicitatieproces voor kandidaten die interesse hebben in een vacature met een internationaal karakter.
Opstellen arbeidsvoorwaardenHet opstellen van de arbeitsvoorwaarden die vastgelegd worden in de arbeitsovereenkomst. De arbeitsovereenkomsten worden opgebouwd vanuit de functie eigenschappen.
Opstellen vacatureHet formuleren van een gedetailleerde en aantrekkelijke beschrijving van een openstaande positie binnen een organisatie, inclusief informatie over de functie-eisen, verantwoordelijkheden, kwalificaties en andere relevante details.
Publiceren vacatureHet openbaar maken en verspreiden van informatie over een openstaande functie binnen een organisatie, met als doel potentiële kandidaten aan te trekken. Dit kan gebeuren via verschillende kanalen, zoals vacaturewebsites, sociale media en interne communicatiekanalen.
Selecteren van kandidatenHet proces van het kiezen en identificeren van geschikte kandidaten uit de groep sollicitanten die aanvragen hebben ingediend voor een bepaalde functie. Dit omvat het beoordelen van de kwalificaties, ervaringen en andere relevante criteria om de meest geschikte kandidaten te selecteren voor verdere overweging of aanstelling.
Starten wervingscampagneHet starten van een wervingscampagne gericht op het werven van een of meerdere nieuwe medewerkers.

De campagnes kunnen o.a. gericht zijn op: - Interne werving - Externe werving - Zijinstroom werving - Stagair werving

- Vrijwilligers werving
Uitvoeren sollicitatiegesprekkenHet proces van daadwerkelijk afnemen van sollicitatiegesprekken met kandidaten die hebben gesolliciteerd voor een bepaalde functie, waarbij de beoordeling van vaardigheden, ervaring en geschiktheid voor de positie centraal staat.
Voorbereiden contractenHet voorbereiden van een contract voor een product of dienstverlening. Het voorbereiden en opstellen van de contracten wordt in samenwerking met inkoop uitgevoerd
Werving en selectieHet proces van aantrekken, identificeren, evalueren en selecteren van geschikte kandidaten voor openstaande functies binnen een organisatie.
coordineren sollicitatiegesprek internationale kandidaatHet organiseren en beheren van het sollicitatiegesprekproces voor een internationale kandidaat, inclusief het co�rdineren van planningen, communicatie en logistiek om een soepel verloop van het sollicitatieproces te waarborgen.
InformatieobjectDefinitieToelichting
ArbeidsovereenkomstEen arbeidsovereenkomst is een juridisch bindend document tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden van de werkrelatie worden vastgelegd. Het omvat details zoals functiebeschrijving, salaris, arbeidsuren, vakantie, opzegtermijn en andere bepalingen die de rechten en plichten van beide partijen regelen tijdens de duur van het dienstverband.
Beoordelingscriteria sollicitantBeoordelingscriteria voor een sollicitant zijn meetbare en objectieve standaarden waarmee werkgevers sollicitaties evalueren. Deze criteria omvatten vaak opleidingsniveau, relevante werkervaring, specifieke vaardigheden en persoonlijke eigenschappen die belangrijk zijn voor de functie. Ze helpen werkgevers de geschiktheid van sollicitanten voor een bepaalde positie objectief te beoordelen.
Bewijs van bekwaamheidEen bewijs van bekwaamheid is een document dat aantoont dat een individu over de vereiste vaardigheden, kennis en capaciteiten beschikt om een bepaalde taak, functie of activiteit uit te voeren. Dit bewijs kan variëren, zoals diploma's, certificaten, getuigschriften of andere officiële documenten die de competenties van de persoon bevestigen.
CV/motivatieEen cv, of curriculum vitae, is een overzicht van iemands professionele achtergrond, opleiding, werkervaring en vaardigheden. Het wordt gebruikt bij sollicitaties om potentiële werkgevers een beknopt beeld te geven van de kwalificaties en geschiktheid van de sollicitant voor een specifieke functie.
Ervaringscertificaat (EVC)Een ervaringscertificaat is een officieel document dat de werkervaring van een individu bevestigt. Het geeft details over de functies die de persoon heeft vervuld, de periode van tewerkstelling en de prestaties. Dit certificaat wordt vaak verstrekt door vorige werkgevers en kan dienen als referentie bij sollicitaties.
FunctieEen functie verwijst naar de specifieke rol, verantwoordelijkheden en taken die een persoon binnen een organisatie vervult. Het beschrijft wat er van een werknemer wordt verwacht en welke bijdrage deze levert aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. Functies zijn vaak gedefinieerd door titels zoals manager, accountant, of programmeur.
GeschiktheidsverklaringEen geschiktheidsverklaring is een document dat bevestigt dat een persoon geschikt is bevonden voor een specifieke functie, opleiding of activiteit. Het kan uitgegeven worden door bijvoorbeeld een medische instantie, een opleidingsinstituut of een werkgever, en dient als bewijs van de bekwaamheid van de betreffende persoon voor de desbetreffende situatie.
GetuigschriftEen getuigschrift is een schriftelijke verklaring die door een werkgever wordt verstrekt aan een werknemer om zijn of haar prestaties en werkervaring te bevestigen. Het bevat doorgaans informatie over de duur van de dienstverband, de uitgevoerde taken en andere relevante details, en kan worden gebruikt als referentie bij toekomstige sollicitaties.
Instroom personeel test resultaatHet resultaat van een instroom personeelstest is een evaluatie van de bekwaamheden, kennis en geschiktheid van een sollicitant voor een specifieke functie. Het testresultaat kan kwantitatieve en kwalitatieve gegevens bevatten, waardoor werkgevers een weloverwogen beslissing kunnen nemen over de geschiktheid van de kandidaat voor de betreffende positie.
KandidaatEen geselecteerde sollicitant die verder het proces in gaat wordt verwerkt als een kandidaat
Opdrachtomschrijving PNILDe opdrachtomschrijving die gebruikt wordt voor het werven van een externe medewerker
SollicitantEen persoon die actief heeft gereageerd op een vacature door zijn of haar interesse in een bepaalde functie binnen een organisatie kenbaar te maken. Sollicitanten dienen vaak een sollicitatiebrief en cv in en nemen deel aan selectieprocedures om in aanmerking te komen voor de positie.
VacatureEen vacature is een openstaande positie binnen een organisatie waarvoor sollicitanten worden gezocht. Het bevat informatie over de functie, vereisten en hoe men kan solliciteren, met als doel geschikte kandidaten aan te trekken voor de betreffende functie.

