Onderwijsondersteuning

ArchiMate-modellen > FORA > Groupings > Onderwijsondersteuning
Beschrijving
Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen.


Contextdiagram
FORA
Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent algemene en leerlingvakkenpakketten (ApplicationFunction) Beheerfunctie vakkenpakkett- en Functionaliteit voor het inschrijven op onderwijsactiviteiten zoals opdrachten, projecten en excursies. (ApplicationFunction) Inschrijffunctie onderwijsactivi- teiten Het doen uitstromen van leerlingen uit de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Uitstroom (Lijst van) groepen die worden gehanteerd bij het geven van onderwijs, en de koppeling van de groepen naar individuele leerlingen. (BusinessObject) Groepindeling Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent het voor de leerling relevante les- / onderwijsprogramma voor de komen tijd. (ApplicationFunction) Presentatie onderwijsprog- ramma Functionaliteit voor het houden van vergaderingen (live meetings) met kleine en grote groepen deelnemers met live video en audio (incl. opnemen vergadering audio en video). (ApplicationFunction) Videoconferen- tiefunctie Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer onderwijskund- ige rapporten Functionaliteit voor het presenteren van het vakkenpakket van een leerling. (ApplicationFunction) Presentatie vakkenpakket Het faciliteren van communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs, preventie en zorg. (BusinessFunction) Facilitering oudercommun- icatie Een communicatievorm is een manier waarop de school communiceert met ouders en/of leerlingen. (BusinessObject) Communicatie- vorm Functionaliteit voor het gezamenlijk aanmaken van en werken aan / redigeren van documenten. (ApplicationFunction) Gezamenlijke creatie- en redactiefunctie Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding Een begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegele- ider Het deelnemen van een leerling aan een onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Onderwijsdeel- name De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesl- uit Systeem waarmee [[Overstapdossier]]s kunnen worden uitgewisseld tussen ontvangende en latende onderwijsinstellingen en met [[Samenwerkingsverband passend onderwijs]]. OSO en VVA zijn bekende voorbeelden. (ApplicationComponent) Overdrachtvo- orziening Functionaliteit voor het maken, onderhouden en afdrukken van waardendocumenten zoals rapporten, schooladviezen, certificaten en diploma's. (ApplicationFunction) Beheer waardedocum- entgegevens De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van diverse soorten gegevens (zoals contactgegevens en (persoonlijke) kenmerken) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer leerlinggegeve- ns Beslissing van het bevoegd gezag om een leerling van school te verwijderen. (BusinessObject) Beslissing tot verwijdering Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens van relevante leerlinggegevens aan / van het Register OnderwijsDeelnemers (ROD), o.a. ten behoeve van bekostiging. (ApplicationFunction) Uitwisseling met ROD Functionaliteit voor het beheren en publiceren van informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen (ApplicationFunction) Narrowcasting- functie Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van (gegevens van) uitschrijvingen. Ondersteunt uitwisseling van informatie met het ROD, om in het geval van een uitschrijving de ontvangende school te informeren over de uitschrijfdatum van de latende school. (ApplicationFunction) Beheer uitschrijfgegev- ens Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Het doen instromen van leerlingen in de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Instroom Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder Functionaliteit om voor het bij de voorziening Nummervoorziening opvragen van het stampseudoniem en de unieke ID voor de 'educatieve contentketen' (ECK-ID) van een leerling. (ApplicationFunction) Opvraging keten-ID Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommu- nicatie Aanvraag door de wettelijk vertegenwoordiger om een leerling uit te schrijven. (BusinessObject) Uitschrijfverzo- ek Functionaliteit voor het onderhouden van het dossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer leerlingdossier Functionaliteit voor de uitwisseling (incl. verstrekken / verzenden, ontvangen / ophalen en verwerken) tussen onderwijsinstellingen van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. (ApplicationFunction) Uitwisseling onderwijskund- ige rapporten Informatie over de voortgang en resultaten van een leerling. (BusinessObject) Leerlingvoortg- anginformatie Communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessObject) Oudercommun- icatie Het een leerling tijdelijk de toegang ontzeggen tot de school en/of tot deelname aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Schorsing Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van gegevens over (besluiten tot) schorsingen en verwijderingen van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer schorsings- en verwijderingsg- egevens Het - als gevolg van het afronden van een aangeboden opleiding, als gevolg van verwijdering, of op eigen verzoek - niet langer als leerling aan een school verbonden zijn. (BusinessObject) Uitschrijving Functionaliteit voor het tonen van lesroosters. (ApplicationFunction) Presentatie lesrooster Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskund- ig rapport ApplicationFunction Beheer aanmeldgege- vens Functionaliteit voor het digitaal melden van het verzuim van leerlingen aan DUO en andere instanties. (ApplicationFunction) Meldingsfuncti- e verzuimgegev- ens ApplicationFunction Beheer inschrijfgegev- ens Functionaliteit voor het tonen van aan- en afwezigheidsgegevens van leerlingen. (ApplicationFunction) Presentatie aan- en afwezigheidge- gevens Communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessObject) Leerlingcomm- unicatie De overgang van een leerling van de ene naar de andere andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessObject) Overstap AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:17:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:17:34 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Onderwijsondersteuning
Elementtype  : Grouping
Element-id  : FORA/id-68f51108-5eee-4f13a-8ced-4802bb6f159
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-68f51108-5eee-4f13a-8ced-4802bb6f159
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijsondersteuning
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Groep
FORA-type  : Bedrijfsdomein
Object ID  : 68f51108-5eee-4f13a-8ced-4802bb6f159
Original ID  : id-68f511085eee4f13a8ced4802bb6f159
Semanticsearch  : onderwijsondersteuning