Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsuitvoering

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsuitvoering
Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsuitvoering
Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. (BusinessObject) Feedback Een leerproces is het proces waarbij leerlingen informatie opslaan, kennis verwerven en – door denken en (herhaalde) ervaring – houding en gedrag veranderen. (BusinessObject) Leerproces Een Leerroute is de weg die een leerling in het onderwijs aflegt langs de leerlijnen om een opleiding af te ronden. Een leerroute bestaat uit leerdoelen die relevant zijn om te bereiken met het oog op een specifieke uitstroombestemming. (BusinessObject) Leerroute Ontwikkeling is de verandering (vaardigheidsgroei) die een leerling doormaakt op verschillende ontwikkelingsgebieden. (BusinessObject) Ontwikkeling Een opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit. (BusinessObject) Opdracht Portfolio is een verzameling van werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter Het doel van het portfolio is om de ontwikkeling op verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden te laten zien. (BusinessObject) Portfolio Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel. (BusinessObject) Profielwerkstuk Profiel is een in schooltijd verzorgd samenhangend onderwijsprogramma. (BusinessObject) Profiel Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprogram- ma Een leerdoel beschrijft wat een leerling met onderwijsactiviteiten wil bereiken (BusinessObject) Leerdoel Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn Stage is een langer durend onderdeel van een opleiding waarbij de leerling in de praktijk leert, doorgaans bij een andere instelling dan de eigen school. (BusinessObject) Stage Leermateriaal is materiaal dat gebruikt wordt om te leren en bestaat uit opdrachten (productie door leerling) en lesstof (door leerlingen geconsumeerd). (BusinessObject) Leermateriaal Een onderwijsdoel is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. (BusinessObject) Onderwijsdoel Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Lesstof is leermateriaal dat gebruikt wordt om kennis en vaardigheden over te brengen. (BusinessObject) Lesstof Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Instructie geven aan leerlingen. Opdrachten opstellen, toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen. (BusinessFunction) Lesuitvoering Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Een systeem dat het beheren en werven van collecties bestaande uit materialen ondersteunt (denk aan boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia). Daarnaast voorziet het systeem ook in een centrale repository en het aanbieden, reserveren en uitlenen van materialen. Bijvoorbeeld: Aura (ApplicationComponent) Mediatheekbeheers- ysteem Een systeem dat ondersteunt bij het opmaken en vaststellen van de leermiddelenlijsten met de voor de studenten benodigde boeken, licenties en andere leermiddelen voor een opleiding. (ApplicationComponent) Leermiddelenlijstbe- heersysteem Een systeem dat ondersteunt bij: * het aanbieden van leermiddelen door de instelling en door derden * het bestellen en betalen van leermiddelen door studenten (betaling gedeelte voorzien door de 'betalingen' applicatiedienst) * het verkrijgen van licenties/vouchers Opmerking: ROSA noemt de bestelomgeving een aparte component: https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php?title=DisplayArchiMateElements&elementtype=ApplicationComponent&model=Id-316838d5-7351-46de-9071-f4ba8175825c Opmerking: Dit valt ook onder het programma-doorpakken-op-digitalisering. Zie https://www.sambo-ict.nl/programmas/programma-doorpakken-op-digitalisering/leermiddelen/ Opmerking: Zie ook het koppelpunt catalogusinformatie. Zie https://www.kennisnet.nl/diensten/koppelpunt-catalogusinformatie/ (ApplicationComponent) Leermiddelenlijstver- strekkingsysteem ApplicationComponent Plagiaatdetectie systeem Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Een systeem voor het digitaal toezicht houden op het afnemen van toesten en examens. Zoals: * Het testen van het veilig zijn van de afnameomgeving * Het surveilleren cq monitoren van de afname van het examen (ApplicationComponent) Proctoringsysteem Een systeem voor de examenvoorbereiding zoals het creeren van examengroepen, toekennen examenmateriaal, aanmaken examensets, toekennen afnameleider en surveillanten. (ApplicationComponent) Examenlogistieksyst- eem Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens. (ApplicationFunction) Uitwisseling leerlinggegevens Functionaliteit voor het onderhouden van het digitale portfolio van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer digitaal leerlingportfolio Functionaliteit voor het aanmaken / samenstellen, onderhouden en toekennen van opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer opdrachtgegevens Functionaliteit voor het op basis van beschikbare leermaterialen samenstellen van lesstof en het geven van toegang tot deze lesstof aan leerlingen. (ApplicationFunction) Lesstof beheerfunctie Functionaliteit voor het tonen van digitaal leermateriaal aan leerlingen. (ApplicationFunction) Presentatie digitaal leermateriaal Functionaliteit voor het inleveren van opdrachten door leerlingen. (ApplicationFunction) Opdrachtinleverfun- ctie Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent materialen (zoals boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) in mediatheek en het presenteren van materialen in de mediatheekcatalogus. (ApplicationFunction) Beheer materiaalgegevens mediatheekcatalog- us Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent het uitlenen van materialen (zoals boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) in de mediatheek. (ApplicationFunction) Beheer uitleengegevens mediatheek Functionaliteit voor het beheer van gegevens omtrent het samenstellen en goedkeuren van leermiddelenlijsten. (ApplicationFunction) Beheer gegevens leermiddellenlijsten Functionaliteit voor het publiceren van het aanbod van leermiddelen en het tonen van de leermiddelenlijsten (catalogus, webshop). (ApplicationFunction) Publicatiefunctie leermiddelenaanbod Functionaliteit om een document (werkstuk, scriptie of verslag) te controleren op plagiaat. (ApplicationFunction) Plagiaatdetectiefun- ctie Functionaliteit ter ondersteuning van het afnemen van toetsen. (ApplicationFunction) Toetsafnamefunctie Functionaliteit voor het digitaal toezicht houden op het afnemen van toetsen en examens. (ApplicationFunction) Proctoringfunctie Functionaliteit ter ondersteuning van het voorbereiden van een toets of examen (de logistiek), zoals het creëren van toets-/examengroepen, toekennen toets-/examenmateriaal, aanmaken toets-/examensets, toekennen afnameleider en surveillanten. (ApplicationFunction) Toets- / examenvoorbereidi- ngsfunctie Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten metadata m.b.t. toetsen, zoals toetshiërarchie, normering, etc. (ApplicationFunction) Beheren toetsmetadata Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie AssociationRelationship betreft AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship faseert AssociationRelationship omvat AssociationRelationship langs SpecializationRelationship AssociationRelationship toont AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship van betekenis voor SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship volgt AssociationRelationship volgt AssociationRelationship maakt door AssociationRelationship biedt aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship omvat AssociationRelationship faseert AssociationRelationship onderdeel van AssociationRelationship afgestemd op AssociationRelationship ondersteunt SpecializationRelationship AssociationRelationship faciliteert AssociationRelationship begeleidt SpecializationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:58:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:58:42 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsuitvoering
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-e18dfad6-c8a4-46438-af78-b2af87e09ed
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsuitvoering
Documentatie  : Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsuitvoering in het bedrijfsdomein Onderwijs.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatieverwerking
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Informatieverwerking
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Samenhang
Object ID  : e18dfad6-c8a4-46438-af78-b2af87e09ed
Original ID  : id-e18dfad6c8a446438af78b2af87e09ed
Semanticsearch  : informatieverwerking onderwijs - onderwijsuitvoering
Elementen  : 
Relaties  :