Procesmodellen Aanmelding en Inschrijving

Werk in uitvoering


Hier vindt u procesmodellen met betrekking tot "Aanmelding en Inschrijving".

Procesmodel Aanmelding en Inschrijving - Hoofdmodel

Het doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom, uitstroom Vastleggen van klas- en groepindeling. Indelen van groepen op basis van de behoeften, die per situatie kunnen worden bepaald. Toekennen van arrangementen: les begeleiding en zorg. Klas- en groepinformatie kan worden gedeeld met componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Groepen- en klassenbeheer Het indelen van een leerling in een groep of klas. (BusinessProcess) Plaatsen leerling Het roosteren van een leerling nadat een leerling is geplaatst. (BusinessProcess) Indelen leerling in groep / klas Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. * Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden. * Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt. * Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald * PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk * VO: Aanmelding voor de schoolvakantie. * Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt. (BusinessFunction) Aanmelding Het verwerken van de melding in de administratie (LAS) van de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Verwerken aanmelding Het in ontvangst nemen van de aanmelding van een leerling die zich wilt aanmelden voor het onderwijsaanbod op de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Ontvangen aanmelding Het vastleggen van een aanmelding bij de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Registreren aanmelding Het vaststellen van de validiteit van de aangeleverde gegevens. (BusinessProcess) Valideren aanmeldgegevens Het formeel terugkoppelen dat de aanmelding geregistreerd is en verder in behandeling genomen wordt. (BusinessProcess) Bevestigen aanmelding Het op basis van identificerende gegevens of een leelring al beken is bij DUO. (BusinessProcess) Indienen identificatieverzoek DUO Het bepalen of een leerling toegelaten wordt op een onderwijsinstelling. Op basis van diverse bronnen wordt er een toetsing uitgevoerd. (BusinessProcess) Bepalen toelating leerling Het nemen van het besluit of een leerling kan worden toegelaten op de school. (BusinessProcess) Nemen besluit toelating Het communiceren over het besluit wat is genomen rondom de toelating of weigering van een leerling op een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Communiceren besluit toelating Het ondersteuning in de overdracht van een leerling naar een andere onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Zorgdragen toelating op andere school Het inwinnen van extra informatie die gebruikt worden om de aanmelding te verreiken qua informatie. (BusinessProcess) Inwinnen aanvullende gegevens Het wederzijds overleggen met ouders/verzorgers ten behoeve van de aanmelding tot een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Overleggen met ouders / verzorgers Het opvragen van gegevens wat betreft de gevolgde opleidingen en resultaten van een eerder gevolgd onderwijs. (BusinessProcess) Opvragen gegevens voor(schools)traject Het bepalen van de specifieke zorg die een leerling nodig heeft ten tijde van het volgen van het onderwijsaanbod. (BusinessProcess) Bepalen zorgbehoefte leerling BusinessEvent Aanvullende gegevens ingewonnen BusinessEvent Aanmelding geregistreerd Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegevensbeheer Het inschrijven van een natuurlijk persoon bij een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Inschrijven leerling Het definitief maken van een aanmelding in de vorm van een inschrijving bij de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Registreren inschrijving Het formeel terugkoppelen dat de inschrijving is vastgelegd en in behandeling genomen wordt. (BusinessProcess) Bevestigen inschrijving Het overdragen van de inschrijfgegevens aan DUO t.b.v. het landelijk Register Onderwijsdeelnemers (ROD) (BusinessProcess) Aanleveren inschrijfgegevens aan DUO Het opvragen van aanvullende gegevens om de inschrijving compleet te maken. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende inschrijfgegevens BusinessEvent Leerling ingeschreven BusinessEvent Toelatingsbesluit genomen Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontwikkeling Het organiseren van het aanbod van onderwijs wat aan leerlingen aangeboden gaat worden, rekening houdend met de normen, waarden en visie van de onderwijsinstelling of onderwijsgemeenschap. (BusinessProcess) Organiseren onderwijsaanbod Het vaststellen van het aanbod wat aan leerlingen aangeboden gaat worden, rekening houdend met de normen, waarden en visie van de onderwijsinstelling of onderwijsgemeenschap. (BusinessProcess) Vaststellen onderwijsaanbod Het inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het aanbieden van onderwijs. (BusinessProcess) Gereedmaken ict / LAS rondom onderwijsaanbod Het vaststellen en publiceren van de capaciteit die beschikbaar is om leerlingen op in te delen. (BusinessProcess) Bepalen en kenbaar maken capaciteit BusinessEvent Leerling geplaatst BusinessEvent Aanmeldgegevens aangeleverd BusinessEvent Onderwijsaanbod en capaciteit vastgesteld TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 13-01-2024 19:38:00 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-01-2024 19:38:00 CET
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Overzicht van de bedrijfsprocessen en gebeurtenissen met betrekking tot "Aanmelding en Inschrijving" binnen de bedrijfsfunctie "Instroom, doorstroom, uitstroom".

