Procesmodellen Toetsen en Examineren

Werk in uitvoering


Hieronder vindt u procesmodellen met betrekking tot Toetsen en Examineren:

Doorstroomtoets

Procesmodel Doorstroomtoets - Hoofdmodel

Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommunicatie Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen. (BusinessFunction) Logistieke informatieverstrekking Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communiceren regels en planning Doorstroomtoets Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan docenten. (BusinessProcess) Informeren docenten Het opzetten van effectieve communicatiekanalen ten behoeve van het faciliteren van de communicatie tussen verschillende belanghebbenden, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld. Dit omvat activiteiten zoals: - identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen - opstellen van een communicatieplan (BusinessProcess) Inrichten communicatiekanalen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan leerlingen. (BusinessProcess) Informeren leerlingen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan ouders/ verzorgers van leerlingen. (BusinessProcess) Informeren ouders / verzorgers BusinessEvent Leerlingen geïnformeerd Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname Grouping Procesketen Afnemen toets Procesmodel Afnemen toets (Doorstroomtoets) - Hoofdmodel (ArchiMateView) Procesmodel Afnemen toets (Doorstroomtoets)- Hoofdmodel Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessFunction) Klachtbehandeling De activiteiten voor het afhandelen van een bezwaar dat is ingediend tegen het schooladvies. (BusinessProcess) Afhandelen bezwaar Schooladvies BusinessEvent Startmoment Doorstroomtoets BusinessEvent Roosteren Doorstroomtoets afgerond BusinessEvent Onderdelen Doorstroomtoets afgenomen BusinessEvent Bezwaar Schooladvies afgehandeld BusinessEvent Uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies geformaliseerd BusinessEvent Waardedocumenten uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies verstrekt Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontwikkeling Het selecteren en aanmelden van de doorstroomtoets waar de onderwijsinstelling komend schooljaar gebruik van gaat maken. (BusinessProcess) Selecteren en aanmelden Doorstroomtoets De activiteiten voor het selecteren van de doorstroomtoets en bijbehorende toetsaanbieder waarvan de onderwijsinstelling voor het komende jaar gebruik gaat maken. (BusinessProcess) Selecteren Doorstroomtoets Het na aanmelding bij de toetsaanbieder ontvangen van het toetsreglement waarin de wijze van afnemen is beschreven. (BusinessProcess) Ontvangen toetsreglement Doorstroomtoets Het aanmelden bij de toetsaanbieder van de doorstroomtoets waarvan de onderwijsinstelling gebruik gaat maken. (BusinessProcess) Aanmelden school bij Toetsaanbieder Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het treffen van de nodige voorbereidingen en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot de doorstroomtoets in het po voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat de doorstroomtoets succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Doorstroomtoets De activiteiten die worden uitgevoerd om de afname van de doorstroomtoets te plannen en te verwerken in de onderwijsplanning. (BusinessProcess) Verwerken afname Doorstroomtoets in onderwijsplanning BusinessEvent Reglement en programma Doorstroomtoets opgesteld Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen om te zorgen dat de doorstroomtoets succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Doorstroomtoets De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een de doorstroomtoets, zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt kunnen worden georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Verwerken afname Doorstroomtoets in rooster BusinessEvent Doorstroomtoets gepland Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplanning en personeelroostering Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de doorstroomtoets, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Doorstroomtoets Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het ontvangen van de resultaten voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Ontvangen resultaten Doorstroomtoets Het ontvangen en ophalen van de resultaten en de diverse rapportages voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Ontvangen en ophalen resultaten Doorstroomtoets Het uitvoeren van een controle op de ontvangen resultaten van de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Controleren resultaten Doorstroomtoets Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Het opstellen van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype voor leerlingen die de basisschool verlaten. (BusinessProcess) Opstellen Schooladvies Het voorafgaand aan de afname van de doorstroomtoets voor een leerling in het laatste leerjaar van het basisonderwijs opstellen van een schooladvies voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessProcess) Opstellen voorlopig Schooladvies Het op basis van de door een leerling afgelegde doorstroomtoets eventueel bijstellen van het schooladvies resulterend in een definitief schooladvies voor die leerling voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessProcess) Opstellen definitief Schooladvies BusinessEvent Uitslag Doorstroomtoets bepaald BusinessEvent Schooladvies opgesteld Het terugkoppelen van de bevindingen op basis van observaties en toetsen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (terugblikken en vooruitblikken, voor de leerling en de docent om onderwijsaanbod af te stemmen op leerdoelen). (BusinessFunction) Terugkoppeling feedback De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de Doorstroomtoets te communiceren. (BusinessProcess) Communiceren uitslag Doorstroomtoets Het verstrekken van het resultaat van de Doorstroomtoets en van het definitief schooladvies aan de leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken resultaat Doorstroomtoets en Schooladvies De activiteiten die worden uitgevoerd om inzage te bieden in het resultaat van de doorstroomtoets en in het definitief schooladvies. (BusinessProcess) Bieden inzage resultaat Doorstroomtoets en Schooladvies Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Het uitreiken van de uitslag van de doorstroomtoets en het schooladvies. (BusinessProcess) Diplomeren en certificeren Doorstroomtoets Het uitreiken van officiële waardedocumenten aan leerlingen met betrekking tot de uitslag van de doorstroomtoets en het definitief schooladvies als bewijs van hun behaalde resultaten en prestaties in het onderwijs. (BusinessProcess) Verstrekken waardedocumenten met resultaat Doorstroomtoets en Schooladvies BusinessEvent Uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies gecommuniceerd Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de doorstroomtoets en het definitief schooladvies bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies Het registreren van het resultaat van de Doorstroomtoets en het definitief Schooladvies in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. (BusinessProcess) Rapporteren uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies BusinessEvent Bezwaar Schooladvies ingediend ArchiMateNote Zowel proeftoets als uiteindelijke doorstroomtoets ArchiMateNote Procesketen Afnemen toets (Doorstroomtoets) BusinessEvent Onderdelen Doorstroomtoets afgenomen Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict-ondersteuning Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessFunction) Authenticatie en autorisatie Het toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem. (BusinessProcess) Autoriseren gebruikers toetssysteem Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen. (BusinessFunction) Beheer ict-middelen Het inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het afnemen van een toets. Dit omvat activiteiten zoals: - Voorbereiden hardware - Installeren software - Regelen van licenties - Mandateren van de toetsaanbieder - Testen systeem/controle uitvoeren - Autoriseren gebruikers (BusinessProcess) Inrichten technische infrastructuur Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare facilitaire middelen, gebouwen en ruimten in (meer)jarenplanningen en roosters, en het matchen van benodigde versus beschikbare middelen. (BusinessFunction) Planning en roostering faciliteiten Het reserveren van benodigde ruimtes voor het afnemen een toets. (BusinessProcess) Reserveren toetsruimtes BusinessEvent Roostering toetsafname Doorstroomtoets gereed BusinessEvent Gemaakte Doorstroomtoets overgedragen Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen leermaterialen toetsafname Het zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie. (BusinessProcess) Verzorgen toetsmaterialen en hulpmiddelen Het ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen van fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Ontvangen en opbergen toetsopgaven Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname Het van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerk Het zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, het maken van een presentielijst, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets, welke worden beschreven in een proces-verbaal. (BusinessProcess) Begeleiden en toezicht houden toets Het voorzien van de deelnemers aan de toets met alle relevante informatie en richtlijnen die ze nodig hebben om de toets te maken. (BusinessProcess) Instrueren toetsdeelnemers Het uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsopgaven BusinessEvent Leermaterialen verzorgd Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen om te zorgen dat de toetsafname succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Doorstroomtoets) Het roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een doorstroomtoets (BusinessProcess) Roosteren toetsmedewerkers Doorstroomtoets Het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnemers Doorstroomtoets ArchiMateNote Alleen voor digitale toetsen BusinessEvent Startmoment voorbereiding toetsafname Doorstroomtoets BusinessEvent ict ingericht Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Doorstroomtoets Het zorgdragen dat de beoordelaar (hier: de toetsaanbieder) het gemaakte toetswerk ontvangt. (BusinessProcess) Overdragen gemaakt toetswerk aan toetsaanbieder BusinessEvent Toetsafname Doorstroomtoets uitgevoerd TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 24-11-2023 11:36:33 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-11-2023 11:36:33 CET
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Aanmelden school bij ToetsaanbiederHet aanmelden bij de toetsaanbieder van de doorstroomtoets waarvan de onderwijsinstelling gebruik gaat maken.Dit omvat ook het aangeven van: * een indicatie van het aantal toetsdeelnemers; * de extra keuzeonderdelen, indien beschikbaar, waarvan de onderwijsinstelling gebruik wil maken; * gebruik van de papieren of digitale doorstroomtoets, indien die optie beschikbaar is.
Afhandelen bezwaar SchooladviesDe activiteiten voor het afhandelen van een bezwaar dat is ingediend tegen het schooladvies.
Autoriseren gebruikers toetssysteemHet toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem.
Begeleiden en toezicht houden toetsHet zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, het maken van een presentielijst, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets, welke worden beschreven in een proces-verbaal.
Beoordelen toets DoorstroomtoetsHet nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen.
Beschikbaar stellen toetsopgavenHet uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven.
Bieden inzage resultaat Doorstroomtoets en SchooladviesDe activiteiten die worden uitgevoerd om inzage te bieden in het resultaat van de doorstroomtoets en in het definitief schooladvies.
Communiceren regels en planning DoorstroomtoetsHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden.
Communiceren uitslag DoorstroomtoetsDe activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de Doorstroomtoets te communiceren.
Controleren resultaten DoorstroomtoetsHet uitvoeren van een controle op de ontvangen resultaten van de doorstroomtoets.
Diplomeren en certificeren DoorstroomtoetsHet uitreiken van de uitslag van de doorstroomtoets en het schooladvies.
Formaliseren uitslag Doorstroomtoets en SchooladviesDe activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de doorstroomtoets en het definitief schooladvies bij een officiële instantie te registreren en te verwerken.
Informeren docentenHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan docenten.
Informeren leerlingenHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan leerlingen.
Informeren ouders / verzorgersHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan ouders/ verzorgers van leerlingen.
Inrichten communicatiekanalenHet opzetten van effectieve communicatiekanalen ten behoeve van het faciliteren van de communicatie tussen verschillende belanghebbenden, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld. Dit omvat activiteiten zoals:

- identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen

- opstellen van een communicatieplan
Inrichten organisatie DoorstroomtoetsHet toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de doorstroomtoets, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben.
Inrichten technische infrastructuurHet inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het afnemen van een toets.

Dit omvat activiteiten zoals: - Voorbereiden hardware - Installeren software - Regelen van licenties - Mandateren van de toetsaanbieder - Testen systeem/controle uitvoeren

- Autoriseren gebruikers
Instrueren toetsdeelnemersHet voorzien van de deelnemers aan de toets met alle relevante informatie en richtlijnen die ze nodig hebben om de toets te maken.
Ontvangen en opbergen toetsopgavenHet ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen van fysieke (papieren) toetsopgaven.
Ontvangen en ophalen resultaten DoorstroomtoetsHet ontvangen en ophalen van de resultaten en de diverse rapportages voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets.
Ontvangen resultaten DoorstroomtoetsHet ontvangen van de resultaten voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets.
Ontvangen toetsreglement DoorstroomtoetsHet na aanmelding bij de toetsaanbieder ontvangen van het toetsreglement waarin de wijze van afnemen is beschreven.Bij elke doorstroomtoets wordt door de betreffende toetsaanbieder een toetsreglement vastgesteld, waarin de wijze van afnemen wordt geregeld. Daarbij worden ten minste geregeld: a) de wijze waarop de directeur de leerlingen aanmeldt voor de doorstroomtoets, b) welke hulpmiddelen de leerlingen kunnen gebruiken, c) de wijze waarop de doorstroomtoets kan worden afgelegd door leerlingen voor wie een afwijkende wijze van toetsing noodzakelijk is, d) de wijze waarop de toetsopgaven aan de directeur ter beschikking worden gesteld, e) de wijze waarop de geheimhouding van de toetsopgaven wordt geregeld en de wijze en het moment waarop de toetsopgaven openbaar worden gemaakt, en f) de wijze waarop door de directeur toezicht wordt gehouden op leerlingen die de doorstroomtoets afleggen.
Opstellen SchooladviesHet opstellen van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype voor leerlingen die de basisschool verlaten.
Opstellen definitief SchooladviesHet op basis van de door een leerling afgelegde doorstroomtoets eventueel bijstellen van het schooladvies resulterend in een definitief schooladvies voor die leerling voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
Opstellen voorlopig SchooladviesHet voorafgaand aan de afname van de doorstroomtoets voor een leerling in het laatste leerjaar van het basisonderwijs opstellen van een schooladvies voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
Overdragen gemaakt toetswerk aan toetsaanbiederHet zorgdragen dat de beoordelaar (hier: de toetsaanbieder) het gemaakte toetswerk ontvangt.
Plannen DoorstroomtoetsHet treffen van de nodige voorbereidingen en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot de doorstroomtoets in het po voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat de doorstroomtoets succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld.
Rapporteren uitslag Doorstroomtoets en SchooladviesHet registreren van het resultaat van de Doorstroomtoets en het definitief Schooladvies in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO.
Registreren toetsdeelnemers DoorstroomtoetsHet inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie.
Reserveren toetsruimtesHet reserveren van benodigde ruimtes voor het afnemen een toets.
Roosteren DoorstroomtoetsHet structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen om te zorgen dat de doorstroomtoets succesvol verloopt.
Roosteren toetsafname (Doorstroomtoets)Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen om te zorgen dat de toetsafname succesvol verloopt.
Roosteren toetsmedewerkers DoorstroomtoetsHet roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een doorstroomtoets
Selecteren DoorstroomtoetsDe activiteiten voor het selecteren van de doorstroomtoets en bijbehorende toetsaanbieder waarvan de onderwijsinstelling voor het komende jaar gebruik gaat maken.De onderwijsinstelling kan dezelfde doorstroomtoets en toetsaanbieder als het voorgaande jaar, maar kan ook overstappen naar een andere doorstroomtoets en toetsaanbieder.
Selecteren en aanmelden DoorstroomtoetsHet selecteren en aanmelden van de doorstroomtoets waar de onderwijsinstelling komend schooljaar gebruik van gaat maken.
Uitvoeren toetsafnameDe activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen.
Verstrekken resultaat Doorstroomtoets en SchooladviesHet verstrekken van het resultaat van de Doorstroomtoets en van het definitief schooladvies aan de leerlingen.
Verstrekken waardedocumenten met resultaat Doorstroomtoets en SchooladviesHet uitreiken van officiële waardedocumenten aan leerlingen met betrekking tot de uitslag van de doorstroomtoets en het definitief schooladvies als bewijs van hun behaalde resultaten en prestaties in het onderwijs.
Verwerken afname Doorstroomtoets in onderwijsplanningDe activiteiten die worden uitgevoerd om de afname van de doorstroomtoets te plannen en te verwerken in de onderwijsplanning.
Verwerken afname Doorstroomtoets in roosterDe activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een de doorstroomtoets, zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt kunnen worden georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht.
Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerkHet van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven.
Verzorgen leermaterialen toetsafnameHet verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken
Verzorgen toetsmaterialen en hulpmiddelenHet zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie.