Contracteren medewerker

De overeenkomst die gesloten wordt tussen opdrachtgever en inlener ten behoeve van het beschikbaar stellen van extern personeel. (BusinessObject) Inhuurovereenkomst De aanvraag voor de erkenning van een diploma die in een ander land behaald is. (BusinessObject) Aanvraag erkenning internationaal diploma Driver Art. 85a WPO - Bekostiging afdeling internationaal georiënteerd basisonderwijs BusinessEvent Medewerker gecontracteerd Driver Art. 3.18 CAO po - Personeel niet in loondienst Het dossier waar alle informatie rondom het dienstverband van een personeelslid wordt opgeslagen. (BusinessObject) Personeelsdossier De overeenkomst die de afspraken bevat tussen een werkgever en werknemer ten behoeve van de begeleiding en/of scholing van de medewerker (BusinessObject) Scholings- & begeleidingsovereenko- mst BusinessEvent Geselecteerde kandidaat Een arbeidsovereenkomst is een juridisch bindend document tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden van de werkrelatie worden vastgelegd. Het omvat details zoals functiebeschrijving, salaris, arbeidsuren, vakantie, opzegtermijn en andere bepalingen die de rechten en plichten van beide partijen regelen tijdens de duur van het dienstverband. (BusinessObject) Arbeidsovereenko- mst Het aangaan van een formeel arbeidscontract met een individu, waarbij de medewerker voor een langere periode en op vaste basis wordt verbonden aan de organisatie. (BusinessProcess) Contracteren medewerker Het formaliseren van een contract voor een medewerker die een dienstverband heeft met de werkgever (intern) (BusinessProcess) Formaliseren contracten interne medewerker Het opstellen van een definitieve arbeidsovereenkomst omvat het formuleren van een juridisch bindend document dat de voorwaarden van de werkrelatie tussen werkgever en werknemer vastlegt. Belangrijke elementen omvatten functieomschrijving, salaris, arbeidsduur, vakantie, opzegtermijn en andere relevante bepalingen. Het document moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en de overeenkomst van beide partijen weerspiegelen (BusinessProcess) Opstellen definitieve arbeitsovereenkomst Het formaliseren van de indienst overkeenkomst door middel van het ondertekenen van de arbeitsovereenkomst en additionele overeenkomsten die benodigd zijn om een dienstverband te kunnen starten. (BusinessProcess) Formaliseren indienst overeenkomsten Het verwerken van de geformaliseerde stukken in het personeels administratie systeem. Tijdens dit proces worden stukken die gebruikt zijn voor de tot standkoming van een dienstverband, maar geen verdere doelbinding hebben voor een verwerking in het personeels dossier, gearchiveerd. (BusinessProcess) Verwerken en archiveren getekende overeenkomsten Het formaliseren van een contract met een medewerker die instroomt vanuit een ander land (BusinessProcess) Additionele contracten verwerken Via DUO moet het diploma van een internationale docent erkent worden. Dit moet binnen 4 jaar vastgesteld zijn. In de tussentijd mag een document voor de klas staan. (BusinessProcess) Aanvragen erkenning internationaal diploma Het ondertekenen van een dienstverleningsovereenkomst voor het leveren van extern personeel. (BusinessProcess) Ondertekenen dienstverleningscontract Het formaliseren van een contract voor een zij-instromer (BusinessProcess) Starten zij instroom traject Het formaliseren van de overeenkomst tussen een zij-instromer en de organisatie met betrekking tot scholing en begeleiding. Dit omvat het vastleggen van afspraken over onderwijs- en ondersteuningsprogramma's die de zij-instromer zal volgen tijdens het inwerkproces. (BusinessProcess) Opstellen scholings- en begeleidingsovereenkomst BusinessEvent Dienstverleningsco- ntract opgesteld Administratiekantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a. (BusinessRole) Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.) Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort (BusinessRole) Afdeling HR / Personeelszaken Driver Art. 9 CAO vo - Arbeidsovereenkomst Driver Art. 34a WPO - Afschriften bewijsstukken Driver Art. 3.1 CAO po - Arbeidsovereenkomst Driver Art. 7.37a WVO 2020 - Afschriften bewijsstukken InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship TriggeringRelationship Intern InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:55:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:55:18 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Het contracteringsproces binnen het model voor instroom van personeel in de onderwijssector is een kritieke fase. Na de werving en selectie volgt het formele vastleggen van arbeidsvoorwaarden en verplichtingen. Deze fase omvat het opstellen en onderhandelen van het arbeidscontract, waarin salaris, functiebeschrijving en andere relevante voorwaarden worden gespecificeerd. Het doel is helderheid te verschaffen over de rechten en verantwoordelijkheden van zowel de nieuwe medewerker als de onderwijsinstelling. Een zorgvuldig opgesteld contract is essentieel om een solide basis te bieden voor een succesvolle samenwerking en om mogelijke misverstanden te voorkomen, waardoor de nieuwe medewerker met vertrouwen aan zijn rol kan beginnen.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Aanvragen erkenning internationaal diplomaVia DUO moet het diploma van een internationale docent erkent worden. Dit moet binnen 4 jaar vastgesteld zijn. In de tussentijd mag een document voor de klas staan.
Additionele contracten verwerkenHet formaliseren van een contract met een medewerker die instroomt vanuit een ander land
Contracteren medewerkerHet aangaan van een formeel arbeidscontract met een individu, waarbij de medewerker voor een langere periode en op vaste basis wordt verbonden aan de organisatie.
Formaliseren contracten interne medewerkerHet formaliseren van een contract voor een medewerker die een dienstverband heeft met de werkgever (intern)
Formaliseren indienst overeenkomstenHet formaliseren van de indienst overkeenkomst door middel van het ondertekenen van de arbeitsovereenkomst en additionele overeenkomsten die benodigd zijn om een dienstverband te kunnen starten.
Ondertekenen dienstverleningscontractHet ondertekenen van een dienstverleningsovereenkomst voor het leveren van extern personeel.
Opstellen definitieve arbeitsovereenkomstHet opstellen van een definitieve arbeidsovereenkomst omvat het formuleren van een juridisch bindend document dat de voorwaarden van de werkrelatie tussen werkgever en werknemer vastlegt. Belangrijke elementen omvatten functieomschrijving, salaris, arbeidsduur, vakantie, opzegtermijn en andere relevante bepalingen. Het document moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en de overeenkomst van beide partijen weerspiegelen
Opstellen scholings- en begeleidingsovereenkomstHet formaliseren van de overeenkomst tussen een zij-instromer en de organisatie met betrekking tot scholing en begeleiding. Dit omvat het vastleggen van afspraken over onderwijs- en ondersteuningsprogramma's die de zij-instromer zal volgen tijdens het inwerkproces.
Starten zij instroom trajectHet formaliseren van een contract voor een zij-instromer
Verwerken en archiveren getekende overeenkomstenHet verwerken van de geformaliseerde stukken in het personeels administratie systeem. Tijdens dit proces worden stukken die gebruikt zijn voor de tot standkoming van een dienstverband, maar geen verdere doelbinding hebben voor een verwerking in het personeels dossier, gearchiveerd.
InformatieobjectDefinitieToelichting
Aanvraag erkenning internationaal diplomaDe aanvraag voor de erkenning van een diploma die in een ander land behaald is.
ArbeidsovereenkomstEen arbeidsovereenkomst is een juridisch bindend document tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden van de werkrelatie worden vastgelegd. Het omvat details zoals functiebeschrijving, salaris, arbeidsuren, vakantie, opzegtermijn en andere bepalingen die de rechten en plichten van beide partijen regelen tijdens de duur van het dienstverband.
InhuurovereenkomstDe overeenkomst die gesloten wordt tussen opdrachtgever en inlener ten behoeve van het beschikbaar stellen van extern personeel.
PersoneelsdossierHet dossier waar alle informatie rondom het dienstverband van een personeelslid wordt opgeslagen.
Scholings- & begeleidingsovereenkomstDe overeenkomst die de afspraken bevat tussen een werkgever en werknemer ten behoeve van de begeleiding en/of scholing van de medewerker

