Applicatiefuncties en referentiecomponenten DLO

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Applicatiefuncties en referentiecomponenten DLO
Applicatiefuncties en referentiecomponenten DLO
De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsysteem (LVS) Functionaliteit voor het maken en onderhouden van planningen op hoofdlijnen voor periodes (bijvoorbeeld jaar of trimester) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, etc.). (ApplicationFunction) Beheer onderwijsplanninge- n Functionaliteit voor het maken en onderhouden van klassen en groepen en indelingen / toewijzingen van leerlingen en medewerkers/begeleiders. (ApplicationFunction) Beheer groepen Functionaliteit voor het onderhouden van het zorgdossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten zorg-gerelateerde items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer zorgdossier Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van notities omtrent een leerling. (ApplicationFunction) Beheer leerlingnotities Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van gegevens omtrent leerroutes (bestaande uit leerdoelen) en de stappen om die achtereenvolgens te bereiken. (ApplicationFunction) Beheer leerroutegegevens Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van resultaatgegevens van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Uitwisseling resultaatgegevens Functionaliteit voor het tonen van digitaal leermateriaal aan leerlingen. (ApplicationFunction) Presentatie digitaal leermateriaal Functionaliteit voor het aanmaken, opslaan, verwijderen, organiseren, versioneren, en/of publiceren van documenten. (ApplicationFunction) Beheer documenten Functionaliteit voor het gezamenlijk aanmaken van en werken aan / redigeren van documenten. (ApplicationFunction) Gezamenlijke creatie- en redactiefunctie Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfunctie Functionaliteit ter ondersteuning van het afnemen van toetsen. (ApplicationFunction) Toetsafnamefunctie Functionaliteit voor het rapporteren van resultaten van toetsen en opdrachten in verschillende soorten overzichten voor individuele leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportagefunctie resultaatgegevens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van aan- en afwezigheidsgegevens (incl. (langdurig) verzuim) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer aan- en afwezigheidsgegev- ens Functionaliteit voor het tonen van informatie in gestandardiseerde managementoverzichten en -dashboards ten behoeve van beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Presentatie managementdashb- oard en- overzichten Functionaliteit voor het digitaal melden van het verzuim van leerlingen aan DUO en andere instanties. (ApplicationFunction) Meldingsfunctie verzuimgegevens Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens. (ApplicationFunction) Uitwisseling leerlinggegevens Functionaliteit voor het importeren, aanmaken en onderhouden van toetsen (incl. toetsitems). (ApplicationFunction) Beheer toetsgegevens Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministratiesysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) periode- en jaar-planningen en lesroosters kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Roostersysteem Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking. (ApplicationComponent) Office suite Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommunicatiesysteem Systeem ten behoeve van het maken en beheren van leermateriaal. (ApplicationComponent) Learning Content Management Systeem (LCMS) ApplicationComponent Plagiaatdetectie systeem Een portaal of schil die onderwijsdeelnemers en docenten toegang geeft tot alle functionaliteit die nodig is in de uitvoering van het onderwijs. (ApplicationComponent) Onderwijsleeromge- ving Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Functionaliteit die als "toegangspoort" uit diverse bronnen geselecteerde informatie biedt en/of toegang geeft tot verschillende informatiebronnen en/of services als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie. (ApplicationFunction) Portaalfunctie Functionaliteit voor het geautomatiseerd of handmatig vastleggen en onderhouden van resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer resultaatgegevens Functionaliteit voor het houden van vergaderingen (live meetings) met kleine en grote groepen deelnemers met live video en audio (incl. opnemen vergadering audio en video). (ApplicationFunction) Videoconferentiefu- nctie Functionaliteit om een document (werkstuk, scriptie of verslag) te controleren op plagiaat. (ApplicationFunction) Plagiaatdetectiefunc- tie Functionaliteit voor het tonen van de voortgang van een leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportage voortgangsgegeve- ns Functionaliteit voor het inleveren van opdrachten door leerlingen. (ApplicationFunction) Opdrachtinleverfun- ctie Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen,onderhouden en ontsluiten van materialen, zoals teksten, afbeeldingen, geluid of video, die kunnen worden ingezet voor onderwijsdoeleinden. (ApplicationFunction) Beheer leermaterialen Functionaliteit voor het op basis van beschikbare leermaterialen samenstellen van lesstof en het geven van toegang tot deze lesstof aan leerlingen. (ApplicationFunction) Lesstof beheerfunctie Functionaliteit voor het tonen van lesroosters. (ApplicationFunction) Presentatie lesrooster Functionaliteit voor het aanmaken / samenstellen, onderhouden en toekennen van opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer opdrachtgegevens Functionaliteit voor het tonen van aan- en afwezigheidsgegevens van leerlingen. (ApplicationFunction) Presentatie aan- en afwezigheidgegeve- ns Functionaliteit voor het presenteren van het vakkenpakket van een leerling. (ApplicationFunction) Presentatie vakkenpakket Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent het voor de leerling relevante les- / onderwijsprogramma voor de komen tijd. (ApplicationFunction) Presentatie onderwijsprogram- ma Functionaliteit voor het opstellen en onderhouden van feedback en deze delen (communiceren) met de leerling. (ApplicationFunction) Beheer feedbackgegevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent nieuwsitems. (ApplicationFunction) Beheer gegevens nieuwsitems Functionaliteit voor het inschrijven op onderwijsactiviteiten zoals opdrachten, projecten en excursies. (ApplicationFunction) Inschrijffunctie onderwijsactiviteiten Functionaliteit voor het onderhouden van het digitale portfolio van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer digitaal leerlingportfolio Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van les-, toets- en examenprogramma's, curricula. (ApplicationFunction) Beheer onderwijsprogram- magegevens Functionaliteit voor het vastleggen en onderhouden van beoordelingen (onderwijskundige betekenis) van de resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer toets- en opdrachtbeoordeli- ngsgegevens Functionaliteit voor het maken en onderhouden van leerlijnen / leerarrangementen bestaande uit onderwijsactiviteiten uit het beschikbare aanbod voor individuele leerlingen (Individueel leerplan) en groepen (Groepsplan). (ApplicationFunction) Beheer leerlijngegevens Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten referentiegegevens, zoals referentiekaders / -niveaus. (ApplicationFunction) Beheer referentiegegevens Systeem voor het houden van vergaderingen (live meetings) met live video en audio. (ApplicationComponent) Videoconferentiesy- steem Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) priode- en jaar-planningen kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Plansysteem Functionaliteit voor het beheren (aanmaken, wijzigen en verwijderen) van gebruikersaccounts ten behoeve van toegang van personen tot computersystemen en softwareapplicaties. (ApplicationFunction) Beheer gebruikersaccountge- gevens Functionaliteit voor het beheren (toekennen, wijzigen en verwijderen) van autorisaties (rechten) aan gebruikers (digitale identiteiten). (ApplicationFunction) Beheer autorisatiegegevens Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens van relevante leerlinggegevens aan / van het Register OnderwijsDeelnemers (ROD), o.a. ten behoeve van bekostiging. (ApplicationFunction) Uitwisseling met ROD AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 07-04-2024 10:54:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 10:54:30 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Applicatiefuncties en referentiecomponenten DLO
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-9cbe491f-6e02-4594-99d9-55b071237416
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Applicatiefuncties en referentiecomponenten DLO
Documentatie  : Overzicht van de ondersteunende ict-functionaliteit en bijbehorende referentiecomponenten die deel uitmaken van de Digitale Leeromgeving (DLO).
ArchiMate-gezichtspunt  : Applicatiefuncties en referentiecomponenten
Publiceren  : SWC en wiki
Titel view SWC  : Applicatiefuncties DLO
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewtype  : Thematisch
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Thema  : DLO
Viewpoint  : Applicatiefuncties en referentiecomponenten
Object ID  : 9cbe491f-6e02-4594-99d9-55b071237416
Object ID_nl  : 9cbe491f-6e02-4594-99d9-55b071237416
Original ID  : id-9cbe491f-6e02-4594-99d9-55b071237416
Semanticsearch  : applicatiefuncties en referentiecomponenten dlo
Elementen  : 
Relaties  :