Procesmodel Organiseren Doorstroomtoets - Details

Een erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessObject) Doorstroomtoets Een reglement dat de regels en procedures beschrijft die van toepassing zijn op afname van de doorstroomtoets binnen een onderwijsinstelling in net primair onderwijs. (BusinessObject) Toetsreglement Doorstroomtoets Wet op het primair onderwijs (Driver) WPO Driver Art. 45b WPO - Toetsen leerling- en onderwijsvolgsysteem en doorstroomtoets Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplanning Activiteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma. (BusinessObject) Onderwijsactiviteit Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. (BusinessObject) Rooster Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegeleider Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommunicatie Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen. (BusinessFunction) Logistieke informatieverstrekking Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communiceren regels en planning Doorstroomtoets Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan docenten. (BusinessProcess) Informeren docenten Het opzetten van effectieve communicatiekanalen ten behoeve van het faciliteren van de communicatie tussen verschillende belanghebbenden, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld. Dit omvat activiteiten zoals: - identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen - opstellen van een communicatieplan (BusinessProcess) Inrichten communicatiekanalen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan leerlingen. (BusinessProcess) Informeren leerlingen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan ouders/ verzorgers van leerlingen. (BusinessProcess) Informeren ouders / verzorgers BusinessEvent Leerlingen geïnformeerd BusinessEvent Startmoment Doorstroomtoets BusinessEvent Roosteren Doorstroomtoets afgerond Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplanning en personeelroostering Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de doorstroomtoets, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Doorstroomtoets Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontwikkeling Het selecteren en aanmelden van de doorstroomtoets waar de onderwijsinstelling komend schooljaar gebruik van gaat maken. (BusinessProcess) Selecteren en aanmelden Doorstroomtoets De activiteiten voor het selecteren van de doorstroomtoets en bijbehorende toetsaanbieder waarvan de onderwijsinstelling voor het komende jaar gebruik gaat maken. (BusinessProcess) Selecteren Doorstroomtoets Het na aanmelding bij de toetsaanbieder ontvangen van het toetsreglement waarin de wijze van afnemen is beschreven. (BusinessProcess) Ontvangen toetsreglement Doorstroomtoets Het aanmelden bij de toetsaanbieder van de doorstroomtoets waarvan de onderwijsinstelling gebruik gaat maken. (BusinessProcess) Aanmelden school bij Toetsaanbieder Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het treffen van de nodige voorbereidingen en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot de doorstroomtoets in het po voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat de doorstroomtoets succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Doorstroomtoets De activiteiten die worden uitgevoerd om de afname van de doorstroomtoets te plannen en te verwerken in de onderwijsplanning. (BusinessProcess) Verwerken afname Doorstroomtoets in onderwijsplanning Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen om te zorgen dat de doorstroomtoets succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Doorstroomtoets De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een de doorstroomtoets, zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt kunnen worden georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Verwerken afname Doorstroomtoets in rooster BusinessEvent Doorstroomtoets gepland BusinessEvent Reglement en programma Doorstroomtoets opgesteld ArchiMateNote Art 7 Toetsbelsuit PO - Toetsreglement Bij elke doorstroomtoets wordt door de betreffende toetsaanbieder een toetsreglement vastgesteld, waarin de wijze van afnemen wordt geregeld. Daarbij worden ten minste geregeld: a) de wijze waarop de directeur de leerlingen aanmeldt voor de doorstroomtoets, b) welke hulpmiddelen de leerlingen kunnen gebruiken, c) de wijze waarop de doorstroomtoets kan worden afgelegd door leerlingen voor wie een afwijkende wijze van toetsing noodzakelijk is, d) de wijze waarop de toetsopgaven aan de directeur ter beschikking worden gesteld, e) de wijze waarop de geheimhouding van de toetsopgaven wordt geregeld en de wijze en het moment waarop de toetsopgaven openbaar worden gemaakt, en f) de wijze waarop door de directeur toezicht wordt gehouden op leerlingen die de doorstroomtoets afleggen. Driver Toetsbesluit PO Driver Art. 7 Toetsbesluit PO - Toetsreglement Driver Art. 2 Toetsbesluit PO - Aanmelding doorstroomtoets Driver Art. 3 Toetsbesluit PO - Inhoud doorstroomtoets Driver Art. 4 Toetsbesluit PO - Kenmerken doorstroomtoets InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssociationRelationship omvat SpecializationRelationship SpecializationRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W InfluenceRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 24-11-2023 11:36:35 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-11-2023 11:36:35 CET
Legenda
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Aanmelden school bij ToetsaanbiederHet aanmelden bij de toetsaanbieder van de doorstroomtoets waarvan de onderwijsinstelling gebruik gaat maken.Dit omvat ook het aangeven van: * een indicatie van het aantal toetsdeelnemers; * de extra keuzeonderdelen, indien beschikbaar, waarvan de onderwijsinstelling gebruik wil maken; * gebruik van de papieren of digitale doorstroomtoets, indien die optie beschikbaar is.
Communiceren regels en planning DoorstroomtoetsHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden.
Informeren docentenHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan docenten.
Informeren leerlingenHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan leerlingen.
Informeren ouders / verzorgersHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan ouders/ verzorgers van leerlingen.
Inrichten communicatiekanalenHet opzetten van effectieve communicatiekanalen ten behoeve van het faciliteren van de communicatie tussen verschillende belanghebbenden, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld. Dit omvat activiteiten zoals:

- identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen

- opstellen van een communicatieplan
Inrichten organisatie DoorstroomtoetsHet toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de doorstroomtoets, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben.
Ontvangen toetsreglement DoorstroomtoetsHet na aanmelding bij de toetsaanbieder ontvangen van het toetsreglement waarin de wijze van afnemen is beschreven.Bij elke doorstroomtoets wordt door de betreffende toetsaanbieder een toetsreglement vastgesteld, waarin de wijze van afnemen wordt geregeld. Daarbij worden ten minste geregeld: a) de wijze waarop de directeur de leerlingen aanmeldt voor de doorstroomtoets, b) welke hulpmiddelen de leerlingen kunnen gebruiken, c) de wijze waarop de doorstroomtoets kan worden afgelegd door leerlingen voor wie een afwijkende wijze van toetsing noodzakelijk is, d) de wijze waarop de toetsopgaven aan de directeur ter beschikking worden gesteld, e) de wijze waarop de geheimhouding van de toetsopgaven wordt geregeld en de wijze en het moment waarop de toetsopgaven openbaar worden gemaakt, en f) de wijze waarop door de directeur toezicht wordt gehouden op leerlingen die de doorstroomtoets afleggen.
Plannen DoorstroomtoetsHet treffen van de nodige voorbereidingen en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot de doorstroomtoets in het po voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat de doorstroomtoets succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld.
Roosteren DoorstroomtoetsHet structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen om te zorgen dat de doorstroomtoets succesvol verloopt.
Selecteren DoorstroomtoetsDe activiteiten voor het selecteren van de doorstroomtoets en bijbehorende toetsaanbieder waarvan de onderwijsinstelling voor het komende jaar gebruik gaat maken.De onderwijsinstelling kan dezelfde doorstroomtoets en toetsaanbieder als het voorgaande jaar, maar kan ook overstappen naar een andere doorstroomtoets en toetsaanbieder.
Selecteren en aanmelden DoorstroomtoetsHet selecteren en aanmelden van de doorstroomtoets waar de onderwijsinstelling komend schooljaar gebruik van gaat maken.
Verwerken afname Doorstroomtoets in onderwijsplanningDe activiteiten die worden uitgevoerd om de afname van de doorstroomtoets te plannen en te verwerken in de onderwijsplanning.
Verwerken afname Doorstroomtoets in roosterDe activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een de doorstroomtoets, zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt kunnen worden georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht.
InformatieobjectDefinitieToelichting
DocentIemand die onderwijs geeft.
DoorstroomtoetsEen erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
LeerlingbegeleiderEen begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn.
MedewerkerEen individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling.
OnderwijsactiviteitActiviteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma.
OnderwijsplanningPlanning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera).
RoosterDetailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod.Rooster komt vooral voor op VO. Bij sommige onderwijsvormen in het PO hebben onderwijsdeelnemers wel een rooster (bijv. po-instellingen die zonder jaarklassysteem werken), of maken ze bijvoorbeeld hun eigen (week)planning.
Toetsreglement DoorstroomtoetsEen reglement dat de regels en procedures beschrijft die van toepassing zijn op afname van de doorstroomtoets binnen een onderwijsinstelling in net primair onderwijs.Het reglement biedt richtlijnen en voorschriften met betrekking tot de organisatie, uitvoering en beoordeling van de doorstroomtoets. Het doel van een toetsreglement is om consistentie, eerlijkheid en transparantie te waarborgen bij het afnemen van de doorstroomtoets en het evalueren van de prestaties van onderwijsdeelnemers.

