Leerlingvolgsysteem (LVS)

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationComponents > Leerlingvolgsysteem (LVS)
Beschrijving
Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep.


Contextdiagram
FORA
Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Constraint Begrippenset RTTI Functionaliteit voor het tonen van de voortgang van een leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportage voortgangsge- gevens Het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA voorziet in een baseline van maatregelen waarmee deze organisaties aantoonbaar kunnen maken dat persoonsgegevens op een veilige manier worden verwerkt. Onderwijsinstellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat dit gebeurt. (Constraint) Certificeringss- chema informatiebeve- iliging en privacy Standaard die het [[Keten-ID (ECK-ID)]] beschrijft (Constraint) ECK ID Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van resultaatgegevens van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Uitwisseling resultaatgege- vens Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat Constraint Begrippenset kerndoelen De verplichting voor de leerling om bij een onderwijsinstelling ingeschreven te staan, eindigt zodra de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt of een startkwalificatie heeft behaald. (BusinessObject) Startkwalificati- e Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten metadata m.b.t. toetsen, zoals toetshiërarchie, normering, etc. (ApplicationFunction) Beheren toetsmetadata Bespreking door de leerkrachten e/o docenten e/o begeleiders van een leerling van zijn/haar (cognitieve) vorderingen en persoonlijke ontwikkeling. (BusinessObject) Leerlingbespr- eking Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van gegevens omtrent leerroutes (bestaande uit leerdoelen) en de stappen om die achtereenvolgens te bereiken. (ApplicationFunction) Beheer leerroutegege- vens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van notities omtrent een leerling. (ApplicationFunction) Beheer leerlingnotities Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Informatie over de voortgang en resultaten van een leerling. (BusinessObject) Leerlingvoortg- anginformatie De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Beoordeling is het oordeel van de professional over het functioneren van een leerling. (BusinessObject) Beoordeling Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diagnoses / onderzoeksresultaten omtrent een leerling in het zorgdossier van de leerling. (ApplicationFunction) Beheer onderzoeksre- sultaatgegeve- ns EDEXML is de standaard voor de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen met bijbehorende gegevens over groepen en leerkrachten. EDEXML is bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs. (Constraint) EDEXML Ontwikkeling is de verandering (vaardigheidsgroei) die een leerling doormaakt op verschillende ontwikkelingsgebieden. (BusinessObject) Ontwikkeling Er is een internationale standaard voor metadata: IEEE LOM (Learning Object Metadata). Hiervan is een variant gemaakt voor het Nederlandse onderwijs: NL LOM. De meest recente versie van de afspraak is te vinden op de NL-LOM wiki. (Constraint) NL LOM Een leerdoel beschrijft wat een leerling met onderwijsactiviteiten wil bereiken (BusinessObject) Leerdoel Een leerproces is het proces waarbij leerlingen informatie opslaan, kennis verwerven en – door denken en (herhaalde) ervaring – houding en gedrag veranderen. (BusinessObject) Leerproces Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten referentiegegevens, zoals referentiekaders / -niveaus. (ApplicationFunction) Beheer referentiegege- vens Voordat een student kan werken met [[Educatieve applicatie]]s en toetsapplicaties moeten bepaalde leerling-/studentgegevens van de school naar deze applicaties worden overgedragen om de applicaties voor de leerlingen/studenten in te richten. Ook kunnen de resultaten en voortgang overgedragen worden naar het leerlingadministratiesysteem cq studentinformatiesysteem of leerlingvolgsysteem van een school. De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om de uitwisseling van leerling/student-gegevens en resultaten te faciliteren. (Constraint) UWLR Functionaliteit voor het onderhouden van het zorgdossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten zorg-gerelateerde items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer zorgdossier Een cijfer is een getal dat een cijfermatige uitdrukking geeft aan het behaalde resultaat. (BusinessObject) Cijfer Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaat- gegevens Functionaliteit voor het geautomatiseerd of handmatig vastleggen en onderhouden van resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer resultaatgege- vens (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Leerplan is het persoonlijke leerplan (leerlijn); invulling op leerlingniveau. (BusinessObject) Individueel Leerplan Functionaliteit voor het maken en onderhouden van leerlijnen / leerarrangementen bestaande uit onderwijsactiviteiten uit het beschikbare aanbod voor individuele leerlingen (Individueel leerplan) en groepen (Groepsplan). (ApplicationFunction) Beheer leerlijngegeve- ns Functionaliteit voor het rapporteren van resultaten van toetsen en opdrachten in verschillende soorten overzichten voor individuele leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie resultaatgege- vens Functionaliteit voor het analyseren van toets- en opdrachtresultaten. (ApplicationFunction) Analysefuncti- e resultaten Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. (BusinessObject) Feedback Functionaliteit voor het rapporteren van opbrengsten (dwarsdoorsnedes, trendanalyses) waarbij resultaten van groepen en leerjaren worden vergeleken met gemiddelden en referentiekaders/-niveaus. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie opbrengsten Groepsplan is het leerplan (leerlijn) gericht op het werken in de klas; invulling vooral door de leraar; invloed methode. (BusinessObject) Groepsplan RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W RealizationRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship RealizationRelationship AccessRelationship W RealizationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:09:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:09:51 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Leerlingvolgsysteem (LVS)
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-57051d3b-9331-4f9e-90ea-2db2f57ed44d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-57051d3b-9331-4f9e-90ea-2db2f57ed44d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leerlingvolgsysteem (LVS)
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
FORA-type  : Referentiecomponent
Object ID  : 57051d3b-9331-4f9e-90ea-2db2f57ed44d
Original ID  : id-57051d3b-9331-4f9e-90ea-2db2f57ed44d
Semanticsearch  : leerlingvolgsysteem (lvs)