Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsevaluatie

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsevaluatie
Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsevaluatie
Een bewijs van afsluiting van een opleidingseenheid. (BusinessObject) Waardedocument Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Beoordeling is het oordeel van de professional over het functioneren van een leerling. (BusinessObject) Beoordeling Het centraal examen is een toets over dat gedeelte van het examenprogramma dat als zodanig is aangeduid. (BusinessObject) Centraal examen Een certificaat is een document dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een vak als onderdeel van een eindexamen door de kandidaat, waarbij het eindexamen als geheel niet is voltooid. (BusinessObject) Certificaat Een cijfer is een getal dat een cijfermatige uitdrukking geeft aan het behaalde resultaat. (BusinessObject) Cijfer Een diploma is een waardedocument dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een opleiding door de kandidaat. (BusinessObject) Diploma Diploma-uitreiking is een gebeurtenis waarbij iemand die succesvol een studie of cursus heeft afgerond een diploma krijgt (BusinessObject) Diploma-uitreiking Een eindcijfer is een getal dat een cijfermatige uitdrukking geeft aan een eindbeoordeling. (BusinessObject) Eindcijfer Eindexamen is het geheel van toetsen dat leidt tot een eindbeoordeling met kwalificatie voor een vervolgstap naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. (BusinessObject) Eindexamen Een bij wet- en regelgeving vastgelegd curriculumdocument dat voor een vak beschrijft wat er aan het einde van het voortgezet onderwijs bereikt moet zijn in termen van beheersing en/of ervaring om het vak met succes af te ronden. (BusinessObject) Examenprogramma Het examenreglement is een document met regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen. (BusinessObject) Examenreglement BusinessObject Examinering Een formatieve toets is een toets die meet hoe ver leerlingen gevorderd zijn in het behalen van bepaalde doelen. (BusinessObject) Formatieve toets PTA is een beschrijving van het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw in het schoolexamen wordt afgenomen. (BusinessObject) Programma van toetsing en afsluiting Een rapport is een overzicht van de schoolprestaties van een leerling. (BusinessObject) Rapport Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat Schooladvies is advies voor het voortgezet onderwijs voor een leerling in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs (BusinessObject) Schooladvies Het schoolexamen in een vak bestaat uit een of meer toetsen, ontwikkeld door de school, als onderdeel van het eindexamen. (BusinessObject) Schoolexamen De slaag-zakregeling is het geheel van regels, door de wetgever opgesteld, op grond waarvan wordt bepaald of de kandidaat al dan niet is geslaagd voor het eindexamen. (BusinessObject) Slaag-zakregeling Een summatieve toets is een toets waarmee een leerling een specifiek onderdeel, eventueel leerjaar of onderwijssoort, afsluit. (BusinessObject) Summatieve toets Een toets is een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets De uitslag is in het geval van een eindexamen het vaststellen of de kandidaat al dan niet is geslaagd. (BusinessObject) Uitslag Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. (BusinessObject) Feedback Driver Art. 53 Eindexamenbesluit VO - Certificaat en cijferlijst Eindexamenbesluit VO (Driver) Eindexamenbesluit VO Driver Art. 7 Eindexamenbesluit VO - Examenprogramma Eindexamenbesluit VO (Driver) Eindexamenbesluit VO Driver Art. 31 Eindexamenbesluit VO - Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Een opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit. (BusinessObject) Opdracht Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel. (BusinessObject) Profielwerkstuk Portfolio is een verzameling van werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter Het doel van het portfolio is om de ontwikkeling op verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden te laten zien. (BusinessObject) Portfolio Ontwikkeling is de verandering (vaardigheidsgroei) die een leerling doormaakt op verschillende ontwikkelingsgebieden. (BusinessObject) Ontwikkeling Driver Art. 4 Eindexamenbesluit VO - Indeling eindexamen; profielwerkstuk Eindexamenbesluit VO (Driver) Eindexamenbesluit VO Driver Art. 42 WPO - Onderwijskundig rapporten schooladvies Wet op het primair onderwijs (Driver) WPO Bespreking door de leerkrachten e/o docenten e/o begeleiders van een leerling van zijn/haar (cognitieve) vorderingen en persoonlijke ontwikkeling. (BusinessObject) Leerlingbespreking Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Driver Art. 11 WPO - Rapportage vorderingen van leerlingen Driver Art. 23b WVO - Rapportage vorderingen van leerlingen Wet op het voortgezet onderwijs (Driver) WVO Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Het terugkoppelen van de bevindingen op basis van observaties en toetsen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (terugblikken en vooruitblikken, voor de leerling en de docent om onderwijsaanbod af te stemmen op leerdoelen). (BusinessFunction) Terugkoppeling feedback Het geven van een advies met betrekking tot een passende niveau en schooltype aan de leerling die de basisschool verlaat. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie AssociationRelationship gebaseerd op AssociationRelationship vastgelegd in AssociationRelationship krijgt AssociationRelationship geeft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship leidt tot SpecializationRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship drukt uit SpecializationRelationship AssociationRelationship uitgereikt bij SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship heeft AssociationRelationship omvat InfluenceRelationship AssociationRelationship regelt InfluenceRelationship AssociationRelationship omvat AssociationRelationship gaat volgens SpecializationRelationship AssociationRelationship beschrijft SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship vastgelegd in SpecializationRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship bepaalt AssociationRelationship draagt bij aan AssociationRelationship vastgelegd in AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship begeleidt AssociationRelationship maakt AssociationRelationship geeft AssociationRelationship leidt tot InfluenceRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship toont AssociationRelationship omvat AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship hoort bij AggregationRelationship Deze svg is op 28-09-2023 18:30:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-09-2023 18:30:25 CEST
Legenda
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsevaluatie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-0be5e980-f842-40659-d9e9-38c7bcd5403
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsevaluatie
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsevaluatie in het bedrijfsdomein Onderwijs.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 0be5e980-f842-40659-d9e9-38c7bcd5403
Object ID_nl  : 0be5e980-f842-40659-d9e9-38c7bcd5403
Original ID  : id-0be5e980f84240659d9e938c7bcd5403
Semanticsearch  : informatiemodel onderwijs - onderwijsevaluatie
Elementen  : 
Relaties  :