Procesmodel Verwerken resultaten Doorstroomtoets - Details

Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider Driver Art. 42 WPO - Onderwijskundig rapport en schooladvies Wet op het primair onderwijs (Driver) WPO Advies met betrekking tot doorstroom naar een bepaald niveau van voortgezet onderwijs voor een onderwijsdeelnemer in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs. (BusinessObject) Schooladvies Driver Art. 45d WPO - Schooladvies De definitieve, bindende beoordeling of aanbeveling die onderwijsaanbieders in het (speciaal) basisonderwijs geven aan onderwijsdeelnemers in leerjaar 8 van het basisonderwijs. (BusinessObject) Definitief schooladvies Een voorlopig beoordeling of aanbeveling die onderwijsaanbieders in het (speciaal) basisonderwijs geven aan onderwijsdeelnemers in de laatste jaren van het basisonderwijs (meestal groep 7 of 8). (BusinessObject) Voorlopig schooladvies Wet op de expertisecentra (Driver) WEC Driver Art. 43 WEC - Onderwijskundig rapport en schooladvies Regeling register onderwijsdeelnemers (Driver) RROD Het resultaat van een afgeronde doorstroomtoets, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria. (BusinessObject) Uitslag doorstroomtoets Driver Bijl 1 RROD - Leerlinggegevens Driver Art 3 RROD - Levering basisgegevens (WPO- en WEC-instellingen) Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessFunction) Klachtbehandeling De activiteiten voor het afhandelen van een bezwaar dat is ingediend tegen het schooladvies. (BusinessProcess) Afhandelen bezwaar Schooladvies BusinessEvent Onderdelen Doorstroomtoets afgenomen BusinessEvent Bezwaar Schooladvies afgehandeld BusinessEvent Uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies geformaliseerd BusinessEvent Waardedocumenten uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies verstrekt Het resultaat of de uitkomst van een afgeronde evaluatie, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria. (BusinessObject) Uitslag Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het ontvangen van de resultaten voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Ontvangen resultaten Doorstroomtoets Het ontvangen en ophalen van de resultaten en de diverse rapportages voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Ontvangen en ophalen resultaten Doorstroomtoets Het uitvoeren van een controle op de ontvangen resultaten van de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Controleren resultaten Doorstroomtoets BusinessEvent Uitslag Doorstroomtoets bepaald Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Het opstellen van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype voor leerlingen die de basisschool verlaten. (BusinessProcess) Opstellen Schooladvies Het voorafgaand aan de afname van de doorstroomtoets voor een leerling in het laatste leerjaar van het basisonderwijs opstellen van een schooladvies voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessProcess) Opstellen voorlopig Schooladvies Het op basis van de door een leerling afgelegde doorstroomtoets eventueel bijstellen van het schooladvies resulterend in een definitief schooladvies voor die leerling voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessProcess) Opstellen definitief Schooladvies Het terugkoppelen van de bevindingen op basis van observaties en toetsen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (terugblikken en vooruitblikken, voor de leerling en de docent om onderwijsaanbod af te stemmen op leerdoelen). (BusinessFunction) Terugkoppeling feedback De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de Doorstroomtoets te communiceren. (BusinessProcess) Communiceren uitslag Doorstroomtoets Het verstrekken van het resultaat van de Doorstroomtoets en van het definitief schooladvies aan de leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken resultaat Doorstroomtoets en Schooladvies De activiteiten die worden uitgevoerd om inzage te bieden in het resultaat van de doorstroomtoets en in het definitief schooladvies. (BusinessProcess) Bieden inzage resultaat Doorstroomtoets en Schooladvies BusinessEvent Uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies gecommuniceerd BusinessEvent Bezwaar Schooladvies ingediend Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Het uitreiken van de uitslag van de doorstroomtoets en het schooladvies. (BusinessProcess) Diplomeren en certificeren Doorstroomtoets Het uitreiken van officiële waardedocumenten aan leerlingen met betrekking tot de uitslag van de doorstroomtoets en het definitief schooladvies als bewijs van hun behaalde resultaten en prestaties in het onderwijs. (BusinessProcess) Verstrekken waardedocumenten met resultaat Doorstroomtoets en Schooladvies Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de doorstroomtoets en het definitief schooladvies bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies Het registreren van het resultaat van de Doorstroomtoets en het definitief Schooladvies in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. (BusinessProcess) Rapporteren uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies BusinessEvent Schooladvies opgesteld Een rapportage voor een individuele onderwijsdeelnemer met de resultaten van de doorstroomtoets met voor elk toetsonderdeel de score en het behaalde referentieniveau en tenslotte een eindscore met een bijpassend toetsadvies. (BusinessObject) Leerlingrapport Driver Toetsbesluit PO ArchiMateNote Maakt deel uit van het onderwijskundig rapport Driver Art. 8 Toetsbesluit PO - Resultaten doorstroomtoets en leerlingrapport Een rapportage met de scores en toetsadviezen van de doorstroomtoets op schoolniveau. (BusinessObject) Schoolrapportage Een rapportage met de scores en toetsadviezen van de doorstroomtoets op groepsniveau. (BusinessObject) Groeprapportage Een rapportage met de scores en toetsadviezen van de doorstroomtoets op stichting- / bovenschools niveau. (BusinessObject) Stichtingrapportage AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship RW TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship omvat AggregationRelationship Deze svg is op 24-11-2023 11:36:37 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-11-2023 11:36:37 CET
Legenda
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Afhandelen bezwaar SchooladviesDe activiteiten voor het afhandelen van een bezwaar dat is ingediend tegen het schooladvies.
Bieden inzage resultaat Doorstroomtoets en SchooladviesDe activiteiten die worden uitgevoerd om inzage te bieden in het resultaat van de doorstroomtoets en in het definitief schooladvies.
Communiceren uitslag DoorstroomtoetsDe activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de Doorstroomtoets te communiceren.
Controleren resultaten DoorstroomtoetsHet uitvoeren van een controle op de ontvangen resultaten van de doorstroomtoets.
Diplomeren en certificeren DoorstroomtoetsHet uitreiken van de uitslag van de doorstroomtoets en het schooladvies.
Formaliseren uitslag Doorstroomtoets en SchooladviesDe activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de doorstroomtoets en het definitief schooladvies bij een officiële instantie te registreren en te verwerken.
Ontvangen en ophalen resultaten DoorstroomtoetsHet ontvangen en ophalen van de resultaten en de diverse rapportages voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets.
Ontvangen resultaten DoorstroomtoetsHet ontvangen van de resultaten voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets.
Opstellen SchooladviesHet opstellen van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype voor leerlingen die de basisschool verlaten.
Opstellen definitief SchooladviesHet op basis van de door een leerling afgelegde doorstroomtoets eventueel bijstellen van het schooladvies resulterend in een definitief schooladvies voor die leerling voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
Opstellen voorlopig SchooladviesHet voorafgaand aan de afname van de doorstroomtoets voor een leerling in het laatste leerjaar van het basisonderwijs opstellen van een schooladvies voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
Rapporteren uitslag Doorstroomtoets en SchooladviesHet registreren van het resultaat van de Doorstroomtoets en het definitief Schooladvies in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO.
Verstrekken resultaat Doorstroomtoets en SchooladviesHet verstrekken van het resultaat van de Doorstroomtoets en van het definitief schooladvies aan de leerlingen.
Verstrekken waardedocumenten met resultaat Doorstroomtoets en SchooladviesHet uitreiken van officiële waardedocumenten aan leerlingen met betrekking tot de uitslag van de doorstroomtoets en het definitief schooladvies als bewijs van hun behaalde resultaten en prestaties in het onderwijs.
InformatieobjectDefinitieToelichting
Definitief schooladviesDe definitieve, bindende beoordeling of aanbeveling die onderwijsaanbieders in het (speciaal) basisonderwijs geven aan onderwijsdeelnemers in leerjaar 8 van het basisonderwijs.Het definitieve schooladvies is bepalend voor de plaatsing van de onderwijsdeelnemer op een specifiek niveau van het voortgezet onderwijs.
GroeprapportageEen rapportage met de scores en toetsadviezen van de doorstroomtoets op groepsniveau.
LeerlingrapportEen rapportage voor een individuele onderwijsdeelnemer met de resultaten van de doorstroomtoets met voor elk toetsonderdeel de score en het behaalde referentieniveau en tenslotte een eindscore met een bijpassend toetsadvies.
SchooladviesAdvies met betrekking tot doorstroom naar een bepaald niveau van voortgezet onderwijs voor een onderwijsdeelnemer in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs.Het advies heeft betrekking op het niveau van het voortgezet onderwijs dat de onderwijsdeelnemer naar verwachting aankan, en is bepalend voor de plaatsing van de onderwijsdeelnemer op een specifiek niveau van het voortgezet onderwijs.
SchoolrapportageEen rapportage met de scores en toetsadviezen van de doorstroomtoets op schoolniveau.
StichtingrapportageEen rapportage met de scores en toetsadviezen van de doorstroomtoets op stichting- / bovenschools niveau.
UitslagHet resultaat of de uitkomst van een afgeronde evaluatie, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria.
Uitslag doorstroomtoetsHet resultaat van een afgeronde doorstroomtoets, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria.
Voorlopig schooladviesEen voorlopig beoordeling of aanbeveling die onderwijsaanbieders in het (speciaal) basisonderwijs geven aan onderwijsdeelnemers in de laatste jaren van het basisonderwijs (meestal groep 7 of 8).

