Informatieverwerking RC Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatieverwerking RC Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)
Informatieverwerking RC Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)
Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprogram- ma Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplanning Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding (Een deel van) een opleiding. (BusinessObject) Opleidingseenheid Een leerdoel beschrijft wat een leerling met onderwijsactiviteiten wil bereiken (BusinessObject) Leerdoel Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn Een niveau is een aanduiding voor een kwalificerende eigenschap van een onderwijseenheid. Voldoende niveau aan het eind van een onderwijseenheid geeft toegang tot een hoger niveau. (BusinessObject) Niveau Een referentiekader is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen op een bepaald moment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentiekader Een schoolsoort is een bij wet geregeld opleidingstraject voor leerlingen in het funderend onderwijs na de periode van het basisonderwijs (BusinessObject) Schoolsoort De verplichting voor de leerling om bij een onderwijsinstelling ingeschreven te staan, eindigt zodra de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt of een startkwalificatie heeft behaald. (BusinessObject) Startkwalificatie Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaanbieder Leermateriaal is materiaal dat gebruikt wordt om te leren en bestaat uit opdrachten (productie door leerling) en lesstof (door leerlingen geconsumeerd). (BusinessObject) Leermateriaal Een onderwijsdoel is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. (BusinessObject) Onderwijsdoel Een referentieniveau is een beschrijving van een vaardigheid van een leerling op een bepaald overgangsmoment in het onderwijs. (BusinessObject) Referentieniveau Het aantal uren onderwijs dat een leerling krijgt. (BusinessObject) Onderwijstijd Activiteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma. (BusinessObject) Onderwijsactiviteit Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. (BusinessObject) Rooster Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontwikkeling Het maken van leermaterialen (waaronder toetsmateriaal) en/of samenstellen van bestaand materiaal en het delen van dit materiaal met anderen. (BusinessFunction) Materiaalontwikkeling Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) periode- en jaar-planningen en lesroosters kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Roostersysteem Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) priode- en jaar-planningen kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Plansysteem AssociationRelationship heeft AssociationRelationship volgt AssociationRelationship biedt aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship vormt AssociationRelationship AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship leidt tot SpecializationRelationship AssociationRelationship aangeboden door AssociationRelationship heeft AssociationRelationship bestaat uit AssociationRelationship gebaseerd op AssociationRelationship omvat AssociationRelationship faseert AssociationRelationship omvat AssociationRelationship geeft kaders voor AssociationRelationship omvat AssociationRelationship nodig voor AssociationRelationship afgestemd op SpecializationRelationship AssociationRelationship wordt ingepland in AssociationRelationship vult in AssociationRelationship omvat AssociationRelationship ontwerpt AssociationRelationship arrangeert AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 18:48:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:48:53 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatieverwerking RC Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-1ae737a1-6bec-4bdfa-46ea-185e0df7679
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatieverwerking RC Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)
Documentatie  : Globaal overzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatieverwerking
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Informatieverwerking
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 1ae737a1-6bec-4bdfa-46ea-185e0df7679
Original ID  : id-1ae737a16bec4bdfa46ea185e0df7679
Semanticsearch  : informatieverwerking rc onderwijs - onderwijsvoorbereiding (algemeen)
Elementen  : 
Relaties  :