Registreren medewerker

Het vastleggen en documenteren van relevante informatie met betrekking tot een nieuwe medewerker, zoals persoonlijke gegevens, contactinformatie, functietitel, startdatum en andere relevante details, om een gestructureerd overzicht van het personeelsbestand te behouden. (BusinessProcess) Registreren medewerker Het uitvoeren van het proces waarin aanvragen voor benodigdheden worden ontvangen, gecontroleerd en verwerkt, met als doel ervoor te zorgen dat medewerkers over de nodige middelen en voorzieningen beschikken om hun taken effectief uit te voeren. (BusinessProcess) Verwerken aanvragen Het aanvragen en verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor een individu, waarbij wordt gecontroleerd of er geen strafbare feiten op zijn of haar naam staan die relevant kunnen zijn voor de functie of positie binnen een organisatie. (BusinessProcess) Opvragen VOG Het indienen van verzoeken voor de benodigde faciliteiten en hulpmiddelen die nodig zijn om een geschikte werkplek te creëren voor een medewerker, inclusief kantoorbenodigdheden, apparatuur en andere werkgerelateerde voorzieningen. (BusinessProcess) Aanvragen werkplekbenodigdheden Het indienen van verzoeken voor het verkrijgen van toegangsrechten (account) en/of specifieke rollen binnen een systeem, platform of organisatie. (BusinessProcess) Aanvragen account en/of rollen Het indienen van verzoeken voor facilitaire middelen, zoals kantoorbenodigdheden, apparatuur, of andere voorzieningen, om de werkomgeving van medewerkers te ondersteunen en te optimaliseren. (BusinessProcess) Aanvragen facilitaire middelen Het verzamelen, registreren en verwerken van alle relevante gegevens met betrekking tot een nieuwe medewerker, zoals persoonlijke informatie, arbeidsvoorwaarden en andere benodigde gegevens, om het administratieve proces van indiensttreding te voltooien. (BusinessProcess) Verwerken gegevens Het formaliseren en verwerken van een arbeidsovereenkomst, waarbij de relevante informatie met betrekking tot de tewerkstelling van een individu wordt vastgelegd en gedocumenteerd. Dit omvat onder andere de vaststelling van arbeidsvoorwaarden, verantwoordelijkheden en andere overeengekomen bepalingen die de arbeidsrelatie regelen. (BusinessProcess) Verwerken arbeidsovereenkomst Het systematisch opslaan en organiseren van de ingediende documenten met als doel het creëren van een geordend archief voor toekomstige referentie en naleving van administratieve procedures. (BusinessProcess) Archiveren van aangeleverde stukken Het vastleggen en documenteren van persoonsgegevens van individuen, inclusief maar niet beperkt tot naam, contactgegevens, geboortedatum en andere relevante informatie, met inachtneming van de geldende privacywetgeving en beleidsrichtlijnen. (BusinessProcess) Registreren & valideren persoonsgegevens Het documenteren en vastleggen van de bevoegdheid en benoemingsgrond binnen de context van het onderwijs, waarbij wordt vastgelegd welke autoriteit binnen de onderwijsinstelling de bevoegdheid heeft om personeel aan te nemen en op basis van welke criteria en gronden een persoon wordt benoemd in een specifieke functie of positie. Deze registratie is van belang voor het naleven van onderwijswetgeving en het transparant en rechtmatig uitvoeren van het wervingsproces. (BusinessProcess) Vastleggen bevoegdheid en benoemingsgrond Het proces van controleren en bevestigen van de onderwijskwalificaties en bevoegdheden van individuen die solliciteren of in dienst zijn bij een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Verifiëren (onderwijs)bevoegdheden Het samenstellen en organiseren van alle relevante documentatie en informatie met betrekking tot het zij-instroomproces van een medewerker, met als doel een gestructureerd en toegankelijk dossier te creëren dat de stappen, beslissingen en benodigde documenten documenteert. Hierin zit o.a. het uitvoeren van het geschiktheidsonderzoek en het sluiten van een begeleidings en scholingsovereenkomst. (BusinessProcess) Inrichten zij-instroom dossier Het formaliseren van de overeenkomst tussen een zij-instromer en de organisatie met betrekking tot scholing en begeleiding. Dit omvat het vastleggen van afspraken over onderwijs- en ondersteuningsprogramma's die de zij-instromer zal volgen tijdens het inwerkproces. (BusinessProcess) Sluiten scholings- en begeleidingsovereenkomst Het afronden van het geschiktheidsonderzoek zodat er vastgesteld is dat de kandidaat geschikt is om direct voor de klas te gaan staan, binnen 2 jaar de bevoegdheid weet te halen en of er aanvullende scholing en begeleiding vereist is. Tijdens het uitvoeren van het geschiktheidsonderzoek wordt er o.a.: - een assesment afgenomen, - een bekwaamheidsonderzoek uitgevoerd, - een geschiktheidsonderzoek uitgevoerd. (BusinessProcess) Uitvoeren geschiktheidsonderzoek zij- instroom Op basis van de resultaten van het geschiktheidsonderzoek van de zijinstromer wordt er een oordeel gegeven of een zijinstroomkandidaat geschikt is om het zijinstroom traject te volgen of niet. (BusinessProcess) Geschiktheidsoordeel uitvoeren Het monitoren of een personeelsdossier compleet is. Het personeelsdossier is compleet wanneer alle persoonsgegevens, documenten (VOG/Diploma's/Certificaten) ingevoerd en gevalideerd zijn. (BusinessProcess) Monitoren compleetheid personeelsdossier Het bepalen of een personeelsdossier compleet is. Een dossier is compleet wanneer de vooraf bepaalde stukken in het dossier opgenomen zijn. Dit zijn onder andere de volgende stukken; - arbeitsovereenkomst - additionele overeekomsten (bijv. scholingsovereenkomst) - VOG - Diploma(s) en/of certificaten (indien internationaal;)- Erkenning internationaal diploma (BusinessProcess) Bepalen compleetheid personeelsdossier Het opvragen van additionele documenten die nodig zijn om het instroom dossier van de nieuwe medewerker compleet te maken. Hieronder valt onder andere het opvragen van een geldig VOG. (BusinessProcess) Aanvragen additionele documenten Het vrijgeven van het dossier nadat het dossier als compleet is gemarkeerd. Wanneer het dossier vrijgegeven is zal er geen actieve monitoring vanuit HR plaatsvinden t.b.v. het instroom proces. (BusinessProcess) Vrijgeven compleet dossier BusinessEvent Geregistreerde medewerker BusinessEvent Externe medewerker overgenomen in (vast) dienstverband Een of meerdere testen om te toetsen wat de competenties en kwaliteiten van een (nieuwe) medewerker zijn. (BusinessObject) Assesment Een opdracht die uitgevoerd wordt in een praktijk situatie. (BusinessObject) Praktijkopdracht Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (?de betrokkene?). (artikel 4 lid 1 AVG) (BusinessObject) Persoonsgegeven Een geschiktheidsverklaring is een document dat bevestigt dat een persoon geschikt is bevonden voor een specifieke functie, opleiding of activiteit. Het kan uitgegeven worden door bijvoorbeeld een medische instantie, een opleidingsinstituut of een werkgever, en dient als bewijs van de bekwaamheid van de betreffende persoon voor de desbetreffende situatie. (BusinessObject) Geschiktheidsverkla- ring Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in Nederland. Dit officiële document wordt afgegeven door de overheid en certificeert dat het gedrag van een persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke functie (BusinessObject) VOG aanvraag De aanvraag voor een (digitale) werkplek. (BusinessObject) Werkplek aanvraag De aanvraag voor een account om de systemen die relevant zijn voor de uitoefening van een functie te kunnen raadplegen. (BusinessObject) Account aanvraag De aanvraag voor facilitaire middelen die benodigd zijn om de functie uit te kunnen voeren. (BusinessObject) Aanvraag facilitaire middelen Waardedocument dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een opleiding door een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Diploma De juridische basis of bevoegdheid waarop iemand wordt aangesteld in een functie of positie. Het geeft aan welke regels, wetten of criteria van toepassing zijn op de benoeming. De benoemingsgrondslag is essentieel om de rechtmatigheid en legitimiteit van een aanstelling te waarborgen binnen de juridische context. (BusinessObject) Benoemingsgrondslag Het onderzoek wat moet plaatsvinden om te bepalen of een zijinstromer bekwaam is om het zijinstroom traject te starten. (BusinessObject) Bekwaamheidsonde- rzoek Een beoordeling die aangeeft in hoeverre een persoon voldoet aan de vereisten en kwalificaties voor een specifieke functie of rol. (BusinessObject) Geschiktheidsoorde- el Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort (BusinessRole) Afdeling HR / Personeelszaken Een verklaring omtrend gedrag. Hierin is opgenomen of een persoon (BusinessObject) VOG Driver Art. 193j WPO - Onderwijspersoneel Driver Art. 9.3k WVO 2020 - Onderwijspersoneel Driver Art. 34a WPO - Afschriften bewijsstukken Driver Art. 7.37a WVO 2020 - Afschriften bewijsstukken Driver Art. 3.1 CAO po - Arbeidsovereenkomst Driver Art. 9 CAO vo - Arbeidsovereenkomst Driver Art. 7.30 WVO 2020 - Scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instroom Driver Art. 7.17 WVO 2020 - Tijdelijke benoembaarheid van de leraar in opleiding Driver Art. 5.2 CAO po - Benoeming in een functie Driver Art. 32 WPO - Vereisten benoeming of tewerkstelling personeel Driver Art. 5 CAO vo - Functies en functiewaardering Driver Art. 34 WPO - Benoeming in algemene dienst Driver Art. 3 BZI - Aanvraag geschiktheidsonderzoek en vaststelling geschiktheidsoordeel Driver Art. 7.27 WVO 2020 - Geschiktheidsonderzoek Driver Art. 7.28 WVO 2020 - Geschiktheidsverklaring Driver Art. 172 WPO - Geschiktheidsonderzoek Driver Art. 174 WPO - Uitvoeren geschiktheidsonderzoek Driver Art. 152 WEC - Geschiktheidsonderzoek Driver Art. 3.2 CAO po - Bezit onderwijsbevoegdheid Driver Art. 7.11 WVO 2020 - Bevoegdheid Driver Art. 9 BZI - Inrichting van bekwaamheidsonderzoek Driver Art. 155 WEC - Bekwaamheidsonderzoek Driver Art. 175 WPO - Bekwaamheidsonderzoek Driver Art. 7.31 WVO 2020 - Bekwaamheidsonderzoek Driver Art. 32a WPO - Bekwaamheidseisen Driver Art. 32b WPO - Bekwaamheidsdossier Driver Art. 7.10 WVO 2020 - Bekwaamheidseisen voor leraren Driver Art. 176 WPO - Uitvoeren scholing, begeleiding en bekwaamheidsonderzoek Driver Art. 7.9 WVO 2020 - Algemene vereisten voor leraren Driver Art. 5 BZI - Criteria assessment Een arbeidsovereenkomst is een juridisch bindend document tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden van de werkrelatie worden vastgelegd. Het omvat details zoals functiebeschrijving, salaris, arbeidsuren, vakantie, opzegtermijn en andere bepalingen die de rechten en plichten van beide partijen regelen tijdens de duur van het dienstverband. (BusinessObject) Arbeidsovereenkomst Het dossier waar alle informatie rondom het dienstverband van een personeelslid wordt opgeslagen. (BusinessObject) Personeelsdossier De overeenkomst die de afspraken bevat tussen een werkgever en werknemer ten behoeve van de begeleiding en/of scholing van de medewerker (BusinessObject) Scholings- & begeleidingsovereenko- mst BusinessEvent Medewerker gecontracteerd Een ervaringscertificaat is een officieel document dat de werkervaring van een individu bevestigt. Het geeft details over de functies die de persoon heeft vervuld, de periode van tewerkstelling en de prestaties. Dit certificaat wordt vaak verstrekt door vorige werkgevers en kan dienen als referentie bij sollicitaties. (BusinessObject) Ervaringscertificaat (EVC) TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:55:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:55:16 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Na contractondertekening worden alle vereiste gegevens en documenten formeel vastgelegd. Dit omvat persoonlijke informatie, identificatiedocumenten, benodigde certificaten en andere relevante papieren. Het doel van deze fase is om een nauwkeurige en complete administratieve registratie te waarborgen, essentieel voor wettelijke naleving en interne beleidsmaatregelen. Een grondige registratie legt niet alleen de basis voor effectieve personeelsbeheerprocessen, maar faciliteert ook een vlotte integratie van de nieuwe medewerker in de onderwijsinstelling, waardoor een solide basis wordt gelegd voor een succesvolle professionele relatie.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Aanvragen account en/of rollenHet indienen van verzoeken voor het verkrijgen van toegangsrechten (account) en/of specifieke rollen binnen een systeem, platform of organisatie.
Aanvragen additionele documentenHet opvragen van additionele documenten die nodig zijn om het instroom dossier van de nieuwe medewerker compleet te maken. Hieronder valt onder andere het opvragen van een geldig VOG.
Aanvragen facilitaire middelenHet indienen van verzoeken voor facilitaire middelen, zoals kantoorbenodigdheden, apparatuur, of andere voorzieningen, om de werkomgeving van medewerkers te ondersteunen en te optimaliseren.
Aanvragen werkplekbenodigdhedenHet indienen van verzoeken voor de benodigde faciliteiten en hulpmiddelen die nodig zijn om een geschikte werkplek te creëren voor een medewerker, inclusief kantoorbenodigdheden, apparatuur en andere werkgerelateerde voorzieningen.
Archiveren van aangeleverde stukkenHet systematisch opslaan en organiseren van de ingediende documenten met als doel het creëren van een geordend archief voor toekomstige referentie en naleving van administratieve procedures.
Bepalen compleetheid personeelsdossierHet bepalen of een personeelsdossier compleet is. Een dossier is compleet wanneer de vooraf bepaalde stukken in het dossier opgenomen zijn. Dit zijn onder andere de volgende stukken;