Procesmodel Afnemen toets (Doorstroomtoets) - Hoofdmodel

Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen leermaterialen toetsafname Het zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie. (BusinessProcess) Verzorgen toetsmaterialen en hulpmiddelen Het ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen van fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Ontvangen en opbergen toetsopgaven Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname Het van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerk Het zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, het maken van een presentielijst, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets, welke worden beschreven in een proces-verbaal. (BusinessProcess) Begeleiden en toezicht houden toets Het voorzien van de deelnemers aan de toets met alle relevante informatie en richtlijnen die ze nodig hebben om de toets te maken. (BusinessProcess) Instrueren toetsdeelnemers Het uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsopgaven BusinessEvent Leermaterialen verzorgd Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Doorstroomtoets Het zorgdragen dat de beoordelaar (hier: de toetsaanbieder) het gemaakte toetswerk ontvangt. (BusinessProcess) Overdragen gemaakt toetswerk aan toetsaanbieder Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict-ondersteuning Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessFunction) Authenticatie en autorisatie Het toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem. (BusinessProcess) Autoriseren gebruikers toetssysteem Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen. (BusinessFunction) Beheer ict-middelen Het inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het afnemen van een toets. Dit omvat activiteiten zoals: - Voorbereiden hardware - Installeren software - Regelen van licenties - Mandateren van de toetsaanbieder - Testen systeem/controle uitvoeren - Autoriseren gebruikers (BusinessProcess) Inrichten technische infrastructuur ArchiMateNote Alleen voor digitale toetsen BusinessEvent ict ingericht Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare facilitaire middelen, gebouwen en ruimten in (meer)jarenplanningen en roosters, en het matchen van benodigde versus beschikbare middelen. (BusinessFunction) Planning en roostering faciliteiten Het reserveren van benodigde ruimtes voor het afnemen een toets. (BusinessProcess) Reserveren toetsruimtes BusinessEvent Startmoment voorbereiding toetsafname Doorstroomtoets BusinessEvent Roostering toetsafname Doorstroomtoets gereed BusinessEvent Toetsafname Doorstroomtoets uitgevoerd BusinessEvent Gemaakte Doorstroomtoets overgedragen BusinessEvent Onderdelen Doorstroomtoets afgenomen Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen om te zorgen dat de toetsafname succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Doorstroomtoets) Het roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een doorstroomtoets (BusinessProcess) Roosteren toetsmedewerkers Doorstroomtoets Het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnemers Doorstroomtoets TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 24-11-2023 11:36:38 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-11-2023 11:36:38 CET
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Autoriseren gebruikers toetssysteemHet toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem.
Begeleiden en toezicht houden toetsHet zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, het maken van een presentielijst, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets, welke worden beschreven in een proces-verbaal.
Beoordelen toets DoorstroomtoetsHet nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen.
Beschikbaar stellen toetsopgavenHet uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven.
Inrichten technische infrastructuurHet inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het afnemen van een toets.

Dit omvat activiteiten zoals: - Voorbereiden hardware - Installeren software - Regelen van licenties - Mandateren van de toetsaanbieder - Testen systeem/controle uitvoeren

- Autoriseren gebruikers
Instrueren toetsdeelnemersHet voorzien van de deelnemers aan de toets met alle relevante informatie en richtlijnen die ze nodig hebben om de toets te maken.
Ontvangen en opbergen toetsopgavenHet ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen van fysieke (papieren) toetsopgaven.
Overdragen gemaakt toetswerk aan toetsaanbiederHet zorgdragen dat de beoordelaar (hier: de toetsaanbieder) het gemaakte toetswerk ontvangt.
Registreren toetsdeelnemers DoorstroomtoetsHet inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie.
Reserveren toetsruimtesHet reserveren van benodigde ruimtes voor het afnemen een toets.
Roosteren toetsafname (Doorstroomtoets)Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen om te zorgen dat de toetsafname succesvol verloopt.
Roosteren toetsmedewerkers DoorstroomtoetsHet roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een doorstroomtoets
Uitvoeren toetsafnameDe activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen.
Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerkHet van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven.
Verzorgen leermaterialen toetsafnameHet verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken
Verzorgen toetsmaterialen en hulpmiddelenHet zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie.

Procesmodel Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) - Details

Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit De toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen. (BusinessObject) Autorisatie Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict-ondersteuning Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessFunction) Authenticatie en autorisatie Het toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem. (BusinessProcess) Autoriseren gebruikers toetssysteem Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen. (BusinessFunction) Beheer ict-middelen Het inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het afnemen van een toets. Dit omvat activiteiten zoals: - Voorbereiden hardware - Installeren software - Regelen van licenties - Mandateren van de toetsaanbieder - Testen systeem/controle uitvoeren - Autoriseren gebruikers (BusinessProcess) Inrichten technische infrastructuur ArchiMateNote Alleen voor digitale toetsen BusinessEvent ict ingericht Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) Apparaat Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare facilitaire middelen, gebouwen en ruimten in (meer)jarenplanningen en roosters, en het matchen van benodigde versus beschikbare middelen. (BusinessFunction) Planning en roostering faciliteiten Het reserveren van benodigde ruimtes voor het afnemen een toets. (BusinessProcess) Reserveren toetsruimtes Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. (BusinessObject) Rooster Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Wet op het primair onderwijs (Driver) WPO Driver Art. 45c WPO - Uitzondering deelname leerling aan doorstroomtoets Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen om te zorgen dat de toetsafname succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Doorstroomtoets) Het roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een doorstroomtoets (BusinessProcess) Roosteren toetsmedewerkers Doorstroomtoets Het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnemers Doorstroomtoets Het bepalen van de speciale ondersteuningsbehoeften die leerlingen nodig hebben bij het maken de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Bepalen leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften Doorstroomtoets Het vaststellen van welke leerlingen een ontheffing hebben voor het maken van delen van de doorstroomtoets en daardoor vrijgesteld zijn van deelname aan onderdelen van de doorstroomtoets (BusinessProcess) Bepalen ontheffingen Doorstroomtoets Incl. Kandidaat met ondersteuningsbehoefte (BusinessObject) Toetsdeelnemer Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte BusinessEvent Leermaterialen verzorgd Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen leermaterialen toetsafname Het zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie. (BusinessProcess) Verzorgen toetsmaterialen en hulpmiddelen Het inrichten van de toetslocatie met de benodigde materialen en (hulp)middelen om de toets af te nemen. (BusinessProcess) Inrichten toetslocatie Het ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen van fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Ontvangen en opbergen toetsopgaven BusinessEvent Startmoment voorbereiding toetsafname Doorstroomtoets BusinessEvent Roostering toetsafname Doorstroomtoets gereed Een reglement dat de regels en procedures beschrijft die van toepassing zijn op afname van de doorstroomtoets binnen een onderwijsinstelling in net primair onderwijs. (BusinessObject) Toetsreglement Doorstroomtoets Driver Toetsbesluit PO Driver Art. 7 Toetsbesluit PO - Toetsreglement Een erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessObject) Doorstroomtoets AssociationRelationship heeft AssociationRelationship betreft AccessRelationship - W AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship SpecializationRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship RW AggregationRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship RW InfluenceRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship R InfluenceRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship heeft als inventaris TriggeringRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 24-11-2023 11:36:39 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-11-2023 11:36:39 CET
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Autoriseren gebruikers toetssysteemHet toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem.
Bepalen leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften DoorstroomtoetsHet bepalen van de speciale ondersteuningsbehoeften die leerlingen nodig hebben bij het maken de doorstroomtoets.Special ondersteuningsbehoeften van leerlingen: * Personal Needs & Preferences * Dyslexie - vergroot papier, verklankt / auditieve ondersteuning * Taalontwikkelingsstoornis - auditieve ondersteuning * Visuele beperking - vergroot papier, zwart-wit papier * Cognitief zwakke leerling - regulier digitaal
Bepalen ontheffingen DoorstroomtoetsHet vaststellen van welke leerlingen een ontheffing hebben voor het maken van delen van de doorstroomtoets en daardoor vrijgesteld zijn van deelname aan onderdelen van de doorstroomtoets
Inrichten technische infrastructuurHet inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het afnemen van een toets.

