Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroom

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroom
Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroom
Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskundig rapport Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Een begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegeleider Een niveau is een aanduiding voor een kwalificerende eigenschap van een onderwijseenheid. Voldoende niveau aan het eind van een onderwijseenheid geeft toegang tot een hoger niveau. (BusinessObject) Niveau Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Een gebeurtenis die de gang van zaken in de context van de school kan verstoren. (BusinessObject) Incident Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving Het een leerling tijdelijk de toegang ontzeggen tot de school en/of tot deelname aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Schorsing Het - als gevolg van het afronden van een aangeboden opleiding, als gevolg van verwijdering, of op eigen verzoek - niet langer als leerling aan een school verbonden zijn. (BusinessObject) Uitschrijving Aanvraag door de wettelijk vertegenwoordiger om een leerling uit te schrijven. (BusinessObject) Uitschrijfverzoek De overgang van een leerling van de ene naar de andere andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessObject) Overstap Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesluit Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit Beslissing van het bevoegd gezag om een leerling van school te verwijderen. (BusinessObject) Beslissing tot verwijdering Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Functionaliteit voor het onderhouden van het dossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer leerlingdossier Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diverse soorten gegevens (zoals contactgegevens en (persoonlijke) kenmerken) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer leerlinggegevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer onderwijskundige rapporten Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van gegevens over (besluiten tot) schorsingen en verwijderingen van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer schorsings- en verwijderingsgegev- ens Functionaliteit om voor het bij de voorziening Nummervoorziening opvragen van het stampseudoniem en de unieke ID voor de 'educatieve contentketen' (ECK-ID) van een leerling. (ApplicationFunction) Opvraging keten-ID Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens van relevante leerlinggegevens aan / van het Register OnderwijsDeelnemers (ROD), o.a. ten behoeve van bekostiging. (ApplicationFunction) Uitwisseling met ROD Functionaliteit voor de uitwisseling (incl. verstrekken / verzenden, ontvangen / ophalen en verwerken) tussen onderwijsinstellingen van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. (ApplicationFunction) Uitwisseling onderwijskundige rapporten ApplicationFunction Beheer inschrijfgegevens Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van (gegevens van) uitschrijvingen. Ondersteunt uitwisseling van informatie met het ROD, om in het geval van een uitschrijving de ontvangende school te informeren over de uitschrijfdatum van de latende school. (ApplicationFunction) Beheer uitschrijfgegevens Het doen instromen van leerlingen in de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Instroom Het beslissen over de toelating van een leerling. (BusinessFunction) Toelating Het inschrijven van een toegelaten leerling in de leerlingenadministratie van de school. (BusinessFunction) Inschrijving Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Aanmelding Het doen uitstromen van leerlingen uit de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Uitstroom Het door het bevoegd gezag aan een leerling tijdelijk (schorsen) of definitief (verwijderen) ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Schorsing en verwijdering Het doen uitstromen van leerlingen uit de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Uitschrijving AssociationRelationship samengesteld op basis van AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship omvat AssociationRelationship begeleidt AssociationRelationship kan leiden tot AssociationRelationship Kan leiden tot AssociationRelationship betreft AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship wordt vastgelegd in AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship omvat bij latende school AssociationRelationship vereist (vanuit po) AssociationRelationship omvat bij ontvangende school AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:47:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:47:41 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroom
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-12a5887e-8d3a-4f74b-e0d8-52fc8385cb5
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Instroom, uitstroom
Documentatie  : Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Instroom" en "Uitstroom" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatieverwerking
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Viewpoint  : Informatieverwerking
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Samenhang
Object ID  : 12a5887e-8d3a-4f74b-e0d8-52fc8385cb5
Original ID  : id-12a5887e8d3a4f74be0d852fc8385cb5
Semanticsearch  : informatieverwerking onderwijsondersteuning - instroom, uitstroom
Elementen  : 
Relaties  :