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Aanleveren inschrijfgegevens aan DUOHet overdragen van de inschrijfgegevens aan DUO t.b.v. het landelijk Register Onderwijsdeelnemers (ROD)
Bepalen en kenbaar maken capaciteitHet vaststellen en publiceren van de capaciteit die beschikbaar is om leerlingen op in te delen.
Bepalen toelating leerlingHet bepalen of een leerling toegelaten wordt op een onderwijsinstelling. Op basis van diverse bronnen wordt er een toetsing uitgevoerd.
Bepalen zorgbehoefte leerlingHet bepalen van de specifieke zorg die een leerling nodig heeft ten tijde van het volgen van het onderwijsaanbod.
Bevestigen aanmeldingHet formeel terugkoppelen dat de aanmelding geregistreerd is en verder in behandeling genomen wordt.
Bevestigen inschrijvingHet formeel terugkoppelen dat de inschrijving is vastgelegd en in behandeling genomen wordt.
Communiceren besluit toelatingHet communiceren over het besluit wat is genomen rondom de toelating of weigering van een leerling op een onderwijsinstelling.
Gereedmaken ict / LAS rondom onderwijsaanbodHet inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het aanbieden van onderwijs.
Indelen leerling in groep / klasHet roosteren van een leerling nadat een leerling is geplaatst.
Indienen identificatieverzoek DUOHet op basis van identificerende gegevens of een leelring al beken is bij DUO.
Inschrijven leerlingHet inschrijven van een natuurlijk persoon bij een onderwijsinstelling.
Inwinnen aanvullende gegevensHet inwinnen van extra informatie die gebruikt worden om de aanmelding te verreiken qua informatie.
Nemen besluit toelatingHet nemen van het besluit of een leerling kan worden toegelaten op de school.
Ontvangen aanmeldingHet in ontvangst nemen van de aanmelding van een leerling die zich wilt aanmelden voor het onderwijsaanbod op de onderwijsinstelling.
Opvragen aanvullende inschrijfgegevensHet opvragen van aanvullende gegevens om de inschrijving compleet te maken.
Opvragen gegevens voor(schools)trajectHet opvragen van gegevens wat betreft de gevolgde opleidingen en resultaten van een eerder gevolgd onderwijs.
Organiseren onderwijsaanbodHet organiseren van het aanbod van onderwijs wat aan leerlingen aangeboden gaat worden, rekening houdend met de normen, waarden en visie van de onderwijsinstelling of onderwijsgemeenschap.
Overleggen met ouders / verzorgersHet wederzijds overleggen met ouders/verzorgers ten behoeve van de aanmelding tot een onderwijsinstelling.
Plaatsen leerlingHet indelen van een leerling in een groep of klas.
Registreren aanmeldingHet vastleggen van een aanmelding bij de onderwijsinstelling.
Registreren inschrijvingHet definitief maken van een aanmelding in de vorm van een inschrijving bij de onderwijsinstelling.
Valideren aanmeldgegevensHet vaststellen van de validiteit van de aangeleverde gegevens.
Vaststellen onderwijsaanbodHet vaststellen van het aanbod wat aan leerlingen aangeboden gaat worden, rekening houdend met de normen, waarden en visie van de onderwijsinstelling of onderwijsgemeenschap.
Verwerken aanmeldingHet verwerken van de melding in de administratie (LAS) van de onderwijsinstelling.
Zorgdragen toelating op andere schoolHet ondersteuning in de overdracht van een leerling naar een andere onderwijsinstelling.