Dit omvat activiteiten zoals: - Voorbereiden hardware - Installeren software - Regelen van licenties - Mandateren van de toetsaanbieder - Testen systeem/controle uitvoeren

- Autoriseren gebruikers
Inrichten toetslocatieHet inrichten van de toetslocatie met de benodigde materialen en (hulp)middelen om de toets af te nemen.
Ontvangen en opbergen toetsopgavenHet ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen van fysieke (papieren) toetsopgaven.
Registreren toetsdeelnemers DoorstroomtoetsHet inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie.
Reserveren toetsruimtesHet reserveren van benodigde ruimtes voor het afnemen een toets.
Roosteren toetsafname (Doorstroomtoets)Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen om te zorgen dat de toetsafname succesvol verloopt.
Roosteren toetsmedewerkers DoorstroomtoetsHet roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een doorstroomtoets
Verzorgen leermaterialen toetsafnameHet verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken
Verzorgen toetsmaterialen en hulpmiddelenHet zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie.
InformatieobjectDefinitieToelichting
ApparaatEen fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd.
ApplicatieEen systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces.
AutorisatieDe toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen.
Digitale identiteitEen uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt
DoorstroomtoetsEen erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
RoosterDetailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod.Rooster komt vooral voor op VO. Bij sommige onderwijsvormen in het PO hebben onderwijsdeelnemers wel een rooster (bijv. po-instellingen die zonder jaarklassysteem werken), of maken ze bijvoorbeeld hun eigen (week)planning.
RuimteEen onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden.
ToetsEen instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven.Een toets heeft schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht,
ToetsdeelnemerIncl. Kandidaat met ondersteuningsbehoefte
Toetsreglement DoorstroomtoetsEen reglement dat de regels en procedures beschrijft die van toepassing zijn op afname van de doorstroomtoets binnen een onderwijsinstelling in net primair onderwijs.Het reglement biedt richtlijnen en voorschriften met betrekking tot de organisatie, uitvoering en beoordeling van de doorstroomtoets. Het doel van een toetsreglement is om consistentie, eerlijkheid en transparantie te waarborgen bij het afnemen van de doorstroomtoets en het evalueren van de prestaties van onderwijsdeelnemers.
VoorwerpEen object dat door individuen kan worden gebruikt.

Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Doorstroomtoets) - Details

Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Het afnemen van een toets en waar nodig uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessObject) Toetsafname Een door een leerling gemaakte toets. (BusinessObject) Gemaakte toets Een lijst met een overzicht van aanwezigen bij een evenement, zoals een toets of examen. (BusinessObject) Presentielijst Een gedetailleerd verslag van het verloop van de afname van een formele evaluatie, zoals een examenafname. (BusinessObject) Proces verbaal Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname Het van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerk Het zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, het maken van een presentielijst, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets, welke worden beschreven in een proces-verbaal. (BusinessProcess) Begeleiden en toezicht houden toets Het uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsopgaven Het voorzien van de deelnemers aan de toets met alle relevante informatie en richtlijnen die ze nodig hebben om de toets te maken. (BusinessProcess) Instrueren toetsdeelnemers BusinessEvent Leermaterialen verzorgd BusinessEvent Toetsafname Doorstroomtoets uitgevoerd Driver Toetsbesluit PO Driver Art. 7 Toetsbesluit PO - Toetsreglement Driver Art. 5 Toetsbesluit PO - Afnamevoorschriften Driver Art. 6 Toetsbesluit PO - Onregelmatigheden en onvoorziene omstandigheden BusinessEvent Gemaakte Doorstroomtoets overgedragen BusinessEvent Onderdelen Doorstroomtoets afgenomen Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Doorstroomtoets Het zorgdragen dat de beoordelaar (hier: de toetsaanbieder) het gemaakte toetswerk ontvangt. (BusinessProcess) Overdragen gemaakt toetswerk aan toetsaanbieder Een erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessObject) Doorstroomtoets AssociationRelationship afgenomen bij AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft InfluenceRelationship InfluenceRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W InfluenceRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R SpecializationRelationship Deze svg is op 24-11-2023 11:36:39 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-11-2023 11:36:39 CET
Legenda
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Begeleiden en toezicht houden toetsHet zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, het maken van een presentielijst, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets, welke worden beschreven in een proces-verbaal.
Beoordelen toets DoorstroomtoetsHet nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen.
Beschikbaar stellen toetsopgavenHet uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven.
Instrueren toetsdeelnemersHet voorzien van de deelnemers aan de toets met alle relevante informatie en richtlijnen die ze nodig hebben om de toets te maken.
Overdragen gemaakt toetswerk aan toetsaanbiederHet zorgdragen dat de beoordelaar (hier: de toetsaanbieder) het gemaakte toetswerk ontvangt.
Uitvoeren toetsafnameDe activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen.
Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerkHet van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven.
InformatieobjectDefinitieToelichting
DoorstroomtoetsEen erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
Gemaakte toetsEen door een leerling gemaakte toets.Een toets heeft schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht.
PresentielijstEen lijst met een overzicht van aanwezigen bij een evenement, zoals een toets of examen.
Proces verbaalEen gedetailleerd verslag van het verloop van de afname van een formele evaluatie, zoals een examenafname.Het wordt opgesteld door de examencommissie, toezichthouders of andere bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de formele evaluatie, en kan de volgende elementen bevatten: * aanwezigheid toezichthouders * instructies en regels * gebruikte toetsmaterialen * tijdregistratie * incidenten en bijzondere gebeurtenissen
ToetsEen instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven.Een toets heeft schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht,
ToetsafnameHet afnemen van een toets en waar nodig uitvoeren van supervisie over de afname.

