Learning Management Systeem (LMS)

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationComponents > Learning Management Systeem (LMS)
Beschrijving
Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent.


Contextdiagram
FORA
Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens. (ApplicationFunction) Uitwisseling leerlinggegeve- ns Standaard die het [[Keten-ID (ECK-ID)]] beschrijft (Constraint) ECK ID Functionaliteit voor het tonen van aan- en afwezigheidsgegevens van leerlingen. (ApplicationFunction) Presentatie aan- en afwezigheidge- gevens Functionaliteit voor het inleveren van opdrachten door leerlingen. (ApplicationFunction) Opdrachtinlev- erfunctie Leermateriaal is materiaal dat gebruikt wordt om te leren en bestaat uit opdrachten (productie door leerling) en lesstof (door leerlingen geconsumeerd). (BusinessObject) Leermateriaal Activiteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma. (BusinessObject) Onderwijsactiv- iteit Functionaliteit voor het tonen van de voortgang van een leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportage voortgangsge- gevens Functionaliteit voor het tonen van digitaal leermateriaal aan leerlingen. (ApplicationFunction) Presentatie digitaal leermateriaal Functionaliteit voor het presenteren van het vakkenpakket van een leerling. (ApplicationFunction) Presentatie vakkenpakket Een leerproces is het proces waarbij leerlingen informatie opslaan, kennis verwerven en – door denken en (herhaalde) ervaring – houding en gedrag veranderen. (BusinessObject) Leerproces Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. (BusinessObject) Rooster Lesstof is leermateriaal dat gebruikt wordt om kennis en vaardigheden over te brengen. (BusinessObject) Lesstof Het deelnemen van een leerling aan een onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Onderwijsdeel- name Functionaliteit voor het gezamenlijk aanmaken van en werken aan / redigeren van documenten. (ApplicationFunction) Gezamenlijke creatie- en redactiefunctie Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. (BusinessObject) Feedback Functionaliteit voor het opstellen en onderhouden van feedback en deze delen (communiceren) met de leerling. (ApplicationFunction) Beheer feedbackgege- vens Het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA voorziet in een baseline van maatregelen waarmee deze organisaties aantoonbaar kunnen maken dat persoonsgegevens op een veilige manier worden verwerkt. Onderwijsinstellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat dit gebeurt. (Constraint) Certificeringss- chema informatiebeve- iliging en privacy Constraint Begrippenset kerndoelen Functionaliteit voor het tonen van lesroosters. (ApplicationFunction) Presentatie lesrooster Functionaliteit voor het tonen van informatie in gestandardiseerde managementoverzichten en -dashboards ten behoeve van beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Presentatie managementd- ashboard en- overzichten De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van resultaatgegevens van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Uitwisseling resultaatgege- vens Functionaliteit voor het op basis van beschikbare leermaterialen samenstellen van lesstof en het geven van toegang tot deze lesstof aan leerlingen. (ApplicationFunction) Lesstof beheerfunctie Digitale leermiddelen nemen ieder jaar een belangrijkere plaats in op de leermiddelenlijst van onderwijsinstellingen. Voor een foutloze distributie en toegang van digitale leermiddelen zijn uitgevers, distributeurs en leveranciers van elektronische leeromgevingen en leerlingadministratiesystemen afhankelijk van elkaar. De afspraak ECK Distributie en toegang maakt allerlei vormen van dienstverlening binnen de educatieve contentketen (ECK) mogelijk. De afspraak omvat een referentiearchitectuur met daarin relevante begrippen, de gehanteerde principes en een beschrijving van de processen, een beschrijving van de webservices en technische voorschriften. (Constraint) ECK Distributie en toegang Functionaliteit voor het importeren, aanmaken en onderhouden van toetsen (incl. toetsitems). (ApplicationFunction) Beheer toetsgegevens Functionaliteit voor het inschrijven op onderwijsactiviteiten zoals opdrachten, projecten en excursies. (ApplicationFunction) Inschrijffunctie onderwijsactivi- teiten Een opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit. (BusinessObject) Opdracht Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van les-, toets- en examenprogramma's, curricula. (ApplicationFunction) Beheer onderwijsprog- rammagegeve- ns Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent het voor de leerling relevante les- / onderwijsprogramma voor de komen tijd. (ApplicationFunction) Presentatie onderwijsprog- ramma Functionaliteit voor het maken en onderhouden van plannen (bijvoorbeeld les-, dag- of weekplannen) van onderwijstijd en aanvullende activiteiten zoals ouderavonden en oudergesprekken. (ApplicationFunction) Beheer planning onderwijstijd en aanvullende activiteiten Portfolio is een verzameling van werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter Het doel van het portfolio is om de ontwikkeling op verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden te laten zien. (BusinessObject) Portfolio Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfun- ctie Functionaliteit voor het geautomatiseerd of handmatig vastleggen en onderhouden van resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer resultaatgege- vens Functionaliteit voor het aanmaken / samenstellen, onderhouden en toekennen van opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer opdrachtgege- vens Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders. (ApplicationFunction) Beheer groepen Functionaliteit voor het vastleggen en onderhouden van beoordelingen (onderwijskundige betekenis) van de resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer toets- en opdrachtbeoor- delingsgegeve- ns Functionaliteit voor het onderhouden van het digitale portfolio van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer digitaal leerlingportfolio Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent nieuwsitems. (ApplicationFunction) Beheer gegevens nieuwsitems Functionaliteit voor het analyseren van toets- en opdrachtresultaten. (ApplicationFunction) Analysefuncti- e resultaten Functionaliteit voor het aanmaken, opslaan, verwijderen, organiseren, versioneren, en/of publiceren van documenten. (ApplicationFunction) Beheer documenten Functionaliteit voor het tonen van plannen (bijvoorbeeld les- of weekplannen) van onderwijstijd en aanvullende activiteiten zoals ouderavonden en oudergesprekken. (ApplicationFunction) Presentatie planning onderwijstijd en aanvullende activiteiten Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 20:25:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:25:10 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Learning Management Systeem (LMS)
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-2e2da735-1b90-47c9-87ce-b38dd7cad38d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-2e2da735-1b90-47c9-87ce-b38dd7cad38d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Learning Management Systeem (LMS)
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
FORA-type  : Referentiecomponent
Object ID  : 2e2da735-1b90-47c9-87ce-b38dd7cad38d
Original ID  : id-2e2da735-1b90-47c9-87ce-b38dd7cad38d
Semanticsearch  : learning management systeem (lms)