Procesmodel Aanmelding - Vaststellen aanmeldings- inschrijvings- en toelatingsbeleid

BusinessObject Aanmeldproces BusinessObject Inschrijvingsproces BusinessObject Toelatingsbeleid Het doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom, uitstroom Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. * Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden. * Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt. * Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald * PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk * VO: Aanmelding voor de schoolvakantie. * Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt. (BusinessFunction) Aanmelding BusinessProcess Vaststellen aanmeldings-, inschrijvings- en toelatingsbeleid BusinessProcess Vaststellen aanmeldproces BusinessProcess Vaststellen inschrijvingsproces BusinessProcess Vaststellen toelatingsbeleid BusinessEvent Jaarlijkse evaluatie BusinessEvent Toelatingsbeleid vastgesteld BusinessEvent Aanmeldproces vastgesteld TriggeringRelationship AccessRelationship RW AccessRelationship RW TriggeringRelationship AccessRelationship RW TriggeringRelationship Deze svg is op 13-01-2024 19:38:00 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-01-2024 19:38:00 CET
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Detailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Voorbereiden aanmelden en inschrijven" binnen de bedrijfsfunctie "Aanmelding".

Definities

InformatieobjectDefinitieToelichting
Aanmeldproces
Inschrijvingsproces
Toelatingsbeleid

Procesmodel Aanmelding - Verwerken aanmelding

Het doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom, uitstroom Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. * Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden. * Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt. * Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald * PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk * VO: Aanmelding voor de schoolvakantie. * Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt. (BusinessFunction) Aanmelding Het verwerken van de melding in de administratie (LAS) van de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Verwerken aanmelding Het in ontvangst nemen van de aanmelding van een leerling die zich wilt aanmelden voor het onderwijsaanbod op de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Ontvangen aanmelding Het vastleggen van een aanmelding bij de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Registreren aanmelding Het vaststellen van de validiteit van de aangeleverde gegevens. (BusinessProcess) Valideren aanmeldgegevens Het formeel terugkoppelen dat de aanmelding geregistreerd is en verder in behandeling genomen wordt. (BusinessProcess) Bevestigen aanmelding Het op basis van identificerende gegevens of een leelring al beken is bij DUO. (BusinessProcess) Indienen identificatieverzoek DUO BusinessEvent Aanmeldproces vastgesteld BusinessEvent Aanmeldgegevens aangeleverd Gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling, zodat de onderwijsinstelling de leerling of student kan aanmelden. (BusinessObject) Aanmeldgegevens Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder BusinessEvent Aanmelding geregistreerd TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship - W TriggeringRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssociationRelationship omvat AssociationRelationship betreft AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship omvat AssociationRelationship verantwoord- elijk voor Deze svg is op 13-01-2024 19:38:01 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-01-2024 19:38:01 CET
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Detailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Verwerken aanmelding" binnen de bedrijfsfunctie "Aanmelding".

