Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Leerlingbegeleiding

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Leerlingbegeleiding
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Leerlingbegeleiding
Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaanbieder Een Leerroute is de weg die een leerling in het onderwijs aflegt langs de leerlijnen om een opleiding af te ronden. Een leerroute bestaat uit leerdoelen die relevant zijn om te bereiken met het oog op een specifieke uitstroombestemming. (BusinessObject) Leerroute Een leerproces is het proces waarbij leerlingen informatie opslaan, kennis verwerven en – door denken en (herhaalde) ervaring – houding en gedrag veranderen. (BusinessObject) Leerproces Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn Een leerdoel beschrijft wat een leerling met onderwijsactiviteiten wil bereiken (BusinessObject) Leerdoel Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Een begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegeleider Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaatgegevens Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Gegevens met betrekking tot de voortgang van het leerproces van de leerling, denk aan OPP, observaties, evaluatiegesprekken (BusinessObject) Onderwijs begeleidingsgegevens Verzameling van waarnemingen en notities rondom het welbevinden van leerlingen. Gezondheid Gedrag Check Scholen op de kaart (BusinessObject) Zorgdossier Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskundig rapport Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder Ontwikkeling is de verandering (vaardigheidsgroei) die een leerling doormaakt op verschillende ontwikkelingsgebieden. (BusinessObject) Ontwikkeling Leerplan is het persoonlijke leerplan (leerlijn); invulling op leerlingniveau. (BusinessObject) Individueel Leerplan Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat De verplichting voor de leerling om bij een onderwijsinstelling ingeschreven te staan, eindigt zodra de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt of een startkwalificatie heeft behaald. (BusinessObject) Startkwalificatie Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprogramma Het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen. Dit valt onder de basisondersteuning die een school biedt. (BusinessFunction) Leerlingbegeleiding Het (aanvullend) begeleiden van groepen leerlingen of individuen met specifieke behoeften. Worden ook aparte programma's voor ingezet. (BusinessFunction) Onderwijsbegeleiding Het begeleiden van een leerling in de oriëntatie op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt tot het moment dat de leerling een startkwalificatie bezit. (BusinessFunction) Loopbaanoriëntatie en - begeleiding Leraren bespreken de voortgang van de leerling op basis van toetsresultaten en stellen rapporten op, zodat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn niveau en passende leerroute. Leraren hebben inzicht in de voortgang via het leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessFunction) Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces Het inzichtelijk maken van voortgang en resultaten ten behoeve van het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Voortgang- en resultatenweergave Het bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Leerroutebijstelling Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de zorgadministratie. (ApplicationComponent) Zorgadministratiesy- steem Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Systeem of geheel van systemen en modules voor [[Onderwijsbegeleiding]] dat ingezet worden om Passend Onderwijs te faciliteren. (ApplicationComponent) Onderwijsbegeleidi- ngssysteem Systeem voor ondersteuning van loopbaanoriëntatie en -begeleiding. (ApplicationComponent) Loopbaanoriëntatie en- begeleidingsysteem (LOB) Functionaliteit voor het onderhouden van het zorgdossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten zorg-gerelateerde items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer zorgdossier Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van gegevens omtrent leerroutes (bestaande uit leerdoelen) en de stappen om die achtereenvolgens te bereiken. (ApplicationFunction) Beheer leerroutegegevens Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van resultaatgegevens van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Uitwisseling resultaatgegevens Functionaliteit voor het tonen van de voortgang van een leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportage voortgangsgegeve- ns Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van onderwijsbegeleidingsgegevens van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer onderwijsbegeleidi- ngsgegevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer gegevens loopbaanoriëntatie en -begeleiding AssociationRelationship langs AssociationRelationship omvat AssociationRelationship faseert AssociationRelationship voor afronding van AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship omvat AssociationRelationship volgt AssociationRelationship heeft AssociationRelationship volgt AssociationRelationship maakt door AssociationRelationship begeleidt AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship hoort bij AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship aangeboden door AssociationRelationship samengestel- d op basis van AssociationRelationship verantwoordeli- jk voor SpecializationRelationship AssociationRelationship begeleidt AssociationRelationship vastgelegd in AssociationRelationship nodig voor AssociationRelationship biedt aan AssociationRelationship vormt AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 17-04-2024 23:25:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 23:25:30 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Leerlingbegeleiding
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-ea08c16f-14ae-4983b-543b-0b19d88f7d7
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Leerlingbegeleiding
Documentatie  : Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Leerlingbegeleiding" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg".
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatieverwerking
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Viewpoint  : Informatieverwerking
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Samenhang
Object ID  : ea08c16f-14ae-4983b-543b-0b19d88f7d7
Object ID_nl  : ea08c16f-14ae-4983b-543b-0b19d88f7d7
Original ID  : id-ea08c16f14ae4983b543b0b19d88f7d7
Semanticsearch  : informatieverwerking leerlingbegeleiding en -zorg - leerlingbegeleiding
Elementen  : 
Relaties  :