Eindexamen

Procesmodel Eindexamen - Hoofdmodel

Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommunicatie Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen. (BusinessFunction) Logistieke informatieverstrekking Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de examinering aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Communiceren regels en planning Eindexamen Het opzetten van effectieve communicatiekanalen ten behoeve van het faciliteren van de communicatie tussen verschillende belanghebbenden, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld. Dit omvat activiteiten zoals: - identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen - opstellen van een communicatieplan (BusinessProcess) Inrichten communicatiekanalen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan leerlingen. (BusinessProcess) Informeren leerlingen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan ouders/ verzorgers van leerlingen. (BusinessProcess) Informeren ouders / verzorgers Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan docenten. (BusinessProcess) Informeren docenten Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplanning en personeelroostering Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de evaluatie van het onderwijs of opleiding, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben in het evaluatieproces. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Eindexamen Het benoemen van leden van de examencommissie. (BusinessProcess) Benoemen examencommissie Het benoemen van examensecretaris(sen). (BusinessProcess) Benoemen examensecretaris(sen) BusinessEvent Herexaminering nodig BusinessEvent Leerlingen geïnformeerd BusinessEvent Startmoment Eindexamen BusinessEvent Roosteren Eindexamen afgerond BusinessEvent Diploma en cijferlijst Eindexamen verstrekt BusinessEvent Uitslag Eindexamen geformaliseerd Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het treffen van de nodige voorbereidingen en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Eindexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om examinering (een gestructureerde evaluatie van het onderwijs en/of opleiding) te plannen. (BusinessProcess) Plannen afname Eindexamen BusinessEvent Reglement en programma Eindexamen opgesteld Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontwikkeling Het opstellen van het geheel an regels en bepalingen ten behoeve van het afnemen van het centraal examen (BusinessProcess) Opstellen reglement en programma examinering Eindexamen De activiteiten voor het opstellen van het examenreglement met regels, procedures en richtlijnen met betrekking tot de organisatie, afname en beoordeling van examens in de betreffende onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Opstellen examenreglement BusinessEvent Eindexamen gepland Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen om te zorgen dat het eindexamen succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Eindexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Opstellen rooster Eindexamen Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het op basis van de resultaten van de verschillende onderdelen bepalen van de definitieve uitslag van het eindexamen. (BusinessProcess) Bepalen uitslag Eindexamen Het omzetten van de eind examen scores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende eindexamens te waarborgen. (BusinessProcess) Vaststellen eindcijfer eindexamen Het formaliseren en definitief vaststellen van de uitslag van een eindexamen. De uitslag wordt gecommuniceerd in de vorm van 'geslaagd' of 'Afgewezen'. Wanneer een examenkandidaat 'afgewezen' is heeft deze nog wel recht op de uitreiking van een cijferlijst. (BusinessProcess) Vaststellen uitslag eindexamen BusinessEvent Uitslag Eindexamen bepaald Het terugkoppelen van de bevindingen op basis van observaties en toetsen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (terugblikken en vooruitblikken, voor de leerling en de docent om onderwijsaanbod af te stemmen op leerdoelen). (BusinessFunction) Terugkoppeling feedback De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van het Eindexamen te communiceren. (BusinessProcess) Communiceren uitslag Eindexamen Het verstrekken van de uitslag van de examinering aan de leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken uitslag Eindexamen Het vaststellen van een procedure zodat leerlingen de mogelijkheid hebben om de uitslag van het eindexamen in te zien. (BusinessProcess) Bieden inzage uitslag Eindexamen BusinessEvent Uitslag Eindexamen gecommuniceerd Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Het uitreiken van officiële diploma's, certificaten of getuigschriften aan de leerlingen die succesvol hebben voldaan aan de vereisten voor het eindexamen. (BusinessProcess) Diplomeren en certificeren Eindexamen Het uitreiken van officiële diploma's, certificaten en cijferlijsten aan leerlingen die hebben deelgenomen aan de examinering, als bewijs van hun behaalde resultaten en prestaties in het onderwijs. (BusinessProcess) Verstrekken diploma en cijferlijst Eindexamen Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een eindexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Eindexamen Het registreren van eindcijfers en uitslagen van de examinering in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. (BusinessProcess) Rapporteren eindcijfers en uitslag Eindexamen Grouping Procesketen Afnemen Schoolexamen Procesmodel Schoolexamen - Hoofdmodel (ArchiMateView) Procesmodel Schoolexamen - Hoofdmodel Grouping Procesketen Afnemen Centraal examen Procesmodel Centraal examen - Hoofdmodel (ArchiMateView) Procesmodel Centraal examen - Hoofdmodel BusinessEvent Onderdelen Schoolexamen afgenomen BusinessEvent Onderdelen Centraal examen afgenomen TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 24-11-2023 11:36:41 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-11-2023 11:36:41 CET
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Benoemen examencommissieHet benoemen van leden van de examencommissie.
Benoemen examensecretaris(sen)Het benoemen van examensecretaris(sen).
Bepalen uitslag EindexamenHet op basis van de resultaten van de verschillende onderdelen bepalen van de definitieve uitslag van het eindexamen.
Bieden inzage uitslag EindexamenHet vaststellen van een procedure zodat leerlingen de mogelijkheid hebben om de uitslag van het eindexamen in te zien.
Communiceren regels en planning EindexamenHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de examinering aan belanghebbenden.
Communiceren uitslag EindexamenDe activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van het Eindexamen te communiceren.
Diplomeren en certificeren EindexamenHet uitreiken van officiële diploma's, certificaten of getuigschriften aan de leerlingen die succesvol hebben voldaan aan de vereisten voor het eindexamen.
Formaliseren uitslag EindexamenDe activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een eindexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken.
Informeren docentenHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan docenten.
Informeren leerlingenHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan leerlingen.
Informeren ouders / verzorgersHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan ouders/ verzorgers van leerlingen.
Inrichten communicatiekanalenHet opzetten van effectieve communicatiekanalen ten behoeve van het faciliteren van de communicatie tussen verschillende belanghebbenden, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld. Dit omvat activiteiten zoals:

- identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen

- opstellen van een communicatieplan
Inrichten organisatie EindexamenHet toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de evaluatie van het onderwijs of opleiding, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben in het evaluatieproces.
Opstellen examenreglementDe activiteiten voor het opstellen van het examenreglement met regels, procedures en richtlijnen met betrekking tot de organisatie, afname en beoordeling van examens in de betreffende onderwijsinstelling.
Opstellen reglement en programma examinering EindexamenHet opstellen van het geheel an regels en bepalingen ten behoeve van het afnemen van het centraal examen
Opstellen rooster EindexamenDe activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht.
Plannen EindexamenHet treffen van de nodige voorbereidingen en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld.
Plannen afname EindexamenDe activiteiten die worden uitgevoerd om examinering (een gestructureerde evaluatie van het onderwijs en/of opleiding) te plannen.
Rapporteren eindcijfers en uitslag EindexamenHet registreren van eindcijfers en uitslagen van de examinering in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO.
Roosteren EindexamenHet structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen om te zorgen dat het eindexamen succesvol verloopt.
Vaststellen eindcijfer eindexamenHet omzetten van de eind examen scores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende eindexamens te waarborgen.
Vaststellen uitslag eindexamenHet formaliseren en definitief vaststellen van de uitslag van een eindexamen. De uitslag wordt gecommuniceerd in de vorm van 'geslaagd' of 'Afgewezen'. Wanneer een examenkandidaat 'afgewezen' is heeft deze nog wel recht op de uitreiking van een cijferlijst.
Verstrekken diploma en cijferlijst EindexamenHet uitreiken van officiële diploma's, certificaten en cijferlijsten aan leerlingen die hebben deelgenomen aan de examinering, als bewijs van hun behaalde resultaten en prestaties in het onderwijs.
Verstrekken uitslag EindexamenHet verstrekken van de uitslag van de examinering aan de leerlingen.