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Bevestigen aanmeldingHet formeel terugkoppelen dat de aanmelding geregistreerd is en verder in behandeling genomen wordt.
Indienen identificatieverzoek DUOHet op basis van identificerende gegevens of een leelring al beken is bij DUO.
Ontvangen aanmeldingHet in ontvangst nemen van de aanmelding van een leerling die zich wilt aanmelden voor het onderwijsaanbod op de onderwijsinstelling.
Registreren aanmeldingHet vastleggen van een aanmelding bij de onderwijsinstelling.
Valideren aanmeldgegevensHet vaststellen van de validiteit van de aangeleverde gegevens.
Verwerken aanmeldingHet verwerken van de melding in de administratie (LAS) van de onderwijsinstelling.
InformatieobjectDefinitieToelichting
Aangeboden opleidingOpleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven.
AanmeldgegevensGegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling, zodat de onderwijsinstelling de leerling of student kan aanmelden.
AanmeldingHet schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau.
LeerlingPersoon die primair of voortgezet onderwijs volgt.
LeerlingdossierVerzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn.
OuderOuder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden.

Procesmodel Aanmelding - Inwinnen aanvullende gegevens

Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskundig rapport Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteuningsbehoefte Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarheidsverklaring Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Het doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom, uitstroom Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. * Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden. * Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt. * Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald * PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk * VO: Aanmelding voor de schoolvakantie. * Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt. (BusinessFunction) Aanmelding Het inwinnen van extra informatie die gebruikt worden om de aanmelding te verreiken qua informatie. (BusinessProcess) Inwinnen aanvullende gegevens Het wederzijds overleggen met ouders/verzorgers ten behoeve van de aanmelding tot een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Overleggen met ouders / verzorgers Het opvragen van gegevens wat betreft de gevolgde opleidingen en resultaten van een eerder gevolgd onderwijs. (BusinessProcess) Opvragen gegevens voor(schools)traject Het bepalen van de specifieke zorg die een leerling nodig heeft ten tijde van het volgen van het onderwijsaanbod. (BusinessProcess) Bepalen zorgbehoefte leerling BusinessEvent Aanmelding geregistreerd Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder BusinessEvent Aanvullende gegevens ingewonnen AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship samengestel- d op basis van AssociationRelationship omvat TriggeringRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W TriggeringRelationship AssociationRelationship verantwoordelijk voor Deze svg is op 13-01-2024 19:38:02 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-01-2024 19:38:02 CET
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Detailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Inwinnen aanvullende gegevens" binnen de bedrijfsfunctie "Aanmelding".

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Bepalen zorgbehoefte leerlingHet bepalen van de specifieke zorg die een leerling nodig heeft ten tijde van het volgen van het onderwijsaanbod.
Inwinnen aanvullende gegevensHet inwinnen van extra informatie die gebruikt worden om de aanmelding te verreiken qua informatie.
Opvragen gegevens voor(schools)trajectHet opvragen van gegevens wat betreft de gevolgde opleidingen en resultaten van een eerder gevolgd onderwijs.
Overleggen met ouders / verzorgersHet wederzijds overleggen met ouders/verzorgers ten behoeve van de aanmelding tot een onderwijsinstelling.
InformatieobjectDefinitieToelichting
LeerlingPersoon die primair of voortgezet onderwijs volgt.
LeerlingdossierVerzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn.
OndersteuningsbehoefteOndersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren.
Onderwijskundig rapportHet Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling.
OuderOuder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden.
ToelaatbaarheidsverklaringEen toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring.

Procesmodel Aanmelding - Bepalen toelating leerling

Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling, zodat de onderwijsinstelling de leerling of student kan aanmelden. (BusinessObject) Aanmeldgegevens Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier In het schoolondersteuningsprofiel staat een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven, d.w.z. een beschrijving van de mogelijkheden die de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft of extern kan organiseren. Voorgedefinieerde set profielen; school kan kiezen In regio moet goede spreiding zijn van profielen bijv als leerling doof is check Scholen op de kaart / Vensters (filteren op onderwijsconcepten / kenmerken) (BusinessObject) Schoolondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van basis- en extra ondersteuning (onderwijsinhoudelijke en (ortho)pedagogische interventies) die binnen de ondersteuningsstructuur van de school - eventueel samen met ketenpartners - planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. (BusinessObject) Onderwijsondersteuning Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesluit Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskundig rapport Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteuningsbehoefte Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarheidsverklaring Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling BusinessObject Onderwijscapaciteit Het doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom, uitstroom Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. * Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden. * Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt. * Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald * PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk * VO: Aanmelding voor de schoolvakantie. * Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt. (BusinessFunction) Aanmelding Het bepalen of een leerling toegelaten wordt op een onderwijsinstelling. Op basis van diverse bronnen wordt er een toetsing uitgevoerd. (BusinessProcess) Bepalen toelating leerling Het nemen van het besluit of een leerling kan worden toegelaten op de school. (BusinessProcess) Nemen besluit toelating Het communiceren over het besluit wat is genomen rondom de toelating of weigering van een leerling op een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Communiceren besluit toelating Het ondersteuning in de overdracht van een leerling naar een andere onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Zorgdragen toelating op andere school AndJunction BusinessEvent Toelatingsbeleid vastgesteld BusinessEvent Aanvullende gegevens ingewonnen BusinessEvent Onderwijsaanbod en capaciteit vastgesteld BusinessEvent Toelatingsbesluit genomen AssociationRelationship omvat AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship betreft AssociationRelationship omvat AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship beschrijft AssociationRelationship samengestel- d op basis van AssociationRelationship omvat TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 13-01-2024 19:38:02 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-01-2024 19:38:02 CET
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Detailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Bepalen toelating leerling" binnen de bedrijfsfunctie "Aanmelding".

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Bepalen toelating leerlingHet bepalen of een leerling toegelaten wordt op een onderwijsinstelling. Op basis van diverse bronnen wordt er een toetsing uitgevoerd.
Communiceren besluit toelatingHet communiceren over het besluit wat is genomen rondom de toelating of weigering van een leerling op een onderwijsinstelling.
Nemen besluit toelatingHet nemen van het besluit of een leerling kan worden toegelaten op de school.
Zorgdragen toelating op andere schoolHet ondersteuning in de overdracht van een leerling naar een andere onderwijsinstelling.
InformatieobjectDefinitieToelichting
Aangeboden opleidingOpleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven.
AanmeldgegevensGegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling, zodat de onderwijsinstelling de leerling of student kan aanmelden.
AanmeldingHet schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau.
BesluitEen besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.
LeerlingPersoon die primair of voortgezet onderwijs volgt.
LeerlingdossierVerzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn.
OndersteuningsbehoefteOndersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren.
Onderwijscapaciteit
Onderwijskundig rapportHet Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling.
OnderwijsondersteuningOnderwijsondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van basis- en extra ondersteuning (onderwijsinhoudelijke en (ortho)pedagogische interventies) die binnen de ondersteuningsstructuur van de school - eventueel samen met ketenpartners - planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.
SchoolondersteuningsprofielIn het schoolondersteuningsprofiel staat een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven, d.w.z. een beschrijving van de mogelijkheden die de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst.
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft of extern kan organiseren. 

Voorgedefinieerde set profielen; school kan kiezen In regio moet goede spreiding zijn van profielen bijv als leerling doof is

check Scholen op de kaart / Vensters (filteren op onderwijsconcepten / kenmerken)
ToelaatbaarheidsverklaringEen toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring.
ToelatingsbesluitDe beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau.

Procesmodel Inschrijving en leerlinggegevensbeheer - Inschrijven leerling

Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling, zodat de onderwijsinstelling de leerling of student kan aanmelden. (BusinessObject) Aanmeldgegevens Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesluit Persoonsgegevens, gegevens over eerder onderwijs en andere relevante gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling bij de inschrijving. (BusinessObject) Inschrijfgegevens De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving Het doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom, uitstroom Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegevensbeheer Het inschrijven van een natuurlijk persoon bij een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Inschrijven leerling Het definitief maken van een aanmelding in de vorm van een inschrijving bij de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Registreren inschrijving Het formeel terugkoppelen dat de inschrijving is vastgelegd en in behandeling genomen wordt. (BusinessProcess) Bevestigen inschrijving Het overdragen van de inschrijfgegevens aan DUO t.b.v. het landelijk Register Onderwijsdeelnemers (ROD) (BusinessProcess) Aanleveren inschrijfgegevens aan DUO Het opvragen van aanvullende gegevens om de inschrijving compleet te maken. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende inschrijfgegevens AndJunction Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteuningsbehoefte Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarheidsverklaring BusinessEvent Inschrijvingsproces beschreven BusinessEvent Toelatingsbesluit genomen BusinessEvent Leerling ingeschreven AssociationRelationship omvat AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship betreft AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship omvat AssociationRelationship betreft TriggeringRelationship AccessRelationship - W TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssociationRelationship omvat TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 13-01-2024 19:38:04 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-01-2024 19:38:04 CET
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Detailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Inschrijven leerling" binnen de bedrijfsfunctie "Inschrijving en leerlinggegevensbeheer".

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Aanleveren inschrijfgegevens aan DUOHet overdragen van de inschrijfgegevens aan DUO t.b.v. het landelijk Register Onderwijsdeelnemers (ROD)
Bevestigen inschrijvingHet formeel terugkoppelen dat de inschrijving is vastgelegd en in behandeling genomen wordt.
Inschrijven leerlingHet inschrijven van een natuurlijk persoon bij een onderwijsinstelling.
Opvragen aanvullende inschrijfgegevensHet opvragen van aanvullende gegevens om de inschrijving compleet te maken.
Registreren inschrijvingHet definitief maken van een aanmelding in de vorm van een inschrijving bij de onderwijsinstelling.
InformatieobjectDefinitieToelichting
Aangeboden opleidingOpleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven.
AanmeldgegevensGegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling, zodat de onderwijsinstelling de leerling of student kan aanmelden.
AanmeldingHet schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau.
BesluitEen besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.
InschrijfgegevensPersoonsgegevens, gegevens over eerder onderwijs en andere relevante gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling bij de inschrijving.
InschrijvingDe inschrijving van een leerling bij een school.
LeerlingPersoon die primair of voortgezet onderwijs volgt.
LeerlingdossierVerzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn.
OndersteuningsbehoefteOndersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren.
ToelaatbaarheidsverklaringEen toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring.
ToelatingsbesluitDe beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau.

Procesmodel Schorsing en verwijdering - Hoofdmodel

Het doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom, uitstroom Het door het bevoegd gezag aan een leerling tijdelijk (schorsen) of definitief (verwijderen) ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Schorsing en verwijdering Het uitschrijven van een leerling nadat deze overgedragen is aan een andere onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Uitschrijven leerling Het verwerken van het uitschrijfverzoek in de diverse systemen. (BusinessProcess) Verwerken uitschrijfverzoek Het verwerken van een besluit tot verwijdering. (BusinessProcess) Verwerken verwijdering Het administratief verwerken van de uitschrijving bij de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Verwerken uitschrijving Het formeel bevestigen van de uitschrijving aan de ouders / verzorgers van de leerling. (BusinessProcess) Bevestigen uitschrijving Het in kennis brengen van de uitschrijving van een leerling aan de betreffende onderwijsinstanties. (BusinessProcess) Kennisgeven uitschrijvingen BusinessEvent Uitschrijfverzoek ingediend BusinessEvent Beslissing tot verwijdering genomen BusinessEvent Leerling uitgeschreven TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 13-01-2024 19:38:04 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-01-2024 19:38:04 CET
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Overzicht van de bedrijfsprocessen en gebeurtenissen met betrekking tot de bdedrijfsfunctie "Schorsing en verwijdering".

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Bevestigen uitschrijvingHet formeel bevestigen van de uitschrijving aan de ouders / verzorgers van de leerling.
Kennisgeven uitschrijvingenHet in kennis brengen van de uitschrijving van een leerling aan de betreffende onderwijsinstanties.
Uitschrijven leerlingHet uitschrijven van een leerling nadat deze overgedragen is aan een andere onderwijsinstelling.
Verwerken uitschrijfverzoekHet verwerken van het uitschrijfverzoek in de diverse systemen.
Verwerken uitschrijvingHet administratief verwerken van de uitschrijving bij de onderwijsinstelling.
Verwerken verwijderingHet verwerken van een besluit tot verwijdering.

Procesmodel Schorsing en verwijdering - Uitschrijven leerling

Het - als gevolg van het afronden van een aangeboden opleiding, als gevolg van verwijdering, of op eigen verzoek - niet langer als leerling aan een school verbonden zijn. (BusinessObject) Uitschrijving Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit Beslissing van het bevoegd gezag om een leerling van school te verwijderen. (BusinessObject) Beslissing tot verwijdering Het doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom, uitstroom Het door het bevoegd gezag aan een leerling tijdelijk (schorsen) of definitief (verwijderen) ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Schorsing en verwijdering Het uitschrijven van een leerling nadat deze overgedragen is aan een andere onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Uitschrijven leerling Het verwerken van het uitschrijfverzoek in de diverse systemen. (BusinessProcess) Verwerken uitschrijfverzoek Het verwerken van een besluit tot verwijdering. (BusinessProcess) Verwerken verwijdering Het administratief verwerken van de uitschrijving bij de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Verwerken uitschrijving Het formeel bevestigen van de uitschrijving aan de ouders / verzorgers van de leerling. (BusinessProcess) Bevestigen uitschrijving Het in kennis brengen van de uitschrijving van een leerling aan de betreffende onderwijsinstanties. (BusinessProcess) Kennisgeven uitschrijvingen AndJunction BusinessEvent Beslissing tot verwijdering genomen BusinessEvent Uitschrijfverzoek ingediend Aanvraag door de wettelijk vertegenwoordiger om een leerling uit te schrijven. (BusinessObject) Uitschrijfverzoek BusinessEvent Leerling uitgeschreven AssociationRelationship leidt tot TriggeringRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship - W TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssociationRelationship leidt tot Deze svg is op 13-01-2024 19:38:04 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-01-2024 19:38:04 CET
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Detailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Uitschrijven leerling" binnen de bedrijfsfunctie "Schorsing en verwijdering".

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Bevestigen uitschrijvingHet formeel bevestigen van de uitschrijving aan de ouders / verzorgers van de leerling.
Kennisgeven uitschrijvingenHet in kennis brengen van de uitschrijving van een leerling aan de betreffende onderwijsinstanties.
Uitschrijven leerlingHet uitschrijven van een leerling nadat deze overgedragen is aan een andere onderwijsinstelling.
Verwerken uitschrijfverzoekHet verwerken van het uitschrijfverzoek in de diverse systemen.
Verwerken uitschrijvingHet administratief verwerken van de uitschrijving bij de onderwijsinstelling.
Verwerken verwijderingHet verwerken van een besluit tot verwijdering.
InformatieobjectDefinitieToelichting
Beslissing tot verwijderingBeslissing van het bevoegd gezag om een leerling van school te verwijderen.
BesluitEen besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.
UitschrijfverzoekAanvraag door de wettelijk vertegenwoordiger om een leerling uit te schrijven.
UitschrijvingHet - als gevolg van het afronden van een aangeboden opleiding, als gevolg van verwijdering, of op eigen verzoek - niet langer als leerling aan een school verbonden zijn.Uitschrijving mag maar in een beperkt aantal gevallen plaatsvinden, in de regel alleen wanneer een leerling op een andere school is ingeschreven.