- arbeitsovereenkomst - additionele overeekomsten (bijv. scholingsovereenkomst) - VOG - Diploma(s) en/of certificaten

(indien internationaal;)- Erkenning internationaal diploma
Geschiktheidsoordeel uitvoerenOp basis van de resultaten van het geschiktheidsonderzoek van de zijinstromer wordt er een oordeel gegeven of een zijinstroomkandidaat geschikt is om het zijinstroom traject te volgen of niet.
Inrichten zij-instroom dossierHet samenstellen en organiseren van alle relevante documentatie en informatie met betrekking tot het zij-instroomproces van een medewerker, met als doel een gestructureerd en toegankelijk dossier te creëren dat de stappen, beslissingen en benodigde documenten documenteert. Hierin zit o.a. het uitvoeren van het geschiktheidsonderzoek en het sluiten van een begeleidings en scholingsovereenkomst.
Monitoren compleetheid personeelsdossierHet monitoren of een personeelsdossier compleet is. Het personeelsdossier is compleet wanneer alle persoonsgegevens, documenten (VOG/Diploma's/Certificaten) ingevoerd en gevalideerd zijn.
Opvragen VOGHet aanvragen en verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor een individu, waarbij wordt gecontroleerd of er geen strafbare feiten op zijn of haar naam staan die relevant kunnen zijn voor de functie of positie binnen een organisatie.
Registreren & valideren persoonsgegevensHet vastleggen en documenteren van persoonsgegevens van individuen, inclusief maar niet beperkt tot naam, contactgegevens, geboortedatum en andere relevante informatie, met inachtneming van de geldende privacywetgeving en beleidsrichtlijnen.
Registreren medewerkerHet vastleggen en documenteren van relevante informatie met betrekking tot een nieuwe medewerker, zoals persoonlijke gegevens, contactinformatie, functietitel, startdatum en andere relevante details, om een gestructureerd overzicht van het personeelsbestand te behouden.
Sluiten scholings- en begeleidingsovereenkomstHet formaliseren van de overeenkomst tussen een zij-instromer en de organisatie met betrekking tot scholing en begeleiding. Dit omvat het vastleggen van afspraken over onderwijs- en ondersteuningsprogramma's die de zij-instromer zal volgen tijdens het inwerkproces.
Uitvoeren geschiktheidsonderzoek zij-instroomHet afronden van het geschiktheidsonderzoek zodat er vastgesteld is dat de kandidaat geschikt is om direct voor de klas te gaan staan, binnen 2 jaar de bevoegdheid weet te halen en of er aanvullende scholing en begeleiding vereist is.

Tijdens het uitvoeren van het geschiktheidsonderzoek wordt er o.a.: - een assesment afgenomen, - een bekwaamheidsonderzoek uitgevoerd,

- een geschiktheidsonderzoek uitgevoerd.
Vastleggen bevoegdheid en benoemingsgrondHet documenteren en vastleggen van de bevoegdheid en benoemingsgrond binnen de context van het onderwijs, waarbij wordt vastgelegd welke autoriteit binnen de onderwijsinstelling de bevoegdheid heeft om personeel aan te nemen en op basis van welke criteria en gronden een persoon wordt benoemd in een specifieke functie of positie. Deze registratie is van belang voor het naleven van onderwijswetgeving en het transparant en rechtmatig uitvoeren van het wervingsproces.
Verifiëren (onderwijs)bevoegdhedenHet proces van controleren en bevestigen van de onderwijskwalificaties en bevoegdheden van individuen die solliciteren of in dienst zijn bij een onderwijsinstelling.
Verwerken aanvragenHet uitvoeren van het proces waarin aanvragen voor benodigdheden worden ontvangen, gecontroleerd en verwerkt, met als doel ervoor te zorgen dat medewerkers over de nodige middelen en voorzieningen beschikken om hun taken effectief uit te voeren.
Verwerken arbeidsovereenkomstHet formaliseren en verwerken van een arbeidsovereenkomst, waarbij de relevante informatie met betrekking tot de tewerkstelling van een individu wordt vastgelegd en gedocumenteerd. Dit omvat onder andere de vaststelling van arbeidsvoorwaarden, verantwoordelijkheden en andere overeengekomen bepalingen die de arbeidsrelatie regelen.
Verwerken gegevensHet verzamelen, registreren en verwerken van alle relevante gegevens met betrekking tot een nieuwe medewerker, zoals persoonlijke informatie, arbeidsvoorwaarden en andere benodigde gegevens, om het administratieve proces van indiensttreding te voltooien.
Vrijgeven compleet dossierHet vrijgeven van het dossier nadat het dossier als compleet is gemarkeerd. Wanneer het dossier vrijgegeven is zal er geen actieve monitoring vanuit HR plaatsvinden t.b.v. het instroom proces.
InformatieobjectDefinitieToelichting
Aanvraag facilitaire middelenDe aanvraag voor facilitaire middelen die benodigd zijn om de functie uit te kunnen voeren.
Account aanvraagDe aanvraag voor een account om de systemen die relevant zijn voor de uitoefening van een functie te kunnen raadplegen.
ArbeidsovereenkomstEen arbeidsovereenkomst is een juridisch bindend document tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden van de werkrelatie worden vastgelegd. Het omvat details zoals functiebeschrijving, salaris, arbeidsuren, vakantie, opzegtermijn en andere bepalingen die de rechten en plichten van beide partijen regelen tijdens de duur van het dienstverband.
AssesmentEen of meerdere testen om te toetsen wat de competenties en kwaliteiten van een (nieuwe) medewerker zijn.
BekwaamheidsonderzoekHet onderzoek wat moet plaatsvinden om te bepalen of een zijinstromer bekwaam is om het zijinstroom traject te starten.
BenoemingsgrondslagDe juridische basis of bevoegdheid waarop iemand wordt aangesteld in een functie of positie. Het geeft aan welke regels, wetten of criteria van toepassing zijn op de benoeming. De benoemingsgrondslag is essentieel om de rechtmatigheid en legitimiteit van een aanstelling te waarborgen binnen de juridische context.
DiplomaWaardedocument dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een opleiding door een onderwijsdeelnemer.
Ervaringscertificaat (EVC)Een ervaringscertificaat is een officieel document dat de werkervaring van een individu bevestigt. Het geeft details over de functies die de persoon heeft vervuld, de periode van tewerkstelling en de prestaties. Dit certificaat wordt vaak verstrekt door vorige werkgevers en kan dienen als referentie bij sollicitaties.
GeschiktheidsoordeelEen beoordeling die aangeeft in hoeverre een persoon voldoet aan de vereisten en kwalificaties voor een specifieke functie of rol.
GeschiktheidsverklaringEen geschiktheidsverklaring is een document dat bevestigt dat een persoon geschikt is bevonden voor een specifieke functie, opleiding of activiteit. Het kan uitgegeven worden door bijvoorbeeld een medische instantie, een opleidingsinstituut of een werkgever, en dient als bewijs van de bekwaamheid van de betreffende persoon voor de desbetreffende situatie.
PersoneelsdossierHet dossier waar alle informatie rondom het dienstverband van een personeelslid wordt opgeslagen.
PersoonsgegevenInformatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (?de betrokkene?). (artikel 4 lid 1 AVG)Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden ge�dentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
PraktijkopdrachtEen opdracht die uitgevoerd wordt in een praktijk situatie.
Scholings- & begeleidingsovereenkomstDe overeenkomst die de afspraken bevat tussen een werkgever en werknemer ten behoeve van de begeleiding en/of scholing van de medewerker
VOGEen verklaring omtrend gedrag. Hierin is opgenomen of een persoon
VOG aanvraagHet aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in Nederland. Dit officiële document wordt afgegeven door de overheid en certificeert dat het gedrag van een persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke functie
Werkplek aanvraagDe aanvraag voor een (digitale) werkplek.