Procesmodel Organiseren Eindexamen - Details

Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommunicatie Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen. (BusinessFunction) Logistieke informatieverstrekking Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de examinering aan belanghebbenden. (BusinessProcess) Communiceren regels en planning Eindexamen Het opzetten van effectieve communicatiekanalen ten behoeve van het faciliteren van de communicatie tussen verschillende belanghebbenden, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld. Dit omvat activiteiten zoals: - identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen - opstellen van een communicatieplan (BusinessProcess) Inrichten communicatiekanalen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan leerlingen. (BusinessProcess) Informeren leerlingen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan ouders/ verzorgers van leerlingen. (BusinessProcess) Informeren ouders / verzorgers Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan docenten. (BusinessProcess) Informeren docenten Een bij wet- en regelgeving vastgelegd curriculumdocument dat voor een vak beschrijft wat er aan het einde van het voortgezet onderwijs bereikt moet zijn in termen van beheersing en/of ervaring om het vak met succes af te ronden. (BusinessObject) Examenprogramma Het proces van beoordeling en evaluatie van de kennis, vaardigheden, competenties en prestaties van een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Examinering Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplanning en personeelroostering Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de evaluatie van het onderwijs of opleiding, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben in het evaluatieproces. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Eindexamen Het benoemen van leden van de examencommissie. (BusinessProcess) Benoemen examencommissie Het benoemen van examensecretaris(sen). (BusinessProcess) Benoemen examensecretaris(sen) Afsluitende onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat in opdracht van de overheid centraal wordt ontwikkeld en vastgesteld. (BusinessObject) Centraal examen Geheel van toetsen dat leidt tot een eindbeoordeling met kwalificatie voor een vervolgstap naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. (BusinessObject) Eindexamen Document regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen. (BusinessObject) Examenreglement Driver Wet voortgezet onderwijs 2020 Driver Art 2.60 WVO 2020 - Examenreglement: inhoud en vaststelling BusinessRole Bevoegd gezag Medenzeggenschapsraad (wet medezeggenschap op scholen) (BusinessRole) Medezeggenschapsraad BusinessCollaboration Examencommissie De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf (BusinessRole) Examensecretaris Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontwikkeling Het opstellen van het geheel an regels en bepalingen ten behoeve van het afnemen van het centraal examen (BusinessProcess) Opstellen reglement en programma examinering Eindexamen De activiteiten voor het opstellen van het examenreglement met regels, procedures en richtlijnen met betrekking tot de organisatie, afname en beoordeling van examens in de betreffende onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Opstellen examenreglement Afsluitend onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat wordt ingericht door de scholen en beschreven staat in het Programma van toetsing en afsluiting. (BusinessObject) Schoolexamen Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplanning Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het treffen van de nodige voorbereidingen en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Eindexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om examinering (een gestructureerde evaluatie van het onderwijs en/of opleiding) te plannen. (BusinessProcess) Plannen afname Eindexamen Activiteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma. (BusinessObject) Onderwijsactiviteit Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. (BusinessObject) Rooster Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen om te zorgen dat het eindexamen succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Eindexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Opstellen rooster Eindexamen Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegeleider Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent BusinessEvent Leerlingen geïnformeerd BusinessEvent Startmoment Eindexamen BusinessEvent Reglement en programma Eindexamen opgesteld BusinessEvent Eindexamen gepland BusinessEvent Roosteren Eindexamen afgerond AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship gaat volgens AssociationRelationship omvat TriggeringRelationship AccessRelationship R SpecializationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship regelt AggregationRelationship AssignmentRelationship A AssignmentRelationship C AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R TriggeringRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship - W SpecializationRelationship AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A TriggeringRelationship AccessRelationship - W AssociationRelationship omvat AccessRelationship - W AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R SpecializationRelationship SpecializationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 24-11-2023 11:36:42 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-11-2023 11:36:42 CET
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Benoemen examencommissieHet benoemen van leden van de examencommissie.
Benoemen examensecretaris(sen)Het benoemen van examensecretaris(sen).
Communiceren regels en planning EindexamenHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de examinering aan belanghebbenden.
Informeren docentenHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan docenten.
Informeren leerlingenHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan leerlingen.
Informeren ouders / verzorgersHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de onderwijsevaluatie aan ouders/ verzorgers van leerlingen.
Inrichten communicatiekanalenHet opzetten van effectieve communicatiekanalen ten behoeve van het faciliteren van de communicatie tussen verschillende belanghebbenden, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld. Dit omvat activiteiten zoals:

- identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen

- opstellen van een communicatieplan
Inrichten organisatie EindexamenHet toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de evaluatie van het onderwijs of opleiding, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben in het evaluatieproces.
Opstellen examenreglementDe activiteiten voor het opstellen van het examenreglement met regels, procedures en richtlijnen met betrekking tot de organisatie, afname en beoordeling van examens in de betreffende onderwijsinstelling.
Opstellen reglement en programma examinering EindexamenHet opstellen van het geheel an regels en bepalingen ten behoeve van het afnemen van het centraal examen
Opstellen rooster EindexamenDe activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht.
Plannen EindexamenHet treffen van de nodige voorbereidingen en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld.
Plannen afname EindexamenDe activiteiten die worden uitgevoerd om examinering (een gestructureerde evaluatie van het onderwijs en/of opleiding) te plannen.
Roosteren EindexamenHet structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen om te zorgen dat het eindexamen succesvol verloopt.
InformatieobjectDefinitieToelichting
Centraal examenAfsluitende onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat in opdracht van de overheid centraal wordt ontwikkeld en vastgesteld.Het vormt samen met het schoolexamen het eindexamen.
DocentIemand die onderwijs geeft.
EindexamenGeheel van toetsen dat leidt tot een eindbeoordeling met kwalificatie voor een vervolgstap naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.
ExamenprogrammaEen bij wet- en regelgeving vastgelegd curriculumdocument dat voor een vak beschrijft wat er aan het einde van het voortgezet onderwijs bereikt moet zijn in termen van beheersing en/of ervaring om het vak met succes af te ronden.De eisen van het examenprogramma zijn wettelijk beschreven in het Examenbesluit VO. (zie zie https://www.examenblad.nl/onderwerp/examenprogramma-s)
ExamenreglementDocument regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen.
ExamineringHet proces van beoordeling en evaluatie van de kennis, vaardigheden, competenties en prestaties van een onderwijsdeelnemer.
LeerlingbegeleiderEen begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn.
MedewerkerEen individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling.
OnderwijsactiviteitActiviteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma.
OnderwijsplanningPlanning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera).
RoosterDetailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod.Rooster komt vooral voor op VO. Bij sommige onderwijsvormen in het PO hebben onderwijsdeelnemers wel een rooster (bijv. po-instellingen die zonder jaarklassysteem werken), of maken ze bijvoorbeeld hun eigen (week)planning.
SchoolexamenAfsluitend onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat wordt ingericht door de scholen en beschreven staat in het Programma van toetsing en afsluiting.

Procesmodel Verwerken resultaten Eindexamen - Details

Geheel van toetsen dat leidt tot een eindbeoordeling met kwalificatie voor een vervolgstap naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. (BusinessObject) Eindexamen Cumulatieve numerieke beoordeling of score die wordt toegekend aan onderwijsdeelnemers op basis van hun prestaties in een reeks toetsen, opdrachten, examens of andere beoordelingen. (BusinessObject) Eindcijfer Driver Uitvoeringsbesluit WVO 2020 Driver Art 2.57 WVO 2020 - Vaststelling uitslag eindexamen Driver Art 3.33 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Vaststelling uitslag eindexamen Driver Wet voortgezet onderwijs 2020 Driver Art 3.32 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Eindcijfer vakken eindexamen De slaag-zakregeling is het geheel van regels, door de wetgever opgesteld, op grond waarvan wordt bepaald of de kandidaat al dan niet is geslaagd voor het eindexamen. (BusinessObject) Slaag-zakregeling Formeel resultaat van de eindbeoordeling van een afgenomen examen. (BusinessObject) Examenuitslag Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het op basis van de resultaten van de verschillende onderdelen bepalen van de definitieve uitslag van het eindexamen. (BusinessProcess) Bepalen uitslag Eindexamen Het omzetten van de eind examen scores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende eindexamens te waarborgen. (BusinessProcess) Vaststellen eindcijfer eindexamen Het formaliseren en definitief vaststellen van de uitslag van een eindexamen. De uitslag wordt gecommuniceerd in de vorm van 'geslaagd' of 'Afgewezen'. Wanneer een examenkandidaat 'afgewezen' is heeft deze nog wel recht op de uitreiking van een cijferlijst. (BusinessProcess) Vaststellen uitslag eindexamen Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf (BusinessRole) Examensecretaris Het terugkoppelen van de bevindingen op basis van observaties en toetsen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (terugblikken en vooruitblikken, voor de leerling en de docent om onderwijsaanbod af te stemmen op leerdoelen). (BusinessFunction) Terugkoppeling feedback De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van het Eindexamen te communiceren. (BusinessProcess) Communiceren uitslag Eindexamen Het verstrekken van de uitslag van de examinering aan de leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken uitslag Eindexamen Het vaststellen van een procedure zodat leerlingen de mogelijkheid hebben om de uitslag van het eindexamen in te zien. (BusinessProcess) Bieden inzage uitslag Eindexamen Driver Art. 6 RROD - Levering basisgegevens examens Regeling register onderwijsdeelnemers (Driver) RROD Driver Bijl 3 RROD - Te leveren basisgegevens mbt examens Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction)