Leerlingdossier

ArchiMate-element Leerlingdossier
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-8dc29a70-1b7a-4d0b-8f0f-3981fb043eb3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leerlingdossier
Documentatie  : Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn.
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Onderwijs
Afgeleid van  : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/onderwijs/leerlingdossiers
Object ID  : 8dc29a70-1b7a-4d0b-8f0f-3981fb043eb3
Object ID_nl  : 8dc29a70-1b7a-4d0b-8f0f-3981fb043eb3
Original ID  : id-8dc29a70-1b7a-4d0b-8f0f-3981fb043eb3
Semanticsearch  : leerlingdossier
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Verantwoordelijkheid voor, met de steun van de schoolleiding en dus het onderwijsministerie, meestal tijdens de gewone lestijden, leerlingen bijwerken of extra ondersteunen. Ook in het kader van Geïntegreerd onderwijs kan een remedial teacher extra ondersteuning geven. Meestal zijn dit ervaren leerkrachten die ook interne of externe bijscholing hebben gevolgd. (bron: Wikipedia) (BusinessFunction) Remedial teaching Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskund- ig rapport Toestemming voor - Uitwisseling - Gebruik beeldmateriaal - Opvragen van gegevens - Inschakelen van gespecialiseerde zorg School vraagt deze toestemmingen aan de ouders, zo vroeg mogelijk tijdens de inschrijving / aanmelding. (BusinessObject) Toestemming- sgegevens Voortgang en resultaten van het leerproces, alternatief of als aanvulling op de voortgangsgegevens. Kan uiteindelijk ook toets- en resultaatgegevens vervangen. Belangrijk: LEERLING is eigenaar van deze gegevens, en vult het portfolio (BusinessObject) Leerling portfolio Extra ondersteuning buiten de reguliere onderwijstaak om, specifiek gericht op discalculie. (BusinessFunction) Begeleiden discalculie Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Verzameling van waarnemingen en notities rondom het welbevinden van leerlingen. Gezondheid Gedrag Check Scholen op de kaart (BusinessObject) Zorgdossier Vastleggen van waarnemingen en notities rondom het functioneren en welbevinden van leerlingen. (BusinessFunction) Vorming zorgdossier Gegevens met betrekking tot de aan- en afwezigheid van de leerling en de redenen van afwezigheid, vastgelegd in de [[Aanwezigheidsregistratie]] (BusinessObject) Deelname- en aanwezigheid- gegevens Extra ondersteuning buiten de reguliere onderwijstaak om, specifiek gericht op een plusklas. (BusinessFunction) Plusklasbegel- eiding Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Extra ondersteuning buiten de reguliere onderwijstaak om, specifiek gericht op dyslexie. (BusinessFunction) Begeleiden dyslexie Resultaat van arbeid verricht door een medewerker. (BusinessObject) Werkactiviteit DataObject Leerlingdossie- rgegevens Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaat- gegevens Gegevens met betrekking tot de voortgang van het leerproces van de leerling, denk aan OPP, observaties, evaluatiegesprekken (BusinessObject) Onderwijs begeleidingsg- egevens Functionaliteit voor het onderhouden van het dossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer leerlingdossier Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van gegevens over (besluiten tot) schorsingen en verwijderingen van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer schorsings- enverwijdering- sgegevens De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van aan- en afwezigheidsgegevens (incl. (langdurig) verzuim) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer aan- en afwezigheidsg- egevens Een bewijs van afsluiting van een opleidingseenheid. (BusinessObject) Waardedocu- ment Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling, zodat de onderwijsinstelling de leerling of student kan aanmelden. (BusinessObject) Aanmeldgege- vens Persoonsgegevens, gegevens over eerder onderwijs en andere relevante gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling bij de inschrijving. (BusinessObject) Inschrijfgegev- ens Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. (BusinessObject) Feedback Het een leerling tijdelijk de toegang ontzeggen tot de school en/of tot deelname aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Schorsing AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AssociationRelationship gebaseerd op AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship samengesteld op basis van AssociationRelationship vastgelegd in AssociationRelationship vastgelegd in AssociationRelationship vastgelegd in AssociationRelationship wordt vastgelegd in Deze svg is op 01-06-2023 09:34:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-06-2023 09:34:27 CEST