Preboarding

Het formele verzoek dat een individu indient bij de immigratiedienst of ambassade van een land om toestemming te verkrijgen om dat land binnen te komen en er te verblijven voor een bepaalde periode. (BusinessObject) Visa aanvraag Het aanvragen van een officieel document rondom het gedrag van een internationale instromer. (BusinessObject) VOG (internationaal) Driver Art. 3 WPO - Bevoegdheid schoolonderwijs BusinessEvent Geregistreerde medewerker De voorbereidende fase waarin nieuwe medewerkers worden ge�ntroduceerd in de organisatiecultuur, procedures en relevante informatie voordat ze officieel aan boord gaan of hun dienstverband starten. (BusinessProcess) Pre-boarding Tijdens dit proces worden de voorbereidingen getroffen voor het inwerk programma. Het inwerkprogramma kan generiek (schoolbestuur breed) of school specifiek zijn. Het is mogelijk dat er twee separate inwerkprogramma's opgesteld worden. In het inwerkprogramma komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod; - Opstellen introductie - (in)Plannen gesprekken - Toekennen buddy en/of begeleider - Voorbereiden werkplek specifieke handelingen (BusinessProcess) Voorbereiden inwerkprogramma Het proces van het voorbereiden van de werkplek voor een nieuwe medewerker, inclusief het configureren van benodigde apparatuur, het toewijzen van werkruimte en het zorgen voor de juiste middelen en voorzieningen om een vlotte start mogelijk te maken. (BusinessProcess) Voorbereiden werkplek Het voorbereiden van de introducties en het uitnodigen van nieuwe medewerkers om deel te nemen bij de introducties die van toepassing zijn op zijn/haar functie. (BusinessProcess) Voorbereiden introductie Het opstellen van een (persoonlijk) inwerkprogramma voor de eerste weken van een nieuwe medewerker. Het doel is dat een medewerker in de eerste weken weet wat hij/zij moet gaan doen en met wie hij/zij een gesprek/kennismaking moet hebben. Tevens zal, indien van toepassing op de school, er een buddy toegekend worden ter ondersteuning bij de operationele uitvoering van de functie. (BusinessProcess) Opstellen inwerkprogramma Het verzorgen van de interne communicatie rondom het starten van een nieuwe medewerker. (BusinessProcess) Verzorgen communicatie Het uitzetten van externe communicatie rondom de start van de nieuwe medewerker (BusinessProcess) Verwerken externe aankondiging Het uitvoeren van interne communicatieactiviteiten om de aankondiging van een nieuwe medewerker binnen de onderwijsinstelling te verwerken en te verspreiden, met als doel het personeel tijdig en effectief op de hoogte te stellen van deze nieuwe aanwinst in het team. (BusinessProcess) Interne communicatie/aank- ondiging verwerken Binnen dit proces wordt er aandacht besteed aan het welkom heten van de nieuwe medewerker. Dit kan door middel van het uitsturen van een welkomspakket en/of communicatie bericht naar de nieuwe medewerker. (BusinessProcess) Versturen welkomspakket en communicatie Een welkomsbericht naar de startende medewerker. Dit kan in de vorm van een mail, kaart, telefoon gesprek etc. (BusinessProcess) Uitsturen welkomsbericht Het proces van het verzenden of gereedmaken van een welkomspakket voor nieuwe medewerkers, inclusief relevante informatie, benodigdheden of materialen om hen te verwelkomen en te ondersteunen bij hun start in de organisatie. (BusinessProcess) Welkomspakket uitsturen/klaarzette- n Het faciliteren van hulp en begeleiding voor nieuw personeel dat afkomstig is uit internationale bronnen bij het begin van hun dienstverband. Hier zit o.a. de ondersteuning in de aanvraag/verwerking van het visum en de internationale VOG. (BusinessProcess) Ondersteunen internationale starter Opvragen van een internationaal VOG vanuit het land van herkomst. Dit kan ook in de vorm van een politie-check plaatsvinden (BusinessProcess) Opvragen internationale VOG Het ondersteunen in het verkrijgen van de juiste visa om te mogen werken in Nederland. Er wordt ondersteund op vraagstukken zoals: - Welk visum is nodig? - Valt de nieuwe medewerker onder de regels van een kennismigrant? - Is de 30%-ruling van toepassing? (BusinessProcess) Ondersteunen visumverwerking BusinessEvent Preboarding afgerond een gestructureerd programma dat nieuwe medewerkers ontvangen wanneer ze starten bij een organisatie. Het heeft tot doel hen vertrouwd te maken met de bedrijfscultuur, beleidslijnen, taken en verwachtingen. Het inwerkprogramma biedt training en informatie om de integratie van nieuwe medewerkers te vergemakkelijken, waardoor ze effectief en productief kunnen bijdragen aan het team. Het omvat vaak introductiesessies, informatiemateriaal, mentorbegeleiding en praktische training om de nodige vaardigheden te ontwikkelen voor hun specifieke rol binnen de organisatie. (BusinessObject) Inwerkprogramma Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort (BusinessRole) Afdeling HR / Personeelszaken InfluenceRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:55:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:55:15 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

De pre-boardingfase binnen het instroomproces in de onderwijssector richt zich op het voorbereiden en verwelkomen van de nieuwe medewerker. In deze fase ontvangt de medewerker essentiële informatie en een hartelijk welkom van de werkgever. Dit omvat details over de organisatie, cultuur, beleid en praktische informatie zoals werklocatie en benodigde voorbereidingen voor de eerste werkdag. Het doel is om de nieuwe medewerker zich vooraf vertrouwd te laten voelen met de werkomgeving en de verwachtingen, waardoor een soepele overgang naar de officiële onboarding wordt vergemakkelijkt. Een doeltreffend pre-boardingproces bevordert een positieve start van de nieuwe medewerker en draagt bij aan betrokkenheid en productiviteit.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Interne communicatie/aankondiging verwerkenHet uitvoeren van interne communicatieactiviteiten om de aankondiging van een nieuwe medewerker binnen de onderwijsinstelling te verwerken en te verspreiden, met als doel het personeel tijdig en effectief op de hoogte te stellen van deze nieuwe aanwinst in het team.
Ondersteunen internationale starterHet faciliteren van hulp en begeleiding voor nieuw personeel dat afkomstig is uit internationale bronnen bij het begin van hun dienstverband. Hier zit o.a. de ondersteuning in de aanvraag/verwerking van het visum en de internationale VOG.
Ondersteunen visumverwerkingHet ondersteunen in het verkrijgen van de juiste visa om te mogen werken in Nederland. Er wordt ondersteund op vraagstukken zoals:

- Welk visum is nodig? - Valt de nieuwe medewerker onder de regels van een kennismigrant?

- Is de 30%-ruling van toepassing?
Opstellen inwerkprogrammaHet opstellen van een (persoonlijk) inwerkprogramma voor de eerste weken van een nieuwe medewerker.

Het doel is dat een medewerker in de eerste weken weet wat hij/zij moet gaan doen en met wie hij/zij een gesprek/kennismaking moet hebben.

Tevens zal, indien van toepassing op de school, er een buddy toegekend worden ter ondersteuning bij de operationele uitvoering van de functie.
Opvragen internationale VOGOpvragen van een internationaal VOG vanuit het land van herkomst. Dit kan ook in de vorm van een politie-check plaatsvinden
Pre-boardingDe voorbereidende fase waarin nieuwe medewerkers worden ge�ntroduceerd in de organisatiecultuur, procedures en relevante informatie voordat ze officieel aan boord gaan of hun dienstverband starten.
Uitsturen welkomsberichtEen welkomsbericht naar de startende medewerker. Dit kan in de vorm van een mail, kaart, telefoon gesprek etc.
Versturen welkomspakket en communicatieBinnen dit proces wordt er aandacht besteed aan het welkom heten van de nieuwe medewerker. Dit kan door middel van het uitsturen van een welkomspakket en/of communicatie bericht naar de nieuwe medewerker.
Verwerken externe aankondigingHet uitzetten van externe communicatie rondom de start van de nieuwe medewerker
Verzorgen communicatieHet verzorgen van de interne communicatie rondom het starten van een nieuwe medewerker.
Voorbereiden introductieHet voorbereiden van de introducties en het uitnodigen van nieuwe medewerkers om deel te nemen bij de introducties die van toepassing zijn op zijn/haar functie.
Voorbereiden inwerkprogrammaTijdens dit proces worden de voorbereidingen getroffen voor het inwerk programma.

Het inwerkprogramma kan generiek (schoolbestuur breed) of school specifiek zijn. Het is mogelijk dat er twee separate inwerkprogramma's opgesteld worden. In het inwerkprogramma komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod; - Opstellen introductie - (in)Plannen gesprekken - Toekennen buddy en/of begeleider

- Voorbereiden werkplek specifieke handelingen
Voorbereiden werkplekHet proces van het voorbereiden van de werkplek voor een nieuwe medewerker, inclusief het configureren van benodigde apparatuur, het toewijzen van werkruimte en het zorgen voor de juiste middelen en voorzieningen om een vlotte start mogelijk te maken.
Welkomspakket uitsturen/klaarzettenHet proces van het verzenden of gereedmaken van een welkomspakket voor nieuwe medewerkers, inclusief relevante informatie, benodigdheden of materialen om hen te verwelkomen en te ondersteunen bij hun start in de organisatie.
InformatieobjectDefinitieToelichting
Inwerkprogrammaeen gestructureerd programma dat nieuwe medewerkers ontvangen wanneer ze starten bij een organisatie. Het heeft tot doel hen vertrouwd te maken met de bedrijfscultuur, beleidslijnen, taken en verwachtingen. Het inwerkprogramma biedt training en informatie om de integratie van nieuwe medewerkers te vergemakkelijken, waardoor ze effectief en productief kunnen bijdragen aan het team. Het omvat vaak introductiesessies, informatiemateriaal, mentorbegeleiding en praktische training om de nodige vaardigheden te ontwikkelen voor hun specifieke rol binnen de organisatie.
VOG (internationaal)Het aanvragen van een officieel document rondom het gedrag van een internationale instromer.
Visa aanvraagHet formele verzoek dat een individu indient bij de immigratiedienst of ambassade van een land om toestemming te verkrijgen om dat land binnen te komen en er te verblijven voor een bepaalde periode.

Onboarding

BusinessEvent Preboarding afgerond een gestructureerd programma dat nieuwe medewerkers ontvangen wanneer ze starten bij een organisatie. Het heeft tot doel hen vertrouwd te maken met de bedrijfscultuur, beleidslijnen, taken en verwachtingen. Het inwerkprogramma biedt training en informatie om de integratie van nieuwe medewerkers te vergemakkelijken, waardoor ze effectief en productief kunnen bijdragen aan het team. Het omvat vaak introductiesessies, informatiemateriaal, mentorbegeleiding en praktische training om de nodige vaardigheden te ontwikkelen voor hun specifieke rol binnen de organisatie. (BusinessObject) Inwerkprogramma BusinessRole Manager BusinessRole Schoolleiding Een juridisch document waarin de voorwaarden voor het tijdelijk gebruik van eigendom door een persoon of entiteit worden vastgelegd. De overeenkomst regelt de specifieke duur, voorwaarden en verantwoordelijkheden met betrekking tot het uitlenen van objecten of goederen. (BusinessObject) Bruikleenovereenko- mst Het proces van integratie en oriëntatie van nieuwe medewerkers binnen een organisatie, waarbij aandacht wordt besteed aan het verstrekken van essentiële informatie, het introduceren van bedrijfscultuur en -waarden, en het bieden van ondersteuning om een vlotte en succesvolle start mogelijk te maken. (BusinessProcess) Onboarding Het creëren en opzetten van de noodzakelijke omstandigheden en vereisten die nodig zijn voor de effectieve uitvoering van een specifieke functie, inclusief het verstrekken van benodigde middelen, training, en het opzetten van de juiste infrastructuur. Binnen dit proces wordt o.a. de bedrijfsmiddelen uitgegeven en de werkplek ingesteld (BusinessProcess) Inrichten randvoorwaarden functie-uitvoering Het activeren en gereedmaken van de werkplek van een medewerker, inclusief het configureren van apparatuur, toegang tot relevante systemen en het verstrekken van de nodige hulpmiddelen om de medewerker in staat te stellen effectief te werken. (BusinessProcess) In bedrijfstellen werkplek Het toewijzen en beheren van zakelijke middelen binnen een organisatie, waaronder financiële middelen, materiële activa en personele capaciteit. (BusinessProcess) Uitgeven bedrijfsmiddelen Het proces van introductie en oriëntatie voor een nieuwe medewerker, waarbij informatie wordt verstrekt over de organisatie, de bedrijfscultuur, procedures, verwachtingen en andere relevante aspecten om een vlotte integratie mogelijk te maken. (BusinessProcess) Introductie nieuwe medewerker Het ontvangen van informatie ten behoeve van het uitvoeren van de functie. De informatie is werkplek-generiek en omvat onderwerpen zoals: - werkomgeving, - cultuur, - randvoorwaardelijke arbeidsvoorwaarden (pensioen, verzuim etc.), - werkplek, digitale middelen en accounts (BusinessProcess) introductie werkplek-generiek Het proces van introductie en oriëntatie van nieuwe medewerkers binnen een specifieke onderwijsinstelling, waarbij de focus ligt op het verstrekken van informatie en training die specifiek relevant is voor de schoolomgeving en -cultuur. (BusinessProcess) Introductie school- specifiek Uitvoeren van het inwerkprogramma wat vanuit de organisatie of school beschikbaar gesteld wordt. (BusinessProcess) Uitvoeren inwerkprogramma Het opvolgen van het inwerkprogramma gericht op de school en de omgeving waar de medewerker komt te werken. (BusinessProcess) Opvolgen inwerkprogramma school specifiek Het opvolgen van het inwerkprogramma gericht op de organisatie waar een nieuwe medewerker komt te werken. (BusinessProcess) Opvolgen inwerkprogramma organisatie BusinessEvent Medewerker ingestroomd Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort (BusinessRole) Afdeling HR / Personeelszaken TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:55:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:55:05 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

De onboardingfase binnen het instroomproces in de onderwijssector betekent de officiële verwelkoming van de nieuwe medewerker op de nieuwe werkplek. Tijdens deze fase ontvangt de medewerker niet alleen bedrijfsmiddelen zoals laptops en toegangspassen, maar wordt ook uitgebreide informatie verstrekt over de specifieke school waar de medewerker zal werken. Dit omvat een gedetailleerde introductie in de schoolcultuur, -missie en -visie, alsmede praktische zaken zoals de indeling van het gebouw en belangrijke contactpersonen. De focus ligt op het creëren van een positieve eerste indruk, het bevorderen van een gevoel van verbondenheid en het verstrekken van alle benodigde informatie om de nieuwe medewerker effectief te laten functioneren in hun nieuwe onderwijsomgeving. Een succesvolle onboarding legt de basis voor een productieve en bevredigende professionele ervaring.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
In bedrijfstellen werkplekHet activeren en gereedmaken van de werkplek van een medewerker, inclusief het configureren van apparatuur, toegang tot relevante systemen en het verstrekken van de nodige hulpmiddelen om de medewerker in staat te stellen effectief te werken.
Inrichten randvoorwaarden functie-uitvoeringHet creëren en opzetten van de noodzakelijke omstandigheden en vereisten die nodig zijn voor de effectieve uitvoering van een specifieke functie, inclusief het verstrekken van benodigde middelen, training, en het opzetten van de juiste infrastructuur. Binnen dit proces wordt o.a. de bedrijfsmiddelen uitgegeven en de werkplek ingesteld
Introductie nieuwe medewerkerHet proces van introductie en oriëntatie voor een nieuwe medewerker, waarbij informatie wordt verstrekt over de organisatie, de bedrijfscultuur, procedures, verwachtingen en andere relevante aspecten om een vlotte integratie mogelijk te maken.
Introductie school-specifiekHet proces van introductie en oriëntatie van nieuwe medewerkers binnen een specifieke onderwijsinstelling, waarbij de focus ligt op het verstrekken van informatie en training die specifiek relevant is voor de schoolomgeving en -cultuur.
OnboardingHet proces van integratie en oriëntatie van nieuwe medewerkers binnen een organisatie, waarbij aandacht wordt besteed aan het verstrekken van essentiële informatie, het introduceren van bedrijfscultuur en -waarden, en het bieden van ondersteuning om een vlotte en succesvolle start mogelijk te maken.
Opvolgen inwerkprogramma organisatieHet opvolgen van het inwerkprogramma gericht op de organisatie waar een nieuwe medewerker komt te werken.
Opvolgen inwerkprogramma school specifiekHet opvolgen van het inwerkprogramma gericht op de school en de omgeving waar de medewerker komt te werken.
Uitgeven bedrijfsmiddelenHet toewijzen en beheren van zakelijke middelen binnen een organisatie, waaronder financiële middelen, materiële activa en personele capaciteit.
Uitvoeren inwerkprogrammaUitvoeren van het inwerkprogramma wat vanuit de organisatie of school beschikbaar gesteld wordt.
introductie werkplek-generiekHet ontvangen van informatie ten behoeve van het uitvoeren van de functie. De informatie is werkplek-generiek en omvat onderwerpen zoals:

- werkomgeving, - cultuur, - randvoorwaardelijke arbeidsvoorwaarden (pensioen, verzuim etc.),

- werkplek, digitale middelen en accounts
InformatieobjectDefinitieToelichting
BruikleenovereenkomstEen juridisch document waarin de voorwaarden voor het tijdelijk gebruik van eigendom door een persoon of entiteit worden vastgelegd. De overeenkomst regelt de specifieke duur, voorwaarden en verantwoordelijkheden met betrekking tot het uitlenen van objecten of goederen.
Inwerkprogrammaeen gestructureerd programma dat nieuwe medewerkers ontvangen wanneer ze starten bij een organisatie. Het heeft tot doel hen vertrouwd te maken met de bedrijfscultuur, beleidslijnen, taken en verwachtingen. Het inwerkprogramma biedt training en informatie om de integratie van nieuwe medewerkers te vergemakkelijken, waardoor ze effectief en productief kunnen bijdragen aan het team. Het omvat vaak introductiesessies, informatiemateriaal, mentorbegeleiding en praktische training om de nodige vaardigheden te ontwikkelen voor hun specifieke rol binnen de organisatie.

Afronden instroomproces

BusinessEvent Onboarding afgerond Een verzoek dat wordt ingediend bij een overheidsinstelling, stichting of andere subsidieverstrekker om financiële ondersteuning te verkrijgen voor een specifiek project, activiteit of doel. (BusinessObject) Subsidie aanvraag Driver Regeling subsidie zij-instroom De waardering van een behaald diploma in het buitenland en het bepalen van het niveau van het diploma in het ontvangende land. (BusinessObject) Bepaling internationaal diploma Een groep flexibele medewerkers binnen een organisatie die op oproepbasis kunnen worden ingezet voor verschillende taken of projecten (BusinessObject) Flexpool Driver Art. 4 BZI - Beoordeling opleiding en maatschappelijke of beroepservaring Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs (Driver) BZI Het voltooien van alle stappen en procedures binnen het instroomproces, inclusief het afhandelen van administratieve taken, het verstrekken van benodigde middelen en het zorgen voor een vlotte integratie van nieuwe medewerkers in de organisatie. (BusinessProcess) Afronden instroomproces Het proces van beoordelen en analyseren van het onboarding-programma voor nieuwe medewerkers om de effectiviteit ervan te meten en mogelijke verbeteringen te identificeren. (BusinessProcess) Evalueren inwerkprogramma Het aanpassen of bijwerken van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers, waarbij eventuele veranderingen, aanvullingen of verbeteringen worden aangebracht om ervoor te zorgen dat het programma effectief blijft in het faciliteren van een succesvolle integratie van medewerkers in de organisatie. (BusinessProcess) Aanpassen inwerkprogramma Het voltooien van het instroomproces voor een internationale docent, inclusief het afronden van alle benodigde administratieve stappen, verificatie van bevoegdheden en het voorzien van alle nodige middelen voor een succesvolle integratie in de onderwijsinstelling. Binnen dit proces moet de DUO bepaling van het internationale diploma verwerkt worden. (BusinessProcess) Afronden instroom internationale docent Het verwerken van de bepaling van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) met betrekking tot de erkenning en waardering van een internationaal diploma, waarbij wordt vastgesteld hoe het diploma zich verhoudt tot het Nederlandse onderwijssysteem. (BusinessProcess) Verwerken DUO-bepaling internationaal diploma Het toevoegen van een medewerker aan de flexpool om tijdelijk ingezet te kunnen worden bij het uitvallen van een leerkracht. (BusinessProcess) Verwerken flexpool Het toevoegen van een medwerker aan een flexpool zodat de medewerker opgeroepen kan worden op het moment dat een andere medewerker uitvalt. (BusinessProcess) Toevoegen medewerker aan flexpool Het verwerken van subsidie aanvragen die van toepassing zijn op het instroom proces. Voorbeeld hiervan is de subsidie op zij instromers. (BusinessProcess) Verwerken subsidie aanvragen Het aanvragen van de subsidies die toepasbaar zijn op een nieuw dienstverband. (BusinessProcess) Aanvragen subsidie Het bepalen of, en zo ja; welke, subsidies beschikbaar zijn bij het starten of begeleiden van een nieuwe medewerker. Een voorbeeld is de subsidie voor het zijinstroom traject. (BusinessProcess) Bepalen toepasbare subsidies een gestructureerd programma dat nieuwe medewerkers ontvangen wanneer ze starten bij een organisatie. Het heeft tot doel hen vertrouwd te maken met de bedrijfscultuur, beleidslijnen, taken en verwachtingen. Het inwerkprogramma biedt training en informatie om de integratie van nieuwe medewerkers te vergemakkelijken, waardoor ze effectief en productief kunnen bijdragen aan het team. Het omvat vaak introductiesessies, informatiemateriaal, mentorbegeleiding en praktische training om de nodige vaardigheden te ontwikkelen voor hun specifieke rol binnen de organisatie. (BusinessObject) Inwerkprogramma BusinessEvent Instroom proces afgerond Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort (BusinessRole) Afdeling HR / Personeelszaken TriggeringRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:55:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:55:03 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Aanpassen inwerkprogrammaHet aanpassen of bijwerken van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers, waarbij eventuele veranderingen, aanvullingen of verbeteringen worden aangebracht om ervoor te zorgen dat het programma effectief blijft in het faciliteren van een succesvolle integratie van medewerkers in de organisatie.
Aanvragen subsidieHet aanvragen van de subsidies die toepasbaar zijn op een nieuw dienstverband.
Afronden instroom internationale docentHet voltooien van het instroomproces voor een internationale docent, inclusief het afronden van alle benodigde administratieve stappen, verificatie van bevoegdheden en het voorzien van alle nodige middelen voor een succesvolle integratie in de onderwijsinstelling. Binnen dit proces moet de DUO bepaling van het internationale diploma verwerkt worden.
Afronden instroomprocesHet voltooien van alle stappen en procedures binnen het instroomproces, inclusief het afhandelen van administratieve taken, het verstrekken van benodigde middelen en het zorgen voor een vlotte integratie van nieuwe medewerkers in de organisatie.
Bepalen toepasbare subsidiesHet bepalen of, en zo ja; welke, subsidies beschikbaar zijn bij het starten of begeleiden van een nieuwe medewerker. Een voorbeeld is de subsidie voor het zijinstroom traject.
Evalueren inwerkprogrammaHet proces van beoordelen en analyseren van het onboarding-programma voor nieuwe medewerkers om de effectiviteit ervan te meten en mogelijke verbeteringen te identificeren.
Toevoegen medewerker aan flexpoolHet toevoegen van een medwerker aan een flexpool zodat de medewerker opgeroepen kan worden op het moment dat een andere medewerker uitvalt.
Verwerken DUO-bepaling internationaal diplomaHet verwerken van de bepaling van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) met betrekking tot de erkenning en waardering van een internationaal diploma, waarbij wordt vastgesteld hoe het diploma zich verhoudt tot het Nederlandse onderwijssysteem.
Verwerken flexpoolHet toevoegen van een medewerker aan de flexpool om tijdelijk ingezet te kunnen worden bij het uitvallen van een leerkracht.
Verwerken subsidie aanvragenHet verwerken van subsidie aanvragen die van toepassing zijn op het instroom proces. Voorbeeld hiervan is de subsidie op zij instromers.
InformatieobjectDefinitieToelichting
Bepaling internationaal diplomaDe waardering van een behaald diploma in het buitenland en het bepalen van het niveau van het diploma in het ontvangende land.
FlexpoolEen groep flexibele medewerkers binnen een organisatie die op oproepbasis kunnen worden ingezet voor verschillende taken of projecten
Inwerkprogrammaeen gestructureerd programma dat nieuwe medewerkers ontvangen wanneer ze starten bij een organisatie. Het heeft tot doel hen vertrouwd te maken met de bedrijfscultuur, beleidslijnen, taken en verwachtingen. Het inwerkprogramma biedt training en informatie om de integratie van nieuwe medewerkers te vergemakkelijken, waardoor ze effectief en productief kunnen bijdragen aan het team. Het omvat vaak introductiesessies, informatiemateriaal, mentorbegeleiding en praktische training om de nodige vaardigheden te ontwikkelen voor hun specifieke rol binnen de organisatie.
Subsidie aanvraagEen verzoek dat wordt ingediend bij een overheidsinstelling, stichting of andere subsidieverstrekker om financiële ondersteuning te verkrijgen voor een specifiek project, activiteit of doel.